Ievietot pa?u SmartMedia adapteriem, kas izraisa k??das zi?ojumu "Stop k??das kodu 0x000000CA"

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 326457 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

Ja ievietojat divas pa?u SmartMedia kartes divos pa?u Antec viedkartes PCMCIA las?t?jiem Windows XP, var sa?emt 0x000000CA k??das zi?ojumu "Stop, kas nor?da, ka ir radusies fat?la Plug and Play k??da". Dators var ar? p?rtraukt rea??t (uzkaras).

IEMESLS

ATAPI. sys nepadara Antec SmartMedia las?t?jiem Plug and Play ID unik?las, jo t?s atgriezt da??das fizisk?s personas pa?as s?rijas numuru.

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Windows XP. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
322389 K? ieg?t jaun?ko Windows XP servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma. ?is labojumfails, iesp?jams, tiks veikta papildu test??ana. T?d??, ja jums ir ?? probl?ma nerada nopietnus, ieteicams pagaid?t n?kamaj? programmat?ras atjaunin?jums, kur? ir iek?auts ?is labojumfails.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ??das sada?as nav, sazinieties ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai.

Inform?ciju par failu

?? labojuma versijai ang?u valod? ir faila atrib?ti (vai jaun?ki) ?aj? tabul?. ?o failu datumi un laiki ir nor?d?ti p?c koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version   Size  File name
  --------------------------------------------------
  16-Aug-2002 19:31 5.1.2600.55 87,168 Atapi.sys
				

PROFILAKSE

Lai apietu ?o probl?mu, ievietojiet tikai vienu k?rti vien? reiz?.

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots ar Windows XP 1. servisa pakotne.

Rekviz?ti

Raksta ID: 326457 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 23. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kboswin2000fix kbwinxpsp1fix kbmt KB326457 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 326457

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com