B?n b? nh?c cho qu?n tr? thông tin đăng nh?p khi b?n c? g?ng đ? cài đ?t máy in c?m và ch?y

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326473 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n đăng nh?p vào máy tính c?a b?n như m?t thành viên c?a nhóm ngư?i dùng quy?n l?c mà có ngư?i s? d?ng "t?i và l?y device Driver" đúng và sau đó b?n k?t n?i máy in c?m và ch?y m?t c?ng đ?a phương trên máy tính, b?n có th? đư?c nh?c cung c?p ?y nhi?m qu?n tr? viên trư?c khi b?n có th? cài đ?t máy in.

N?u b?n cung c?p thông tin đăng nh?p qu?n tr?, thêm m?i Hardware Wizard hư?ng d?n b?n qua ti?n tr?nh cài đ?t. B?n có th? đư?c nh?c đ? thêm thông tin đ? cài đ?t máy in thành công.

N?u b?n không cung c?p cho ngư?i qu?n tr? thông tin đăng nh?p và h?y b? cài đ?t, b?n nh?n đư?c thông báo l?i sau, và đi?u khi?n máy in không đư?c cài đ?t:
B?n không có đ? quy?n đ? cài đ?t ph?n c?ng vào máy tính này. Xin vui l?ng liên h? v?i ngư?i qu?n tr? trang web c?a b?n, ho?c đăng xu?t và đăng nh?p trong m?t l?n n?a như là m?t ngư?i qu?n tr? và th? l?i.
LƯU ?: N?u b?n s? d?ng thu?t s? thêm máy in đ? cài đ?t máy in, b?n không đư?c nh?c nh?p ?y nhi?m qu?n tr? và b?n có th? cài đ?t máy in thành công.

M?t s? máy in c?m và ch?y đư?c cài đ?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng. B?n có th? th?y m?t s? thông đi?p thêm thu?t s? ph?n c?ng m?i, nhưng b?n không đư?c nh?c cung c?p b?t k? thông tin đăng nh?p qu?n tr? viên.

NGUYÊN NHÂN

V? l? do b?o m?t, Windows XP không th? cho phép m?t ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i không ph?i là ngư?i qu?n tr? đ? cài đ?t thi?t b? trên máy tính. Khi b?n đăng nh?p b?ng cách s? d?ng thông tin đăng nh?p nonadministrator, "t?i và l?y device Driver" ngư?i s? d?ng ph?i ch? cho phép b?n thay đ?i nonpersistent đ? nhà nư?c c?a các tr?nh đi?u khi?n đang ch?y trên máy tính. M?t s? thay đ?i nonpersistent là m?t s? thay đ?i bi?n m?t khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính (ví d?, m?t câu l?nh như net start ho?c net stop).

Danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL) s? xác đ?nh n?u b?n có th? làm cho m?t s? thay đ?i liên t?c vào máy tính. ACL c?a b?n là không gi?ng như c?a b?n t?p h?p các quy?n c?a ngư?i dùng. Ch? có thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? có m?t ACL đ? cao đ? thay đ?i liên t?c vào máy tính. M?t s? thay đ?i liên t?c (ví d?, cài đ?t m?t thi?t b?) là m?t s? thay đ?i v?n có hi?u l?c ngay c? sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính (ví d?, làm cho m?t s? thay đ?i v?nh vi?n trong registry ho?c cài đ?t m?t t?p tin m?i trên đ?a c?ng).

B? đ?m in bao g?m m?t tính năng đư?c thi?t k? đ? cho phép cài đ?t máy in m?ng. N?u b?n là thành viên c?a nhóm ngư?i dùng quy?n l?c mà có ngư?i s? d?ng "t?i và l?y device Driver" bên ph?i, b?n có th? t?n d?ng tính năng này b?ng cách s? d?ng thu?t s? thêm máy in đ? cài đ?t m?t máy in. Khi b?n làm như v?y, b? đ?m in ho?t đ?ng như ?y quy?n c?a b?n đ? th?c hi?n nh?ng thay đ?i liên t?c đư?c yêu c?u ph?i cài đ?t tr?nh đi?u khi?n máy in. B? đ?m in không s? d?ng c?m và ch?y cài đ?t, do đó, c?a s? XP không ki?m tra ACL c?a b?n trư?c khi nó cài đ?t máy in. Tuy nhiên, khi b?n k?t n?i máy in c?m và ch?y vào m?t c?ng trên máy tính đ?a phương, Plug and Play phát hi?n máy in và s? d?ng c?m và ch?y quy t?c đ? cài đ?t tr?nh đi?u khi?n. N?u b?n đ? đăng nh?p như là thành viên c?a nhóm ngư?i s? d?ng đi?n, Windows XP nh?c b?n cho thông tin đăng nh?p qu?n tr? v? ACL c?a b?n không ph?i là đ? cao đ? cài đ?t thi?t b? b?ng phương ti?n c?a c?m và ch?y. Đi?u này là đúng ngay c? khi b?n có ngư?i s? d?ng "t?i và l?y device Driver" đúng.

T?NH TR?NG

Hành vi này là do thi?t k?.

THÔNG TIN THÊM

Windows XP h? tr? hai phương pháp cài đ?t m?t thi?t b? c?m và ch?y: cài đ?t phía máy ch? và client-side l?p đ?t. C? hai phương pháp có th? đư?c s? d?ng trên m?t máy vi tính.

Windows XP s? d?ng phía máy ch? cài đ?t khi b?n không ph?i là c?n thi?t đ? cung c?p thông tin b? sung đ? cài đ?t máy in c?m và ch?y c?a b?n. N?u các nhà s?n xu?t thi?t b? c?a b?n cung c?p thông tin preinstallation hoàn toàn trong t?p inf và các t?p tin .pnf, và các t?p tin đư?c tin c?y (k? đi?n t?), Windows XP có th? s? d?ng cài đ?t phía máy ch? đ? cài đ?t thi?t b?. B?n cài đ?t phía máy ch? đ?i h?i s? can thi?p c?a ngư?i qu?n tr?.

Windows XP s? d?ng cài đ?t phía khách hàng khi b?n ph?i cung c?p thông tin b? sung đ? cài đ?t máy in c?m và ch?y c?a b?n. Trong cài đ?t phía khách hàng, b?n có th? ch?n t?p tin tr?nh đi?u khi?n, đư?ng d?n đ?n các t?p tin, và các tùy ch?n khác. Tuy nhiên, khi Windows XP s? d?ng cài đ?t phía khách hàng, b?n ph?i cung c?p ch?ng ch? ngư?i qu?n tr?.

B?n cài đ?t phía máy ch?

M?t cài đ?t phía máy ch? là m?t cài đ?t thi?t b? đư?c th?c hi?n hoàn toàn b?i ngư?i qu?n l? c?m và ch?y. M?t cài đ?t phía máy ch? có th? x?y ra n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • M?t tài x? xe bu?t phát hi?n thi?t b? và thông báo cho ngư?i qu?n l? c?m và ch?y.
 • Plug and Play Manager t?m t?p inf có ch?a m?t ph?n c?ng ID kh?p v?i ID ph?n c?ng c?a thi?t b?.
 • T?p INF và các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? đư?c k? k?t.
 • Windows XP có th? xác đ?nh t?t c? các tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? không c?n nh?c ngư?i dùng cho các phương ti?n truy?n thông đ?a đi?m (ví d?, các tr?nh đi?u khi?n đư?c bao g?m trong h? đi?u hành, m?t nhà bán cung c?p tr?nh đi?u khi?n đ? đư?c cài đ?t trư?c ho?c t?p nhà bán cung c?p tr?nh đi?u khi?n đư?c cài đ?t s?n).
 • Cài đ?t l?p và co-installers cho các thi?t b? không ph?i m? thu?c tính ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t.
 • T?p INF cho thi?t b? không ch? ra r?ng c?n thi?t ti?n tr?nh cài đ?t tương tác.
 • RunOnce m?c đăng k? bao g?m ch? các cu?c g?i đ?n t?p tin Rundll32.exe.
M?t cài đ?t phía máy ch? không nh?c ngư?i dùng cho b?t k? thông tin b? sung và không yêu c?u ngư?i qu?n tr? thông tin đăng nh?p. Lo?i cài đ?t đư?c g?i là "server-side" v? ti?n tr?nh cài đ?t đư?c th?c hi?n b?i ngư?i qu?n l? c?m là ch?y và tương tác v?i m?t khách hàng ch? đ? ngư?i dùng là không c?n thi?t.

B?n cài đ?t phía khách hàng

M?t cài đ?t phía khách hàng là m?t cài đ?t thi?t b? mà đ?i h?i ph?i giao ti?p v?i ngư?i dùng. M?t cài đ?t phía khách hàng x?y ra n?u b?t k? c?a các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Plug chơi và qu?n l? không th? t?m th?y t?p inf có ch?a m?t ph?n c?ng ID kh?p v?i ID ph?n c?ng c?a thi?t b?.
 • Plug chơi và qu?n l? không th? xác đ?nh v? trí t?t c? các file c?n thi?t tr?nh đi?u khi?n.
 • T?p inf ho?c t?p tr?nh đi?u khi?n cho thi?t b? không đư?c k? k?t.
 • Windows XP ph?i nh?c ngư?i dùng đ? thêm thông tin v? ti?n tr?nh cài đ?t (ví d?, nơi đ? t?m các t?p tin tr?nh đi?u khi?n).
 • M?t b? cài đ?t l?p ho?c co-installer cho các thi?t b? m? thu?c tính ? ph?n cu?i c?a ti?n tr?nh cài đ?t.
 • Thi?t b?, xe bu?t ho?c xe bu?t tr?nh đi?u khi?n không h? tr? C?m là ch?y.
M?t cài đ?t phía khách hàng yêu c?u khách hàng cài đ?t ph?n m?m (ví d?, thu?t s? thêm ph?n c?ng, t?m th?y m?i Hardware Wizard, hay m?t chương tr?nh cài đ?t nhà cung c?p cung c?p thi?t b?). Ph?n m?m máy s? d?ng cài đ?t ?ng d?ng l?p tr?nh interface (API) đ? cài đ?t thi?t b?, và API thi?t l?p s? d?ng d?ch v? cung c?p b?i ngư?i qu?n l? c?m là ch?y theo yêu c?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 326473 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? khóa: 
kbfix kbprb kbprint kbmt KB326473 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326473

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com