"Stop 0x0000006b" ho?c thi?t l?p đi?m d?ng đáp ?ng t?i "Thi?t l?p là b?t đ?u Windows" khi b?n cài đ?t m?t h?nh ?nh khách hàng Windows XP SP1 t? m?t máy ch? Windows 2000 d?a trên RIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327536 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t m?t Microsoft Windows Server 2003, ho?c m?t h?nh ?nh khách hàng Microsoft Windows XP v?i slipstreamed Windows XP Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows XP Service Pack 2 (SP2) t? m?t máy ch? d?ch v? cài đ?t t? xa (RIS), thi?t l?p đi?m d?ng đáp ?ng lúc thông báo "Thi?t l?p là b?t đ?u t? Windows". Ho?c, b?n có th? nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau trên m?t màn h?nh màu xanh:
D?NG: 0X0000006B (0XC000020A, 0X00000002, 0X0000000, 0X00000000) PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
Chú ý Các tham s? b?n bên trong các d?u ngo?c đơn có th? khác nhau tùy theo c?u h?nh c?a máy tính.

B?n g?p v?n đ? này n?u các đi?u ki?n sau là đúng:
 • B?n đang s? d?ng m?t máy ch? RIS d?a trên Windows Server 2003.
 • B? đi?u khi?n tên mi?n mà máy ch? RIS c?a b?n k?t n?i đang ch?y m?t phiên b?n c?a Microsoft Windows 2000 Server.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? đi?u khi?n d?a trên Windows 2000 vùng không h? tr? máy ch? tin nh?n ch?n (SMB) k? đư?c s? d?ng b?i các máy ch? RIS d?a trên Windows Server 2003. V? v?y, b?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i khi máy ch? RIS c? g?ng đ? k?t n?i v?i b? đi?u khi?n tên mi?n Windows 2000 d?a trên xác th?c trên danh ngh?a c?a khách hàng RIS.

Chú ý Windows Server 2003, Windows XP SP1 và Windows XP SP2 s? d?ng NTLM Phiên b?n 2 (NTLMv2) trong giai đo?n đăng nh?p khách hàng c?a b?n cài đ?t RIS.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
260910 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có Windows 2000 service pack 2 cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản vá nóng này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Hotfix này không thay th? b?t k? hotfix nào khác.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name 
  ----------------------------------------------------------
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5781  123,664 Adsldp.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5781  131,344 Adsldpc.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5781   62,736 Adsmsext.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5992  358,160 Advapi32.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5265   42,256 Basesrv.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5855   49,424 Browser.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.6012  135,952 Dnsapi.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.6012   96,016 Dnsrslvr.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5722   45,328 Eventlog.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5907  222,992 Gdi32.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5859  145,680 Kdcsvc.dll
  04-Jun-2002 14:31 5.0.2195.5859  199,952 Kerberos.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.6011  708,880 Kernel32.dll
  21-Aug-2002 09:27 5.0.2195.6023   71,248 Ksecdd.sys
  22-Jul-2002 16:54 5.0.2195.5960  507,152 Lsasrv.dll
  22-Jul-2002 16:54 5.0.2195.5960   33,552 Lsass.exe
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.4733  332,560 Msgina.dll
  12-Aug-2002 17:54 5.0.2195.6006  108,816 Msv1_0.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5979  307,472 Netapi32.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5966  360,720 Netlogon.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5979  916,752 Ntdsa.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.6025  389,392 Samsrv.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5951  129,296 Scecli.dll 
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5951  302,864 Scesrv.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.6000  379,664 User32.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5968  369,936 Userenv.dll
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5859   48,912 W32time.dll
  04-Jun-2002 14:32 5.0.2195.5859   57,104 W32tm.exe
  24-Aug-2002 11:50 5.0.2195.6028 1,642,416 Win32k.sys
  15-Aug-2002 08:30 5.0.2195.6013  179,472 Winlogon.exe
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5935  243,472 Winsrv.dll 
  26-Aug-2002 17:52 5.0.2195.5944  125,712 Wldap32.dll 
				
Chú ý Áp d?ng hotfix này vào b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên, không ph?i là các máy ch? RIS. B?n ph?i áp d?ng các hotfix trên m?i b? đi?u khi?n tên mi?n d?a trên Windows 2000 thu?c v? ph?m vi đ? đ?m b?o r?ng các thông báo l?i không x?y ra l?n n?a.

Quan tr?ng N?u máy tính trong m?t tên mi?n con v?i m?t tên mi?n ph? huynh ? trên nó, và các tên mi?n ph? huynh đ? không đư?c C?p Nh?t, vi?c s?a ch?a đư?c mô t? trong bài vi?t này không làm vi?c trong các tên mi?n con.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

V?n đ? không x?y ra n?u b?n c? g?ng đ? cài đ?t trên Windows Server 2003 RIS khách hàng, d?a trên Windows XP SP1 RIS khách hàng ho?c khách hàng d?a trên Windows XP SP2 RIS trong k?ch b?n sau đây:
 • B?n đang s? d?ng m?t máy ch? RIS d?a trên Windows Server 2003.
 • B? đi?u khi?n tên mi?n máy ch? RIS c?a b?n k?t n?i t?i đang ch?y m?t phiên b?n c?a Windows Server 2003.
Ngay c? v?i các hotfix đư?c cài đ?t, các thành ph?n sau đây không ho?t đ?ng đúng v?i ch? có NTLMv2 xác th?c.

Chú ý Ch? có NTLMv2 xác th?c kích ho?t thi?t l?p giá tr? LMCompatibilityLevel đ?n 5.
 • Windows 2000 d?a trên các máy ch? RIS.
 • Windows XP b?n g?c phát hành phiên b?n d?a trên RIS khách, d?a trên Windows 2000 RIS khách hàng ho?c khách hàng d?a trên Microsoft Windows NT RIS.
Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
285901Truy nh?p t? xa, VPN và RIS khách hàng không th? thi?t l?p phiên h?p v?i m?t máy ch? đư?c c?u h?nh đ? ch?p nh?n ch? NTLM Phiên b?n 2 xác th?c

Thu?c tính

ID c?a bài: 327536 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsecurity kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB327536 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327536

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com