T? ch?c s? ki?n ID 6008 b?t ng? đ? đăng nh?p t?i s? k? s? h? th?ng sau khi b?n t?t và kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326564
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi m?t chương tr?nh mà s? d?ng các InitiateSystemShutdownEx ch?c năng t?t nó t? đ?ng, các s? ki?n sau đây có th? là đăng vào s? k? s? h? th?ng:
T? ch?c s? ki?n ID: 6008
Ngu?n: s? ki?n đăng nh?p
Lo?i: l?i
Mô t?:
Trư?c đó t?t h? th?ng t?i Giờ ngày Ngày đư?c b?t ng?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u c? hai đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Máy tính b? khóa ho?c đư?c c?u h?nh v?i m?t m?t kh?u b?o v? b?o v? màn h?nh.
 • Chi?n d?ch t?t máy là b?t đ?u t? đ?ng b?i m?t chương tr?nh mà s? d?ng các InitiateSystemShutdownEx ch?c năng v?i quân c?.

  Ví d?, b?n s? d?ng các Remote Shutdown tool (Shutdown.exe) t? ngu?n tài nguyên Microsoft Windows 2000 Kit đ? bu?c m?t đóng xu?ng c?a máy tính t? m?t máy tính t? xa ho?c b?n có l?ch tr?nh t?t máy tính c?c b? b?ng cách s? d?ng Shutdown.exe k?t h?p v?i các t?i l?nh ho?c l?p l?ch tác v?.
Trong t?nh hu?ng này, các d?ch v? s? ki?n đăng nh?p không đư?c thông báo v? s? ki?n t?t máy, và do đó, các ho?t đ?ng t?t máy là không chính xác xem b?i d?ch v? s? ki?n đăng nh?p là m?t s? ki?n b?t ng?.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t tính năng đư?c h? tr? s?a đ?i hành vi m?c đ?nh c?a s?n ph?m có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, tính năng này đư?c d? đ?nh đ? s?a đ?i ch? hành vi đó bài vi?t này mô t?. Tính năng này ch? áp d?ng cho h? th?ng c? th? yêu c?u nó.

N?u tính năng có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các tính năng.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho tính năng c? th? này. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các tính năng có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là b?i v? các tính năng không có s?n cho ngôn ng? đó.Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? tab trong m?c ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version       Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.5265   42,256 Basesrv.dll
  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.5907   222,992 Gdi32.dll
  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.6011   708,880 Kernel32.dll
  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.4733   332,560 Msgina.dll
  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.6000   379,664 User32.dll
  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.5968   369,936 Userenv.dll
  08-Aug-2002 15:23 5.0.2195.6003  1,642,416 Win32k.sys
  15-Aug-2002 08:30 5.0.2195.6013   179,472 Winlogon.exe
  15-Aug-2002 08:34 5.0.2195.5935   243,472 Winsrv.dll
				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm v? cách s? d?ng Remote Shutdown tool (Shutdown.exe) đ? đóng xu?ng đóng c?a và kh?i đ?ng l?i Windows đ?a phương ho?c t? xa 2000 d?a trên máy tính, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
317371Làm th? nào đ? s? d?ng Remote Shutdown c? đ? t?t và kh?i đ?ng l?i máy tính trong Windows 2000
Đ? bi?t thêm v? cách cài đ?t nhi?u hotfixes trong khi ch? kh?i đ?ng l?i m?t th?i gian, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
296861Làm th? nào đ? cài đ?t nhi?u b?n c?p nh?t Windows ho?c hotfixes v?i ch? có m?t kh?i đ?ng l?i
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
883635B?n có th? g?p m?t t?t máy b?t thư?ng c?a Windows 2000 Server d?a trên máy tính c?a b?n sau khi b?t đ?u b?o v? màn h?nh đăng nh?p Windows

Thu?c tính

ID c?a bài: 326564 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB326564 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326564

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com