Straipsnio ID: 326489 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

SANTRAUKA

?iame straipsnyje yra i?vardyti Microsoft ?ini? baz?s straipsni?, kuriuose apra?omos Internet Explorer 6 1 pakeitim? pakete (SP1) i?spr?stos problemos, numeriai.

Jei norite gauti papildomos informacijos, kaip ?sigyti naujausi? Internet Explorer 6 pakeitim? paket?, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
328548 Kaip ?sigyti naujausi? Internet Explorer 6 pakeitim? paket? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

DAUGIAU INFORMACIJOS

Sutraukti ?i? lentel?I?pl?sti ?i? lentel?
194242PATAISA: window.open yra NewWindow Event v?linimo prie?astis (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
218933IEAK vedlys pasirinktin?s vartotojo agento eilut?s nenusiun?ia automatinei versijos sinchronizacijai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
271562Kai ?diegiate Internet Explorer 5.5 SP1 ar 6.0, HTML prane?imai, kuriuose yra paveiksl?li?, spausdinami netinkamai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
281679Negalite atidaryti naujo ?Internet Explorer? lango arba spustel?jus sait?, jis neatidaromas
286043MS01-051: Prieinama Telnet registravimo ?urnalo pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
294291Dirbant informacinio terminalo re?imu apribojimas ?atidaryti naujame lange? retrospektyvos srityje neveikia (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
300829Nepavyksta redaguoti turinio r?meliuose ar Iframe su DHTML (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
303750Neteisingas failo vardas failo atidarymo ar failo ?ra?ymo dialogo lange (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
307978PATAISA: MFC valdikliai persiklojan?iuose IFRAME gauna nereikalingus WM_PAINT prane?imus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
308005Komanda Rasti (?iame puslapyje) neveikia naudojant ISO 8859 simboli? rinkin? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
308414MS01-051: Prieinama HTTP u?klausos kodavimo pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
309170Atsiranda atminties nuot?kis, kai dinami?kai ?alinami veikimo b?dai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
309178Kai i?einate i? Internet Explorer nutr?ksta automatinio numerio rinkimo (AutoDial) proced?ra (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
309456Kai slenkama ma?ame lange, HTML puslapyje su lentele atsiranda prieigos pa?eidimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
310388Pasirinktin?je MIME per?i?ros programoje nevisi?kai atsiun?iami duomenys POST u?klausai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
310676Internet Explorer dviej? raid?i? domenams nenustato slapuk? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
311730Kai XMLHTTP naudojama keliems asinchroniniams POST si?sti, duomenys persiun?iami neteisingai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
312124Internet Explorer 6 WebBrowser valdiklio problemos nar?ymo metu (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
312176Tarp Internet Explorer ir tarpinio serverio atsiranda didelis NTLM autentifikavimo srautas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
312223Internet Explorer 6 DHTML klas?s kodas gali sukelti prieigos pa?eidim? mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
312461MS01-055: ?dedant scenarij? gali b?ti parodyti ar pakeisti Internet Explorer slapuk? duomenys (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
312496Internet Explorer gali netekti pirm?j? 2048 bait? duomen?, siun?iam? atgal i? ?iniatinklio serverio, kuriame naudojamas HTTP glaudinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
312536Failai, kurie n?ra .url failai, naikinami i? aplanko Parankiniai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
312542Outlook pateiktose HTML formose nerodomi rezultatai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
312590OLEXP: Jei Outlook Express spustelite At?aukti, kai renkat?s lai?k? saugykl?, atsiranda prieigos pa?eidimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
313463Kai Outlook per?i?ros srityje per?i?rite ?d?t?j? HTML prane?im?, atsiranda prieigos pa?eidimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
313675MS01-058: Internet Explorer 5.5 ir Internet Explorer 6 fail? pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
314209I? antrinio lango negalite pasiekti pirminio lango vietos objekto (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
314312Teksto ?vestis gali b?ti l?ta, jei naudojate japon? kalbos ?vesties rengykl? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
315466Prieigos pa?eidimas Wininet.dll, kai programos i?kvie?ia InternetSetOption (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
315699Internet Explorer neteisingai pateikia euro simbol? ? &#8364 vietoj 0x80 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
315712Prieigos pa?eidimo klaidos prane?imas, kai nar?ote HTA ar XML dokumentus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
315713Kai Window.Open naudojate FILE:// URL metod?, prarandami slapukai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
316059MS02-005: 2002 m. vasario 11 d. Internet Explorer kaupiamoji pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
316116Negalite tvarkyti Internet Explorer 6 grup?s strategijos parametr? kompiuteriuose, kuriuose veikia Windows 2000 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
316593Gali b?ti nepaleistas ?vykis DocumentComplete, kai atidarote nauj? nar?ykl?s lang? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
317244MS02-008: XMLHTTP valdiklis, esantis MSXML 4.0, gali suteikti prieig? prie vietini? fail? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
317726MS02-005: Prieinama GetObject() scenarij? vykdymo funkcijos pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
317727MS02-005: Prieinama taikom?j? program? i?kvietimo naudojant turinio tipo lauk? pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
317729MS02-005: Prieinama ?R?melio domeno patikrinimo? pa?eid?iamumo naujojo varianto pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
317731MS02-005: Prieinama kaupo perpildos HTML direktyvoje pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
317742MS02-005: Prieinama scenarijaus vykdymo pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
317745MS02-005: Prieinama fail? atsisiuntimo dialogo lango imitavimo pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
318089MS02-009: Neteisingas VBScript apdorojimas Internet Explorer gali leisti tinklalapiams skaityti vietinius failus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
318203MS02-008: XMLHTTP valdiklis, esantis MSXML 3.0, gali suteikti prieig? prie vietini? fail? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
318382Document.open metodas, naudojamas su Replace, neveikia r?meli? rinkinyje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
318426PATAISA: kai kvie?iama execScript, d?l saugos pataisos (Q316059) sugenda Internet Explorer (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
318666Internet Explorer palaikymo strategija gali b?ti Winlogon prieigos pa?eidimo prie?astimi (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
319032Atsiranda klaidos prane?imas, kai nor?dami ?ra?yti sait? spustelite Paskirt? ?ra?yti kaip (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
319182MS02-015: 2002 m. kovo 28 d. Internet Explorer kaupiamoji pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
319235MS02-015: Prieinamas vietini? fail? vykdymo pa?eid?iamumo Internet Explorer naujinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
319236MS02-015: Prieinamas scenarij? vykdymo pa?eid?iamumo Internet Explorer naujinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
319303Internet Explorer nar?ymo garso naujinimas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
319554?inynas ir palaikymo centras nerodo informacijos apie nuotolinius kompiuterius (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
319792Nar?ant Internet Explorer 6, gr??imas atgal ? POST lemia pakartotin? POST (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
320882Internet Explorer gali parodyti tik dal? EMF vaizdo (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
321156FtpPutFile prane?a apie s?kming? ?vykdym?, nors Internet Explorer operacija nepavyksta (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
321232MS02-023: 2002 m. gegu??s 15 d. Internet Explorer kaupiamoji pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
321268 Internet Explorer neteisingai apskai?iuoja tinklalapio lango dyd? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
321276Windows XP ASP puslapiuose neveikia WSC komponento Server.CreateObject() (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
321530Outlook Express netik?tai baigi? darb?, kai gaunate lai?k?, turint? speciali? MIME antra?t? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
321532FIX: Atsiranda mi?rus saugos prane?imas, kai POST metodas naudojamas PDF failui per HTTPS si?sti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
321598Internet Explorer 6 nepritaikomi saugos zonos parametrai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
321722Turinys su antra?te ?Turinio kodavimas: gzip? visada ?ra?omas ? talpykl?, nors ir naudojate antra?t? ?Talpyklos valdymas: nenaudoti talpyklos? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322822Neveikia NTLM autentifikavimas, jei Internet Explorer konfig?ruotas naudoti HTTP 1.1 per tarpinius sujungimus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322918Negalima atidaryti .pdf failo naudojant File:// Protocol, jei adrese yra ?#? simbolis (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322921MS02-023: Prieinama kit? svetaini? scenarij? vykdymo vietiniame HTML i?tekliuje pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322923MS02-023: Prieinama zonos imitavimo naudojant neteisingai suformuotus tinklalapius pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322924MS02-023: Prieinama vietin?s informacijos atskleidimo naudojant HTML element? pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322926MS02-023: Prieinama slapuk? skaitymo naudojant slapuk? scenarij? pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322927MS02-023: Prieinama turinio i?d?stymo variant? pa?eid?iamumo pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
322928MS02-023: Prieinama pataisa, skirta u?drausti r?meli? naudojim? ribot? svetaini? zonoje (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
323308Neveikia Internet Explorer fail? siuntimas naudojant SSL, kai naudojamos talpyklos valdymo antra?t?s (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
323395Internet Explorer 6 neveikia Internet Explorer NoHelpMenu ir NoViewSource strategijos (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
323686Viso procesoriaus naudojimas, kai nor?dami ? lentel? prid?ti langel? naudojate DHTML (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
323759MS02-047: 2002 m. rugpj??io 22 d. Internet Explorer kaupiamoji pataisa (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
324029Gaunate kelet? saugos ?sp?jimo prane?im? apie nukreipim? ? nesaugi? svetain? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
324404Kai i?jungiate nuorod? meniu, Internet Explorer pagalboje nuorod? meniu vis dar matosi (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
325662Internet Explorer 6 neveikia NTLM autentifikavimas naudojant SSL ry?? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
326853I? parankini? aplanko naikinami ne URL failai (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
327258PATAISA: Internet Explorer 6 patvirtinimo dialogo lange neteisingai rodomas hebraj? kalbos tekstas (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
327315ShowModalDialog gr??inama About: protokolo vert? visada yra nustatyta kaip NEAPIBR??TA nar?ykl?je Internet Explorer 6.0 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
327496Windows XP RSoP rodo neteising? Internet Explorer strategijos parametr? pirmin? GPO (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
327543Internet Explorer baigia darb?, kai paleid?iate AccEvent32.exe (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
327708Spausdintuvo ?ablone nepavyksta nustatyti kopij? skai?iaus (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
327716Suglaudint? puslapi?, esan?i? r?meli? rinkinyje, problemos naudojant kaupimo talpykl? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
327980Naujo ry?io vedlys nenustato parametro ?Visada naudoti mano numatyt?j? ry??? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
328676MS02-058: OLEXP: Nepa?ym?tas buferis analizuojant Outlook Express S/MIME gali sukelti sistemai pavoj? (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
329130Klaidos prane?imas ?altinio kodas neprieinamas, kai derinamas .inc failas naudojant Visual InterDev 6.0 (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
329160Turinio patar?jas parodo ?sp?jim? d?l scenarijaus URL (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
330338Naudojant Internet Explorer 6 1 patais? paket? pakartotinai pra?oma kliento sertifikato (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

Savyb?s

Straipsnio ID: 326489 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. vasario 5 d. - Per?i?ra: 7.0
TAIKOMA
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP-1, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows Advanced Server, Limited Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbupgrade atdownload KB326489

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com