Làm th? nào đ? s? d?ng công c? di chuy?n Active Directory Phiên b?n 2 đ? di chuy?n t? Windows 2000 lên Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326480 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách thi?t l?p Active Directory Vi?c di chuy?n công c? (ADMT) di chuy?n t? m?t tên mi?n d?a trên Microsoft Windows 2000 đ? m?t tên mi?n d?a trên Microsoft Windows Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

B?n có th? s? d?ng ADMT di chuy?n ngư?i dùng, các nhóm, và máy tính t? m?t tên mi?n khác, và phân tích ?nh hư?ng đ?n vi?c di chuy?n trư?c và sau khi quá tr?nh di chuy?n th?c t?.

Chú ý Bài vi?t này gi? đ?nh r?ng tên mi?n ngu?n là m?t c?a s? 2000 d?a trên tên mi?n, và tên mi?n m?c tiêu là m?t Windows Server 2003 d?a trên tên mi?n trong Windows 2000 Native mode ho?c m?i hơn.

Làm th? nào đ? thi?t l?p ADMT cho m?t Windows 2000 đ? di chuy?n Windows Server 2003

B?n có th? cài đ?t phiên b?n công c? di chuy?n Active Directory 2 ngày b?t k? máy tính đó là ch?y Windows 2000 ho?c sau này, bao g?m:
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003
Máy tính mà trên đó b?n cài đ?t ADMT ph?i là thành viên c?a ho?c là các ngu?n ho?c tên mi?n m?c tiêu.

Intraforest di cư

Intraforest di cư không yêu c?u b?t k? tên mi?n đ?c bi?t c?u h?nh. Trương m?c b?n s? d?ng đ? ch?y ADMT ph?i có đ? quy?n đ? th?c hi?n các hành đ?ng đư?c yêu c?u b?i ADMT. Ví d?, các tài kho?n ph?i có quy?n xóa các tài kho?n trong mi?n ngu?n và t?o tài kho?n trong ph?m vi m?c tiêu.

Intraforest di cư là m?t ho?t đ?ng di chuy?n thay v? c?a m?t thao tác sao. Nh?ng ngư?i nh?p cư đư?c g?i là phá ho?i b?i v? sau khi di chuy?n, đ?i tư?ng migrated không c?n t?n t?i trong m? ngu?n tên mi?n. B?i v? các đ?i tư?ng đư?c di chuy?n thay v? sao chép, m?t s? hành đ?ng đó là tùy ch?n trong interforest di cư x?y ra t? đ?ng. C? th?, các sIDHistory và m?t kh?u t? đ?ng đư?c di chuy?n trong t?t c? các intraforest di cư.

Interforest di cư

ADMT đ?i h?i s? cho phép sau ch?y chính xác:
 • Quy?n qu?n tr? trong ph?m vi ngu?n.
 • Qu?n tr? viên quy?n trên m?i máy tính mà b?n di chuy?n.
 • Quy?n qu?n tr? trên m?i máy tính mà trên đó b?n d?ch b?o m?t.
Trư?c khi b?n di chuy?n m?t tên mi?n d?a trên Windows 2000 sang Windows D?a trên Server 2003 tên mi?n, b?n ph?i th?c hi?n m?t s? tên mi?n và an ninh c?u h?nh. Vi?c di chuy?n máy tính và an ninh d?ch không yêu c?u b?t k? c?u h?nh tên mi?n đ?c bi?t. Tuy nhiên, m?i máy tính b?n mu?n di chuy?n ph?i đ? chia s? hành chính, qu?n tr? và C$ $.

Tài kho?n b?n s? d?ng đ? ch?y ADMT ph?i có đ? quy?n đ? hoàn t?t các nhi?m v? yêu c?u. Các tài kho?n ph?i có s? cho phép đ? t?o tài kho?n máy tính trong ph?m vi m?c tiêu và đơn v? t? ch?c, và ph?i là m?t thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên đ?a phương trên m?i máy tính đ? đư?c di chuy?n.

Vi?c di chuy?n ngư?i dùng và nhóm

B?n ph?i c?u h?nh mi?n ngu?n tin tư?ng tên mi?n m?c tiêu. Tùy ch?n, m?c tiêu có th? đư?c c?u h?nh đ? tin tư?ng ngu?n mi?n. Trong khi đi?u này có th? d? dàng c?u h?nh, nó không ph?i là c?n thi?t đ? hoàn thành vi?c di chuy?n ADMT.

Yêu c?u đ?i v?i nhi?m v? di trú tùy ch?n

B?n có th? hoàn t?t tác v? sau t? đ?ng b?ng cách ch?y các Ngư?i s? d?ng Migration Wizard trong ch? đ? Test và ch?n tùy ch?n sIDHistory migrate. Trương m?c ngư?i dùng b?n s? d?ng đ? ch?y ADMT ph?i là ngư?i qu?n tr? trong c? hai các ngu?n và các l?nh v?c m?c tiêu cho c?u h?nh t? đ?ng đ? thành công.

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. T?o m?t nhóm đ?a phương m?i trong tên mi?n m? ngu?n đư?c đ?t tên theo % sourcedomain %$ $$. Ph?i có thành viên nào trong nhóm này.
 2. B?t ki?m đ?nh cho s? thành công và th?t b?i c?a ki?m toán qu?n l? tài kho?n trên c? hai l?nh v?c trong b? đi?u khi?n vùng m?c đ?nh chính sách.
 3. C?u h?nh tên mi?n ngu?n cho phép RPC truy nh?p đ?n SAM b?ng cách c?u h?nh các m?c đăng k? sau đây trên gi? l?p PDC trong m? ngu?n tên mi?n v?i m?t giá tr? DWORD c?a 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\TcpipClientSupport
  B?n ph?i kh?i đ?ng l?i gi? l?p PDC sau khi b?n th?c hi?n đi?u này thay đ?i.
Chú ý Cho mi?n Windows 2000 lên mi?n, tài kho?n b?n s? d?ng đ? ch?y ADMT ph?i có cho phép qu?n tr? viên tên mi?n trong c? hai ngu?n và m?c tiêu tên mi?n. Đ?i v?i Windows Server 2003 tên mi?n m?c tiêu, 'Migrate sIDHistory' có th? đư?c ?y quy?n. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y xem Windows Server 2003 giúp & H? tr?.

B?n có th? b?t di cư interforest m?t kh?u b?ng cách cài đ?t DLL ch?y trong b?i c?nh LSA. B?ng cách ch?y trong ng? c?nh này đư?c b?o v?, m?t kh?u shielded t? đư?c xem trong cleartext, ngay c? b?i các ho?t đ?ng h? th?ng. Cài đ?t t?p DLL đư?c b?o v? b?i m?t ch?a khóa bí m?t mà là t?o b?i ADMT, và ph?i đư?c cài đ?t b?i ngư?i qu?n tr?.

Đ? cài đ?t di chuy?n m?t kh?u DLL:
 1. Đăng nh?p như m?t qu?n tr? viên ho?c tương đương v?i máy tính ADMT nào đư?c cài đ?t.
 2. T?i d?u nh?c l?nh ch?y các ADMT KEYsourcedomainđư?ng d?n [* | m?t kh?u] l?nh đ? t?o m?t kh?u xu?t kh?u ch? ch?t file (.pes). Trong Ví d? này, sourcedomain Tên NetBIOS c?a tên mi?n m? ngu?n và đư?ng d?n đư?ng d?n t?p nơi Đi?u quan tr?ng s? đư?c t?o ra. Đư?ng d?n ph?i là đ?a phương, nhưng có th? tr? đ?n lưu đ?ng phương ti?n truy?n thông như m?t ? đ?a m?m, ? đ?a ZIP ho?c phương ti?n truy?n thông đ?a CD có th? ghi đư?c. N?u b?n g? tùy ch?n m?t kh?u vào cu?i c?a l?nh, ADMT b?o v? các t?p tin .pes v?i m?t kh?u. N?u b?n đánh d?u hoa th? (*), ADMT s? nh?c cho m?t kh?u, và h? th?ng s? không echo nó như nó là đánh máy.
 3. Di chuy?n t?p .pes b?n đ? t?o ? bư?c 2 đ? các đư?c ch? đ?nh M?t kh?u xu?t kh?u máy ch? trong ph?m vi ngu?n. Đi?u này có th? là b?t c? đi?u khi?n vùng, nhưng ch?c ch?n r?ng nó có m?t liên k?t nhanh, đáng tin c?y cho máy tính đang ch?y ADMT.
 4. Cài đ?t m?t kh?u Migration DLL vào xu?t kh?u m?t kh?u Máy ch? b?ng cách ch?y công c? Pwmig.exe. Pwmig.exe n?m ? I386\ADMT c?p trên phương ti?n truy?n thông cài đ?t Windows Server 2003, ho?c thư m?c mà b?n đ? t?i v? ADMT t? Internet.
 5. Khi b?n đư?c nh?c làm như v?y, ch? đ?nh đư?ng d?n đ?n các .PES t?p tin mà b?n đ? t?o ? bư?c 2. Đi?u này ph?i là m?t t?p tin đ?a phương đư?ng d?n.
 6. Sau khi cài đ?t hoàn t?t, b?n ph?i kh?i đ?ng l?i các h? ph?c v?.
 7. N?u b?n đ? s?n sàng đ? di chuy?n m?t kh?u, s?a đ?i dư?i đây khóa s? đăng k? đ? có giá tr? DWORD 1. Đ? b?o m?t t?i đa, không hoàn thành bư?c này cho đ?n khi b?n s?n sàng đ? di chuy?n.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\LSA\AllowPasswordExport
Đ? t?i v? ADMT, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=788975B1-5849-4707-9817-8C9773C25C6C&displaylang=en
Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng ADMT đ? th?c hi?n m?t vi?c di chuy?n, xem ADMT giúp. B?t đ?u công c? di chuy?n Active Directory, nh?p vào Ch? đi?m tr? giúp trên các Trợ giúp tr?nh đơn, nh?p vào các N?i dung tab, và sau đó nh?p vào Công c? di chuy?n Active Directory.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ADMT, truy c?p vào sau đây Web site c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=788975B1-5849-4707-9817-8C9773C25C6C&displaylang=en
Phiên b?n công c? di chuy?n Active Directory 2 đư?c bao g?m trong các I386\Admt thư m?c trên đ?a CD Windows Server 2003.

Thu?c tính

ID c?a bài: 326480 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbactivedirectory kbhowto kbmigrate w2000migrate kbmt KB326480 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326480

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com