Danh sách các l?i đư?c c? đ?nh trong Windows 2000 Service Pack 4

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327194
Chú ?
Bài vi?t này áp d?ng cho Windows 2000. H? tr? cho Windows 2000 k?t thúc vào ngày 13 tháng 7 năm 2010. Các Trung tâm gi?i pháp cu?i cùng h? tr? Windows 2000 là m?t đi?m kh?i đ?u đ? l?p k? ho?ch chi?n lư?c c?a b?n di chuy?n t? Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin xem các Chính sách v?ng đ?i h? tr? c?a Microsoft.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài này li?t kê các l?i đư?c c? đ?nh trong Windows 2000 D?ch v? Pack 4 (SP4). Gói d?ch v? đư?c tích l?y. Đi?u này có ngh?a r?ng các l?i đó c? đ?nh trong m?t d?ch v? gói c?ng c? đ?nh trong gói d?ch v? sau này. Cho Ví d?, Windows 2000 SP4 ch?a t?t c? các b?n s?a l?i đư?c bao g?m trong Windows 2000 Service Pack 1 (SP1), Windows 2000 Service Pack 2 (SP2) và Windows 2000 Gói Dịch vụ 3 (SP3). B?n không c?n ph?i cài đ?t m?t gói d?ch v? trư?c đó trư?c khi b?n cài đ?t Windows 2000 SP4.

THÔNG TIN THÊM

B?ng dư?i đây li?t kê nh?ng cơ s? ki?n th?c Microsoft bài mà mô t? l?i c? đ?nh trong Windows 2000 SP4.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
S? bài vi?tTiêu đ? bài vi?tTh? lo?i
282010Làm th? nào đ? t?m thông tin v? Microsoft ph?n l?c 4,0 Service Pack 7 Chương tr?nh kh? năng tương thích
307030Ng?ng 0x00000050 thông báo l?i trong t?p tin Wdmaud.sys trong Windows 2000Chương tr?nh kh? năng tương thích
320742KH?C PH?C: STRFTIME Tr? v? chu?i saiChương tr?nh tương thích
323130Máy tính v?i Đa b? x? l? và m?t b? đi?u h?p Video AGP treo c?ng trong Kh?i đ?ngChương tr?nh tương thích
324490Kh?c ph?c: b? h?ng GIF h?nh ?nh có th? gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p trong OLEChương tr?nh kh? năng tương thích
328509Không th? xem V?t li?u tr?nh bày khi tham gia vào h?i ngh? d? li?uChương tr?nh kh? năng tương thích
330716H?ng Thông đi?p trong nư?c gây ra d?ch v? SMTP đ? d?ng hay t?t B?t ng?Chương tr?nh tương thích
331509IIS Admin D?ch v? không ? l?i ho?t đ?ng và d?ch v? SMTP trao đ?i liên t?c Đi?m d?ngChương tr?nh tương thích
810014Vi ph?m truy c?p Loài này có ? Fcachdll.dllChương tr?nh tương thích
811012Th? l?i t? xa Hàng đ?i dài truy c?p tính l?iChương tr?nh tương thích
813648Kh?c ph?c: ng?u nhiên Truy c?p vào hành vi vi ph?m khi Multithreaded ?ng d?ng g?i setlocale Ch?c năngChương tr?nh tương thích
815026Danh sách các chương tr?nh Kh? năng tương thích b?n s?a l?i trong Windows 2000 Service Pack 4Chương tr?nh kh? năng tương thích
815315Kh?c ph?c: Memory Leak Khi b?n s? d?ng m?t cu?c g?i GETENV ? DllMainChương tr?nh tương thích
816941Auto Proxy Ch?c năng: isResolvable, dnsResolve và myIpAddress không làm vi?c như b?n Mong đ?iChương tr?nh tương thích
263939Hi?u năng đ?a Có th? làm suy gi?m theo th?i gianH? th?ng đi?u hành cơ b?n
278710Không có các nhóm toàn c?u S?n sàng t?o t?p tin chia s? tài nguyên quy?n trong c?m sao Ngư?i qu?n tr?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
289261Sao lưu di?n Lâu hơn n?a khi PAE đ? đư?c kích ho?tH? th?ng đi?u hành cơ b?n
291594T?p c?a Windows Ti?n ích ki?m tra không th? khôi ph?c t?p tin đư?c b?o v? h? đi?u hànhCơ s? h? đi?u hành
307331EnableTrace() Ch?c năng yêu d?u v?t ph?i đăng k? trư?c khi cho phép các nhà cung c?p H?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
308483GetNtmsObjectAttribute() không Tr? l?i ERROR_INSUFFICIENT_BUFFERH? th?ng đi?u hành cơ b?n
309344T?p có v? B? xóa b? m?c dù b?n không có quy?n trên OS/2 d?a trên Warp4 Máy chủH? th?ng đi?u hành cơ b?n
313600M?t l?i x?y ra t?i Usbhub.sys n?u nó đư?c s? d?ng như m?t ngư?i lái xe t?ng h?pCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
315829H?y b? MTB Có th? không ch?a s? lư?ng byte đư?c th?c s? chuy?nCơ s? h? đi?u hành
318107Không có âm thanh trên m?t Web Camera khi b?n quay tr? l?i t? ng? đôngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
318533Windows 2000 Post-Service Pack 3 ho?t đ?ng thư m?c Rollup HotfixCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
318789Redirector nào Không Cache Files khi các thu?c tính thưa TH?T đư?c thi?t l?pCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
318871V?n đ? Chuy?n r?t phân m?nh các gói trong NDISCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
319313B?n có th? nh?n m?t thông báo "Tape Drive đ?i h?i làm s?ch" l?i khi b?n c? g?ng đ? tr? l?i LênH? th?ng đi?u hành cơ b?n
319326M?t s? máy PC R2 Th? không chính xác đư?c li?t kê như th? nh?Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
319473FRS không Sao chép các t?p tin ho?c thư m?c n?u trương m?c h? th?ng không có quy?n ki?m soát đ?y đ? Cây thư m?cH? th?ng đi?u hành cơ b?n
319588Thi?t b? ngo?i vi Ph?n c?ng không th? đư?c kh?i ch?y trong quá tr?nh kh?i đ?ngCơ s? h? đi?u hành
319913NET th?i gian L?nh có th? báo cáo thiên v? GMT không chính xácH? th?ng đi?u hành cơ b?n
319931T? ch?c s? ki?n ID 49 Nh?p c?nh s? đư?c thêm vào s? k? s? h? th?ng khi b?n s? d?ng 3 GB Switch trong Windows năm 2000H? th?ng đi?u hành cơ b?n
319967B?n không th? m? m?t t?p tin mà b?n chuy?n đ?n m?t chia s? DFSH? th?ng đi?u hành cơ b?n
320333S? k? s? Sao chép m?c đi?n vào Windows 2000 c?m LogCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
320345S? d?ng CPU tăng đ?n 100 ph?n trăm n?u b?n s?c pin ch?m trong khi máy tính NgàyH? th?ng đi?u hành cơ b?n
320397B?n nh?n đư?c m?t "NTLDR Is Missing" thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng máy tínhCơ s? h? đi?u hành
320661You Can't Take DFS thành viên b?n sao gián tuy?nH? th?ng đi?u hành cơ b?n
320865RIS thi?t l?p đi?m d?ng Đáp ?ng ? màn h?nh "Thi?t l?p là b?t đ?u t? Windows"Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
320877M?t gi? ch?m tr? X?y ra trong khi kh?i đ?ng v?i m?t bàn phím USB và con chu?t PS/2Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
321036Thi?t đ?t cho modem Đang m?t tích sau khi b?n lo?i b? và đ?t l?i Modem c?a b?nCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
321060Raytheon RayLink B? đi?u h?p m?ng LAN không dây PCMCIA không b?t đ?u v?i m?t m? s? 12Cơ s? h? đi?u hành
321248PRAS Giao di?n quay s? theo yêu c?u không thi?t l?p m?t k?t n?iCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
321522B?ng qu?ng cáo trang Luôn luôn b?n in khi m?t d?ch v? mà c?n ph?i in đ? m?t Novell NetWare in Hàng ch? inH? th?ng đi?u hành cơ b?n
321610V? m?t hành chính T?o b?n ghi DNS có th? không đư?c b?o m?t nâng caoCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
321623M?t ngư?i truy c?p Vi ph?m x?y ra t?i Spoolsv.exeH? th?ng đi?u hành cơ b?n
321685Qu?n l? đ?a -Theo không hi?n th? m?t đ?a v?i m?t s? l?n các phân vùngCơ s? h? đi?u hành
321697B?n không th? th?c hi?n Đ?a m?m đi?u khi?n th? ch?t thăm d? ? đ?a m?mCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
321733Thông báo l?i khi b?n vi?t m?t t?p tin vào m?t máy ch? t? m?t Windows XP d?a trên ho?c m?t máy tính d?a trên Windows 2000: "Tr? ho?n vi?t th?t b?i"Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
322018L2TP không s? d?ng Đ?a ch? IP m?c đ?nhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
322042Ngôn ng? nh?p c?a Terminal Server khách hàng không kh?p v?i đó ph?c v? đ?u cu?i Phiên làm vi?cH? th?ng đi?u hành cơ b?n
322271Service Pack 3 Cho bi?t thêm thông tin C?p Nh?t cho m?t s? Windows 2000 công c? h? tr?Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
322346B?n có th? không Truy c?p b?o v? d? li?u sau khi b?n thay đ?i m?t kh?u c?a b?nCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
322377Máy tính Không đáp ?ng khi ng? đôngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
322670UPN ?y nhi?m Gây ra CSNW b? qua cây NDS cho vi?c thay đ?i m?t kh?u c?a b?nCơ s? h? đi?u hành
322811IEAK ngư?i s? d?ng quy?n Tri?n khai xây d?ng không đư?c cài đ?t n?u Windows Installer 2,0 Cài đ?tH? th?ng đi?u hành cơ b?n
322913WM_TIMER Tin nh?n có th? ngăn ch?n đang đư?c g?i đ?n các chương tr?nh trong Windows 2000Cơ s? h? đi?u hành
322945Đ?a không Phát hi?n m?t cách chính xác khi b?n thêm m?t đ?a là m?t tài nguyên c?m trên m?t c?m NútH? th?ng đi?u hành cơ b?n
323045Vi ph?m truy c?p Thông báo l?i trong Explorer.exeH? th?ng đi?u hành cơ b?n
323145GlobalAlloc() t?i Ntvdm.exe có th? tr? l?i m?t x? l? b? nh? là không h?p l?Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
323231H?p l? đ?a Phân vùng b? m?t ho?c b? hư h?ng sau khi b?n nâng c?p t? Windows NT 4.0 vào Windows năm 2000H? th?ng đi?u hành cơ b?n
323255MS02-055: Đánh d?u b? đ?m trong tr? giúp Windows cơ s? có th? cho phép k? t?n công đ? ch?y MãH? th?ng đi?u hành cơ b?n
323270Đoàn đ?i bi?u Thu?t s? ch? đ?c m?t trong nh?ng CONTROLRIGHT trong Windows 2000Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
323332ASP t?o ra m?t M?i ASP SessionID Cookie cho t?t c? ngư?i dùng truy c?pCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
323403Không th? lo?i b? m?t Máy tính t? m?t tên mi?n v? tên máy tính không t?m th?yCơ s? h? đi?u hành
323456L?i tin nh?n n?u Windows 2000 Server đang ch?y Citrix Metaframe đư?c c?u h?nh trong m?t Cân b?ng t?i trang tr?iH? th?ng đi?u hành cơ b?n
323552Dumpfile tiêu đ? và thông tin kích thư?c tiêu đ? là không chính xácH? th?ng đi?u hành cơ b?n
323592Các quy đ?nh Th?i đo?n th? l?i DNS không đư?c s? d?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
323608Các Thi?t l?p DisablePagingExecutive có th? gây ra Windows 2000 đ?n HangCơ s? h? đi?u hành
324184Vi ph?m truy c?p trong Lsass.exe v? c?a LDAP Phiên b?n 2 t?m ki?m v?i gi?i thi?uCơ s? h? đi?u hành
324406In đ?n m?t Chuy?n hư?ng LPT1 t? Windows XP lên Windows 2000 in nhi?u tách Các trangH? th?ng đi?u hành cơ b?n
324439KH?C PH?C: DM_USER_DEFAULT c? không đư?c đ?t trong DOCUMENTPROPERTYHEADER C?u trúcH? th?ng đi?u hành cơ b?n
324574Ch?ng ch? nào Không hi?n th? d?u "và" (&) trong m?t tên công tyCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
324612C?m và ch?y Thi?t b? không đư?c phát hi?n sau khi b?n kh?i đ?ng l?i c?a b?n Windows 2000 d?a trên Máy tínhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
324627M?t t?p tin m?ng Không th? m? đư?c n?u t?p tin b? khoáH? th?ng đi?u hành cơ b?n
325031Máy tính vào Ch? đ? ch? trong IR chuy?n t?p tin trong Windows 2000Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
325040Windows 2000: Drive Letter thay đ?i sau khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?nCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
325266Không có t?p nào Hi?n th? trên sao lưu băng ho?c b?n nhi?u l?n đư?c yêu c?u đ? chèn m?t BăngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
325748Kh?c ph?c: Memory Leak trong d?ch v? Server cu?c g?i th? t?c t? xa (RPCSS)Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
325945WinNT Nhà cung c?p tr? v? m?t s? không chính xác tên mi?n trong m?t m?ngCơ s? h? đi?u hành
325955Cài đ?t m?t Tr?nh đi?u khi?n không-Plug and Play cho m?t thi?t b? PCI có th? gây ra v?n đ?Cơ s? h? đi?u hành
326330C?m sao D?ch v? phát hi?n sai sót RPC 1726 và 1722H? th?ng đi?u hành cơ b?n
326591Ngư?i dùng NT t?i đa X? l? trên m?t quá tr?nh là 10.000 trong Windows 2000Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
326647Windows 2000 NAT Có th? tái s? d?ng các k?t n?i th?i gian ch? đ?i trư?c khi giai đo?n 2MSLCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
326662Ng? đông V?n đ? v?i các máy tính v?i m?t Gigabyte RAM dư?i căng th?ng cao Đi?u ki?nH? th?ng đi?u hành cơ b?n
326830MS02-045: Đánh d?u b? đ?m trong cung c?p chia s? m?ng có th? d?n đ?n T? ch?i d?ch v?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
326891Clusdisk.sys Tr?nh đi?u khi?n không cho phép đ?a đ? đư?c g? b? b?ng cách c?m và ch?yCơ s? h? đi?u hành
326967Danh sách các b?n ghi IAS m?t Đ?a ch? IP không đúng cho thi?t b? máy ch? truy c?p m?ngCơ s? h? đi?u hành
327012Ch? s? Server 3,0 Không chính xác Index m?t s? t?p ExcelH? th?ng đi?u hành cơ b?n
327020Thông báo Lỗi X?y ra khi b?n b?t đ?u qu?n l? đ?a sau khi m? r?ng m?t ph?n c?ng M?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
327163DFS Alternate là L?n đ?t ng?tH? th?ng đi?u hành cơ b?n
327392MSMQ: M?t phiên b?n Không phù h?p gi?a Mqmig.exe và Mqmigrat.dll nguyên nhân chính doanh nghi?p B? đi?u khi?n di chuy?n đ? FailH? th?ng đi?u hành cơ b?n
327498T?p tin có th? xu?t hi?n đ? có s?n ph?m nào v?i m?t Redirector tr? lênH? th?ng đi?u hành cơ b?n
327559Lưu đ?ng Lưu tr? này ch?p nh?n các ? đ?a băng, nhưng nó không công nh?n b?t k? phương ti?n truy?n thông trong các Ổ đĩaH? th?ng đi?u hành cơ b?n
328020Đ?i hư?ng In ?n thông qua m?t phiên d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i không th? làm vi?c v?i Windows 2000 SP3H? th?ng đi?u hành cơ b?n
328036Lo?i b? USB Hub Nguyên nhân ng?ng 0x0000001EH? th?ng đi?u hành cơ b?n
328097Thêm m?t in Trang phân cách có th? gây ra m?t thông báo l?iH? th?ng đi?u hành cơ b?n
328141Microsoft Công c? di chuy?n máy ch? thư hàng ch? xoá các MsmqServices Đ?i tư?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
328165M?t ngư?i truy c?p Vi ph?m x?y ra khi máy ch? BizTalk là nh? hơn t?i n?ngCơ s? h? đi?u hành
328773L?p l?ch tác v? Các công vi?c làm không làm vi?c và t?o ra các m? l?i 0x8004130f không liên t?cCơ s? h? đi?u hành
328786Danh sách s? b? xóa N?u b?n vô t?nh nh?p m?t d?ng tr?ng trong các "ch?y ch? đư?c phép Windows Chính sách ?ng d?ng"H? th?ng đi?u hành cơ b?n
329068CreateMultiProfileTransform() Ng?ng ho?t đ?ng sau khi các cu?c g?i 1.000 và sau đó r? r? b? nh?Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
329170MS02-070: l? h?ng trong SMB k? k?t có th? cho phép nhóm chính sách đư?c đ?iCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
329178Nhóm b?o m?t Chính sách đư?c áp d?ng trong m?i quá tr?nh kh?i đ?ngCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
329179Tích h?p Thi?t b? công ngh? Express không th? làm vi?c v?i Windows 2000Cơ s? h? đi?u hành
329259M?t ngư?i truy c?p Vi ph?m x?y ra t?i Rsvpsp.dllH? th?ng đi?u hành cơ b?n
329346M?t r? r? x? l? Loài này có ? Mstask.exeH? th?ng đi?u hành cơ b?n
329546MSMQ: Ràng bu?c Cú pháp không chính xác gi?i thíchH? th?ng đi?u hành cơ b?n
329688KH?C PH?C: RPC_S_CALL_FAILED khi b?n s? d?ng COM máy ch? đ? g?i Multithreaded Client ?ng d?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
329771M?t ngư?i truy c?p Vi ph?m x?y ra t?i Unregmp2.exe khi b?n l?n đ?u tiên đăng nh?p vào Windows năm 2000H? th?ng đi?u hành cơ b?n
329801B?n có th? nh?n m?t "Ng?ng 0x1E" thông báo l?i không liên t?c trong Windows 2000Cơ s? h? đi?u hành
329806L?i báo cáo Khi ADSI MoveHere ch?c năng ch?y ch?ng l?i bên th? ba máy ch? LDAPCơ s? h? đi?u hành
329834MS02-063: Đánh d?u b? đ?m trong PPTP th?c hi?n có th? cho phép t? ch?i d?ch v? Các cu?c t?n côngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
329895FTP chuy?n b?i B?ng cách s? d?ng đ?a ch? m?ng có th? không làm vi?cCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
330259Liên t?c Chương tr?nh Unresponsiveness x?y ra khi b?n s? d?ng hi?u su?t Giám sátH? th?ng đi?u hành cơ b?n
330363"Stop 0x0000001E"l?i x?y ra trong NetWare RedirectorCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
330574Liên t?c Tên gi?i quy?t các v?n đ? và t? ch?c s? ki?n ID 5501 và 6524 ngư?i đang đăng nh?p vào h? ph?c v? DNS S? k? s?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
331009COM + r? r? Các đ?i tư?ng giao d?ch không RootH? th?ng đi?u hành cơ b?n
331018T?p tin l?n Hơn 4 GB đư?c c?t ng?n trong th?i gian khôi ph?c n?u thi?t b? EMC đư?c s? d?ngCơ s? h? đi?u hành
331053DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL Thông báo l?i khi b?n tháo d? m?t kh?i lư?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
331330Active Directory Đi không đúng tr?nh mô t? b?o m?t cho các chương tr?nhCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
331371Mqbkup.exe nào H? tr? m?t d?ch v? ?o c?mH? th?ng đi?u hành cơ b?n
331910DHCP L?a ch?n ngư?i bán hàng c? th? dài hơn 124 byte không đư?c g?iCơ s? h? đi?u hành
332001DF Bit là Không đúng thi?t l?p đ? Zero trên t?t c? các gói d? li?u đư?c g?i t? m?t Windows 2000 d?a trên Máy tínhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
332023Ch?m đ?a Hi?u su?t khi vi?t b? nh? đ?m đư?c kích ho?tH? th?ng đi?u hành cơ b?n
810008Ho?t đ?ng RPC Các k?t n?i đư?c đóng c?aH? th?ng đi?u hành cơ b?n
810038Ng?ng 0x0E3 l?i X?y ra khi Redirector Thread c? g?ng đ? phát hành m?t khóaCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
810058Máy tính Dư?ng như ng?ng đáp ?ng khi m?t chương tr?nh g?i kh?i l?n d? li?u qua TCP/IP ? c?m trong Windows 2000H? th?ng đi?u hành cơ b?n
810090Universal Serial Xe bu?t thi?t b? không đư?c phát hi?n không liên t?c khi b?n b?t đ?u ho?c ti?p t?c các Máy tínhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
810161B? đi?u h?p m?ng B? thi?u ho?c không đúng trong Device Manager, sau khi ch?y NTBackup đ? khôi ph?c D? li?u tr?ng thái h? th?ngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
810340Ph?c v? t?p tin Đi?m d?ng đáp ?ng (b? treo) khi b?n đ?i tên m?t t?p tinCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
810418Vô hi?u hóa trang web Nâng cao nh?n th?c cho Windows 2000 DFS trong m?t tên mi?n Windows NT 4.0Cơ s? h? đi?u hành
810425Máy chủ Không liên t?c d?ng đáp ?ng trong th?i gian cao đ?a ho?t đ?ngCơ s? h? đi?u hành
810558Ng?ng 0x00000051 Thông báo l?i REGISTRY_ERROR khi b?n đăng nh?pH? th?ng đi?u hành cơ b?n
811005Ngư?i s? d?ng Xác th?c v?i các d?ch v? như là máy ch? Microsoft Exchange có th? th?i gian th?c trên m?t Tài kho?n c?a máy ch?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
811146D?u hi?u ph?n trăm (%) Xu?t hi?n trên menu cho Media ClipsH? th?ng đi?u hành cơ b?n
811011USB lưu tr? Thi?t b? không đư?c công nh?n sau khi h? sơ máy tính t? Ng? đôngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
811217Nh?ng c?i ti?n trong Post-Service Pack 3 phát hành Ntfrs.exeH? th?ng đi?u hành cơ b?n
811281Không th? chơi Video CDs trên Windows 2000H? th?ng đi?u hành cơ b?n
811363"Stop 0x0000001E"l?i x?y ra trong Win32k.sys trong Windows 2000Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
811370V?n đ? C? đ?nh trong b?n phát hành Ntfrs.exe Post-Service Pack 3Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
811421Stratus ftServer d?a trên máy tính d?ng đáp ?ng (b? treo) sau khi m?t c?t b? b?t ng? c?a Đi?u khi?n máy ch? lưu tr? OpenHCI USBH? th?ng đi?u hành cơ b?n
811475G? l?i m?t Quá tr?nh có th? gây ra x? l? đ? r? r?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
811621Không th? khôi ph?c Phương ti?n sao lưu đư?c t?o ra b?i m?t nhà đi?u hành d? ph?ngCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
811732Paged Pool B? nh? gi?m khi b?n thêm RAMH? th?ng đi?u hành cơ b?n
811772R? r? b? nh? trong Winmgmt.exe khi b?n ch?y giám sát công c?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
811777Đa phương tiện Thi?t b? không làm vi?c sau khi b?n C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?nCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
811964Thi?t b? đ?u cu?i Chương tr?nh d?ch v? có th? ch?y ch?m hơn trên Windows 2000 hơn trên Windows NT 4,0H? th?ng đi?u hành cơ b?n
812415V?n đ? khi Máy tính c?a b?n v?i nhi?u ATA ? đi vào nhà nư?c Power S1Cơ s? h? đi?u hành
812599Cơ h?i Khóa có th? không đư?c c?p n?u Windows đư?c cài đ?t b?ng cách s? d?ng SysprepH? th?ng đi?u hành cơ b?n
812680DFS Manager Does Không hi?n th? DFS RootsH? th?ng đi?u hành cơ b?n
812802BackupRead() Không th? đ?c m?t t?p tin v?i m?t d?ng d? li?u luân phiên 0 ByteCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
813707Ch? có m?t Ch?c năng li?t kê và x?y ra m?t l?i Code 10 trong qu?n l? thi?t b? khi b?n Chèn m?t máy PC th? vào m?t khe PCMCIACơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
813908SCSI Pass-Through ch? đ? c?m giác l?nh có th? s?p đ? máy tínhCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
814017Windows không Phát hi?n thi?t b? SCSI sau khi lo?i b? m?t b?t ng?Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
814033Không th? cài đ?t C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n t? Windows Update Web SiteCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
814266C?a s? thi?t b? đ?u cu?i H? ph?c v? khách hàng không th? k?t n?i t?i h? ph?c v? đ?u cu?iCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
814484Kh?c ph?c: không th? Ti?p t?c t? ng? đông khi thi?t b? đang đ?ng sau m?t USB 2.0 Hub là G? b?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
815028Danh sách các căn c? H? đi?u hành b?n s?a l?i trong Windows 2000 Service Pack 4Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
815140L?i không xác đ?nh Thông báo l?i khi b?n t?o b?n sao lưu trên m?ng c?a b?nCơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
815324Chính sách nhóm Không đư?c áp d?ng cho các đ?i tư?ng trong m?t đơn v? t? ch?c có tên ch?a m?t D?u hoa th?H? th?ng đi?u hành cơ b?n
815470Windows c?a b?n 2000-D?a máy tính d?ng đáp ?ng trong khi b?n làm vi?c v?i nhi?u Chương tr?nhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
815484Windows 2000 D?ng đáp ?ng khi b?n b?m m?t phím đ? mang l?i cho máy tính c?a b?n ra kh?i các Ng? đông bangH? th?ng đi?u hành cơ b?n
815616T?p h?p đ?a K? t? ? đ?a đ?t ng?t thay đ?iH? th?ng đi?u hành cơ b?n
815834M? 28 l?i Thông báo và m?t d?u ch?m than màu vàng bên c?nh đ? thi?t b? USB trong Device Manager Sau khi h? sơ t?m vi?c máy tính c?a b?n t? ng? đôngH? th?ng đi?u hành cơ b?n
815837Máy tính May Kinh nghi?m m?t l?i 0x50 (h? bơi tham nh?ng) d?ng ? NT!ObGetObjectSecurityH? th?ng đi?u hành cơ b?n
816036Windows 2000 Tai n?n v?i m?t thông báo l?i "Ng?ng 0x000000d1"Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
816488L? Quá tr?nh trang Zeroing là b?t ng? ch?mH? th?ng đi?u hành cơ b?n
816765Scsiport Tr?nh đi?u khi?n có th? không đ?c các thông s? s? đăng k? đư?c quy đ?nh cho Miniport Trình điều khiểnH? th?ng đi?u hành cơ b?n
816990FTDisk có th? gây ra m?t thông báo l?i "L?i d?ng 0x000000D1" khi b?n đóng c?a c?a b?n Máy tínhH? th?ng đi?u hành cơ b?n
817006Windows 2000-D?a máy tính v?i NTFS đ?a kh?i đ?ng không b?t đ?u và xu?t hi?n khó khăn trong V?ng l?pH? th?ng đi?u hành cơ b?n
817566Khi b?t đ?u v?i c? hai /PAE và 3 GB thi?t b? chuy?n m?ch, h? th?ng có th? không kh?i đ?ngCơ s? h? đi?u hành
818194B?n nh?n đư?c m?t Thông báo l?i "KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED"H? th?ng đi?u hành cơ b?n
281485Tên Collision trong ho?t đ?ng thư m?c sao chép nguyên nhân l?iD?ch v? thư m?c
300930Gi?y phép ghi s? D?ch v? Decrements gi?y phép cho tài kho?n máyThư mục d?ch v?
304653Serial S? là sai trong DNS khi b?n kh?i đ?ng l?i máy tínhThư mục d?ch v?
312571S? ghi s? ki?n D?ng ghi nh?t k? s? ki?n trư?c khi đ?n kích c? s? ghi t?i đaThư mục d?ch v?
314446HasMasterNCs Thu?c tính h? ph?c v? các đ?i tư?ng trong các thùng ch?a c?u h?nh có th? tr? thành Hư h?iD?ch v? thư m?c
316042Ch?m K?t n?i t?i tài nguyên NetWareD?ch v? thư m?c
316430Hi?u su?t c?a Microsoft thương m?i máy ch? d?a trên các chương tr?nh có th? làm suy gi?m trong GiờD?ch v? thư m?c
318332B?n nh?n đư?c m?t Thông báo l?i "L?i h? th?ng 1230" khi b?n duy?t m?ngThư mục d?ch v?
318443Tăng trong DNS Khu s? hi?u nguyên nhân không c?n thi?t vùng chuy?n ti?n trong Windows năm 2000D?ch v? thư m?c
319325"IPCONFIG / SETCLASSID "l?nh không g?i ID l?p trong l?nh v?c tùy ch?n các DHCP thông tin góiD?ch v? thư m?c
319460M?t DHCP Netsh Chuy?n nh?p không nh?p kh?u thông tin c?u h?nhThư mục d?ch v?
319672Thư mục D?ch v? truy c?p ki?m toán cho m?t máy ch? SAM Object đ? không đ?y đ? đ?i tư?ng TênD?ch v? thư m?c
319709M?t ngư?i truy c?p Vi ph?m x?y ra t?i Lsass v? c?a m?t Stack OverflowThư mục d?ch v?
319915Nút Back Có s?n trong màn h?nh mi?n trong lúc thi?t l?p t? đ?ngThư mục d?ch v?
320015M?t l?i x?y ra trong các nhà cung c?p Windows NT ADSI khi b?n li?t kê các thành viên c?a m?t nhóm theo B?ng cách s? d?ng m?t ràng bu?cD?ch v? thư m?c
320063Dcdiag.exe V?n đ? này không chính xác "Tô pô ng?t k?t n?i" l?i thông đi?pThư mục d?ch v?
320387T?I l?nh d?ng Đáp ?ng khi b?n c? g?ng đ? danh sách theo l?ch tr?nh công ăn vi?c làmD?ch v? thư m?c
320677B?n có th? không Thu th?p d? li?u DHCP b?ng cách s? d?ng SNMPD?ch v? thư m?c
320711Truy c?p vào ho?t đ?ng Thư m?c v?i LDAP b?ng cách s? d?ng các cu?c g?i Sun JNDI có th? không làm vi?cThư mục d?ch v?
320769DNS b? nh? đ?m Hành vi khi b?n s? d?ng các lo?i truy v?n "T?t c?" trong Windows 2000Thư mục d?ch v?
321064Máy tính b? treo trong 15 giây khi b?n s? d?ng ? đ?a Zip c?a b?nD?ch v? thư m?c
321160FTP ghi s?: Chuy?n byte không chính xác khi giao d?ch h?y b?Thư mục d?ch v?
321343Máy tính Treo n?u b?n g?i LockWorkstation() trong khi m?t màn h?nh ti?t ki?m là Ch?yD?ch v? thư m?c
321854Ch? có thành viên các qu?n tr? viên nhóm có th? l?y ntSecurityDescriptor thu?c tính t? m?t thi?t l?p k?t qu? IDirectorySearchD?ch v? thư m?c
321867Windows NT 4.0 Usrmgr.exe không hi?n th? m?t thông báo l?i khi b?n thay đ?i m?t kh?u đ? m?t Y?u m?t kh?uD?ch v? thư m?c
322599DFS Client Máy tính ng?ng đáp ?ng khi ng?t k?t n?i t? m?t chia s? DFSThư mục d?ch v?
323256Ng?ng 0x50 l?i Thông báo khi b?n đ?i tên m?t s? l?n các t?p tin trên Windows năm 2000D?ch v? thư m?c
323589Repadmin Công c? tr? l?i LDAP l?i 32D?ch v? thư m?c
324102DCOM Proxy là Decoupled v?i máy ch? khai khi nó trông cho ràng bu?c đi?u khi?nThư mục d?ch v?
324183Vi ph?m truy c?p trong Spoolsv.exe GDI32!IcmInitIcmInfo trong Windows 2000Thư mục d?ch v?
324415M?t âm thanh k? thu?t s? Giao di?n máy PC th? có th? không ho?t đ?ng đúngD?ch v? thư m?c
324615TCP Các k?t n?i l?p báo cáo hi?u su?t truy c?p không đúng giá tr? ngày Máy vi tính s?D?ch v? thư m?c
325183M?t tên mi?n Qu?n tr? viên s? nh?n đư?c m?t l?i "Không th? thông tin b?o m?t hi?n th?" Tin nh?nD?ch v? thư m?c
325189Thông tin: c?t ng?n K?t qu? khi g?i đi?n tho?i IDirectorySearch::GetNextRowThư mục d?ch v?
325571B? đ?m Overrun trong IIS khi t?n t?i không có k?ch b?n MapsD?ch v? thư m?c
325919Multihomed DHCP Khách hàng có th? gây ra c?m t? "Bad_Address" trên m?t máy ch? DHCP trong Windows năm 2000D?ch v? thư m?c
326333K?t xu?t t?p tin không T?o m?t cách chính xác v?i nhi?u hơn 4 GB b? nh? và PAE b?t NgàyD?ch v? thư m?c
326564T? ch?c s? ki?n ID 6008 B?t ng? đăng nh?p s? k? s? h? th?ng sau khi b?n t?t và kh?i đ?ng l?i Máy tính c?a b?nD?ch v? thư m?c
326770Thay đ?i m?t kh?u Không ho?t đ?ng trên t? xa Access\Radius xác th?cThư mục d?ch v?
327542S? ki?n WMI Đăng k? r? r?D?ch v? thư m?c
327633Các SetUserProperty() ch?c năng r? r? b? nh?D?ch v? thư m?c
328195AutoShareServer Thi?t l?p không th? ngăn ch?n chia s? hành chính trên các nút c?mThư mục d?ch v?
328310MS02-071: l? h?ng trong c?a s? tin nh?n WM_TIMER x? l? có th? kích ho?t đ?c quy?n Đ? caoD?ch v? thư m?c
328417Không th? đăng nh?p t? m?t khách hàng máy Macintosh sau khi b?n thay đ?i m?t kh?u c?a b?nThư mục d?ch v?
328566Các Giá tr? đăng k? MaxPreloadEntries không ho?t đ?ng và m?c đ?nh đ?n 1.000 M?cD?ch v? thư m?c
328567M?t ngư?i truy c?p Vi ph?m x?y ra khi m?t chương tr?nh c? g?ng đ? C?p Nh?t ho?t đ?ng Thư mụcD?ch v? thư m?c
328570Windows 2000 D?a trên các máy ch? có th? không đ?t tên mi?n DNS sau khi b?n nâng c?p m?t MiềnD?ch v? thư m?c
328693IIS Ra quá tr?nh ?ng d?ng ng?ng đáp ?ngD?ch v? thư m?c
328981Thông báo Lỗi "M?t n? l?c đ? đư?c th?c hi?n đ? nh? m?t thi?t b? mà trư?c đây đ? đư?c ghi nh?" Khi đăng nh?pD?ch v? thư m?c
329394S? ch?m tr? dài X?y ra khi b?n ch?y Chkdsk.exeD?ch v? thư m?c
329604PostScript in Các công vi?c có lo?i-1 nhi?u phông ch? s? li?u Master không Đư?c inD?ch v? thư m?c
329726M?t b? t?c Loài này có ? các thi?t b? NdistapiD?ch v? thư m?c
329772Ngăn ch?n l?i X?y ra khi b?n kh?i đ?ng máy tính đ?u tiênThư mục d?ch v?
330306Lưu đ?ng Lưu tr? có th? không làm m?i băngD?ch v? thư m?c
330421Kh?c ph?c: Isoch G?i l?i không đư?c g?i là ho?c l?i trên màn h?nh màu xanh xu?t hi?n khi b?t đ?u t? Isoch D?ngD?ch v? thư m?c
331102Disk.sys nguyên nhân m?t "0x0000001E" l?iD?ch v? thư m?c
331190M?t màn h?nh OpenGL Ti?t ki?m có th? làm cho m?t s? vi ph?m truy c?pD?ch v? thư m?c
331627Thi?t b? đ?u cu?i D?ch v? khách hàng không th? đư?c c?u h?nh ngư?i dùng d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i t? tên mi?n B? đi?u khi?n trong th?i gian đăng nh?pD?ch v? thư m?c
331651UPN h?p trong Ngư?i dùng thư m?c ho?t đ?ng và máy tính ch?a d? li?u h?ngThư mục d?ch v?
331907DNS Serial S? Incremented trong khi chuy?n vùngD?ch v? thư m?c
332199B?ng cách s? d?ng các DCPROMO /FORCEREMOVAL ch? huy l?c lư?ng vi?c ho?t đ?ng thư m?c tên mi?n B? đi?u khi?nD?ch v? thư m?c
810089Không th? phát huy C?a hàng toàn c?u m?i khi xung đ?t đ?t tên ngôn ng? t?n t?iThư mục d?ch v?
810262Truy nh?p b? c?m cho ngư?i dùng không hành chính v?i d?ch v? khách hàng cho NetWare ho?c c?ng D?ch v? cho NetWare công c? trong b?ng đi?u khi?nD?ch v? thư m?c
810714H? ph?c v? DNS Thi?t đ?t b? m?t khi b?n nhanh chóng xoá và t?o l?i m?t d?ch v? thư m?c Khu v?c t? m?t t?p tinD?ch v? thư m?c
811143Thông báo l?i: T?p s? ghi s? ki?n b? h?ngD?ch v? thư m?c
811195Nwrdr.sys nào Không đ?t ChangeTime khi nó x? l? FILE_BASIC_INFORMATIONThư mục d?ch v?
811288QUERYCLIENTCERT() không làm cho m?t G?i l?i vào Windows 2000 Wldap32.dllD?ch v? thư m?c
812175Tên máy ch? Ngh? quy?t không làm vi?c sau m?t năm khi b?n s? d?ng m?t máy ch? TệpD?ch v? thư m?c
812499B?n có th? không Thay đ?i m?t kh?u c?a b?n sau khi m?t qu?n tr? viên đ?t l?i nóThư mục d?ch v?
812785Ph?n ?ng ch?m L?n xu?t hi?n n?u m?t máy ch? tên ?y là xu?ngD?ch v? thư m?c
813425K?t thúc d?ch v? DNS B?t ng? và s? ki?n 7031 l?i tin nh?n xu?t hi?nThư mục d?ch v?
814202Ntdsutil.exe Semantic Checker không th? đ?i tên đ?c sai xung đ?t Phantom tênThư mục d?ch v?
814822S? ch?m tr? trong Nh?n đư?c thông báo t? WMI s? k? s? cung c?pThư mục d?ch v?
814925Visual Basic Th? t?c đ? đ?m các thành viên c?a m?t nhóm tr? v? m?t giá tr? c?a 1.000 cho t?t c? Các nhóm v?i hơn 1.000 thành viênD?ch v? thư m?c
815493Paged Pool R? r? b? nh? v?i s? gia tăng trong x? l? Count cho Services.exeThư mục d?ch v?
816230Trương m?c máy tính M?t kh?u nguyên nhân thông báo l?i "0xc000006c (m?t kh?u H?n ch?)"D?ch v? thư m?c
816475Nán l?i Các đ?i tư?ng có th? v?n c?n sau khi s? d?ng các công c? Ldp.exeD?ch v? thư m?c
305557COM + l?ng l?o Các s? ki?n cùng có th? m?t s? ki?n cho x?p hàng đ?i ngư?i đăng kíInternet D?ch v? thông tin / COM +
319989S? d?ng CPU cao b?i RPCSS khi b?n kh?i đ?ng máy tính và ch?y m?t d?ch v? s? d?ng DCOMD?ch v? thông tin Internet / COM +
320530Không th? li?t kê Đư?c chia s? b?t đ?ng s?n nhómD?ch v? thông tin Internet / COM +
321557Nh?ng c?i ti?n trong phát hành SP2 bài Ntfrs.exe đó đ? đư?c đóng gói v?i m?t Ntfs.sys C?p Nh?t Tr?nh đi?u khi?nD?ch v? thông tin Internet / COM +
321592S? gia tăng trong C? thư DHCP t?i đa là có s?nThông tin trên Internet D?ch v? / COM +
322930Máy tính c?a b?n D?ng l?i tr? l?i trong th?i gian t?t máy khi các đ?a CD-ROM khay là m? trong Windows năm 2000D?ch v? thông tin Internet / COM +
323293Kh?c ph?c: "truy c?p B? t? ch?i"thông báo l?i khi b?n c? g?ng truy c?p vào d?ch v? ch? m?c t? ASP.NET v?i M?o danh đư?c kích ho?tD?ch v? thông tin Internet / COM +
323319Chư?ng Cơ ch? không th? xác đ?nh các cu?c g?i phương th?c t? cu?i-Bound Máy kháchD?ch v? thông tin Internet / COM +
323735Hiệu suất C?nh báo không b?t đ?u sau khi m?t c?nh báo t? xa không thành công trong Windows 2000Internet D?ch v? thông tin / COM +
323819Máy khách Ng?t k?t n?i kh?i h? ph?c v? n?u NetBT Headers đư?c chia trên KhungD?ch v? thông tin Internet / COM +
324034THÔNG TIN: T?nh tr?ng s?n có c?a Windows 2000 Post-Service gói 2 COM + Hotfix Rollup gói 20,2D?ch v? thông tin Internet / COM +
324038Tháng năm RPCSS T?o ra m?t s? vi ph?m truy c?p dư?i căng th?ng khi x? l? m?t DCOM Yêu c?uD?ch v? thông tin Internet / COM +
324039THÔNG TIN: T?nh tr?ng s?n có c?a Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM + Hotfix Rollup gói 21D?ch v? thông tin Internet / COM +
324096MS02-053: Yêu c?u thông d?ch viên SmartHTML có th? đ?c Web Server CPU Tài nguyênD?ch v? thông tin Internet / COM +
324443M?t b? t?c Đi?u ki?n có th? x?y ra trong m?ng RedirectorThông tin trên Internet D?ch v? / COM +
325208GUID Records là Không đư?c đăng k? n?u b?n ghi MX v?i k? t? đ?i di?n nhân v?t là hi?n nayInternet D?ch v? thông tin / COM +
325409RPCSS OXIDResolver ping ph?i rơi tr? l?i đ?n đi?m cu?i MapperInternet D?ch v? thông tin / COM +
325455FTP.exe không X? l? ti?ng Nh?t tên đư?ng d?n chính xácThông tin trên Internet D?ch v? / COM +
325641Không th? k?t n?i trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính công c?Thông tin trên Internet D?ch v? / COM +
325785Kh?c ph?c: "truy c?p B? t? ch?i"b?n s? ki?n khi b?n không đăng nh?p như Ngư?i qu?n tr?D?ch v? thông tin Internet / COM +
325797D?ch v? SMTP Có th? r? r? b? nh? danh sách tên mi?n khi b?n s? d?ng các thư m?c đónInternet D?ch v? thông tin / COM +
325988D?ng chân m?t"50" X?y ra l?i trong tr?nh duy?t (Mrxsmb.sys)Thông tin trên Internet D?ch v? / COM +
326433B?n nh?n đư?c m?t Truy c?p vào hành vi vi ph?m trong quá tr?nh Dllhost.exe khi cáp m?ng Chưa c?m phít đư?cD?ch v? thông tin Internet / COM +
326639KH?C PH?C: Thông báo không đ?ng b? đi sai 1394 nútThông tin trên Internet D?ch v? / COM +
326852ISAPI DLL là N?p trong-quá tr?nh khi WebDAV Publishing đư?c kích ho?tInternet D?ch v? thông tin / COM +
327009Chkdsk Finds Không chính xác ID b?o m?t sau khi b?n khôi ph?c ho?c sao chép nhi?u d? li?uInternet D?ch v? thông tin / COM +
327643B?n nh?n đư?c m?t Thông báo l?i "Ng?ng 0x000000CE" trong t?t máyThông tin trên Internet D?ch v? / COM +
328506"Stop thông báo l?i 0x0000001E"là do Sfmsrv.sysThông tin trên Internet D?ch v? / COM +
328636Windows 2000 SP3 DHCP c? có th? hi?n th? m?t danh sách đ?t ph?ng có s?n ph?m nàoThông tin trên Internet D?ch v? / COM +
328800Sao nhân b?n t?p D?ch v? nguyên nhân m?t "QKey! = QUADZERO" thông báo l?iThông tin trên Internet D?ch v? / COM +
328897SNMP Extension Các s? ki?n đ?i l? 2019 và 2020 xu?t hi?n trong s? ghi s? ki?n ?ng d?ngInternet D?ch v? thông tin / COM +
328925COM + (Dllhost.exe) quá tr?nh t?i phiên b?n m?i nh?t c?a.NET Runtime trong th?i gian t? xa Khách hàng nútD?ch v? thông tin Internet / COM +
329420Các LookupAccountSid ch?c năng tr? v? sai tên sau khi b?n đ?i tên Tài kho?nD?ch v? thông tin Internet / COM +
329449M?t ho?c nhi?u Ngư?i dùng này không h?p l? thông báo l?i khi b?n thêm t?t c? nhóm vào m?t COM + ?ng d?ng vai tr?D?ch v? thông tin Internet / COM +
329492MSMQ: M?t c?m Nút v?i hai card m?ng không nh?n đư?c tin nh?nInternet D?ch v? thông tin / COM +
329938Không th? s? d?ng Outlook Web Access đ? truy c?p m?t máy ch? Exchange cài đ?t trên Windows 2000 C?m sao nútD?ch v? thông tin Internet / COM +
329945KH?C PH?C: SCSI Miniport tr?nh đi?u khi?n không t?i l?i n?u đi?u quan tr?ng PNPInterface đ?c Không chính xácD?ch v? thông tin Internet / COM +
330081THÔNG TIN: T?nh tr?ng s?n có c?a Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM + Hotfix Rollup gói 23D?ch v? thông tin Internet / COM +
330833"Đ?y PC" B? ch? huy không th? làm vi?c không liên t?cThông tin trên Internet D?ch v? / COM +
810578THÔNG TIN: T?nh tr?ng s?n có c?a Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM + Hotfix Rollup gói 24D?ch v? thông tin Internet / COM +
811373COM + 1.0 không th? Cài đ?t mô-đun DLL COM và các ho?t đ?ng trong DllMainThông tin trên Internet D?ch v? / COM +
811694Tùy ch?nh l?i cho phía máy ch? bao g?m làm không làm vi?c sau khi b?n áp d?ng Windows 2000 Service Pack 3D?ch v? thông tin Internet / COM +
814886THÔNG TIN: T?nh tr?ng s?n có c?a Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM + Hotfix Rollup gói 25D?ch v? thông tin Internet / COM +
284246Khi b?n c? g?ng Nâng c?p t? Windows NT 4.0 đ? Windows 2000 v?i Slipstreamed SP1, SP2 ho?c SP3, Cmdlines.txt không ch?y trong th?i gian nâng c?pThi?t l?p
323372Kh?c ph?c: thông đi?p X?p hàng đ?c t? xa có th? không luôn luôn ph?c h?iThi?t l?p
328716Nhi?u D?u tách các trang đư?c in t? d?ch v? đ?u cu?i Windows 2000 đ?i hư?ng Máy inThi?t l?p
329115MS02-050: Ch?ng ch? xác nh?n khuy?t t?t có th? cho phép gi? m?o danh tínhThi?t l?p
810989B?n sao Tên c?a máy tính có th? đư?c t?o ra khi b?n thi?t l?p nhi?u v?i khách hàng RISThi?t l?p
812812Không nh?c Có đư?c gi?y phép qu?n l? quy?n k? thu?t s? cho vi?c cài đ?t t?o b?ng cách s? d?ng SysprepThi?t l?p
814788RIS cài đ?t D?ng l?i, n?u m?ng cáp s? d?ng c?ng b c?a m?t m?ng lư?i Dual-Port B? đi?u h?pThi?t l?p
815438K? ti?p N? l?c đ? hoàn thành cài đ?t chính sách nhóm c?a m?t gói d?ch v? có th? đăng nh?p m?t T? ch?c s? ki?n ID 102 l?iThi?t l?p
816085Lo?i b? IIS Resets DCOM đ? các c?p phép m?c đ?nhThi?t l?p
281553Win32_BIOS WMI L?p tr? v? không chính xác ReleaseDate Giá trịQu?n l?/hành chính
303280Ngư?i dùng đ?a phương và Các nhóm là r?ng ho?c không hi?n th? t?t c? các tài kho?n c?a ngư?i dùng Tài kho?nQu?n l?/hành chính
309144Cặp Chuy?n hư?ng không ho?t đ?ng sau khi b?n xóa m?t H? sơQu?n l?/hành chính
319021Các Win32_NetworkAdapterConfiguration.SetDNSServerSearchOrder phương pháp nào không Công vi?cQu?n l?/hành chính
319402Bi?u tư?ng cho m?t m?i Taskpad xem trong MMC không xu?t hi?nQu?n l?/hành chính
319819Có th? có m?t Ch?m tr? trong vi?c l?p b?n đ? SIDs tài kho?n names n?u tên máy tính có ch?a nhi?u hơn 15 K? t?Qu?n l?/hành chính
319953D?ch v? SMTP Có th? d?ng l?i n?u b?n s? d?ng bi?n ho?c ATRN l?nh trong m?t Telnet Phiên làm vi?cQu?n l?/hành chính
320199Windows 2000 WMI Truy v?n ch? tr? v? 32 ? đ?a m?c dù nhi?u hơn n?a T?n t?iQu?n l?/hành chính
320363Các Win32_NetworkAdapterConfiguration l?p không tr? v? WINSPrimaryServer B?t đ?ng s?n cho ngư?i s? d?ngQu?n l?/hành chính
320373Windows Phương ti?n qu?n l? không th? xây d?ng l?i m?t hư h?ng KhoQu?n l?/hành chính
320437Máy tính Công c? qu?n l? c? g?ng s? d?ng ch? có tên máy ch? DNS đ? k?t n?i v?i m?t t? xa Máy tínhQu?n l?/hành chính
320489Win32_Group nào Không bao g?m các nhóm "Tên mi?n Local"Qu?n l?/hành chính
321126"Look In" và "Ti?t ki?m là" h?p trong h?p tho?i chung Ch?mQu?n l?/hành chính
321418TTL giá tr? c?a -1 (0xFFFFFFFF) trong đ?ng c?p nh?t gói d? li?u phương ti?n s? d?ng m?c đ?nh Zone TTLQu?n l?/hành chính
321800Windows 2000 Hyperterm.exe có m?t t? l? ch?m chuy?n n?u đ?a phương Echo là NgàyQu?n l?/hành chính
321933D?ch v? là không Li?t kê trong c?u h?nh b?o m?t và phân tích -TheoQu?n l?/hành chính
322804Không th? s? d?ng Windows Media Player đ? đ?c XA d? li?u trên đ?a CD-ROM 1394 Thi?t b?Qu?n l?/hành chính
323172MS02-048: l? h?ng ki?m soát k?t n?p ch?ng ch? có th? gây ra ch?ng ch? k? thu?t s? đư?c Đ? xóaQu?n l?/hành chính
323274Các yêu c?u Phương ti?n truy?n thông là không tr?ng thông báo l?i khi b?n s? d?ng NTBackup.exeQu?n l?/hành chính
323704SLIP khách hàng trong Windows 2000 không th? k?t n?i đ?n CSLIP Máy chủQu?n l?/hành chính
324041KH?C PH?C: COM + 18.1 Rollup có th? gây ra v?n đ? khi b?n xu?t COM + Các ?ng d?ngQu?n l?/hành chính
324712Giám sát hi?u su?t Counters Cho th?y b? đ?m d? li?u cho d?ch v? AppleTalk không ph?i Liên k?tQu?n l?/hành chính
325792M?t ICA K?t n?i không đ?ng b? có th? không Reinitialize n?u m?t v?n đ? x?y ra trong th?i gian Xác thựcQu?n l?/hành chính
325827Kh?c ph?c: gi?y ch?ng nh?n Thu?t s? gia h?n Concatenates gi?y ch?ng nh?n t? ch?c Đơn v?Qu?n l?/hành chính
327129M?t máy tính d?ng Đáp ?ng trong quá tr?nh Shutdown n?u m?t d?ch v? không B?t đ?uQu?n l?/hành chính
327536Ng?ng 0x0000006b ho?c thi?t l?p đi?m d?ng đáp ?ng t?i "Thi?t l?p là b?t đ?u t? Windows" khi b?n cài đ?t m?t Windows XP SP1 khách hàng h?nh ?nh t? m?t RIS Máy chủQu?n l?/hành chính
327550ISA Server D?ch v? Proxy web gây ra m?t s? vi ph?m truy c?p trong DNS Tra c?uQu?n l?/hành chính
328510L?I: Ghi chú trong PowerPoint t?p có th? không có văn b?n đ?y đ? L?p ch? m?cQu?n l?/hành chính
328764Không th? k?t n?i đ? h? ph?c v? quay s? Cisco v?i m?t s? khách hàng đ?a ch? IP ph?m vi trong Windows năm 2000Qu?n l?/hành chính
328776"Stop 0x000000C2 "l?i x?y ra khi b?n c? g?ng đ? đóng m?t t?p tin trên m?ng Chia sẻQu?n l?/hành chính
328991K?ch b?n chính sách Không ch?y khi m?t liên k?t ch?m đư?c phát hi?nQu?n l?/hành chính
329175Rdbss.sys tháng năm Nguyên nhân ng?ng 0xA l?iQu?n l?/hành chính
329184Thi?t b? này Không th? kh?i đ?ng (m? 10) thông báo l?i khi b?n lo?i b? USB c?a b?n Trung tâm ho?t đ?ngQu?n l?/hành chính
329328H? tr? cho m?t s? Seagate băng và ? đ?a Changer là m?t tích trong Windows năm 2000Qu?n l?/hành chính
330194Không c?n thi?t Kerberos gói đư?c g?i t? máy kháchQu?n l?/hành chính
332002Phân ph?i File H? th?ng không bao g?m Unsited khách t? các gi?i thi?u khi b?n s? d?ng /INSITE Chuy?n đ?iQu?n l?/hành chính
810211M?t s? nhóm tin M?c t? chưa đăng đ? thư m?c công c?ng trong Exchange 2000 m?c dù đăng bài Các ho?t đ?ng xu?t hi?n đ? thành côngQu?n l?/hành chính
810823G?i đi Tin nh?n t? máy ch? SMTP c?a b?n là không Chuy?n giaoQu?n l?/hành chính
810992S? th?t b?i chung Thông báo l?i x?y ra khi b?n li?t kê Win32_PrintJob trong l?p WMIQu?n l?/hành chính
811066EventLogLevel Thi?t l?p cơ quan đăng k? không ngăn ch?n t?t c? các s? ki?n thư cho m? r?ng qu?y Theo d? ki?nQu?n l?/hành chính
811160Active Directory Ngư?i s? d?ng và máy tính đi?m d?ng làm vi?c n?u ngư?i dùng thu?c v? nhóm có tên Có m?t nh?n hi?u hàng đ?u th? gi?i SlashQu?n l?/hành chính
811196Ki?m đ?nh th?t b?i S? ki?n 577 đư?c đăng nh?p khi b?n lưu Winmsd Báo cáoQu?n l?/hành chính
811222M?t ngư?i truy c?p Vi ph?m x?y ra trong đi?u khi?n Sysmon khi b?n thêm ho?c xóa b? Bộ đếmQu?n l?/hành chính
811364Kh?c ph?c: L?i 1308 Khi b?n cài đ?t m?t chương tr?nh t? m?t ngu?n Internet V? tríQu?n l?/hành chính
811965Tên mi?n Local Các nhóm c?a m?t tên mi?n không xu?t hi?n trong các "ch?n ngư?i dùng, máy tính, ho?c các nhóm" H?p tho?i khi b?n ch?nh s?a chính sách nhóm Đ?i tư?ngQu?n l?/hành chính
812203Hi?u su?t Nhà cung c?p b?t ng? d?ng vi?c thu th?p d? li?u trong c?a s? qu?n l? Thi?t b? đo đ?cQu?n l?/hành chính
812652NNTP Timestamp Ph?n ánh khách hàng máy tính th?i gian và ngày Thiết đặtQu?n l?/hành chính
812714 Ngư?i dùng không th? Giám sát t? xa đ?a qu?y n?u h? không đăng nh?p như Quản trị viênQu?n l?/hành chính
813050V?n đ? khi Khung d? li?u k?t thúc v?i CRLF.CRLF B? THU?C LÁ CRLFQu?n l?/hành chính
813197Ngư?i s? d?ng mà không c?n Hành chính ?y nhi?m không th? truy c?p d? li?u SMBIOS thu?c qu?n l? c?a Windows Thi?t b? đo đ?cQu?n l?/hành chính
813824Không qu?n tr? ngư?i dùng không th? T?i v? Win32_WMISetting d? li?u trong c?a s? qu?n l? Thi?t b? đo đ?cQu?n l?/hành chính
813950Hiệu suất Màn h?nh hi?n th? ch? là ngư?i đ?u tiên c?a nhi?u trư?ng h?p t? m?t nh? phân Đăng nh?pQu?n l?/hành chính
814280XADM: v?n đ? Khi b?n c? g?ng thêm nhi?u danh sách đ?a ch? toàn c?u đ?n đ?a ch? gián tuy?n Danh sáchQu?n l?/hành chính
815181Nhà cung c?p th?t b?i L?i trên các máy tính v?i m?t s? l?n các SCSI B? đi?u khi?nQu?n l?/hành chính
815198Các l?p h?c WMI Thông tin cho Multipath tr?nh đi?u khi?n không đư?c hi?n th? trong WBEMTestQu?n l?/hành chính
815231M?t s? ngư?i s? d?ng Các chương tr?nh không ho?t đ?ng đư?c sau khi b?n xóa ngư?i s? d?ng H? sơQu?n l?/hành chính
815425Vi ph?m truy c?p Khi Inetinfo nh?n đư?c thư có ch?a m?t tiêu đ? c?a hơn 64 KBQu?n l?/hành chính
816045M?t tháng năm liên k?t nhanh Đư?c phát hi?n như là m?t liên k?t ch?m v? c?a m?ng ICMP Chính sáchQu?n l?/hành chính
816485Đi?m d?ng máy ch? Đáp ?ng khi th?c hi?n Win32_NetworkLoginProfile Đ?mQu?n l?/hành chính
816740H? sơ ngư?i dùng Tên thư m?c xu?t hi?n v?i h?nh vuông ho?c nhân v?t không b?nh thư?ng khác khi b?n qu?n l? Máy tính t? xaQu?n l?/hành chính
816866"Máy ch? c?a b?n có B?t ng? ng?t k?t n?i"báo l?i khi b?n g?i m?t SMTP d?a trên thư đi?n t?Qu?n l?/hành chính
816998Nhi?u b? nh? R? r? trong d?ch v? đăng k? t? xaQu?n l?/hành chính
817361L?c lư?ng đ?a phương Tùy ch?n c?u h?nh trong Windows 2000Qu?n l?/hành chính
328422Bảo mật Mô t? có giá tr? ch? s? h?u có s?n ph?m nàoMDAC
328885CPU Utilization trong Services.exe tăng lên đ?n 100 ph?n trămMDAC
329414MS02-065: b? đ?m Overrun trong thành ph?n d? li?u Microsoft Access có th? d?n đ?n Code Execution (MDAC 2.6)MDAC
267316MSMQ: Hi?u su?t Monitor qu?y b? m?t khi c?m sao trong th?i gian Chuy?n đ?i d? ph?ngHàng đợi Tin nhắn
322141Ntfrs.exe nào Không d?n s?ch thư m?c dàn trong các thành viên v?i không có các đ?i tác nư?c ngoài trong Windows 2000Hàng đợi Tin nhắn
323371B?n có th? nh?n m?t "Ng?ng 0xBE" thông báo l?i trên ch?u l?i máy tínhTin nh?n X?p hàng
326147Windows XP Does Không ph?i luôn luôn g?i DrvAssertMode(FALSE) trư?c khi nó đ? vào quy?n l?c xu?ng Trạng tháiHàng đợi Tin nhắn
326404M?t ngư?i truy c?p Vi ph?m x?y ra trong th?i gian Lsass.exe k?t n?i m?ng đang Chu?n b? s?n sàngHàng đợi Tin nhắn
327360Không th? xem Windows 2000 d?ch v? cho Macintosh trong b? ch?n Macintosh Máy kháchHàng đợi Tin nhắn
327784Windows 2000 H? ph?c v? có th? treo sau khi đ? hoàn t?t các b?n sao lưu đ?a phươngHàng đợi Tin nhắn
328120IEEE 1394 thi?t b? Có th? bi?n m?t khi b?n thêm thi?t b? m?i Daisy-ChainHàng đợi Tin nhắn
328293Đóng t?p m? Tin nh?n xu?t hi?n trong th?i gian đ?ng b? hóa thư m?c ban đ?u khi b?n không có T?p m?Hàng đợi Tin nhắn
329459Kh?c ph?c: IIS nào Không làm m?i b? nh? Cache File cho thư m?c g?c không ?oTin nh?n X?p hàng
329542Kh?c ph?c: Trang C?p phát tr? v? m?t kh?i c?a b? nh? đó không ph?i là có th? ghi đư?cTin nh?n X?p hàng
329954Kh?c ph?c: hi?u su?t Các v?n đ? trên nhi?u máy tính v?i MSDTCPRX.dllTin nh?n X?p hàng
329994MSMQ: th?a k? C?p phép trên đ?i tư?ng hàng đ?i có th? b? b? quaHàng đợi Tin nhắn
331334R? r? b? nh? X?y ra khi ChangeTimerQueueTimer API đư?c g?i là t? m?t Ch? đ?Hàng đợi Tin nhắn
811308MSMQ: Làm th? nào đ? Tăng ngư?ng b? nh? KernelHàng đợi Tin nhắn
814116MSMQ: thông đi?p Không g?i ho?c nh?n đư?c n?u b?n thay đ?i th?i gian h? th?ng trong th?i gian giao d?ch Ch? bi?nHàng đợi Tin nhắn
814776MSMQ: B?n có th? M?t ph?c h?i thư n?u b?n kh?i đ?ng l?i ho?c t?t các Máy thuHàng đợi Tin nhắn
815643MSMQ: ngăn ch?n Microsoft thông báo hàng đ?i Server 2,0 t? di chuy?n vào thư m?c ho?t đ?ng khi b?n Tham gia m?t Microsoft Windows 2000 DomainHàng đợi Tin nhắn
816957B?n nh?n đư?c m?t "Ng?ng 0x00000050" l?i khi b?n kh?i đ?ng l?i Microsoft thư X?p hàngHàng đợi Tin nhắn
817076MSMQ: Làm th? nào đ? Tránh truy v?n đ?nh tuy?n v?i không có máy ch? đ?nh tuy?n t?i các trang webTin nh?n X?p hàng
817586MSMQ: M?t truy c?p Vi ph?m x?y ra khi b?n xác nh?n tin nh?nHàng đợi Tin nhắn
278522B? t?c Đi?u ki?n gây ra các chương tr?nh Socket tr? nên không ph?n h?iKết nối mạng
287032Các tuy?n đư?ng TCP/IP Không đúng n?u AddIPAddress() đư?c s? d?ng trên Multihomed Máy vi tínhKết nối mạng
294961Không th? biên d?ch Authserv.mib và các t?p tin Accserv.mibKết nối mạng
300561Không chính xác B?ng đ?nh tuy?n khi b?n k?t n?i v?i m?t s? máy ch? VPNKết nối mạng
305217"Trang không th? hi?n th?" l?i trong SSL 3.0 Server phiên time-outKết nối mạng
309696Khách hàng đang B?ng cách s? d?ng m?t Adapter máy ATM không nh?n đư?c chính sách nhómKết nối mạng
313664 S? d?ng 802.1 x Xác th?c trên các máy tính ch?y Windows 2000Kết nối mạng
316803Khách hàng trư?c đó Có th? không thay đ?i m?t kh?u ho?c tham gia trong Windows 2000 MiềnKết nối mạng
318419Các k?t n?i Gi?m xu?ng n?u b?n thêm các k?t n?i VPN ISA ServerKết nối mạng
318437D?NG CHÂN M?T"0XA" Thông báo l?i x?y ra khi b?n s? d?ng truy c?p t? xa và đ?nh tuy?n v?i NAT và VPNKết nối mạng
319270Máy tính xách tay Máy tính đ? có đ?a ch? IP sau khi ng? đôngKết nối mạng
319627Phân m?nh X?y ra khi b?n g?i d? li?u phát đa hư?ng qua EthernetKết nối mạng
321150D?ch v? SMTP Không g?i m?t tin nh?n cho nhi?u ngư?i nh?n n?u m? l?i 552 là Đ? nh?n đư?cKết nối mạng
321232MS02-023: có th? 15, 2002, Tích l?y vá cho Internet ExplorerKết nối mạng
321983S? trong thay đ?i h?p "Đ?t l?i Fail Count sau"Kết nối mạng
322359Intelide.sys là Không đư?c s? d?ng trên các máy tính v?i ICH4 ho?c ICH5Kết nối mạng
322823Windows Explorer Không phát hi?n r?ng đ?a CD-ROM đ? trư?c đó vào ? đ?a CD đ? Thay th? b?ng m?t tr?ng đ?a CD-RKết nối mạng
322934Các Ch?c năng StgCreateDocFile() gây ra l?i "STG_E_FILEALREADYEXISTS" trong Windows 2000Kết nối mạng
322953Không th? duy?t qua Máy in khi b?n đang c? g?ng đ? in ho?c duy?t máy in Hàng đợiKết nối mạng
323538IAS Xác th?c là không thành công sau khi b?n cài đ?t các 292053 HotfixKết nối mạng
323663Windows quan tr?ng C?p nh?t thông báo 3,0 có th? gây ra m?t "B?n" ShutdownKết nối mạng
323668M?t truy v?n SNMP Tr? v? Zero khi b?n truy v?n cho vi?c s? d?ng b? nh? ?oKết nối mạng
323756Chuy?n hư?ng Ph?n ?ng ch?a các k? t? rác v?i URL dàiKết nối mạng
323759MS02-047: Tháng Tám 22 Tháng năm 2002, tích l?y vá cho Internet ExplorerKết nối mạng
324673Các LoadLibrary() ch?c năng không th? t?m th?y tên DLLKết nối mạng
324886B?n không th? thêm m?t .msi gói đ?i tư?ng chính sách nhómKết nối mạng
325764Cài đ?t m?t AGP Video Adapter tr?nh đi?u khi?n có th? treo máy tính khi b?n kh?i đ?ng l?i NóKết nối mạng
325873M?t NBT K?t n?i không xu?t hi?n trong các đ?i tư?ng hi?u su?t Danh sáchKết nối mạng
325916K?t n?i VPN v?i nh?ng cái tên dài hơn 64 k? t? có th? ng?ng làm vi?c sau khi b?n cài đ?t các Q318138 (MS02-029) PatchKết nối mạng
326645ICrmLogControl::WriteLogRecordVariants Phương pháp gây ra m?t r? r? b? nh? trong COM + các ?ng d?ngKết nối mạng
326886MS02-042: l? h?ng trong k?t n?i m?ng qu?n l? có th? gây ra quy?n Đ? caoKết nối mạng
326926Máy ch? lưu tr? năng đ?ng Các tuy?n đư?ng không b? lo?i b? n?u EnablePMTUDiscovery đư?c thi?t l?p đ? ZeroKết nối mạng
326964Truy c?p ng?u nhiên Hành vi vi ph?m x?y ra t?i RpcssKết nối mạng
327016Netsh Ti?n ích không th? t?o m?t nhóm làm vi?c <00>Group H? sơ</00>Kết nối mạng
327081D? li?u thêm vào Phương ti?n lưu đ?ng trong khi ng? đông có th? b? m?t khi b?n quay tr? l?i c?a s? năm 2000Kết nối mạng
327148D?ch v? RPC Đi?m d?ng v?i t? ch?c s? ki?n ID 7031Kết nối mạng
327477Máy tính May Treo sau khi m?t lo?i b? s? ng?c nhiên c?a m?t b? đi?u khi?n xe bu?t HostKết nối mạng
327709Windows 2000 Các nư?c s? d?ng tài kho?n có th? qu?n l? các tài kho?n riêng c?a h?Kết nối mạng
328089Quay s? K?t n?i dùng nhi?u modem quay s? k?t n?i sau khi b?n ch?n "quay s? Thi?t b? s?n ch? đ?u tiên"tùy ch?nKết nối mạng
328389OLEXP: Outlook Bày t? 5,5 RollupKết nối mạng
328410NetBT th? không Đáp ?ng v?i Adapter t?nh tr?ng truy v?n n?u máy ch? và các d?ch v? Messenger D?ng l?iKết nối mạng
328477Services.exe tháng năm Treo khi b?n kh?i đ?ng l?i d?ch v?Kết nối mạng
328556T? ch?c s? ki?n ID 3006 trong ?ng d?ng đăng nh?p sau khi b?n nâng c?p b? ki?m soát mi?n lên gói d?ch v? 3Kết nối mạng
329227L?p l?ch tác v? D?ng l?i l?ch tr?nh l?p đi l?p l?i công ăn vi?c làmKết nối mạng
329258DNS truy v?n c?a Lo?i t?t c? không truy v?n m?t máy ch? có th?m quy?n cho các MiềnKết nối mạng
329494Tu? ch?nh c?a b?n Ph?n m? r?ng ?y quy?n cho IAS ng?ng làm vi?c sau khi b?n cài đ?t Windows 2000 Service Pack 3Kết nối mạng
329634Quay s? Các k?t n?i không xu?t hi?n v?i các d?ch v? c?m Cài đ?tKết nối mạng
329847Máy tính S? hi?n th? m?t màn h?nh tr?ng khi b?n quay tr? l?i t? m?t S1 ho?c S3 quy?n l?c nhà nư?c sau khi b?n Lo?i b? m?t thi?t b? lưu tr? IEEE 1394Kết nối mạng
330012ACL Editor GUI Thay đ?i đ?c bi?t khi b?n s? d?ng b?o m?t m?u Qu?n l?Kết nối mạng
330753Âm thanh có th? B? m?t v? phía máy ch? m?t phiên giao d?ch ?ng d?ng TAPIKết nối mạng
331993Liên t?c Truy c?p thông báo l?i m?t hành vi vi ph?m trong Win32k!EXFORMOBJ::vGetCoefficient + 0xb x?y ra trên m?t máy ch? Windows 2000 d?a trên inKết nối mạng
810042Windows 2000 Không x? l? ch?n l?c ACKs m?t cách chính xácKết nối mạng
810382M?c đ?nh TCP Kích thư?c c?a s? v?n đư?c s? d?ng sau khi b?n xác đ?nh m?t TCPWindowSize khác nhau Giá trịKết nối mạng
810839Windows c?a b?n Khách hàng d?a trên XP không th? thi?t l?p m?t k?t n?i VPNKết nối mạng
810926Fax chương tr?nh nào Không g?i Fax n?u chương tr?nh g?i FaxInitializeEventQueue() nhi?u l?n M?i Fax PhiênKết nối mạng
811044Windows 2000 Đi?m d?ng vi?c ch?p nh?n các k?t n?i TCP g?i đ?nKết nối mạng
811368RPC l?i 0x80080005 đư?c tr? l?i t? m?t chương tr?nh COMKết nối mạng
811436SNMP có th? báo cáo m?t s? lư?ng không chính xác c?a b? nh?Kết nối mạng
811513B?n không th? s? d?ng Trung h?c th?ng máy ch? đ? gi?i quy?t tên khi chính th?ng Server là Không s?n dùngKết nối mạng
811657WSAIoctl (SIO_SET_QOS) Tr? v? s? thành công khi nó nên tr? v? TH?T B?IKết nối mạng
811914M?t máy ch? DNS May Không đáp ?ng v?i m?t s? truy v?n DNSKết nối mạng
812707NG?NG 0X0000001E Thông báo l?i trong Tcipip.sys khi máy ch? dư?i m?t m?ng lư?i n?ng T?iKết nối mạng
814119Kh?c ph?c: RPC Bug Nguyên nhân ch? đ? đ? ng?ng đáp ?ng trong ASP / COM + Các ?ng d?ngKết nối mạng
814250Thao tác th?t b?i Đ?i v?i không xác đ?nh l? do thông báo l?i khi b?n kh?i đ?ng h? th?ng đi?n tho?i-theo ho?c Làm tươi màn h?nhKết nối mạng
814622Th? t?c t? xa Cu?c g?i Datagram Runtime thành ph?n r? r? tư?ng l?a c?ng trên máy khách BênKết nối mạng
815182T? xa Truy c?p d?ch v? an DLL không chính xác đư?c s? d?ng đ? xác th?c không Modem K?t n?i truy nh?p t? xaKết nối mạng
816924Đ? có m?t L?i t?m th?y khi in tài li?u thông báo l?i khi b?n in m?t tài li?u Qua m?t c?ng h?ng ngo?iKết nối mạng
817069Không th? k?t n?i vào m?t c?p m?ng trên m?t k?t n?i VPNKết nối mạng
817367Ngăn ch?n l?i 0x000000D1 khi b?n s? d?ng máy ch? lưu tr? tích h?p k?t n?i v?i m?t máy tính l?n Máy tính đang dùng giao th?c DLCKết nối mạng
817864Giám sát m?ng Giao th?c nguyên nhân d?ng m? 0xD1 khi đóng AdapterKết nối mạng
818177V?n đ? ng?u nhiên trong th?i gian ch?y RPC trong d?ch v? c?mKết nối mạng
315315EnableAutoDial Khóa s? đăng k? đư?c thi?t l?p không chính xácKhác
316982M?c đ?nh ti?ng Pháp (Canada) Thi?t l?p mi?n đ?a phương cho ngày tháng đ?y đ? và ti?n t? phù h?p v?i các Quebec Tiêu chuẩnKhác
319102Wldap32 Truncates các "; nh? phân" tùy ch?n trong các b? l?c t?m ki?mKhác
319725SLIP Connections Qu?ng bá NetBIOS tên khi khách hàng đ? b? t?tKhác
319973Universal Serial Xe bu?t 2,0 h? tr? trong Windows 2000Khác
320368RichEdit Ki?m soát văn b?n có th? thay th? CR-LF trong đ?u raKhác
320549Quét ch?c năng Không th? làm vi?c trên máy in đa ch?c năng USBKhác
322210Kh?c ph?c: thông đi?p Boä ñeám theo d?i hi?u su?t x?p hàng không làm vi?c trên thi?t b? đ?u cu?i D?ch v?Khác
323289R? r? b? nh? trong C?a nhà cung c?p WDM ExecMethodAsync phương pháp trong Windows XP và Windows năm 2000Khác
323582Net3101 l?i trên OS/2 máy ch? v? c?a SessionSetup SMBKhác
328725Windows 2000 là B?t ng? đư?c cài đ?t trên m?t tài kho?n m?i đư?c thành l?p trong th?i gian t? xa Cài đ?tKhác
331116Không ràng bu?c Tr?c ti?p đ?n m?t đ?i tư?ng nhóm c?a nhà cung c?p WinntKhác
810070Không th? thêm m?t Ngư?i dùng hay nhóm đ? m?t tên mi?n đáng tin c?yKhác
810268Vi ph?m truy c?p X?y ra n?u b?n g?i IADsTools t? Visual Studio 6Khác
812110Outlook Express Có th? treo khi b?n g?i thư v?i m?t đư?ng dàiKhác
812401L?i 735 l?i Tin nh?n và k?t n?i m?ng quay s? xu?t hi?n k?t n?i m?c dù b?n là Đ? ng?t k?t n?iKhác
814691Kh?c ph?c: truy c?p Vi ph?m trong th?i gian làm b?n sao trung tâm ?ng d?ngKhác
814958USB Keyboard và Thi?t b? con chu?t không ho?t đ?ng đư?c n?u b?n k?t n?i l?i chúng trong khi Windows là Ch?yKhác
298692B?n không th? thêm m?t Máy in b?ng cách s? d?ng CNAMEIn
318365Không th? in m?t Kích thư?c gi?y l?n ? đ? phân gi?i caoIn
318954M?t m?c đ?nh Máy in mà không có s?n có th? gây ra m?t s? ch?m tr? trong Chương tr?nhIn
319370B?n không th? in m?t máy in đ?a phương sau khi Windows 2000 Service Pack 2 là Cài đ?tIn
320914V?n đ? Vi?c nâng c?p tr?nh đi?u khi?n in ch? đ? ngư?i dùng b?ng cách s? d?ng đi?m và In ?nIn
321364Khách hàng m? Hàng trăm ?ng đ? \Pipe\Spoolss trên máy ph?c v? inIn
321613Ng?ng 0x0a l?i trong nt!ExpBoostOwnerThread() trên Windows 2000 ServerIn
321614B? đ?m D?ch v? có th? s?p đ? dư?i căng th?ngIn
321771B?n nh?n đư?c m?t Thông báo l?i "Ng?ng 0x51 (REGISTRY_ERROR)"In
324173Ph?n c?a b?n Vi?c in b? thi?u n?u b?n in m?t ho?c nhi?u r?t l?n Tài li?uIn
324397Failfast x?y ra N?u m?c đ? xác th?c c?a m?t gói COM + máy ch? đư?c thi?t l?p đ? Không cóIn
324433Khách hàng đang ho?t đ?ng Thư m?c truy v?n không thành công v?i 0x8005000In
326095COMREPL ti?n ích Không tr? l?i khi b?n cài đ?t Microsoft.NET Khuôn kh?In
327052Hàng đ?i in Tái b?n v?i m?t tên không chính xác n?u các 286254 C?p Nh?t là Cài đ?tIn
327930Thám hi?m tháng năm Thay đ?i chia s? h? th?ng t?p phân ph?i ho?t đ?ngIn
327984H? sơ c?a b?n Không d? n?u b?n thay đ?i thi?t đ?t máy in và sau đó đăng nh?p T?tIn
328055H? ph?c v? có th? ng?ng Đáp ?ng n?u b?n s? d?ng m?t chương tr?nh mà s? d?ng các trang SharableIn
328894Nhân v?t đ?u tiên trong m?i d?ng là thi?u khi b?n in v?i máy in chung Tr?nh đi?u khi?nIn
329051B?n r?i r?c Nh?n đư?c thông báo l?i "Ng?ng 0x1E" ? Win32k.sys trong Windows năm 2000In
330030Máy tính v?i Disjoined không gian tên không đư?c xác th?c b?ng cách s? d?ng 802.1 x v?i m?t máy ch? bán kính trong tên mi?n c?a m?nhIn
810647S? ki?n h? th?ng Đăng nh?p ch?a nhi?u s? ki?n 61 m?cIn
810908B? đ?m in CPU S? d?ng v?n c?n trên 50 ph?n trăm n?u m?t c?ng LPR có tên DNS là không h?p l? cho máy ch? LPDIn
811915Kh?c ph?c: Winprint S?n xu?t s?n lư?ng không chính xác đ? t?p sách in c?a đ?nh hư?ng h?n h?p Tài li?uIn
811916Kh?c ph?c: các DrvDestroyFont ch?c năng là không bao gi? g?i là trên Windows 2000In
812121B?t ng? Blank V? tr? đ? đư?c đưa vào sau khi k? t? có d?uIn
812419M?t x? l? s? ki?n R? r? x?y ra v?i các l?p h?c System.EventLogIn
814408Máy in Các nư?c s? d?ng nhóm không đư?c li?t kê ? nhà ga đ?i hư?ng máy ch? in Hàng đ?iIn
814770Tr? ho?n b?t ng? Khi b?n đăng xu?tIn
198941Ngư?i dùng không th? Thay đ?i m?t kh?u khi đăng nh?pBảo mật
274450R? r? b? nh? trong Services.exe khi ki?m tra ArcnameBảo mật
296441MS01-022: WebDAV Cung c?p d?ch v? có th? cho phép script đ? ti?n yêu c?u như là m?t Ngư?i s? d?ngBảo mật
297528CRL phân ph?i Đi?m m? r?ng không b? đàn áp b?i Capolicy.inf TệpBảo mật
304140B?o m?t t?p tin (Th?a k?) C?p phép có th? đư?c g? b? khi b?n t? xa ch?nh s?a các Cấp phépBảo mật
311444Tác gi?/ch? s? h?u Quy?n đư?c g? b? b?i chính sách biên so?nBảo mật
312827M?t không chính xác Tên gói xác th?c có th? xu?t hi?n trong ki?m toán h?p 529Bảo mật
313494Microsoft M?t m? h?c API có th? không ho?t đ?ng n?u m?c đ?nh CSP đ? đư?c thi?t l?p Không chính xácBảo mật
313664S? d?ng 802.1 x Xác th?c trên các máy tính ch?y Windows 2000Cơ s? ho?t đ?ng h? th?ng
315092M?t cu?c t?n công vào C?ng 1720 có th? gây ra NetMeeting t? ch?i Incoming Kết nốiBảo mật
316201Thoát KH?I h? bơi Phân b? và đ?nh c? thay đ?i trong Windows 2000 SP4Bảo mật
318815Không th? k?t n?i các trang Web đó có yêu c?u SSL 3.0Bảo mật
318873H?p tho?i PKI H?p xu?t hi?n nhi?u l?n n?u b?n b?m H?y b?Bảo mật
318988Ng?ng 0x000000B8 X?y ra l?i trong Windows 2000 c?mBảo mật
319418IP Security Chính sách qu?n l? MMC r? r? b? nh?Bảo mật
320099M?t b?o m?t Chính sách không x? l? các nhóm b? gi?i h?n m?t cách chính xácBảo mật
320206MS02-024: Xác th?c l? h?ng trong tr?nh g? l?i Windows có th? gây ra cao Đ?c quy?nBảo mật
320211B?n có th? không L?p tr?nh th?c hi?n m?t ki?m tra an ninh ?y quy?n trên m?t Ngư?i s? d?ngBảo mật
320670T? ch?c s? ki?n ID 528 có th? Không th? đăng nh?p n?u LsaLogonUser() đư?c g?i làBảo mật
320828D? li?u B?o v? b?i ngư?i s? d?ng c?a tư nhân chính có th? đư?c truy c?p b?i m?t ngư?i qu?n tr? vùng ngư?i Đ?t l?i m?t kh?u c?a ngư?i dùngBảo mật
320903Khách hàng không th? Đăng nh?p b?ng cách s? d?ng Kerberos qua TCPBảo mật
320920MS02-032: Windows Media Player Rollup có s?nBảo mật
321166"M?t kh?u H?t h?n"l?i tin nh?n khi b?n truy c?p tài nguyên t? máy Macintosh trên Windows 2000 Server ch?y AppleTalk m?ng h?i nh?pBảo mật
321217B?n nh?n đư?c m?t "Hành đ?ng có th? không đư?c hoàn thành" báo l?i khi b?n ch?n nhi?u ngư?i nh?n trong danh sách đ?a ch? toàn c?uBảo mật
321323B? đ?m D?ch v? đi?m d?ng làm vi?c dư?i cao b? nh? t?iBảo mật
321928ADSI v?i các OLE DB nhà cung c?p có th? r? b? nh? n?u b?n s? d?ng cú pháp SQLBảo mật
322175B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi gia nh?p m?t tên mi?n v?i Service Pack 2Bảo mật
322302Không th? có đư?c m?t Làm gián đo?n tài nguyên cho thi?t b? PCI-PCI BridgeBảo mật
322760GetEffectiveRightsFromAcl Ch?c năng gây ra m?t s? vi ph?m truy c?pBảo mật
322989D?ch v? DHCP S? d?ng m?t giá tr? m?c đ?nh TTL 900 giâyBảo mật
323153Máy tính May Treo trong khi ti?p t?c l?i t? ch? đ? ch? S3 v?i hai ? đ?a IDEBảo mật
323758SFM Macintosh S? ki?n đăng nh?p ki?m toán không đăng nh?p khi b?n s? d?ng Microsoft UAMBảo mật
324120Không th? đăng nh?p vào Tên mi?n sau khi thêm m?t máy tính đ? m?t tên mi?nBảo mật
324224Ng?ng 0xc5 l?i Tin nh?n trong Windows 2000Bảo mật
324377Không th? s? d?ng Mi?n đ?a phương nhóm ho?t đ?ng thư m?c ch?ng ch? L?p b?n đ?Bảo mật
324380MS02-051: M?t m? l?i trong giao th?c RDP có th? gây ra thông tin Ti?t l?Bảo mật
324553CAPS LOCK Key Nhà nư?c trong MS-DOS các chương tr?nh có th? không đúngBảo mật
325083V?n đ? khi B?n s? d?ng m?t ComboBox v?i m?t s? l?n các b?n ghiBảo mật
325463Đ?a h?p l? Boä ñeám đ?c Zero trên m?t c?m sau khi m?t đ?a chuy?n đ?i d? ph?ng và FailbackBảo mật
326180100% S? d?ng CPU có s?n trên nhi?u máy tính x? l? duy nh?tBảo mật
326363Windows 2000 DNS Không gi?i quy?t NS đ? ghi CNAME cho b?n ghi tài nguyên a L?p b?n đ?Bảo mật
326460D?ch v? c? th? L?i Code-2147944102 thông báo l?i n?u b?n c? g?ng đ? b?t đ?u các n?n Intelligent Transfer Service (BITS) d?ch v?Bảo mật
326826M?t s? chương tr?nh Có th? đư?c làm ch?m khi truy c?p vào các t?p tin vào m?t m?ng chia s?Bảo mật
326864NG?NG: 0X000000D6 X?y ra l?i trong Win32k.sys trong Windows 2000Bảo mật
327076M?t r? r? b? nh? Loài này có ? Lsass.exe khi b?n s? d?ng IMAP4 trên SSL trên máy ch? trao đ?i 5.5Bảo mật
327462Windows XP SP1 Ki?m tra thư hi?n có chuy?n vùng User Profile m?c khi m?t h? sơ ngư?i dùng di đ?ng là T?oBảo mật
327524M?t ngư?i truy c?p Vi ph?m x?y ra t?i Spoolsv.exe trong Windows 2000Bảo mật
327634The "Lock trên Th? khôn Removal"chính sách thi?t l?p không ho?t đ?ng n?u đư?c lưu làm vi?c trên các Máy tính khi b?n đăng xu?tBảo mật
327696MS02-062: Tháng 10 năm 2002 tích l?y Patch cho thông tin trên Internet D?ch v?Bảo mật
327752M?t s? Winsock Ch?c năng có th? gây ra m?t t?i CPU caoBảo mật
327825Ngh? quy?t m?i cho các v?n đ? x?y ra khi ngư?i dùng thu?c v? nhi?u nhómBảo mật
328370Windows 2000 CSNW luôn luôn g?i h? ph?c v? g?n nh?t đ? đăng nh?p vào m?t NDS CâyBảo mật
328523Lo?i b? m?c đ?nh Kh?i đ?ng Internet Explorer t? k?t n?i Internet Thu?t s?Bảo mật
328863HTTP Xác th?c: IIS Waits cho cơ th? th?c th? yêu c?u trư?c khi nó s? g?i m?t "401 Xác th?c yêu c?u"ph?n ?ngBảo mật
328924THÔNG TIN: T?nh tr?ng s?n có c?a Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM + Hotfix Rollup gói 22Bảo mật
328948LsaSrv t? ch?c s? ki?n ID 5000 Thông báo l?i: các gói ph?n m?m an ninh thương lư?ng t?o ra m?t Ngo?i l?Bảo mật
328970MS02-066: Tháng 11 năm 2002, tích l?y vá cho Internet ExplorerBảo mật
329112KH?C PH?C: Multi-Border DVD v?i hơn 4 GB d? li?u không th? đ?c đư?c trong quá kh? đ?u tiên Biên gi?iBảo mật
329145Không th? sao m?t Thư m?c v?i thu?c tính m? r?ng đ?n m?t phân vùng FAT32Bảo mật
329316Thông báo l?i: Ngư?i s? d?ng giao di?n h?ng: Đăng nh?p ngư?i s? d?ng giao di?n DLL Msgina.dll th?t b?i đ? T?iBảo mật
329405Tên DNS Đ? phân gi?i không ho?t đ?ng cho ngư?i s? d?ng không Quản trị viênBảo mật
329414MS02-065: b? đ?m Overrun trong thành ph?n d? li?u Microsoft Access có th? d?n đ?n Code Execution (MDAC 2.6)Bảo mật
329826M? r?ng NTFS Kh?i lư?ng không thành công nhưng xu?t hi?n đ? thành côngBảo mật
330002Microsoft Công c? di chuy?n máy ch? hàng đ?i tin nh?n không cho phép m?t doanh nghi?p chính B? đi?u khi?n nâng vào tên mi?n conBảo mật
330029Vi ph?m truy c?p Thông báo l?i trong in ?n các d?ch v? cho MacintoshBảo mật
330164Máy in ACLs là M?t tích sau khi b?n áp d?ng Windows 2000 SP3Bảo mật
330303"STOP: c000021a (L?i h? th?ng nghiêm tr?ng) "l?i x?y raBảo mật
330994 MS03-014: Tháng 4 năm 2003, b?n vá tích l?y cho Outlook ExpressBảo mật
331490Userinit.exe tháng năm Ng?ng làm vi?c trong Windows 2000Bảo mật
331953MS03-010: l? h?ng trong RPC Endpoint Mapper có th? cho phép t? ch?i d?ch v? Các cu?c t?n côngBảo mật
810022Bugcheck v?i D?ng tin nh?n "STOP 0x000000CE" và Svr.sys ? Crashdump, khi máy tính đóng Xu?ngBảo mật
810037Setpwd.exe Nâng cao đ? ch? r? m?t kh?u DSRM như là đ?i s?Bảo mật
810076C?p Nh?t c?a Nh?p b? gi?i h?n các nhóm hành vi c?a ngư?i s? d?ng xác đ?nh các nhóm đ?a phươngBảo mật
810088S? d?ng CPU có th? Cao sau khi b?n b?t ki?m đ?nh cho HKEY_LOCAL_MACHINE\SystemBảo mật
810202Bảo mật L? h?ng trong DirectX t?p tin tr?nh xem ActiveX ControlBảo mật
810578THÔNG TIN: T?nh tr?ng s?n có c?a Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM + Hotfix Rollup gói 24Bảo mật
810585B? nh? Lsass.exe Vi?c s? d?ng ngày càng tăng b?t k? c?a t?i máy ch?Bảo mật
810649Siêu liên k?t m? trong Internet Explorer thay v? trong tr?nh duy?t m?c đ?nhBảo mật
810833MS03-001: B? đ?m đánh d?u trong d?ch v? đ?i l? có th? cho phép m? đ? Ch?yBảo mật
811114MS03-018: có th? 2003 Tích l?y Patch cho d?ch v? thông tin Internet (II)Bảo mật
811493MS03-013: b? đ?m Overrun trong x? l? thông đi?p h?t nhân Windows có th? d?n đ?n cao Đ?c quy?nBảo mật
811627"M?n c?nh c?a Màn h?nh phông ch?"h?p ki?m tra đ?t ng?t d?n s?ch sau khi chính sách nhóm Làm m?iBảo mật
811630Tr? giúp HTML Update Kích ho?t Limit ch?c năng khi nó g?i v?i window.showHelp) Phương phápBảo mật
812428M?t r? r? b? nh? X?y ra trong quá tr?nh LsassBảo mật
812872IPSec không H? tr? kh? năng con đư?ng s? tin tư?ng c?a PKI n?u b?n s? d?ng ch?ng ch? xác th?c trong IKEBảo mật
813423"Không lưu <template>Inf."thông báo l?i x?y ra khi b?n c? g?ng ti?t ki?m m?t toàn c?u B?o m?t h? sơ m?u</template>Bảo mật
813485Máy tính c?a b?n Đi?m d?ng đáp ?ng khi b?n t?o m?t t?p tin vào m?t t?p tin đ?a phương Chia sẻBảo mật
813489MS03-015: Tháng tư, Năm 2003, tích l?y vá cho Internet ExplorerBảo mật
813877Không th? lo?i b? M? côi trao đ?i tên mi?n máy ch? nhóm b?o m?t t? Exchange doanh nghi?p Nhóm b?o m?t máy ch?Bảo mật
814055Truy c?p Mask 0xCCCCCC khi s? d?ng GetEffectiveRightsFromAcl Ch?c năngBảo mật
814078MS03-008: l? h?ng trong Windows Script c? th? cho phép m? đ? ch?yBảo mật
814122S? d?ng Lsass.exe Thêm b? nh? hơn d? ki?nBảo mật
814569Không thành công Xác th?c gây ra m?t r? r? b? nh? trong thành ph?n Kerberos c?a Lsass.exeBảo mật
814886THÔNG TIN: T?nh tr?ng s?n có c?a Windows 2000 Post-Service Pack 3 COM + Hotfix Rollup gói 25Bảo mật
815021MS03-007: Đánh d?u b? đ?m trong c?u ph?n c?a Windows có th? gây ra máy ch? Web Th?a hi?pBảo mật
815225Ngư?i dùng có th? kh?i đ?ng l?i Máy ch? đ?u cu?i Windows 2000 mà không c?n kh?i đ?ng l?i Quy?nBảo mật
815414D?ch v? không B?t đ?u m?t cách chính xác sau khi b?n c?u h?nh thi?t đ?t chính sách nhóm trong các Chính sách m?c đ?nh Domain ControllerBảo mật
817606MS03-024: b? đ?m Overrun trong Windows có th? d?n đ?n d? li?u tham nh?ng Bảo mật
817772MS03-019: l? h?ng trong ISAPI ph?n m? r?ng cho Windows Media Services có th? gây ra s? t? ch?i c?a D?ch v?Bảo mật
819696MS03-030: Đánh d?u b? đ?m trong DirectX có th? cho phép h? th?ng Th?a hi?pBảo mật
821665Danh sách các b?o m?t B?n s?a l?i trong Windows 2000 Service Pack 4Bảo mật
822679 MS03-025: l? h?ng trong c?a s? tin nh?n x? l? thông qua ti?n ích qu?n l? có th? cho phép đ?c quy?n Đ? cao Bảo mật
265396M?ng ch?m Hi?u su?t x?y ra khi b?n ch?n m?t t?p tin trên m?t chia s? s? d?ng NTFSV?
280687Vô hi?u hóa s? thay đ?i Phông n?n chính sách không ngăn ch?n t?t c? h?nh n?n thay đ?iV?
302510Ng?ng 0x0000001e Thông báo l?i trong Win32k.sys khi ngư?i dùng đăng xu?t kh?i máy ch? ch?y thi?t b? đ?u cu?i D?ch v?V?
315819NG?NG 0x50 l?i Loài này có ? Mrxsmb.sys khi b?ng đi?u khi?n k? thu?t s? đư?c n?pV?
320261Thi?t b? đ?u cu?i V?n đ? hi?u su?t d?ch v? x?y ra b?i v? Explorer.exe duy tr? Thi?t b? đo đ?c d? li?u và qu?y trong RegistryV?
321091Thi?t l?p th?ng-R Thông tin trong m?t Reverse Lookup vùng gây ra m?t l?iV?
321781D?NG a trong NT!KiAttachProcess + 0x12 t? win32k!PDEVOBJ::UnloadFontFile trong Windows năm 2000V?
321787Vi ph?m truy c?p Khi b?n ch?y tr?nh cài đ?t Windows trong m?t nhà ga d?ch v? Phiên làm vi?cV?
321788STDIN/STDOUT Chuy?n hư?ng có th? không ho?t đ?ng n?u b?t đ?u t? m?t hi?p h?i t?p tinV?
322019Hi?n Data Loss Khi b?n sao chép t?p tin qua m?ngV?
322841Tài li?u và Tên ngư?i dùng không xu?t hi?n trong hàng ch? in khi b?n in MAC OS / X Máy kháchV?
323015Nhi?u ngư?i trong an toàn ? c?m l?p các k?t n?i có th? làm ch?m hi?u su?tV?
323653Ngăn CH?N 0xD1 trong NDIS trên n?n t?ng ch?u l?i v?i Windows 2000V?
324141Thay đ?i các M?t kh?u trên tài kho?n khóa ra t?o ra m?t "tên mi?n không có s?n" Tin nh?nV?
324166Phiên b?n UMPD EngCreateBitmap gi?i h?n kích thư?c Bitmap đ?n 40 MBV?
325038Lo?i l?ch Có th? thay đ?i đ? đ?i Thiên hoàng Nh?t khi Outlook ch?yV?
325333D?ch v? ch? m?c Truy v?n tr? v? k?t qu? không hoàn thành v?i Th? Nh? K? Regional Thiết đặtV?
326109Các công vi?c in ?n EMF Có ch?a lo?i 1 phông ch? có th? inV?
326569M?t ngư?i truy c?p Vi ph?m x?y ra khi b?n đ?c m?t đ?i tư?ng SID tài s?nV?
326572Explorer.exe Liên t?c t?o ra các thông báo l?i vi ph?m truy c?p sau khi b?n đăng nh?p NgàyV?
326836Windows 2000 Máy tính đ? bàn nh?p nháy khi Explorer.exe nhi?u l?n d?ng đáp ?ngV?
327350Windows 2000 Treo c?ng máy ch? d?ch v? thi?t b? đ?u cu?i v?i khách hàng NovellV?
327815B?n nh?n đư?c m?t 0xC00E004C l?i n?u b?n s? d?ng các phương pháp MSMQMessage.Send() và các MSMQQueue.Receive() phương pháp sau khi b?n áp d?ng Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 trên m?t c?mV?
328284M?t s? t?p và Thư m?c không đư?c c?u h?nh tr? thành kh? d?ng gián tuy?n đang Lưu tr?V?
328285Không chính xác DNS Truy v?n trong tr?ng thái h? th?ng sao lưu vào b? ki?m soát mi?nV?
328423Active Directory Sao lưu b? h?y b? n?u m?t t?p tin đư?c b?n r?nV?
328523Lo?i b? m?c đ?nh Kh?i đ?ng Internet Explorer t? k?t n?i Internet Thu?t s?V?
329023Windows 2000 D?ch v? DNS Server ng?ng làm vi?c v?i m?t Stack OverflowV?
329135Không chính xác S? bài vi?t cơ s? ki?n th?c trong SP_KB_NUMBER m?c nh?p trong Windows 2000 SP3 Update.inf t?p tinV?
329553Không th? l?y C?p Nh?t tr?nh đi?u khi?n thi?t b? t? Windows Update Web SiteV?
329727Active Directory Gi? ch? có m?t n?i b?t Paged/VLV t?m ki?m t?i m?t th?i gian cho m?t LDAP K?t n?iV?
810159PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA l?i Thông báo khi b?n c? g?ng đ? chuy?n đ?i các tác v? b?ng cách s? d?ng ALT + TABV?
810649Siêu liên k?t m? trong Internet Explorer thay v? trong tr?nh duy?t m?c đ?nhV?
810891Vi ph?m truy c?p Loài này có ? Windows Explorer khi các c?a s? máy tính c?a tôi là Làm m?iV?
811416D?ng Kéo và th? các ho?t đ?ng m? m?t h?p tho?i xác nh?n H?pV?
811769NG?NG 0X00000050 trong thông báo l?i trong Atmfd.dll khi b?n s? d?ng lo?i 1 FontsV?
812943RichEdit Thông tin hoàn tác đi?u khi?n có th? b? m?t khi các đi?u khi?n truy Văn b?nV?
813859Văn b?n trong các Thêm/lo?i b? chương tr?nh công c? là b? c?t xén ho?c Reverts đ? ti?ng AnhV?
813870Ch?nh s?a Rich Ki?m soát có th? hi?n th? tài li?u v?i quy?n ho?c trung tâm Tabs Không chính xácV?
814201V? m?t hành chính Đư?c ch? đ?nh t?p gián tuy?n v?n s?n dùng gián tuy?n sau đư?c di chuy?n khác CặpV?
814789Windows d?ng Đáp ?ng v?i thông báo l?i "Ng?ng l?i 0x7F"V?
815019Danh sách các thi?t b? đ?u cu?i D?ch v? b?n s?a l?i trong Windows 2000 Service Pack 4V?
815490Dr. Watson Báo cáo m?t s? vi ph?m truy c?p khi t?o k?t n?i trong HyperTerminalV?
816047Ngăn CH?N 0x1E trong Win32k.sys l?i có th? x?y ra trong Windows 2000V?
816094LDAP mà nhà cung c?p 80070030 Reconnection th?t b?i khi thông báo l?i khi b?n c? g?ng k?t n?i l?i vào H?p thưV?
816131Windows không th? K?t thúc chương tr?nh thông báo l?i này khi b?n c? g?ng đ? đóng m?t chương tr?nh ph? huynh Windows 2000V?
816372B?n nh?n đư?c m?t Truy c?p thông báo l?i vi ph?m khi b?n b?m vào giao di?n trong tr?nh đơn th? xu?ng c?a m?t M? h?p tho?iV?
817061"Back" Nút không s?n dùng sau khi b?n Click vào m?t siêu liên k?t trong m?t t? tài li?u mà b?n M? trong Internet ExplorerV?
817700B?n nh?n đư?c m?t "Ng?ng 0x0000001E" báo l?i khi b?n thoát kh?i chương tr?nhV?
817768Windows Explorer Đi?m d?ng đáp ?ng khi nó c? g?ng đ? s?p x?p hơn 1 tri?u các đ?i tư?ng vào m?t cu?c đ?t kích B? đi?u khi?nV?
253922Ngư?i s? d?ng' T? đ?ng t?o ra máy in hi?n th? cho ngư?i dùng khácThi?t b? đ?u cu?i D?ch v?
257966Doskbd không ph?i là Có s?n trong Windows 2000D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
30422916-Bit OLE Các máy ch? b?t đ?u t? chương tr?nh 16-Bit t?o ra thêm VDMs trong ph?c v? đ?u cu?i SessionsD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
325775TH?NG cơ s? d? li?u Tham nh?ng có th? x?y ra sau khi sao chépD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
326429Các c?a s? Thanh ti?n tr?nh thám hi?m có th? sai l?m khi b?n di chuy?n ho?c sao l?n T?p tinD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
327612H? sơ ngư?i dùng D? b? th?t b?i khi b?n b?t đ?u, b? thu?c lá, ho?c đăng xu?t NetMeetingThi?t b? đ?u cu?i D?ch v?
328478S? ki?n an ninh Không có m?t đ?a ch? IP ho?c tên máy tính khi m?t đăng nh?p không thành công N? l?c x?y raD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
3287150x8000500d l?i Thông đi?p khi ADSI c? g?ng đ? l?y m?t thu?c tính v?i m?t d?u ch?m ph?y trong c?a nó TênD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
331489NTBackup May Ng?ng làm vi?c n?u m?t nhà đi?u hành d? ph?ng không có quy?n ghi các BăngD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
331596D? li?u C?t ng?n khi b?n t?i v? m?t Excel Gzip m? hóa t?p tin trên Internet Thám hi?mD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
811634Cao "t?ng c?ng Các giá tr? l?i"trong h? th?ng màn h?nh trong m?t nhà ga d?ch v? Phiên làm vi?cD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
813508Không th? k?t n?i máy ch? đ?u cu?i t? Windows d?a trên m?t thi?t b? đ?u cu?iThi?t b? đ?u cu?i D?ch v?
814066Không th? g?i Đ?u vào đư?c công nh?n t? Tablet PC đ? Windows 2000 v?i t? xa Màn hìnhD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
815017Danh sách các thi?t b? đ?u cu?i D?ch v? b?n s?a l?i trong Windows 2000 Service Pack 4D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
816062KANA Key Ch?c năng như phím CTRL khi b?n đăng nh?p vào d?ch v? đ?u cu?i Windows Máy kháchD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
816669NG?NG 0X000000C2 Thông báo l?i khi d?ch v? đ?u cu?i ch?yD?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
816870Nhi?u c?a s? Tr?nh cài đ?t (.msi) gói không th? ghi vào Registry Key cùng trên m?t máy ch? Đó là thi?t b? cu?i ch?y d?ch v?D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c? đ?nh l?i, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
320853Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows 2000 Service Pack 3
282522 Danh sách L?i c? đ?nh trong Windows 2000 Service Pack 2 (1/3)
282524 Danh sách L?i c? đ?nh trong Windows 2000 Service Pack 2 (2/3)
282525 Danh sách L?i c? đ?nh trong Windows 2000 Service Pack 2 (3/3)
259524 Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows 2000 Service Pack 1 (1/3)
269425 Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows 2000 Service Pack 1 (2/3)
269428 Danh sách các l?i c? đ?nh trong Windows 2000 Service Pack 1 (3/3)
Đ? bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c d?ch v? Windows 2000 gói, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thu?c tính

ID c?a bài: 327194 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbproductlink kbinfo kbmt KB327194 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327194

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com