B?n nh?n đư?c m?t "không th? m? <snap-in name="">" thông báo l?i khi b?n c? g?ng đ? b?t đ?u MMC trên m?t máy tính d?a trên Windows XP</snap-in>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326574 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng b?t đ?u Microsoft Management Console (MMC) v?i m?t snap-in trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows XP, MMC có th? không ph?i b?t đ?u và b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i sau:
MMC không th? m? -Theo tên. Đi?u này có th? b?i v? các t?p tin không t?n t?i, không ph?i là m?t giao di?n đi?u khi?n MMC, ho?c đư?c t?o ra v?i phiên b?n sau này c?a MMC. Đi?u này c?ng có th? là b?i v? b?n không có đ? quy?n truy c?p vào t?p tin.
Chú ý Trong thông báo l?i này, -Theo tên là m?t gi? ch? cho tên c?a MMC snap-in t?p, ch?ng h?n như Compmgmt.msc.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n c?u h?nh ngư?i dùng c?p % APPDATA % ho?c b?n c?u h?nh các bi?n môi trư?ng h? th?ng đ? tr? đ?n v? trí mà không có s?n, ví d? như m?t m?ng dùng chung.
 • T?p gián tuy?n t?t tính năng trên Windows XP trên máy tính c?a b?n.

GI?I PHÁP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Phiên b?n Windows XP 32-bit

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Aug-2002 18:17 5.1.2600.55    765,952 Mmc.exe     
  19-Aug-2002 16:57 5.1.2600.55    67,584 Mmcbase.dll   
  19-Aug-2002 16:58 5.1.2600.55   1,141,248 Mmcndmgr.dll   
  19-Aug-2002 16:58 5.1.2600.55    46,592 Mmcshext.dll   
				

Windows XP 64-Bit Edition

  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  16-Aug-2002 18:17 5.1.2600.55   2,907,136 Mmc.exe    
  19-Aug-2002 16:58 5.1.2600.55    138,240 Mmcbase.dll   
  19-Aug-2002 16:58 5.1.2600.55   3,801,088 Mmcndmgr.dll  
  19-Aug-2002 16:58 5.1.2600.55    134,656 Mmcshext.dll  

				

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?t tính năng t?p gián tuy?n trên máy tính Windows XP c?a b?n. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
307853Làm th? nào đ? s? d?ng các t?p gián tuy?n trong Windows XP

Thu?c tính

ID c?a bài: 326574 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbmt KB326574 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326574

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com