Klaidos prane?imas bandant ?diegti pakeitim? paket? ?Windows XP? sistemoje: ?Windows? aptiko, kad vienas ar daugiau saugomi pagrindiniai sistemos failai (branduolys) j?s? kompiuteryje buvo modifikuoti?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 327101 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

PO?YMIAI

Bandydami diegti ?Windows XP? pakeitim? paket? kompiuteryje, gal?jote gauti klaidos prane?im?, pana?? ? vien? i? ?ia pateikt?:
?Windows? aptiko, kad vienas ar daugiau saugomi pagrindiniai sistemos failai (branduolys) j?s? kompiuteryje buvo modifikuoti. Pakeitim? pakete yra atnaujintos versijos fail?, u?tikrinan?i? stabili? aplink? j?s? programoms. D?l ?ios modifikacijos, pakeitim? paketas nebus diegiamas. Daugiau informacijos ie?kokite ?ini? baz?s straipsnyje Q327101 adresu http://support.microsoft.com.

PRIE?ASTIS

?is problema gali ?vykti, jei kompiuteryje yra modifikuota Ntoskrnl.exe failo versija, naudojanti /KERNEL jungikl? Boot.ini faile. ?i s?lyga gali egzistuoti, jei kompiuteryje ?diegta tre?iosios ?alies programa, kuri tinkina grafik?, rodom? ?sijungiant j?s? kompiuteriui. Tre?i?j? ?ali? programos, galin?ios sukelti ?i? b?kl?, apima:
 • ?BootXP?
 • ?LogonUI Boot Randomizer?

SPRENDIMAS

Nor?dami i?spr?sti ?i? problem?, turite pa?alinti tre?iosios ?alies program?, kuri j? suk?l?.

?sp?jimas Tolesn? proced?ra apima veiksmus, kurie modifikuos Boot.ini fail?. Netinkamai konfig?ravus Boot.ini fail?, gali nepavykti paleisti kompiuterio. Rekomenduojame sukurti atsargin? Boot.ini failo kopij? prie? atliekant ?iuos pakeitimus. Nor?dami daugiau informacijos apie boot.ini failo atsargin? kopijos k?rim? ir redagavim?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
289022 Kaip ?Windows XP? redaguoti Boot.ini fail?
 1. Spustel?j? Gerai u?darykite klaidos prane?im?.
 2. Spustel?kite Prad?ti, spustel?kite Vykdyti, ?ra?ykite appwiz.cpl, tada spustel?kite Gerai.
 3. Spustel?kite program?, kuri tinkina paleidimo grafik?, tada spustel?kite ?alinti.
 4. Paleiskite kompiuter? i? naujo, tada bandykite ?diegti pakeitim? paket? dar kart?. Jei problema nei?nyko, pereikite prie 5 veiksmo.
 5. Darbalaukyje de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris, tada spustel?kite Ypatyb?s.
 6. Spustel?kite skirtuk? I?samiau, tada dalyje Paleistis ir atk?rimas spustel?kite Parametrai.
 7. Ties Sistemos paleidimas spustel?kite Redaguoti.

  Failas Boot.ini atidaromas U?ra?in?je.
 8. Raskite ir panaikinkite jungikl? /KERNEL=failo pavadinimas.

  Pastaba/KERNEL=failo pavadinimas jungiklis yra pasirenkamas parametras. Paprastai j? naudoja tik tre?i?j? ?ali? programos, modifikuojan?ios branduol?. Galima saugiai panaikinti vis? jungiklio parametr?, kuris gali b?ti pana?us ? /kernel=kernel.exe. Toliau pateikiamas Boot.ini failo pavyzdys i? kompiuterio su ?Windows XP Professional?, kuriame yra /KERNEL=failo pavadinimas jungiklis:
  [?krovos programa] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operacin?s sistemos] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /kernel=ntkrnlmp.exe
  Kai panaikinsite jungikl? /KERNEL=failo pavadinimas, boot.ini failo pavyzdys bus pana?us ?:
  [?krovos programa] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operacin?s sistemos] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect 
  Jei norite gauti daugiau informacijos jungiklio parinktis, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite j? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
  833721 Galimos jungikli? parinktys ?Windows XP? ir ?Windows Server 2003? Boot.ini failams (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)
 9. ?ra?ykite ir u?darykite Boot.ini fail?.
 10. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 11. Bandykite diegti ?Windows XP? pakeitim? paket?.
Pastaba Kai atliksite problemos sprendimo veiksmus, pakeitim? paketas bus ?diegtas teisingai. Bet jei kompiuteryje vykdomas modifikuotas Ntoskrnl.exe failas, bandydami ?diegti pakeitim? paket? galite gauti prane?im?. Tame prane?ime nurodoma, kad pakeitim? paketo s?rankos programa pakeis modifikuot? Ntoskrnl.exe fail? naudodama atnaujint? versij?. Jei norite daugiau informacijos, per?i?r?kite skyrel? ?Daugiau informacijos?.

B?SENA

DAUGIAU INFORMACIJOS

Nor?dami daugiau informacijos apie tai, kas ?vyksta naudojant modifikuot? Ntoskrnl.exe fail?, spustel?kite toliau pateikt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? ?Microsoft? ?ini? baz?je:
327120 Klaidos prane?imas: ?Windows Service Pack 1? aptiko, kad vienas ar daugiau saugomi failai j?s? kompiuteryje buvo modifikuoti (?is saitas gali nurodyti turin?, kuris visi?kai arba i? dalies yra angl? kalba)

?i klaida, apra?yta ?Microsoft? ?ini? baz?s 327120 straipsnio skyrelyje ?Po?ymiai?, taip pat gali ?vykti bandant ?diegti ?Windows XP Service Pack 2? (SP2) arba ?Windows XP Service Pack 3? (SP3).

?iame straipsnyje apra?ytus tre?i?j? ?ali? produktus gamina ?Microsoft? nepriklausan?ios ?mon?s. ?Microsoft? nesuteikia joki? numanom? ar kitoki? garantij? d?l ?i? produkt? veikimo ar patikimumo.

Savyb?s

Straipsnio ID: 327101 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 6.0
TAIKOMA
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
Rakta?od?iai: 
kbenv kberrmsg kbbug kbnofix KB327101

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com