Identifikator ?lanka: 326904 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

SIMPTOMI

Ako poku?ate da instalirate operativni sistem Microsoft Windows XP sa servisnim paketom 1 (SP1), mo?ete dobiti slede?u poruku o gre?ci:
?ifra proizvoda koja je kori??ena prilikom instalacije operativnog sistema Windows je neva?e?a. Odmah se obratite administratoru sistema ili prodavcu da biste dobili va?e?u ?ifru proizvoda. Tako?e mo?ete da se obratite timu za borbu protiv piraterije korporacije Microsoft tako ?to ?ete im poslati e-poruku na adresu piracy@microsoft.com ako mislite da ste kupili piratski Microsoft softver. Uveravamo vas da ?e bilo koje li?ne informacije koje po?aljete Microsoft timu za borbu protiv piraterije biti strogo poverljive.

UZROK

Do ovog problema mo?e do?i ako se ?ifra proizvoda koju koristite da biste instalirali operativni sistem Windows XP podudara sa ?ifrom proizvoda za koju je korporacija Microsoft utvrdila da nije va?e?a. Ove dve ?ifre proizvoda kreiraju ID proizvoda koji se podudara sa nekim od slede?ih ID-ova proizvoda (gde X predstavlja bilo koju numeri?ku vrednost):
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX -640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX

RE?ENJE

Da biste re?ili ovaj problem, prvo utvrdite koji je ID Windows proizvoda na va?em ra?unaru. Da biste to uradili, sledite ove korake:
  1. Kliknite na dugme Start, kliknite desnim tasterom mi?a na stavku Moj ra?unar, a zatim izaberite stavku Svojstva.
  2. Zapi?ite broj koji je naveden na kartici Op?te postavke, u okviru stavke Registrovan za.
Ako se ID va?eg Windows proizvoda poklapa sa nekim od ID-ova proizvoda koji su navedeni u odeljku ?Uzrok?, mo?da ste ?rtva softverske piraterije. Da biste prijavili softversku pirateriju, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/piracy/Reporting.mspx
Ako ste korisnik Microsoft koli?inske licence i imate licence za Windows XP Professional, obavite ?istu instalaciju operativnog sistema Windows XP na ra?unaru na kojem ste dobili poruku o gre?ci koriste?i Windows XP Professional medijum i ?ifru proizvoda za koli?insko licenciranje koju ste dobili sa ugovorom. Ako ne mo?ete da obavite ?istu instalaciju, morate da promenite ID proizvoda.

Ako imate va?e?u ?ifru za koli?insko licenciranje, ali ste podesili ra?unar koriste?i neva?e?u ?ifru, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
328874 Promena ?ifre proizvoda za koli?insko licenciranje na ra?unaru koji je zasnovan na operativnom sistemu Windows XP sa servisnim paketom 1 (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)
Da biste nabavili va?e?i maloprodajni Windows XP proizvod, posetite lokalnog prodavca ili posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/products/info/default.aspx?View=22
Ako niste u Sjedinjenim Dr?avama, obratite se podru?nici korporacije Microsoft za va?u oblast. Da biste prona?li podru?nicu, posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://www.microsoft.com/worldwide/

Svojstva

Identifikator ?lanka: 326904 - Poslednji pregled: 6. februar 2007. - Revizija: 5.4
ODNOSI SE NA
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Home Edition
Klju?ne re?i: 
kbmsccsearch kbpubtypekc kbenv kberrmsg kbprb KB326904

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com