Liên k?t đư?c g?i qua thư đi?n t? là không đ?y đ? trong d?ng ch? đ? và không xu?t hi?n trong n?i dung thư

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327010 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? vi?c s?a đ?i s? đăng k?. Trư?c khi b?n ch?nh s?a registry, h?y ch?c ch?n đ? tr? l?i nó lên và đ?m b?o r?ng b?n hi?u làm th? nào đ? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Thông tin v? làm th? nào đ? sao lưu, khôi ph?c và ch?nh s?a registry, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
256986 Mô t? c?a Microsoft Windows Registry
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi b?n tr? t?i G?i trên các Tệp Menu trong Internet Explorer và sau đó nh?p vào Liên k?t qua E-mail đ? g?i m?t liên k?t đ?n trang Web hi?n hành qua thư đi?n t?, URL trong các Ch? đ? h?p thư đi?n t? là không đ?y đ? và liên k?t không xu?t hi?n trong cơ th? c?a bài vi?t. Do đó, ngư?i nh?n thư không th? truy c?p vào các trang Web khi h? nh?p vào liên k?t trong thư đi?n t?.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? trong Windows XP và Windows XP Service Pack 1 (SP1), t?p tin thư vi?n liên k?t đ?ng (DLL) g?i thư, Sendmail.dll, không bao g?m URL đ?y đ? trong d?ng ch? đ? ho?c trong n?i dung e-mail. M?t l?i t?t Internet (URL) t?p tin đư?c đính kèm vào thư, nhưng t?p tin đính kèm t?p URL có th? b? ch?n b?i chương tr?nh thư đi?n t? c?a b?n b?i v? nó là m?t t?p tin đính kèm có kh? năng không an toàn. Theo m?c đ?nh, Microsoft Outlook 2002 kh?i t?p tin đính kèm có kh? năng không an toàn. Ngoài ra, Microsoft Outlook Express 6 có th? đư?c c?u h?nh đ? ngăn ch?n t?p tin đính kèm có kh? năng không an toàn.

GI?I PHÁP

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Windows XP

Date      Time  Version        Size    File name
------------------------------------------------------------------------------------
23-Jul-2003 21:30 6.0.2800.1251    51,712 Sendmail.dll   
23-Jul-2003 21:30 6.0.2800.1251  1,331,200 Shdocvw.dll   
23-Jul-2003 02:21 5.1.2600.1251   557,568  Xpsp2res.dll

Windows XP 64-bit phiên b?n

Date      Time  Version      Size     File name
----------------------------------------------------------------------------------------------
23-Jul-2003 21:31 6.0.2800.1251   107,008  Sendmail.dll IA64
23-Jul-2003 21:31 6.0.2800.1251  3,649,024 Shdocvw.dll  IA64
23-Jul-2003 20:40 6.0.2800.1251   51,712  Wsendmail.dll X86
23-Jul-2003 20:42 6.0.2800.1251  1,331,200 Wshdocvw.dll  X86
23-Jul-2003 02:21 5.1.2600.1251   557,568  Wxpsp2res.dll X86
23-Jul-2003 02:21 5.1.2600.1251   557,056  Xpsp2res.dll IA64
Chú ý V? c?a t?p tin dependences, hotfix này yêu c?u Windows XP Service Pack 1.

Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, URL xu?t hi?n m?t cách chính xác trong các Ch? đ? h?p và trong n?i dung e-mail. Ngoài ra, lưu ? đư?c đưa vào trong n?i dung thư đi?n t?:
Lưu ?: Đ? b?o v? ch?ng l?i virus máy tính, các chương tr?nh thư đi?n t? có th? ngăn g?i ho?c nh?n m?t vài lo?i đính kèm t?p. Ki?m tra thi?t đ?t b?o m?t thư đi?n t? đ? xác đ?nh như th? nào ph?n đính kèm đư?c x? l?.
N?u b?n không mu?n đ? hi?n th? này lưu ? trong cơ th? c?a thư đi?n t? ho?c n?u b?n mu?n t?o riêng c?a b?n thông đi?p c?nh báo, thêm giá tr? chu?i sau đây đ? đăng k?:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\WarningMsgInBody
Đ? th?c hi?n:

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Ch?y.
 2. Trong các M? h?p, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 3. Xác đ?nh v? trí, và sau đó b?m vào khóa registry sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
  N?u này khóa s? đăng k? không t?n t?i, t?o ra nó. Đ? th?c hi?n:
  1. Bấm vào khoá đăng ký sau:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  2. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
  3. Lo?i Các vấn đề, sau đó nh?n ENTER.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị Chuỗi.
 5. Lo?i WarningMsgInBody, sau đó nh?n ENTER.
 6. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 7. Xác minh r?ng các Dữ liệu giá trị h?p là tr?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
N?u b?n mu?n hi?n th? ghi chú trong cơ th? thư đi?n t?, nh?p m?t giá tr? trong các Dữ liệu giá trị h?p c?a các
WarningMsgInBody
giá tr? đăng k?. Ví d?, g? 1. Sau khi b?n làm như v?y, lưu ? đư?c đưa vào trong cơ th? c?a thư đi?n t?.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này.

THÔNG TIN THÊM

291387 OLEXP: S? d?ng tính năng b?o v? vi rút trong Outlook Express 6

Thu?c tính

ID c?a bài: 327010 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, khi đư?c dùng v?i:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbfix kbbug kbmt KB327010 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327010

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com