M??inot instal?t servisa pakotni sist?m? Windows XP, tiek par?d?ts k??das zi?ojums: ?Sist?ma Windows ir noteikusi, ka viens vai vair?ki aizsarg?tie pamata (kodola) sist?mas faili j?su dator? ir modific?ti?

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 327101 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

SIMPTOMI

M??inot dator? instal?t Windows XP servisa pakotni, var tikt par?d?ts k??das pazi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
Sist?ma Windows ir noteikusi, ka viens vai vair?ki aizsarg?tie pamata (kodola) sist?mas faili j?su dator? ir modific?ti. ?aj? servisa pakotn? ir iek?autas atjaunin?tas to failu versijas, kas programm?m nodro?ina stabilu vidi. ??s modifik?cijas d?? servisa pakotne netiek instal?ta. Papildinform?ciju skatiet zin??anu b?zes rakst? Q327101, kas atrodas http://support.microsoft.com.

IEMESLS

?? probl?ma var rasties, ja dators izmanto modific?tu faila Ntoskrnl.exe versiju, kas fail? Boot.ini izmanto sl?dzi /KERNEL. ??ds st?voklis var b?t t?p?c, ka dator? ir instal?ta tre??s puses programma, kas piel?go datora start??anas laik? r?d?to grafiku. ?o st?vokli var izrais?t ??das tre?o pu?u programmas:
 • BootXP
 • LogonUI Boot Randomizer

RISIN?JUMS

Lai nov?rstu ?o probl?mu, ir j?no?em tre??s puses programma, kas to izraisa.

Br?din?jums. ?aj? proced?r? ir iek?autas darb?bas, kuras veicot tiek modific?ts fails Boot.ini. Ja fails Boot.ini tiek konfigur?ts nepareizi, iesp?jams, ka datoru vairs nevar s?kn?t. Pirms ?o izmai?u veik?anas failu Boot.ini ir ieteicams dubl?t. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? dubl?t un redi??t failu boot.ini, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
289022 K? sist?m? Windows XP redi??t failu Boot.ini
 1. Lai aizv?rtu ?o k??das zi?ojumu, noklik??iniet uz Labi.
 2. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet appwiz.cpl un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Noklik??iniet uz programmas, kas piel?go start??anas grafiku, un p?c tam uz No?emt.
 4. Restart?jiet datoru un m??iniet instal?t servisa pakotni v?lreiz. Ja ?? probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet pie 5. darb?bas.
 5. Darbvirsm? ar peles labo pogu noklik??iniet uz Mans dators un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 6. Noklik??iniet uz cilnes Papildu un p?c tam sada?? Start??ana un atkop?ana ? uz Iestat?jumi.
 7. Sada?? Sist?mas start??ana noklik??iniet uz Redi??t.

  Fails Boot.ini tiek atv?rts programm? Notepad.
 8. Atrodiet sl?dzi /KERNEL=filename un dz?siet to.

  Piez?me. Sl?dzis /KERNEL=filename ir neoblig?ts parametrs. Parasti to izmato tikai tre?o pu?u programmas, kas modific? kodolu. Dro?i var dz?st visu sl?d?a parametru, kas var b?t l?dz?gs ?im: /kernel=kernel.exe. ?is ir datora ar sist?mu Windows XP Professional faila Boot.ini piem?rs, kur? iek?auts sl?dzis /KERNEL=filename:
  [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /kernel=ntkrnlmp.exe
  P?c sl?d?a /KERNEL=filename dz??anas, piem?ra fails boot.ini ir l?dz?gs ?im:
  [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect 
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par sl?d?a opcij?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  833721 Pieejam?s sl?d?a opcijas sist?mas Windows XP un Windows Server 2003 failiem Boot.ini (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 9. Saglab?jiet failu Boot.ini un p?c tam aizveriet to.
 10. Restart?jiet datoru.
 11. M??iniet instal?t sist?mas Windows XP servisa pakotni.
Piez?me. P?c darb?bu izpild??anas, lai nov?rstu ?o probl?mu, servisa pakotne tiek instal?ta pareizi. Tom?r, ja dator? darbojas modific?ts fails Ntoskrnl.exe, tad, m??inot instal?t servisa pakotni, iesp?jams, tiek par?d?ts zi?ojums. ?aj? zi?ojum? teikts, ka servisa pakotnes uzst?d??anas programma aizst?s modific?to failu Ntoskrnl.exe, izmantojot atjaunin?to versiju. Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet sada?u ?Papildinform?cija?.

STATUSS

?? darb?ba ir ar nol?ku.

PAPILDINDORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju par to, kas notiek, lietojot modific?tu failu Ntoskrnl.exe, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
327120 K??das zi?ojums: Sist?mas Windows 1. servisa pakotne ir noteikusi, ka viens vai vair?ki aizsarg?tie faili j?su dator? ir modific?ti (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

K??da, kas aprakst?ta Microsoft zin??anu b?zes raksta 327120 sada?? ?Simptomi?, var ar? rasties, m??inot instal?t Windows XP 2. servisa pakotni (SP2) vai Windows XP 3. servisa pakotni (SP3).

?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.

Rekviz?ti

Raksta ID: 327101 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2008. gada 5. maijs - P?rskat??ana: 6.0
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
Atsl?gv?rdi: 
kbenv kberrmsg kbbug kbnofix KB327101

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com