Thng bao li khi ban c cai t goi dich vu trong Windows XP: "Windows a phat hin ra rng mt hoc nhiu tp h thng loi c bao v (loi) trn may tinh cua ban a bi sa i"

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 327101 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Khi ban c cai t goi dich vu Windows XP trn may tinh, ban co th nhn c thng bao li ging nh sau:
Windows a phat hin ra rng mt hoc nhiu tp h thng loi c bao v (loi) trn may tinh cua ban a bi sa i. Goi Dich vu cha cac phin ban c cp nht cua cac tp se hoat ng cung cp mi trng n inh cho cac chng trinh cua ban. Do sa i nn Goi Dich vu se khng c cai t. bit thm thng tin, xem bai vit Q327101 trong C s Kin thc tai http://support.microsoft.com.vn.

NGUYN NHN

Hin tng nay co th xay ra nu may tinh co phin ban a sa i cua tp Ntoskrnl.exe co s dung khoa chuyn /KERNEL trong tp Boot.ini. iu kin nay co th tn tai do may tinh a c cai t chng trinh cua bn th ba tuy chinh hoa c hin thi khi may tinh cua ban khi ng. Cac chng trinh cua bn th ba co th gy ra hin tng nay bao gm:
 • BootXP
 • LogonUI Boot Randomizer

GI?I PHP

giai quyt vn nay, ban phai loai bo chng trinh cua bn th ba ang gy ra s c.

Canh bao Quy trinh sau bao gm cac bc se sa i tp Boot.ini. Cu hinh khng ung cua tp Boot.ini co th co th khin may tinh ri vao trang thai khng th khi ng lai. Chung ti khuyn ban nn sao lu tp Boot.ini trc khi tao cac thay i nay. bit thm thng tin v cach sao lu va chinh sa tp boot.ini, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
289022 Cach chinh sa tp Boot.ini trong Windows XP (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 1. Bm OK ong thng bao li.
 2. Bm Bt u, bm Chay, go appwiz.cpl, ri bm OK.
 3. Bm vao chng trinh tuy chinh hoa khi ng, ri bm Loai bo.
 4. Khi ng lai may tinh, ri th cai t lai goi dich vu. Nu s c vn xay ra, i ti bc 5.
 5. Trn man hinh, bm chut phai vao May tinh cua Ti, ri bm Thuc tinh.
 6. Bm tab Nng cao, sau o bm Thit t trong Khi ng va Phuc hi.
 7. Trong Khi ng H thng, bm Sa.

  Tp Boot.ini m trong Notepad.
 8. inh vi va sau o xoa khoa chuyn /KERNEL=filename.

  Chu y Khoa chuyn /KERNEL=filename la mt tham bin tuy chon. Thng thng, tham bin tuy chon chi c s dung bi cac chng trinh sa i loi cua bn th ba. Xoa toan b tham bin khoa chuyn la rt an toan, co th ging vi /kernel=kernel.exe. Di y la tp Boot.ini mu t may tinh chay trn Windows XP Professional cha khoa chuyn /KERNEL=filename:
  [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect /kernel=ntkrnlmp.exe
  Sau khi ban xoa khoa chuyn /KERNEL=filename, tp mu boot.ini se ging nh sau:
  [boot loader] timeout=30 default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS [operating systems] multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect 
  co thm thng tin v tuy chon khoa chuyn, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  833721 Tuy chon khoa chuyn sn dung danh cho tp Boot.ini trong Windows XP va trong Windows Server 2003 (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).
 9. Lu va sau o ong tp Boot.ini.
 10. Hay khi ng lai may tinh.
 11. Th cai t goi dich vu Windows XP.
Chu y Sau khi ban hoan thanh cac bc giai quyt s c, goi dich vu se c cai t ung cach. Tuy nhin, nu may tinh ang chay tp Ntoskrnl.exe a chinh sa, ban co th nhn c thng bao khi c cai t goi dich vu. Thng bao m ta rng chng trinh Thit lp goi dich vu se thay th tp Ntoskrnl.exe a chinh sa bng cach s dung phin ban a cp nht. co thm thng tin, xem phn "Thng tin B sung".

T?NH TR?NG

HIn tng nay la do thit k.

THNG TIN THM

bit thm thng tin v s c xay ra khi ban ang s dung tp Ntoskrnl.exe a sa i, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
327120 Thng bao Li: Windows Goi Dich vu 1 a phat hin ra rng mt hoc nhiu tp c bao v trn may tinh cua ban a bi sa i. (Bai vit nay co th cha lin kt ti ni dung ting Anh (cha c dich)).

Li c m ta trong phn "Hin tng" cua bai vit 327120 trong C s Kin thc Microsoft cung co th xay ra khi ban c cai t Windows XP Goi Dich vu 2 (SP2) hoc Windows XP Goi Dich vu 3 (SP3).

Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun c cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft khng thc hin bao hanh bao ham hay noi cach khac la lin quan n hiu sut hoat ng hoc tin cy cua nhng san phm nay.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 327101 - L?n xem xt sau cng: 10 Thang T 2008 - Xem xt l?i: 6.3
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Service Pack 3
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP1
 • Microsoft Windows XP Professional SP1
 • Microsoft Windows XP Home Edition SP2
 • Microsoft Windows XP Professional SP2
T? kha:
kbenv kberrmsg kbbug kbnofix KB327101

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com