Không th? s? d?ng chương tr?nh DirectPlay trên Internet sau khi b?n cài đ?t Windows XP SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327299
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n nâng c?p Windows XP trên máy tính đang dùng Chia s? k?t n?i Internet cho Service Pack 1 (SP1), các chương tr?nh mà s? d?ng DirectPlay (ví d?, tu?i c?a Đ? ch?, ho?c Midtown Madness 2) có th? không làm vi?c đúng trên máy ch? chia s? k?t n?i Internet ho?c máy tính khách hàng. N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tính bên ngoài trên Internet, b?n c?ng có th? có v?n đ? b?ng cách s? d?ng các chương tr?nh này tương tác v?i Internet d?a trên Windows XP K?t n?i chia s? máy ch? ho?c khách hàng máy tính.

Ví d?, b?n có th? kinh nghi?m b?t k? tri?u ch?ng sau đây:
 • B?n không th? lưu tr? m?t tr? chơi Internet s? d?ng DirectPlay (cho Ví d?, tu?i c?a Đ? ch? ho?c Midtown Madness 2) t? m?t k?t n?i Internet Chia s? máy tính khách hàng.
 • B?n không th? tham gia m?t tr? chơi Internet s? d?ng DirectPlay t? ho?c là m?t Windows XP SP1 d?a trên máy ch? đang ch?y k?t n?i Internet Chia s? ho?c t? m?t máy khách chia s? k?t n?i Internet.
 • B?n không th? tham gia m?t tr? chơi Internet s? d?ng DirectPlay t? m?t máy tính bên ngoài trên Internet.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u b?t k? c?a các đi?u ki?n sau đây là đúng:
 • Các tính năng tư?ng l?a k?t n?i Internet (ICF) là không b?t lên trong các thu?c tính b? đi?u h?p m?ng chia s? trên Windows XP, d?a trên Chia s? k?t n?i Internet máy ch?.
 • Các Cho phép các ngư?i dùng m?ng đi?u khi?n ho?c vô hi?u hóa k?t n?i Internet chia s? thi?t l?p đ? không đư?c ch?n vào các Windows XP d?a trên Internet Connection Sharing máy tính.
 • Máy khách không ch?y Windows XP SP1 hay Microsoft DirectX 9.0.

GI?I PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. B?t ICF cho b? đi?u h?p m?ng chia s? trên m?ng Internet K?t n?i chia s? máy tính là lưu tr? đư?c chia s? k?t n?i Internet.Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? b?t ICF, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  283673 Làm th? nào đ?: B?t ho?c t?t tư?ng l?a k?t n?i Internet trong Windows XP
  N?u b?n đang c? g?ng đ? lưu tr? m?t tr? chơi trên Windows D?a trên XP chia s? k?t n?i Internet máy khách, b?n c?ng có th? làm vi?c xung quanh v?n đ? này b?ng cách lưu tr? các tr? chơi trên chia s? k?t n?i Internet máy ch? ho?c trên máy tính c?a ngư?i chơi bên ngoài.
 2. Ch?n các Cho phép ngư?i dùng khác trong m?ng đi?u khi?n ho?c vô hi?u hóa k?t n?i Internet chia s? thi?t l?p trên máy ch? chia s? k?t n?i Internet. Đ? làm V? v?y:
  1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t K?t n?i m?ng.
  2. Nh?p chu?t ph?i vào b? đi?u h?p m?ng đư?c chia s?, sau đó b?m Thu?c tính.
  3. Trên các Nâng cao tab, nh?n vào đây đ? ch?n các Cho phép ngư?i dùng m?ng khác đi?u khi?n hay vô hi?u hóa k?t n?i Internet chia s? h?p ki?m dư?i Chia s? k?t n?i Internet.
 3. Nâng c?p t?t c? các khách hàng máy tính đ? DirectX 9.0 ho?c Windows XP SP1. Đ? t?i v? th?i gian ch?y DirectX 9.0 ngư?i dùng cu?i, h?y truy c?p sau đây Web site c?a Microsoft:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 2da43d38-db71-4c1b-bc6a-9b6652cd92a3
  Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c các Windows XP service pack m?i nh?t, b?m vào sau bài vi?t s? đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  322389Cách lấy Gói dịch vụ Windows XP mới nhất

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 327299 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbprb kbmt KB327299 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327299

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com