Raksta ID: 326904 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot instal?t Microsoft Windows XP SP1, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
?The product key used to install Windows is invalid. Please contact your system administrator or retailer immediately to obtain a valid Product Key. You may also contact Microsoft Corporation's Anti-Piracy Team by emailing piracy@microsoft.com if you think you have purchased pirated Microsoft software. (Windows instal??anai izmantot? produkta atsl?ga nav der?ga. Sazinieties ar sist?mas administratoru vai tirgot?ju, lai nekav?joties sa?emtu der?gu produkta atsl?gu. Varat v?rsties ar? pie korpor?cijas Microsoft pretpir?tisma grupas (Microsoft Corporation's Anti-Piracy Team) pa e-pastu piracy@microsoft.com, ja rodas aizdomas, ka esat ieg?d?jies pir?tisku Microsoft programmat?ru. Varat b?t piln?gi dro?s, ka personisk? inform?cija, ko nos?t?t Microsoft pretpir?tisma grupai, tiek tur?ta piln?g? slepen?b?.)

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja produkta atsl?ga, ko izmantojat, lai instal?tu Windows XP, sakr?t ar produkta atsl?gu, ko korpor?cija Microsoft ir atzinusi par neder?gu. ??s divas produkta atsl?gas veido produkta ID, kas sakr?t ar k?du no t?l?k uzr?d?tajiem produktu ID, kur X ir jebk?da skaitliska v?rt?ba:
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX

RISIN?JUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, vispirms nosakiet sava datora sist?mas Windows produkta ID. Lai to paveiktu, r?kojieties ??di:
  1. Noklik??iniet uz S?kt, ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators un noklik??iniet uz Rekviz?ti.
  2. Iev?rojiet z?mn? Visp?r?gi zem v?rda Re?istr?jis eso?o numuru.
Ja Windows produkta ID sakr?t ar produkta ID, kas atrodas sarakst? sada?? ?Cause? (C?lonis), iesp?jams, esat k?uvis par programmat?ras pir?tisma upuri. Lai zi?otu par programmat?ras pir?tismu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/piracy/Reporting.mspx
Ja esat Microsoft lielapjoma licences klients un jums ir Windows XP Professional licences, veiciet Windows XP t?ro instal??anu uz datora, kur? sa?emts k??das zi?ojums, lietojot Windows XP Professional datu nes?ju un lielapjoma licences produkta atsl?gu, kas ir pie??irta saska?? ar l?gumu. Ja nevar veikt t?ro instal??anu, ir j?maina produkta ID.

Ja jums ir der?ga lielapjoma licences atsl?ga, bet esat iestat?jis datoru, lietojot neder?gu atsl?gu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
328874 Lielapjoma licenc??anas produkta atsl?gas mai?a dator?, kur? darbojas sist?ma Windows XP SP1un jaun?kas Windows XP versijas
Lai mazumtirdzniec?b? ieg?d?tos der?gu Windows XP produktu, sazinieties ar viet?jo tirgot?ju vai apmekl?jiet Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/products/info/default.aspx?View=22
Ja esat ?rpus ASV, sazinieties ar viet?jo Microsoft fili?li. Lai atrastu viet?jo fili?li, apmekl?jiet Microsoft Web vietu:
http://www.microsoft.com/worldwide/

Rekviz?ti

Raksta ID: 326904 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2007. gada 6. febru?ris - P?rskat??ana: 5.4
ATTIECAS UZ
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Atsl?gv?rdi: 
kberrmsg kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB326904

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com