Các chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? đóng góp vào t?p tin backlogs 2,0 tin nh?n SMS, SMS 2003 và Virtual Machine Manager 2007

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327453 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

M?t s? chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? đóng góp vào t?p tin backlogs trong thư m?c sau đây:
 • SMS\Inboxes thư m?c trên máy ch? Microsoft h? th?ng qu?n l? Các máy ch? trang web (SMS).
 • Thư m?c SMS_CCM\ServiceData trên Microsoft SMS qu?n l? đi?m.
Các t?p tin backlogs d?n đ?n s? xu?t hi?n tin nh?n SMS không ch?y đúng, m?c dù Thành ph?n t?nh tr?ng và t?nh tr?ng h? th?ng trang web báo cáo không có l?i ho?c c?nh báo.

Ngoài ra, b?n có th? g?p m?t ho?c nhi?u các tri?u ch?ng sau đây:
 • T?nh tr?ng gói ho?c qu?ng cáo không C?p Nh?t.
 • Ph?n c?ng ho?c hàng t?n kho ph?n m?m không ph?i là không chính xác.
 • Các ph?n ?ng t?ng th? c?a trang web máy ch? là ch?m hơn so v?i d? ki?n.
Hành vi này là nhi?u kh? năng x?y ra n?u chương tr?nh ch?ng virus đư?c c?u h?nh đ? theo d?i th?i gian th?c.

THÔNG TIN THÊM

Không có chương tr?nh ch?ng vi-rút c? th? ho?c phiên b?n chương tr?nh gây ra hành vi này. Khi các t?p tin di chuy?n gi?a các thành ph?n tin nh?n SMS, h? có th? xu?t hi?n đ? di chuy?n ch?m hơn so v?i b?nh thư?ng như m?i t?p tin quét b?ng chương tr?nh ch?ng vi-rút. N?u m?t v? va ch?m x?y ra v? m?t t?p khóa, ch? bi?n có th? b? thu?c lá. N?u m?t v? va ch?m x?y ra, sau đó b?t t?p đ?u tích l?y trên máy ch? trang web tin nh?n SMS và t?o ra m?t t?p tin backlog.

H?u h?t th?i gian, tin nh?n SMS và m?t chương tr?nh ch?ng vi-rút có th? ho?t đ?ng trên các cùng m?t máy tính n?u SMS ho?t đ?ng trong ranh gi?i đi?n h?nh và n?u SMS ch?y trên ph?n c?ng đ?.
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ranh gi?i đi?u hành đi?n h?nh, xem SMS 2003 công su?t Planner.Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? SMS_2003_Capacity_Planner.exe gói bây gi?.

  Ngày phát hành: 19 tháng b?y năm 2004

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? ph?n c?ng đ?nh c? và năng l?c l?p k? ho?ch, xem chương 9 khái ni?m 2003 SMS, l?p k? ho?ch và hư?ng d?n tri?n khai.Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  T?i v?
  T?i v? SMS2003_CPDGuide.exe gói bây gi?.

  Ngày phát hành: Ngày 22 tháng 10 năm 2003

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  119591 Cách tải xuống các tệp hỗ trợ của Microsoft từ dịch vụ trực tuyến
  Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Tệp này lưu trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.
N?u b?n c?u h?nh tin nh?n SMS đ? tin nh?n SMS ho?t đ?ng vư?t ra ngoài ranh gi?i đi?n h?nh, nhi?u t?p có th? xu?t hi?n trên m?t máy ch? trang web tin nh?n SMS t?i b?t ng? l?n. Ví d?, n?u b?n th?c hi?n 50 ph?n m?m đo quy t?c cùng th?i gian cho các khách hàng 8.000, tin nh?n SMS có th? t?o ra thông đi?p tr?ng thái 400.000. Nhanh như th? nào tin nh?n SMS và các ph?n m?m ch?ng vi-rút có th? x? l? nh?ng thông đi?p tr?ng thái b? ?nh hư?ng b?i các y?u t? như v?y như CPU t?c đ? và đ?a I/O. N?u ph?n m?m ch?ng vi-rút quá tr?nh theo d?i th?i gian th?c s? d?ng nhi?u hơn 70 ph?n trăm c?a CPU cho th?i gian dài, m?t backlog t?p tin s? có kh? năng x?y ra.

D?ch v? SMS_Executive có th? ng?ng đáp ?ng v?i m?t s? ch? đ?. Chúng bao g?m các ch? đ? sau đây:
 • SMS_Discovery_Data_Manager
 • SMS_Status_Manager
 • SMS_Replication_Manager
 • SMS_Despooler
 • SMS_Data_Loader
 • SMS_Collection_Evaluator
N?u b?n g?p các hành vi đư?c mô t? trong ariticle này, s? d?ng m?t ho?c nhi?u các phương pháp sau đây đ? gi?m backlog t?p:
 • Lo?i tr? các SMS\Inboxes\SMS_Executive Tên ch? đ? thư m?c ho?c cácSMS_CCM\ServiceData thư m?c t? quét virus quá tr?nh
 • H?y ch?c ch?n r?ng các ph?n m?m ch?ng vi-rút chưa c?u h?nh đ? theo d?i th?i gian th?c.
 • Lo?i b? ph?n m?m ch?ng vi-rút, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy ch? do đó, b?t k? d?u v?t c?n l?i đang b?c d? và lo?i b? kh?i b? nh?.
Chú ý N?u b?n lo?i b? thư m?c SMS\Inboxes t? virus quét ho?c lo?i b? các ph?n m?m ch?ng vi-rút, b?n có th? làm máy ch? trang web và t?t c? các khách hàng d? b? vi-rút ti?m năng r?i ro. Các khách hàng cơ b?n thành ph?n t?p tin n?m trong thư m?c SMS\Inboxes. V? v?y, s? d?ng các tùy ch?n này ch? là m?t bư?c x? l? s? c? ng?n h?n và không ph?i là m?t gi?i pháp Đ?i v?i hành vi này.Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
281210Khách hàng ho?c máy ch? v?i tin nh?n SMS 2.0 các thành ph?n cài đ?t có th? ti?p c?n v?i 100 ph?n trăm tiêu th? CPU

Thu?c tính

ID c?a bài: 327453 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R2
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 R3
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1
 • Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2
 • Microsoft Systems Management Server 2.0 Service Pack 2
 • Microsoft Systems Management Server 2.0 Service Pack 5
 • Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition
 • Microsoft Systems Management Server 2003
 • Microsoft Systems Management Server 2003 R2
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Systems Management Server 2003 Service Pack 3
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB327453 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327453

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com