Làm th? nào đ? t?t nh?n d?ng ti?ng nói và nh?n d?ng vi?t tay tính năng trong Office XP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326526
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft Office có m?t tính năng nh?n d?ng ti?ng nói và m?t tính năng nh?n d?ng ch? vi?t tay.

B?n có th? s? d?ng nh?n d?ng ti?ng nói đ? dictate văn b?n vào b?t k? chương tr?nh văn ph?ng. B?n c?ng có th? ch?n tr?nh đơn, thanh công c?, h?p tho?i h?p (Hoa K? Anh ch?), và nhi?m v? ngăn (Hoa K? Anh ch?) m?c b?ng cách s? d?ng c?a b?n gi?ng nói. Nh?n d?ng ti?ng nói đ? đư?c cài đ?t như m?t ph?n c?a m?t đi?n h?nh ho?c hoàn thành cài đ?t c?a văn ph?ng. N?u b?n th?c hi?n m?t cài đ?t tùy ch?nh, thi?t l?p văn ph?ng cài đ?t các tính năng như là m?t ph?n c?a tính năng đ?u vào ngư?i dùng thay th? trong các Văn ph?ng chia s? các thành ph?n.

S? d?ng nh?n d?ng vi?t tay đ? nh?p văn b?n vào b?t k? chương tr?nh Microsoft Office b?i vi?t thay v? đánh máy. B?n có th? vi?t b?ng cách s? d?ng m?t con chu?t ho?c b?ng cách s? d?ng m?t thi?t b? nh?p d?ng ch? vi?t tay bên th? ba. Office các chương tr?nh có th? t? đ?ng chuy?n đ?i này đ?u vào cho văn b?n đánh máy. Trong Microsoft Word và Microsoft Outlook (n?u Word là biên t?p thư đi?n t? c?a b?n), các đ?u vào có th? c?n l?i như m?t v?t th? m?c"" trong ch? vi?t tay c?a riêng b?n. Nh?n d?ng ch? vi?t c?ng h? tr? m?t b?n v? ch?c năng, do đó b?n có th? bao g?m các tay v? phác th?o trong l?i c?a b?n tài li?u.

Sau khi b?n cài đ?t Office XP và b?t nh?n d?ng ti?ng nói và nh?n d?ng ch? vi?t, tính năng tr? thành m?t ph?n c?a h? đi?u hành và không th? lo?i b? - ngay c? khi b?n lo?i b? các tính năng trong ch? đ? b?o dư?ng c?a Thi?t l?p XP văn ph?ng.

Bài này gi?i thích làm th? nào đ? t?t bài phát bi?u công nh?n và nh?n d?ng vi?t tay.

Lo?i b? các tính năng t? cài đ?t văn ph?ng

C?nh báo N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra nghiêm tr?ng v?n đ? mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Tr?nh so?n th?o không đúng. S? d?ng Registry Editor t?i c?a riêng b?n nguy cơ.
Chú ý B?i v? có r?t nhi?u phiên b?n c?a Microsoft Windows, các theo các bư?c có th? khác nhau trên máy tính c?a b?n. N?u chúng, xem c?a b?n s?n ph?m tài li?u hư?ng d?n đ? hoàn thành các bư?c sau.
 1. B?m CTRL + ALT + DEL, và sau đó nh?p vào Qu?n l? tác v?.
 2. Trên các Quy tr?nh tab, n?u CTFMON.EXE là trong danh sách, b?m vào CTFMON.EXE, sau đó b?m K?t thúc ti?n tr?nh.
 3. Đóng c?a s? qu?n l? tác v?.
 4. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 5. B?m đúp Thêm ho?c lo?i b? Chương tr?nh.
 6. Nh?p vào Microsoft Office XP, sau đó b?m Thay đổi.
 7. Nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? các tính năng, và sau đó Nh?p vào Ti?p theo.
 8. Trong các Tính năng cài đ?t h?p, h?y làm theo các bư?c sau:
  • M? r?ng Microsoft Office.
   • M? r?ng Microsoft Excel cho Windows, b?m vào bi?u tư?ng bên c?nh Văn b?n sang ti?ng nói, sau đó b?m Không có s?n.
   • M? r?ng Văn ph?ng chia s? tính năng.
    • M? r?ng Đ?u vào ngư?i dùng thay th?.
     • Nh?p vào bi?u tư?ng bên c?nh Bài phát bi?u, sau đó b?m Không có s?n.
     • Nh?p vào bi?u tư?ng bên c?nh Ch? vi?t tay, sau đó b?m Không có s?n.
    • M? r?ng Công cụ Kiểm chứng.
     • M? r?ng Ti?ng Pháp, b?m vào bi?u tư?ng bên c?nh Ti?ng Anh - Pháp Translation, sau đó b?m Không có s?n.
     • M? r?ng Ti?ng Tây Ban Nha, b?m vào bi?u tư?ng bên c?nh Ti?ng Vi?t - ti?ng Tây Ban Nha d?ch, sau đó b?m Không có s?n.
 9. Nh?p vào Cập nhật.
 10. Sau khi C?p Nh?t hoàn t?t, nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 11. Trong các M? h?p, lo?i regsvr32 /u msctf.dll, và sau đó Nh?p vào Ok. Khi b?n đư?c nh?c xác nh?n r?ng chương tr?nh thành công, Nh?p vào Ok.
 12. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 13. Trong các M? h?p, lo?i Regedt32.exe, sau đó b?m Ok.
 14. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\
 15. Nh?p chu?t ph?i vào m?c Ctfmon.exe, b?m Xóa b?, sau đó b?m Có.
 16. Đóng Registry Editor.
L?p l?i các bư?c 1 đ?n 16 cho t?ng h? sơ v? đi?u này máy tính.

T?t nh?n d?ng ch? vi?t

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Trong khu v?c và ngôn ng? Tuỳ chọn.
 3. B?m vào các Ngôn ngữ tab, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 4. Nh?p vào Thanh ngôn ng?.
 5. Nh?n vào đây đ? ch?n các T?t văn b?n chuyên sâu d?ch v? h?p ki?m.
 6. Nh?p vào Ok. N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n thay đ?i, h?y nh?p vào Có. Nh?p vào Ok.
Đ? t?t nh?n d?ng ch? vi?t trong Microsoft Windows 2000, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Trong khu v?c và ngôn ng? Tuỳ chọn.
 3. Trên các Đ?u vào/mi?n đ?a phương tab, b?m vàoThay đổi.
 4. Nh?p vào cài đ?t d?ch v?, Ch? vi?t tay S? công nh?n, sau đó b?m Gỡ bỏ.
 5. Nh?p vào Ok đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i.
Chú ý B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

T?t nh?n d?ng ti?ng nói

 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Trong khu v?c và ngôn ng? Tuỳ chọn.
 3. B?m vào các Ngôn ngữ tab, và sau đó nh?p vào Thông tin chi ti?t.
 4. Dư?i Cài đ?t d?ch v?, b?m Nh?n d?ng ti?ng nói, b?m Gỡ bỏ, sau đó b?m Ok.
 5. Nh?p vào Ok áp d?ng t?t c? các thay đ?i.
Chú ý B?n có th? ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.

Đ? t?t Nh?n d?ng ti?ng nói trong Windows 2000, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?mB?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Trong khu v?c và ngôn ng? Tuỳ chọn.
 3. Trên các Đ?u vào/mi?n đ?a phương tab, b?m vàoThay đổi.
 4. Dư?i Cài đ?t d?ch v?, b?mNh?n d?ng ti?ng nói, b?m Gỡ bỏ, và sau đó Nh?p vào Ok.
 5. Nh?p vào Ok đ? áp d?ng nh?ng thay đ?i.
Chú ý B?i m?c đ?nh, Office XP tính năng và các thành ph?n đó có yêu c?u CTFMON.EXE file b? vô hi?u hoá trong khi cài đ?t trong máy ch? đ?u cu?i môi trư?ng. M?c dù các tính năng này có th? đư?c kích ho?t thông qua m?t tu? ch?nh cài đ?t, Microsoft khuy?n cáo r?ng CTFMON v?n b? vô hi?u hoá trong m?t nhà ga H? ph?c v? môi trư?ng v? các v?n đ? hi?u su?t ti?m năng.

Các bư?c b? sung cho các môi trư?ng máy ch? đ?u cu?i

 1. B?n ph?i thay th? h? sơ ngư?i dùng m?c đ?nh hi?n t?i v?i m?t b?n sao c?a m?t h? sơ s?ch s?, C?p Nh?t đ? đ?m b?o truy?n thích h?p c?u h?nh ngư?i dùng m?i.
 2. Hi?n có h? sơ ngư?i dùng yêu c?u m?t k?ch b?n đ? lo?i b? các CTFMON.Giá tr? đăng k? EXE đ? nói ? trên t? h? sơ v? nh?ng giá tr? đ? t?n t?i và s?, do đó, b?t đ?u CTFMON.EXE cho m?i ngư?i dùng Phiên làm vi?c tr? khi b?n g? b? nó.
  1. Trư?c khi b?n t?o k?ch b?n, b?n ph?i t?o m?t reg file. Dư?i đây là văn b?n t?p tin DisableCTF.reg m?u:
   Windows Registry Editor Version 5.00 
   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run] "ctfmon.exe"=- 
   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF] "Disable Thread Input Manager"=dword:00000001 
   [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\CTF\MSUTB] "ShowDeskBand"=dword:00000000 
  2. Sau khi b?n t?o t?p tin reg, b?n có th? s? d?ng các k?ch b?n m?u sau đây đ? lo?i b? CTFMON.Giá tr? đăng k? EXE.
   Rem *****This script implements registry settings to prevent CTFMON.EXE from re-registering itself on the system***** 
   REGEDIT -s <Path>\DisableCTF.REG
B?n có th? lo?i b? ho?c vô hi?u hoá các t?p l?nh sau nh?ng thi?t đ?t này m?t cách thích h?p kh?i h? sơ hi?n có.

THAM KH?O

Thông tin b? sung v? kh?c ph?c s? c? nh?n d?ng ti?ng nói tính năng, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
315765PRB: K? t? ng?u nhiên xu?t hi?n trong Tài li?u văn ph?ng XP ho?c thanh đ?a ch? Internet Explorer, sau khi b?n cài đ?t nh?n d?ng ti?ng nói

Thu?c tính

ID c?a bài: 326526 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB326526 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326526

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com