Làm th? nào đ? t?o m?t tài li?u Word s? d?ng đánh s? trang khác nhau đ?nh d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326536 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

B?n có th? s? d?ng Microsoft Word đ? t?o tài li?u ph?c t?p. Sách và các tài li?u l?n khác đôi khi yêu c?u s? trang khác nhau đ?nh d?ng trong ph?n khác nhau c?a m?t tài li?u. Ví d?, b?n có th? s? các index trang v?i ch? s? La M? (ví d?, "i.", "ii.", "iii") và các chính tài li?u v?i ch? s? ? R?p (ví d?, "1", "2", "3"). Bài vi?t này Mô t? làm th? nào đ? thi?t l?p khác nhau trang s? đ?nh d?ng.Đ?nh d?ng s? trang trong Word 2010 và 2007.

Đ? đ?nh d?ng trang s? cho các ph?n khác nhau, h?y làm theo các bư?c sau.

 1. Nh?p vào gi?a hai ph?n c?a tài li?u c?a b?n mà b?n mu?n s? m?t cách khác nhau.
 2. trên Tab b? trí trang, b?m vào phá v?.
 3. Nh?p vào Trang ti?p theo, Th?m chí trangho?c L? trang, và sau đó nh?p vào OK.
 4. Nh?p vào ph?n đ?u tiên c?a tài li?u c?a b?n.
 5. Đưa Tab nh?p vào tiêu đ? và sau đó nh?p vào Ednó tiêu đ?
 6. B?m vào ? đ?u trang hay ph?n chân trang mà b?n mu?n s? trang
 7. Th? tiêu đ? & chân Tools nh?p vào S? trang
 8. Nh?p vào tùy ch?n đ?t s? trang nơi b?n mu?n
 9. L? phí c?u đư?ng tiêu đ? & chân tab nh?p vào S? trang
 10. Nh?p vào trang đ?nh d?ng s?
 11. Trong h?p S? đ?nh d?ng , h?y nh?p vào các đ?nh d?ng mà b?n mu?n cho các con s? trong ph?n này.
 12. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • N?u b?n mu?n trang đánh s? cho trang đ?u tiên trong ph?n này đ? B?t đ?u m?t s? c? th? khác hơn so v?i s? đ?u tiên trong d?ng đ?nh d?ng, nh?p vào B?t đ?uđánh s? trang, và sau đó nh?p s? đ?u tiên mà b?n mu?n xu?t hi?n trên trang đ?u tiên c?a ph?n.
  • N?u b?n mu?n trang s? đ? ti?p t?c t? ph?n trư?c, h?y nh?p vào ti?p t?c t? ph?n trư?c.
 13. Nh?p vào OK
 14. Trên các Tiêu đ? và ph?n chân trangcông c? tab, b?m vào ti?p theo trong nhóm menu
 15. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 3 và 9 thông qua 11 đ? thay đ?i trang đánh s? cho m?t ph?n
 16. Trên các Tiêu đ? và ph?n chân trangcông c? tab, b?m vào đóng

Trang s? trong Word 2003 đ?nh d?ng

Đ? đ?nh d?ng trang s? cho các ph?n khác nhau, làm theo các Các bư?c:
 1. Nh?p vào gi?a hai ph?n c?a tài li?u c?a b?n mà b?n mu?n s? m?t cách khác nhau.
 2. Trên các chèn tr?nh đơn, nh?p vào phá v?.
 3. Nh?p vào Trang ti?p theo, Th?m chí trangho?c L? trang, và sau đó nh?p vào OK.

  Đ? giúp đ? v? m?t tùy ch?n, b?m vào d?u ki?m ch?m h?i, và sau đó nh?p vào tùy ch?n.
 4. Nh?p vào trong ph?n đ?u tiên.
 5. Trên menu xem , h?y nh?p vào Tiêu đ? và ph?n chân trang.
 6. B?m vào ? đ?u trang hay ph?n chân trang nơi b?n mu?n các trang s?.
 7. Trên các Tiêu đ? và ph?n chân trang thanh công c?, h?y nh?p vào Chèn trang s?.
 8. Trên các Tiêu đ? và ph?n chân trang thanh công c?, nh?p vào S? trang đ?nh d?ng.
 9. Trong các Đ?nh d?ng s? h?p, b?m vào các đ?nh d?ng mà b?n mu?n cho các con s? trong ph?n này.
 10. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • N?u b?n mu?n trang đánh s? cho trang đ?u tiên trong ph?n này đ? B?t đ?u m?t s? c? th? khác hơn so v?i s? đ?u tiên trong d?ng đ?nh d?ng, h?y nh?p vàoB?t đ?u t?i theo Trang đánh s?, và sau đó nh?p s? đ?u tiên mà b?n mu?n xu?t hi?n trên Trang đ?u tiên c?a ph?n.
  • N?u b?n mu?n trang s? đ? ti?p t?c t? các ph?n trư?c đó, h?y nh?p vào Ti?p t?c t? trư?c ph?n.
 11. Nh?p vào OK.
 12. Trên các Tiêu đ? và ph?n chân trang thanh công c?, nh?p vào Hi?n th? ti?p theo.
 13. L?p l?i các bư?c 1 đ?n 3 và 8 thông qua 11 thay đ?i formating trang đánh s? cho m?t ph?n.
 14. Trên các Tiêu đ? và ph?n chân trang thanh công c?, b?m vào đóng.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? đánh s? trang, nh?p vào Tr? giúp Microsoft Word trên cácTr? giúp tr?nh đơn, lo?i đánh s? trang tr? l? văn ph?ng ho?c các thu?t s? tr? l?i, và sau đó nh?p vào tra c?u đ? xem các ch? đ?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 326536 - L?n xem xét sau cùng: 05 Tháng Tư 2013 - Xem xét l?i: 4.0
Áp d?ng
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2004 for Mac
 • Microsoft Word X for Mac
 • Microsoft Word 2001 for Mac
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2011 for Mac
T? khóa: 
kbnumbering kbformat kbhowtomaster kbmt KB326536 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 326536

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com