Chưa xác đ?nh ngư?i LDAP ho?t đ?ng đ? Active Directory đang vô hi?u hóa trên b? ki?m soát mi?n Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 326690 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Theo m?c đ?nh, chưa xác đ?nh ngư?i Lightweight Directory Access Protocol Ho?t đ?ng kinh doanh (LDAP) cho Active Directory, khác hơn là t?m ki?m rootDSE và g?n, không đư?c phép trong Microsoft Windows Server 2003.

THÔNG TIN THÊM

Thư m?c đang ho?t đ?ng trong phiên b?n trư?c c?a Microsoft Windows trên tên mi?n ch?p nh?n yêu c?u chưa xác đ?nh ngư?i. Trong nh?ng phiên b?n này, m?t k?t qu? thành công ph? thu?c vào vi?c có cho phép ngư?i s? d?ng đúng trong ho?t đ?ng Thư m?c.

V?i Windows Server 2003, ch? xác th?c ngư?i dùng có th? b?t đ?u m?t LDAP yêu c?u đ?i v?i Windows Server b? đi?u khi?n 2003 d?a trên vùng. B?n có th? ghi đè m?c đ?nh hành vi m?i này b?i thay đ?i các k? t? th? b?y c?a các dsHeuristics thu?c tính trên con đư?ng DN như sau:
CN = d?ch v? thư m?c, CN = Windows NT, CN = d?ch v?, CN = c?u h?nh,Tên mi?n g?c trong r?ng
Các DsHeuristics thi?t đ?t áp d?ng cho t?t c? d?a trên Windows Server 2003 tên mi?n b? đi?u khi?n trong cùng m?t r?ng. Giá tr? đư?c th?c hi?n b?i b? ki?m soát mi?n khi thư m?c ho?t đ?ng sao chép mà không c?n kh?i đ?ng l?i Windows. Microsoft Windows b? đi?u khi?n d?a trên 2000 vùng không h? tr? các thi?t đ?t này và không h?n ch? Chưa xác đ?nh ngư?i ho?t đ?ng n?u chúng tr?nh bày trong m?t Windows Server 2003 d?a trên r?ng.

Giá tr? h?p l? cho các dsHeuristic thu?c tính là 0 và 0000002. Theo m?c đ?nh, các DsHeuristics thu?c tính không t?n t?i, nhưng m?c đ?nh n?i b? c?a nó là 0. N?u b?n đ?t k? t? th? b?y 2 (0000002), khách hàng chưa xác đ?nh ngư?i có th? th?c hi?n b?t k? ho?t đ?ng đó đư?c cho phép theo danh sách đi?u khi?n truy nh?p (ACL), như có th? B? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên.

Chú ý N?u các thu?c tính đ? đư?c thi?t l?p, không ph?i s?a đ?i b?t k? k? t? nào ? các DsHeuristics chu?i khác hơn là nhân v?t th? b?y. N?u giá tr? không đư?c thi?t l?p, h?y ch?c ch?n r?ng b?n cung c?p các s? không hàng đ?u lên đ?n nhân v?t th? b?y. Ngoài ra, b?n có th? s? d?ng Adsiedit.msc đ? làm cho s? thay đ?i đ? các thu?c tính.

Các dsHeuristics chu?i trên b? đi?u khi?n tên mi?n trong các Forest_Name.com r?ng s? xu?t hi?n như sau khi b?n xem nó b?ng cách s? d?ng Ldp.exe. Ch? có thu?c tính đư?c ch?n s? đư?c hi?n th?.
>> Dn: CN=Directory Service,CN=Windows NT,CN=Services,CN=Configuration,DC=<forest_name>,DC=com
   2> objectClass: top; nTDSService; 
   1> cn: Directory Service; 
   1> dSHeuristics: 0000002; <-2 in the seventh character = anonymous 
    access allowed. Note the leading zeros.
   1> name: Directory Service;

Thu?c tính

ID c?a bài: 326690 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
T? khóa: 
kbenv kbinfo kbmt KB326690 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:326690

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com