B?n ph?i ci ?t m?t Hotfix ? ci ?t GPMC trn Windows XP Professional

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 326469 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

B?n khng th? ci ?t Microsoft nhm chnh sch qu?n l? giao di?n i?u khi?n (GPMC) trn Microsoft Windows XP Professional Service Pack 1 tr? khi b?n c m?t C?p Nh?t phin b?n c?a Gpedit.dll.

NGUYN NHN

GPMC yu c?u Gpedit.dll phin b?n 5.1.2600.1186 ho?c m?i hn khi ch?y trn Windows XP Professional. ? p ?ng yu c?u ny, ci ?t Windows XP Service Pack 2 (SP2), ho?c ci ?t Windows XP Service Pack (SP) 1 v hotfix cung c?p thng qua bi vi?t ny.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Microsoft ? pht hnh m?t hotfix cc b?n C?p Nh?t c?a b?n Gpedit.dll t?p tin ? phin b?n 5.1.2600.1186.

Chu y Phin b?n beta c?a GPMC ?c bao g?m trong m?t phin b?n c? c?a phin b?n ny Gpedit.dll hotfix ?c ci ?t 5.1.2600.1. N?u b?n ? ci ?t prerelease Phin b?n c?a GPMC, b?n ph?i lo?i b? GPMC v g? b? phin b?n c? c?a hotfix tr?c khi b?n ci ?t phin b?n ny.

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a hotfix ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngay va gi cua nhng tp nay c lit k theo gi chun quc t (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
Windows XP
  Date     Time  Version    Size    File name  Platform
  ------------------------------------------------------------------ 
  17-Mar-2003 18:18 5.1.2600.1186 542,208  Gpedit.dll x86
Windows XP 64-Bit
  Date     Time  Version    Size    File name  Platform
  ------------------------------------------------------------------- 
  17-Mar-2003 18:18 5.1.2600.1186 1,342,464 Gpedit.dll  IA-64 
  14-Mar-2003 19:33 5.1.2600.1186  542,208 Wgpedit.dll x86
Chu y V? c?a ph? thu?c t?p tin, hotfix ny yu Windows XP D?ch v? gi 1.

bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

THNG TIN THM

Trn Windows XP Service Pack 1, GPMC c?n thi?t m hotfix 326469 ? ?c ci ?t. M?i phin b?n ngn ng? c?a GPMC bao g?m cc hotfix b?ng ngn ng? , v thi?t l?p GPMC s? ch? ci ?t cc hotfix n?u ngn ng? c?a h? i?u hnh ph h?p v?i ngn ng? GPMC. N?u cc ngn ng? khng gi?ng nhau, GPMC thi?t l?p s? thot kh?i, v b?n ph?i ci ?t cc hotfix tr?c khi b?n ti?p t?c.

GPMC c?n thi?t Gpedit.dll phin b?n 5.1.2600.1185. Thi?t l?p GPMC s? nh?c b?n ci ?t Windows XP hotfix 326469 n?u n khng ?c hi?n nay. Hotfix ny C?p Nh?t phin b?n c?a b?n Gpedit.dll phin b?n 5.1.2600.1186.

THAM KH?O

? bi?t thm chi ti?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/windowsserver2003/gpmc/Default.mspx

Thu?c tnh

ID c?a bi: 326469 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB326469 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:326469

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com