Làm th? nào đ? theo d?i và qu?n l? thay đ?i trong Word 97 và năm t? 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326528 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Đ? m?t Microsoft Word 2002 và Word 2003 Phiên b?n c?a bài vi?t này, h?y xem 305216.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Thông tin đư?c b?o hi?m trong bài vi?t này đ? đư?c chuy?n th? t? văn b?n đư?c cung c?p b?i Microsoft Press.

Bài vi?t này mô t? cách đ? theo d?i nh?ng thay đ?i, thay đ?i đ?n m?t tài li?u, và ch?p nh?n ho?c t? ch?i thay đ?i.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n chia s? tài li?u c?a b?n v?i nh?ng ngư?i khác, b?n có th? theo d?i đ? xem chính xác nh?ng g? các tranh và xóa chúng làm thay đ?i. Sau đó b?n có th? ch?p nh?n ho?c t? ch?i c?a h? s?a đ?i m?t lúc m?t th?i gian ho?c t?t c? cùng m?t lúc. N?u nh?n xét tr? v? thay đ?i c?a h? trong các tài li?u riêng bi?t, b?n có th? h?p nh?t t?t c? c?a h? S?a đ?i thành m?t đơn tài li?u và sau đó xem l?i. N?u b?n mu?n có m?t h? sơ v? nh?ng thay đ?i đư?c th?c hi?n vào tài li?u, b?n có th? lưu các phiên b?n khác nhau c?a m?t tài li?u t?t c? trong cùng m?t tài li?u.

B?ng cách theo d?i nh?ng thay đ?i trong m?t tài li?u, b?n có th? làm cho S?a đ?i m?t tài li?u mà không làm m?t văn b?n g?c. Khi b?n theo d?i nh?ng thay đ?i, t? cho th?y thay đ?i văn b?n trong m?t màu khác nhau t? các văn b?n g?c và s? d?ng s?a đ?i nh?n hi?u, ch?ng h?n như underlines, đ? phân bi?t v?i các văn b?n đ? s?a đ?i t? văn b?n g?c.

B?i m?c đ?nh, Word underlines và thay đ?i các màu c?a văn b?n đư?c chèn vào. Nó c?ng bao g?m m?t thay đ?i đư?ng th?ng đ?ng ? bên l? bên trái c?a b?t k? thay đ?i văn b?n đ? giúp b?n xác đ?nh v? trí nh?ng thay đ?i trong tài li?u.

Đ? b?t thay đ?i theo d?i, b?m chu?t ph?i vào b?t k? thanh công c?, nh?p Xem l?i trên menu đ? hi?n th? các Xem l?i thanh công c?, và sau đó b?m các Theo d?i thay đ?i nút. B?t k? thay đ?i nào b?n th?c hi?n bây gi? đư?c ch? đ?nh b?i phiên b?n đánh d?u.

Chú ý Đ? t?t các s? thay đ?i theo d?i trong khi b?n đang ch?nh s?a, nh?p vào các Theo d?i thay đ?i nút trên các Xem l?i thanh công c?. Khi các tính năng theo d?i thay đ?i đư?c b?t lên, "TRK" xu?t hi?n trên thanh tr?ng thái ? dư?i cùng c?a tài li?u c?a b?n. Khi b?n t?t thay đ?i theo d?i, "TRK" xu?t hi?n dimmed.

N?u s?a đ?i nh?n hi?u lam sao lang, b?n có th? theo d?i nh?ng thay đ?i mà không c?n hi?n th? các đánh d?u trên màn h?nh.

Đ? theo d?i các thay đ?i mà không c?n hi?n th? b?n s?a đ?i nh?n hi?u trên màn h?nh, th?c hi?n theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, ch?n Theo d?i Thay đ?i, sau đó b?m Làm n?i b?t nh?ng thay đ?i.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Theo d?i các thay đ?i trong khi ch?nh s?a ki?m tra h?p, và sau đó b?m Xóa các Đi?m n?i b?t thay đ?i trên màn h?nh h?p ki?m.
Đ? theo d?i các thay đ?i mà không c?n hi?n th? các b?n s?a đ?i nh?n hi?u trong các in tài li?u, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Công cụ tr?nh đơn, ch?n Theo d?i Thay đ?i, sau đó b?m Nêu b?t nh?ng thay đ?i.
 2. Nh?n vào đây đ? ch?n các Theo d?i các thay đ?i trong khi ch?nh s?a ki?m tra h?p, và sau đó b?m Xóa các Đi?m n?i b?t nh?ng thay đ?i trong tài li?u đư?c in h?p ki?m.
Khi b?n xem l?i nh?ng thay đ?i theo d?i, b?n có th? ch?p nh?n ho?c t? ch?i h? m?t lúc m?t th?i gian, ho?c b?n có th? ch?p nh?n ho?c t? ch?i t?t c? các thay đ?i đ?ng th?i gian. Khi b?n ch?p nh?n m?t s? thay đ?i, t? lo?i b? nh?n hi?u Phiên b?n đánh máy. N?u b?n ch?p nh?n m?t xóa văn b?n, t? c?ng lo?i b? các văn b?n t? các tài li?u. N?u b?n ch?p nh?n m?t chèn văn b?n, t? lá văn b?n m?i trong tài li?u. Khi b?n t? ch?i m?t s? thay đ?i, t? ph?c h?i văn b?n g?c.

Đ? xem xét nh?ng thay đ?i, s? d?ng các Xem l?i thanh công c?. B?n có th? xem xét thay đ?i m?t lúc m?t th?i gian b?ng cách s? d?ng các Ti?p theo s? thay đ?iThay đ?i trư?c nút. Sau đó s? d?ng các Ch?p nh?n thay đ?i ho?c T? ch?i thay đ?i nút đ? đáp ?ng v?i các phiên b?n. Ch?p nh?n t?t c? các thay đ?i t?i đ?ng th?i, nh?p vào Theo d?i Thay đ?i trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Ch?p nh?n ho?c t? ch?i thay đ?i, sau đó b?m Ch?p nh?n t?t c? . Đ? t? ch?i t?t c? nh?ng thay đ?i cùng m?t lúc, h?y nh?p vào T? ch?i t?t c? .

N?u b?n mu?n có m?t b?n ghi các thay đ?i đư?c th?c hi?n cho m?t tài li?u này, b?n có th? lưu các phiên b?n khác nhau c?a m?t tài li?u trong cùng m?t tài li?u. Khi b?n lưu các phiên b?n khác nhau trong cùng m?t tài li?u, b?n c?ng ti?t ki?m dung lư?ng đ?a b?i v? t? ti?t ki?m ch? là s? khác nhau gi?a các phiên b?n, không ph?i là m?t b?n sao toàn b? c?a m?i tài li?u. Sau khi b?n ti?t ki?m m?t vài phiên b?n c?a tài li?u, b?n có th? quay tr? l?i và xem l?i, m?, in và xóa các phiên b?n trư?c đó. B?n c?ng có th? t? lưu m?t phiên b?n c?a tài li?u c?a b?n m?i khi tài li?u đư?c đóng l?i, đó là h?u ích n?u b?n c?n m?t h? sơ c?a nh?ng ngư?i th?c hi?n thay đ?i và khi nào, như trong trư?ng h?p c?a văn b?n pháp lu?t. Đ? lưu m?t phiên b?n m?i khi b?n đóng m?t tài li?u, b?m Các phiên b?n trên các Tệp tr?nh đơn đ? m? các Các phiên b?n trong DocumentName h?p tho?i, và sau đó b?m vào ch?n các T? đ?ng lưu m?t phiên b?n trên đóng ki?m tra h?p.

Theo d?i và qu?n l? các thay đ?i trong Word 97 và trong Word 2000, làm theo các bư?c sau.

Đ? b?t ho?c t?t tính năng theo d?i thay đ?i

 1. Trên các Tệp tr?nh đơn, nh?p vào M?.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m vào các tài li?u mà b?n mu?n theo d?i các thay đ?i, và sau đó nh?p vào M?.
 3. Trên các Xem tr?nh đơn, đi?m đ?n Thanh công c?, sau đó b?m Xem l?i.

  Các Xem l?i thanh công c? s? xu?t hi?n.
 4. Trên các Xem l?i thanh công c?, nh?p Theo d?i thay đ?i.
Chú ý N?u tính năng theo d?i thay đ?i đ? đư?c b?t, "TRK" xu?t hi?n trong màu đen trên thanh tr?ng thái. Trên các Xem l?i thanh công c?, các Theo d?i thay đ?i nút có n?n màu xanh. N?u tính năng theo d?i thay đ?i t?t, "TRK" xu?t hi?n dimmed trên thanh tr?ng thái.

Thay đ?i và thêm ? ki?n

Thay đ?i và thêm ? ki?n vào m?t tài li?u sau khi b?n b?t theo d?i thay đ?i tính năng, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đ? xoá b? văn b?n, ch?n văn b?n và sau đó b?m phím XÓA B?.
 2. Tr? chu?t trên văn b?n mà b?n xóa b?.

  Word đánh d?u xóa v?i m?t ScreenTip. N?u b?n ngh? ngơi các con tr? trong vi?c xoá, ScreenTip cho b?n bi?t tên c?a ngư?i ai xóa các văn b?n và khi ngư?i đó đ? xóa các văn b?n. Trong trư?ng h?p này, các ScreenTip hi?n th? "Đ? b? xoá."
 3. Thêm văn b?n, b?m vào nơi b?n mu?n văn b?n xu?t hi?n, và sau đó nh?p văn b?n.

  T? chèn văn b?n m?i trong m?t màu khác nhau. Màu s?c khác nhau cho m?i ngư?i làm cho nh?ng thay đ?i đ?i v?i m?t tài li?u khi các Theo d?i thay đ?i tính năng đư?c b?t.
 4. Tr? trên văn b?n mà b?n thêm.

  Một ScreenTip s? cho b?n bi?t tên c?a ngư?i đ? đưa vào văn b?n và khi đó ngư?i đưa vào văn b?n. Trong trư?ng h?p này, ScreenTip hi?n th? "Chèn."
 5. Thêm m?t b?nh lu?n, b?m vào trong tài li?u t?i đi?m nơi b?n mu?n thêm các b?nh lu?n. Trên các Xem l?i b?m vào thanh công c? B?nh lu?n m?i, và sau đó nh?p b?nh lu?n c?a b?n.
 6. Tr? qua nh?n xét r?ng b?n đ? thêm vào.

  M?t ScreenTip s? cho b?n bi?t tên c?a ngư?i đ? đưa vào các B?nh lu?n và khi các b?nh lu?n đ? đư?c th?c hi?n. Trong trư?ng h?p này, ScreenTip hi?n th? "Nh?n xét."

Thu?c tính

ID c?a bài: 326528 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 97 Standard Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB326528 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326528

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com