SQL Server không đư?c h? tr? trên Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 Terminal Server máy phục vụ ứng dụng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327270 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Microsoft SQL Server không h? tr? cài đ?t chuyên bi?t ho?c s? d?ng SQL máy ch? chuy?n đ?i d? ph?ng Clustering trên Microsoft Windows Server 2003 d?a trên máy ch? c?m n?u máy ch? c?m có thi?t b? đ?u cu?i máy ch? đư?c cài đ?t chuyên bi?t. C?u h?nh này đư?c g?i là ?ng d?ng ch? đ? trong Microsoft Windows 2000. Tuy nhiên, SQL Server 2000 ví d? cài đ?t chuyên bi?t đư?c h? tr? như là m?t trư?ng h?p đ?c l?p cho Windows Server 2003 Terminal b?n ghi d?ch v? ch? đ? (?ng d?ng ch? đ?).

Cho Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 Terminal Server Remote Desktop cho ch? đ? qu?n tr?, cài đ?t chuyên bi?t SQL Server 2000 hoàn toàn đư?c h? tr? như là m?t trư?ng h?p nhóm và m?t trư?ng h?p đ?c l?p.

Lưu ?: C?m trư?ng h?p cho các phiên b?n c?a SQL Server đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng đ?" hi?n đang đư?c h? tr? không cài đ?t chuyên bi?t Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 Terminal Server máy ch? c?m.

Thông tin thêm

Thi?t b? đ?u cu?i máy ch? cung c?p máy tính t? xa v?i quy?n truy c?p vào Windows d?a trên chương tr?nh ch?y trên h? th?ng sau:
 • Windows Server 2003 tiêu chu?n máy ch?
 • Windows Server 2003 Enterprise Server
 • Windows Server 2003 Trung tâm d? li?u máy ch?
 • Windows Server 2008 tiêu chu?n máy ch?
 • Windows Server 2008 Enterprise Server
 • Windows Server 2008 Trung tâm d? li?u máy ch?
V?i máy ch? đ?u cu?i, b?n có th? cung c?p m?t đi?m duy nh?t c?a cài đ?t chuyên bi?t cho nhi?u ngư?i dùng truy c?p vào b?t k? máy tính nào đang ch?y m?t hệ điều hành đư?c li?t kê trư?c đó. Ngư?i dùng có th? ch?y chương tr?nh, lưu t?p tin, và s? d?ng tài nguyên m?ng, t?t c? t? m?t đ?a đi?m t? xa như n?u các ngu?n l?c này đ? đư?c cài đ?t chuyên bi?t trên máy tính c?a h?. Ch?c năng này bây gi? có s?n trên máy ch? c?m trong Windows Server 2003.

Máy tính đ? bàn t? xa v? qu?n l? là m?t ph?n c?a công ngh? b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i đư?c cung c?p trong Windows Server 2003 ho?c trong Windows Server 2008. B?n có th? kích ho?t các qu?n l? t? xa c?a máy ch? v?i Remote Desktop cho hành chính trên b?t k? máy tính nào đang ch?y Windows Server 2003 ho?c Windows Server 2008 gia đ?nh c?a s?n ph?m, ngay c? khi máy ch? đ?u cu?i không đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Lưu ?: Trong Microsoft Windows 2000 Server, các thành ph?n máy ch? đ?u cu?i đư?c đ?t tên theo b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? máy phục vụ ứng dụng. Trong Microsoft Windows 2000 Server, máy tính đ? bàn t? xa cho thành ph?n chính đư?c đ?t tên b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i trong ch? đ? qu?n l? t? xa.

Đ? xác đ?nh b?n ghi d?ch v? máy ch? đ?u cu?i đang ch?y trên máy tính, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. M? Panel điều khiển.
 2. B?m đúp vào Thêm/lo?i b? chương tr?nh.
 3. Bên trái c?a màn h?nh, tăng g?p đôi nh?p vàoThêm/lo?i b? c?u ph?n c?a Windows.
 4. Theo thành ph?n, cu?n xu?ng listuntil b?n t?m th?y máy ch? đ?u cu?i. N?u máy ch? đ?u cu?i không đư?c ch?n, servicethat đang ch?y b?n ghi d?ch v? "Remote Desktop" và b?n có th? ti?p t?c v?i yourSQL cài đ?t chuyên bi?t máy ch?. N?u máy ch? đ?u cu?i đư?c ch?n, b?n ph?i r? ràng thecheck h?p đ? lo?i b? b?n ghi d?ch v? máy ch? đ?u cu?i trong ?ng d?ng trư?c khi youcontinue v?i ti?n tr?nh cài đ?t chuyên bi?t SQL Server.
Đ? bi?t thêm thông tin v? bi?t c?a SQL máy ch? c?m chuy?n đ?i d? ph?ng trên Windows Server 2003 c?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
313037 Nâng c?p SQL Server c?m lên Windows Server 2003

Ví d? kí nh?p hành vi n?u máy ch? đ?u cu?i đư?c cài đ?t chuyên bi?t

N?u máy ch? đ?u cu?i Windows Server 2003 đư?c cài đ?t chuyên bi?t và b?n c? g?ng đ? cài đ?t chuyên bi?t SQL Server, t?p nh?t k? không t?n t?i trong m?c tin thư thoại % windir %. Tuy nhiên, các t?p tin kí nh?p đư?c lưu tr? trong m?c tin thư thoại %userprofile%\Windows. Khi b?n ki?m tra các t?p tin kí nh?p và b?n so sánh các b?n ghi đ? bi?n h? th?ng, b?n th?y k?t qu? tương t? như sau đây trong t?p tin Sqlstp.log:
19:41:44 Begin Action: SetupInstall

19:41:44 Reading Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\CommonFilesDir

 
...


19:41:44 CommonFilesDir=C:\Program Files\Common Files

19:41:44 Windows Directory=C:\Documents and Settings\<user_name>\WINDOWS\ 

19:41:44 Program Files=C:\Program Files\

19:41:44 TEMPDIR=C:\DOCUME~1\<user_nam~1>\LOCALS~1\Temp\1\ 
     From system variables - USERPROFILE=C:\Documents and Settings\<user_name> windir=C:\WINDOWS
Lưu ?: Ví d? này không áp d?ng cho máy ch? đang ch?y Windows 2003 Service Pack 1 (SP1) ho?c phiên b?n m?i hơn. Chúng tôi khuyên r?ng b?n ki?m tra theo cách th? công cho m?t m?c tin thư thoại Windows trong m?c tin thư thoại % USERPROFILE %.

Tham kh?o

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? máy ch? đ?u cu?i, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

b?n ghi d?ch v? đ?u cu?i ch?y trên Microsoft Windows Server 2003
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc737856 (WS.10).aspx
T? xa b?n ghi d?ch v? máy tính đ? bàn (Terminal Services) ch?y trên Microsoft Windows Server 2008
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/dd640164 (WS.10).aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 327270 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2008 Standard
 • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
 • Microsoft SQL Server 2008 Developer
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2000 Developer Edition
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
T? khóa: 
kbsqlsetup kbinfo kbmt KB327270 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 327270

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com