An ninh, d?ch v? và tương tác máy tính đ? bàn trong Windows

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327618
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Giới thiệu

D?ch v? trong Microsoft Windows nói chung là các ?ng d?ng giao di?n đi?u khi?n đư?c thi?t k? đ? ch?y t? đ?ng. V? v?y, d?ch v? không thư?ng có m?t giao di?n ngư?i dùng. Tuy nhiên, các d?ch v? có th? yêu c?u tương tác v?i ngư?i s? d?ng trong m?t s? trư?ng h?p.

THÔNG TIN THÊM

Quan tr?ng Chúng tôi đ? ngh? r?ng d?ch v? Không ch?y như các d?ch v? tương tác n?u các d?ch v? ch?y trong m?t b?i c?nh an ninh nâng lên như là h? th?ng.

Cho giao di?n ngư?i dùng Windows, máy tính đ? bàn là ranh gi?i b?o m?t. B?t k? ?ng d?ng đang ch?y trên máy tính tương tác có th? tương tác v?i b?t k? c?a s? trên máy tính tương tác, ngay c? khi c?a s? đó không hi?n th? trên bàn làm vi?c. Hành vi này là đúng cho m?i ?ng d?ng, b?t k? c?a b?i c?nh b?o m?t c?a ?ng d?ng t?o ra c?a s? và không ph? thu?c c?a b?i c?nh b?o m?t c?a ?ng d?ng đang ch?y trên máy tính. H? th?ng thông báo c?a Windows cho phép ?ng d?ng đ? xác đ?nh ngu?n g?c c?a c?a s? thư.

V? nh?ng tính năng thi?t k?, c?a b?t k? d?ch v? nào đó s? m? ra m?t c?a s? trên máy tính tương tác l? chính nó cho các ?ng d?ng đư?c th?c hi?n b?i ngư?i dùng đ? đăng nh?p vào. N?u các d?ch v? c? g?ng s? d?ng c?a s? tin nh?n đ? ki?m soát ch?c năng c?a nó, ngư?i dùng đăng nh?p vào có th? phá v? các ch?c năng đó b?ng cách s? d?ng tin nh?n đ?c h?i.

T?t nh?t là b?n đánh giá đ?i v?i v?n đ? b?o m?t b?t k? d?ch v? nào ch?y h? th?ng, h? tr? máy tính đ? bàn tương tác b?ng cách s? d?ng các cu?c g?i đ?n các OpenWindowStation ch?c năng đ? các GetThreadDesktop ch?c năng và đó t?o ra m?t giao di?n ngư?i dùng.

Trong Microsoft Windows NT 4.0 và trong Microsoft Windows 2000, h?n ch? b?o m?t không thi đ?y đ? hành đ? truy c?p vào máy tính đ? bàn m?c đ?nh c?a m?t tr?m c?a s? tương tác. Khi m?t ?ng d?ng c? g?ng đ? v? m?t giao di?n ngư?i dùng, b?o m?t trên các c?a s? nhà ga không đư?c truy v?n cho các WINSTA_READSCREEN truy c?p ngay. N?u đ?nh danh b?o m?t đăng nh?p (SID) không có quy?n truy c?p này đ?n ga c?a s?, m?t ti?n tr?nh đang ch?y dư?i SID đó nên không th? truy c?p vào n?i dung màn h?nh.

Trong Microsoft Windows XP, h?n ch? này m?t cách chính xác thi hành. Khi m?t ti?n tr?nh đang ch?y dư?i m?t đăng nh?p SID c? g?ng rút ra màn h?nh, các h? th?ng ph? GDI th?m tra xem m? thông báo đăng nh?p có các WINSTA_READSCREEN truy c?p ngay. N?u m? thông báo đăng nh?p không có quy?n truy c?p, ho?t đ?ng rút ra không hoàn thành. Hành vi này gây ra l?i trong b?n v?. B?n có th? th?y nh?ng l?i trong khi b?n ch?y các ?ng d?ng GUI b?ng cách s? d?ng m?t m? thông báo r?ng các LogonUser b?t đ?ng s?n đ? thu đư?c. Các LogonUser b?t đ?ng s?n là tên ngư?i dùng c?a ngư?i s? d?ng hi?n đang đăng nh?p vào.

Chúng tôi đ? ngh? r?ng vi?c s? d?ng d?ch v? nhà văn m?t khách hàng/máy ch? công ngh? như cu?c g?i th? t?c t? xa (RPC), Socket, đ?t tên đư?ng ?ng ho?c COM đ? tương tác v?i ngư?i đăng nh?p vào s? d?ng t? m?t d?ch v?. Ngoài ra, chúng tôi đ? ngh? b?n s? d?ng các MessageBox ch?c năng cùng v?i c? MB_SERVICE_NOTIFICATION đ? hi?n th? các thông đi?p tr?ng thái đơn gi?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 327618 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbdevsecurity kbshell kbui kbgdi kbinfo kbmt KB327618 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327618

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com