"Stop k??das kodu 0x000000D6 (DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION)" rodas sist?m? Windows 2000

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 326864
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

SIMPTOMI

Var tikt par?d?ts ??ds aptur??anas k??das zi?ojums:
PIETURA: 0X000000D6 (0XBE7E1000, 0X00000000, 0XA008F608, 0X00000000) WIN32K.SYS
DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION

Arg1: atmi?u, uz kuru ir atsauce
Arg2: v?rt?ba 0 = las??anas oper?cijas, 1 = rakst??anas oper?cija
Arg3: ja nav nulle, adresi, kas atsaucas atmi?as.
Arg4: Mm iek??jais kods.
PIEZ?ME: ?etras parametrus, kas nor?d?ti iekav?s (()) ?aj? k??das zi?ojums at??iras atkar?b? no konfigur?cijas, kuru izmantojat.

IEMESLS

Ja kad me?in?t kop?t datu bloku no starpliktuves, logi, iesp?jams, nav pareizi j?b?t pieejamam, lai ietvertu datus buferi apr??in??an?.

RISIN?JUMS

Servisa pakotnes inform?cija

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, ieg?stiet jaun?ko servisa pakotni Microsoft Windows 2000. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni

Inform?cija par labojumfailu

Ir pieejama no Microsoft pied?v? atbalst?tu labojumfailu. Tom?r ?is labojumfails ir paredz?ts tikai ?aj? rakst? aprakst?t?s probl?mas nov?r?anai. Lai lietotu ?o labojumfailu tikai t?m sist?m?m, kur?m ir radusies tie?i ?? probl?ma.

Ja labojumfails ir pieejams lejupiel?dei, ir sada?a "Pieejama labojumfaila lejupiel?de" ", ?? zin??anu b?zes raksta aug?pus?. Ja ?? sada?a nepar?d?s, iesniegt piepras?jumu Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta, lai ieg?tu labojumfailu.

Piez?me Ja rodas papildu probl?mas vai nepiecie?ama probl?mu nov?r?ana, iesp?jams, b?s j?izveido atsevi??s pakalpojuma piepras?jums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piem?rotas jaut?jumiem par papildu atbalstu un probl?m?m, kas neattiecas uz ?o konkr?to labojumfailu. Lai ieg?tu pilnu sarakstu ar Microsoft klientu apkalpo?anas un atbalsta t?lru?u numuri vai izveidotu atsevi??u pakalpojuma piepras?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://support.Microsoft.com/contactus/?ws=support
Piez?me Veidlap? "Pieejama labojumfaila lejupiel?de nor?d?tas" par?da valodas, kur?m ir pieejams labojumfails. Ja taj? nav vajadz?g?s valodas, tas ir, jo labojumfails nav pieejams, ?ai valodai. Ang?u valodas versija ?is labojums ir faila atrib?ti (vai jaun?ka versija), kas uzskait?ti t?l?k tabulu. ?o failu datumi un laiki ir uzskait?ti koordin?t? univers?l? laika (UTC). Skatot faila inform?ciju, t? tiek p?rv?rsta uz viet?jo laiku. Lai noskaidrotu at??ir?bu starp UTC un viet?jo laiku, izmantojiet Laika josla Vad?bas pane?a r?ka datums un laiks cilni.
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.5265  42,256 Basesrv.dll
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.5907  222,992 Gdi32.dll
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.6011  708,880 Kernel32.dll
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.4733  332,560 Msgina.dll
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.6000  379,664 User32.dll
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.5968  369,936 Userenv.dll
  26-Aug-02 18:07  5.0.2195.6033 1,642,320 Win32k.sys
  26-Aug-02 08:30  5.0.2195.6013  179,472 Winlogon.exe
  26-Aug-02 18:09  5.0.2195.5935  243,472 Winsrv.dll
				

STATUSS

Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma past?v Microsoft produktos, kas uzskait?ti ?? raksta s?kum?. ?? probl?ma pirmo reizi tika labots oper?t?jsist?m? Microsoft Windows 2000 Servisa pakotne 4.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, k? ieg?t Windows 2000 Datacenter Server labojumfailu, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un t?l?k lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
265173 Datacenter programmas un Windows 2000 Datacenter Server produkta

Rekviz?ti

Raksta ID: 326864 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2012. gada 23. febru?ris - P?rskat??ana: 1.0
Atsl?gv?rdi: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbshell kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB326864 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un ?o rakstu nav tulkojis cilv?ks. Microsoft pied?v? gan rakstus, ko tulkoju?i cilv?ki, gan ma??ntulkotus rakstus, t?p?c jebkuram zin??anu b?zes rakstam varat piek??t sav? dzimtaj? valod?. Tom?r ma??ntulkotu rakstu kvalit?te ne vienm?r ir teicama. ??dos rakstos var b?t leksikas, sintakses vai gramatikas k??das, kas l?dzin?s k??d?m, k?das pie?auj ?rzemnieks, run?jot j?su valod?. Microsoft neuz?emas atbild?bu par jebk?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai boj?jumiem, ko izrais?jis k??dains satura tulkojums vai kas radu??s tulkojuma lietojuma gait?. Turkl?t Microsoft regul?ri atjaunina ma??ntulko?anas programmat?ru.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 326864

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com