SQL Server không đư?c h? tr? trên Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 Terminal Server máy ch? ?ng d?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327270 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Microsoft SQL Server không h? tr? cài đ?t ho?c s? d?ng SQL máy ch? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên các c?m máy ch? d?a trên Microsoft Windows Server 2003 n?u các c?m máy ch? có máy ch? đ?u cu?i đư?c cài đ?t. C?u h?nh này đư?c g?i là ch? đ? ?ng d?ng trong Microsoft Windows 2000. Tuy nhiên, cài đ?t ví d? SQL Server 2000 đư?c h? tr? như là m?t ví d? đ?c l?p cho Windows Server 2003 Terminal Services ch? đ? (?ng d?ng ch? đ?).

Cho Windows Server 2003 ho?c Windows Server Ph?c v? đ?u cu?i năm 2008 Máy tính đ? bàn t? xa cho ch? đ? qu?n tr?, cài đ?t SQL Server 2000 là hoàn toàn h? tr? như là m?t ví d? t?p h?p và m?t trư?ng h?p riêng r?.

Chú ý C?m trư?ng h?p cho các phiên b?n c?a máy ch? SQL đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng đ?" không hi?n đang đư?c h? tr? cài đ?t Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 Terminal Server máy ch? c?m.

THÔNG TIN THÊM

Ph?c v? đ?u cu?i cung c?p máy tính t? xa v?i quy?n truy c?p vào D?a-trên-Windows programs ch?y trên các h? th?ng sau:
 • Windows Server 2003 tiêu chu?n máy ch?
 • Windows Server 2003 Enterprise Server
 • Windows Server 2003 Datacenter Server
 • Windows Server 2008 tiêu chu?n máy ch?
 • Windows Server 2008 Enterprise Server
 • Windows Server 2008 Datacenter Server
V?i Ph?c v? đ?u cu?i, b?n có th? cung c?p m?t đi?m cài đ?t cho nhi?u ngư?i s? d?ng truy c?p vào b?t k? máy tính nào đang ch?y m?t trong các ho?t đ?ng h? th?ng đư?c li?t kê trư?c đó. Ngư?i dùng có th? ch?y chương tr?nh, lưu t?p tin và s? d?ng m?ng tài nguyên, t?t c? t? m?t đ?a đi?m t? xa n?u như các ngu?n tài nguyên đ? đư?c cài đ?t trên các máy tính riêng c?a h?. Ch?c năng này là bây gi? có s?n trên các c?m máy ch? trong Windows Server 2003.

Máy tính đ? bàn t? xa cho qu?n l? là m?t m?t ph?n c?a công ngh? d?ch v? đ?u cu?i đư?c cung c?p trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows Server 2008. B?n có th? kích ho?t t? xa hành chính c?a các máy ch? v?i Remote Desktop cho Hành chính trên b?t k? máy tính đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows Server gia đ?nh 2008 các s?n ph?m, ngay c? khi Terminal Server không đư?c cài đ?t.

Chú ý Trong Microsoft Windows 2000 Server, các thành ph?n h? ph?c v? đ?u cu?i đư?c đ?t tên theo d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? máy ch? ?ng d?ng. Trong Microsoft Windows 2000 Server, máy tính đ? bàn t? xa cho chính quy?n thành ph?n đư?c đ?t tên theo nhà ga D?ch v? trong ch? đ? t? xa hành chính.

Đ? xác đ?nh xem thi?t b? đ?u cu?i D?ch v? máy ch? đang ch?y trên máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. V? phía bên trái c?a màn h?nh, b?m đúpThêm/lo?i b? c?u ph?n Windows.
 4. Dư?i Thành phần, di chuy?n xu?ng trong danh sách cho đ?n khi b?n t?m th?y h? ph?c v? đ?u cu?i. N?u máy ch? đ?u cu?i không đư?c ch?n, d?ch v? có ngh?a là ho?t đ?ng là d?ch v? "Remote Desktop" và b?n có th? ti?p t?c c?a b?n SQL Server cài đ?t. N?u máy ch? đ?u cu?i đư?c ch?n, b?n ph?i r? ràng các h?p ki?m đ? lo?i b? các d?ch v? h? ph?c v? đ?u cu?i trong ?ng d?ng trư?c khi b?n ti?p t?c v?i SQL Server cài đ?t.
Đ? thêm thông tin v? đ? chuy?n đ?i d? ph?ng SQL Server các c?m trên các c?m Windows Server 2003, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313037Nâng c?p lên các c?m SQL Server Windows Server 2003

Ví d? đăng nh?p hành vi n?u h? ph?c v? đ?u cu?i đư?c cài đ?t

N?u máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003 đư?c cài đ?t và b?n c? g?ng cài đ?t SQL Server, Nh?t k? không t?n t?i t?p nào trong c?p % windir %. Tuy nhiên, Nh?t k? t?p đư?c c?t gi? trong thư m?c %userprofile%\Windows. Khi b?n ki?m tra Nh?t k? t?p tin và b?n so sánh Nh?t k? đ? bi?n h? th?ng, b?n nh?n th?y k?t qu? mà là tương t? như sau trong Sqlstp.log file:
19:41:44 Begin Action: SetupInstall

19:41:44 Reading Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CommonFilesDir

 
...


19:41:44 CommonFilesDir=C:\Program Files\Common Files

19:41:44 Windows Directory=C:\Documents and Settings\<user_name>\WINDOWS\ 

19:41:44 Program Files=C:\Program Files\

19:41:44 TEMPDIR=C:\DOCUME~1\<user_nam~1>\LOCALS~1\Temp\1\ 
     From system variables - USERPROFILE=C:\Documents and Settings\<user_name> windir=C:\WINDOWS
Chú ý Ví d? này không áp d?ng cho máy ch? đang ch?y Windows 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c m?t phiên b?n sau này. Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ki?m tra b?ng tay cho m?t thư m?c Windows trong thư m?c % USERPROFILE %.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? đ?u cu?i, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

D?ch v? thi?t b? đ?u cu?i ch?y trên Microsoft Windows Server 2003
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc737856 (WS.10) .aspx
T? xa d?ch v? Desktop (Terminal Services) ch?y trên Microsoft Windows Server 2008
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd640164 (WS.10) .aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 327270 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
T? khóa: 
kbsqlsetup kbinfo kbmt KB327270 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327270

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com