วิธีการใช้ Csvde การนำเข้าที่ติดต่อและผู้ใช้วัตถุใน Active Directory

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 327620 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความที่มีการทีละขั้นตอนนี้อธิบายวิธีการใช้ยูทิลิตี Csvde.exe เพื่อสร้างผู้ติดต่อและบัญชีผู้ใช้ใน Active Directory คุณอาจต้องใช้วิธีนี้ในบางสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ดูแลระบบต้องการส่งออกผู้รับที่กำหนดเองจาก 5.5 เซิร์ฟเวอร์ Exchange ของ Microsoft และนำเข้าลงในไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่เป็นผู้ติดต่อ Microsoft Windows

Csvde.exe อยู่ใน Microsoft Windows 2000 บรรทัดคำสั่งยูทิลิตีที่อยู่ในโฟลเดอร์ SystemRoot\System32 หลังจากที่คุณติดตั้ง Windows 2000 Csvde.exe จะคล้ายกับ Ldifde.exe แต่มันแยกข้อมูลในรูปแบบมูลค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (CSV) คุณสามารถใช้ Csvde เพื่อนำเข้า และส่งออกข้อมูล Active Directory ที่ใช้รูปแบบมูลค่าที่คั่นด้วยจุลภาค ใช้โปรแกรมกระดาษคำนวณเช่น Microsoft Excel เพื่อเปิดแฟ้ม.csv นี้ และดูข้อมูลส่วนหัวและค่า ดูวิธีใช้ Microsoft Excel สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟังก์ชันเช่นconcatenateซึ่งสามารถทำให้กระบวนการสร้างแฟ้ม.csv

หมายเหตุ:แม้ว่า Csvde จะคล้ายกับ Ldifde, Csvde มีข้อจำกัดที่สำคัญ: คุณสามารถเพียงนำเข้า และส่งออกข้อมูล Active Directory โดยใช้รูปแบบคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (.csv) ได้ Microsoft แนะนำให้ คุณใช้การ Ldifde utility สำหรับการดำเนินการปรับเปลี่ยนหรือลบ นอกจากนี้ ชื่อที่แตกต่าง (นอกจากนี้เรียกว่า DN) ของสินค้าที่คุณกำลังพยายามนำเข้าต้องอยู่ในคอลัมน์แรกของแฟ้ม.csv หรือการนำเข้าจะไม่ทำงาน

แฟ้ม.csv ของต้นฉบับอาจมาจากการส่งออกการไดเรกตอรี Exchange Server อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการแตกต่างกันในแอตทริบิวต์แมป Exchange Server ไดเรกทอรีและไดเรกทอรีที่ใช้งานอยู่ คุณต้องทำการแก้ไขบางอย่างไปยังแฟ้ม.csv ตัวอย่างเช่น การส่งออกไดเรกทอรีจาก Exchange Server มีคอลัมน์ที่ชื่อ "obj คลาสไป" ที่คุณต้องเปลี่ยนชื่อ "objectClass" คุณต้องเปลี่ยนชื่อ "ชื่อที่ใช้แสดง" ได้ด้วยการ "displayName"

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแมปแอตทริบิวต์ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
281563การแลกเปลี่ยน Server 5.5 จะแมปแอตทริบิวต์ของ Exchange 2000 สำหรับตัวช่วยสร้างการโยกย้าย
ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้เพื่อเรียกใช้เครื่องมือจากพร้อมต์คำสั่ง:
csvde -i c:\filename.csv -f
ค่าต่ำสุดจำเป็นต้องใช้แอตทริบิวต์ที่ระบุไว้ในบทความนี้สำหรับแต่ละชนิดของวัตถุที่คุณอาจต้องการสร้าง และมีให้ส่วนหัวของแฟ้ม.csv ตัวอย่าง โปรดสังเกตว่า ต่ำสุดที่จำเป็นแอตทริบิวต์สำหรับองค์กรหนึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการใช้งานสำหรับองค์กรอื่น ใช้การแก้ไข ADSI หรือ Ldp.exe เพื่อดูแอตทริบิวต์สำหรับผู้ใช้ที่มีอยู่ และตรวจสอบแอตทริบิวต์ที่คุณอาจจำเป็น หรือต้องการสำหรับสถานการณ์ของคุณ

คำเตือนถ้าคุณใช้การแก้ไข ADSI สแนปอิน โปรแกรมอรรถ ประโยชน์ LDP หรืออื่น ๆ LDAP รุ่น 3 ไคล และคุณไม่ถูกต้องแก้ไขแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory คุณสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรง ปัญหาเหล่านี้อาจทำให้คุณต้องติดตั้ง Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Exchange 2000 Server, Microsoft Exchange Server 2003, หรือทั้ง Windows และ Exchange อีกครั้ง Microsoft ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์วัตถุ Active Directory อย่างไม่ถูกต้อง คุณต้องเสี่ยงที่จะปรับเปลี่ยนแอตทริบิวต์เหล่านี้

ผู้ติดต่อของ windows 2000 โดยไม่มีที่อยู่อีเมล


รายการในส่วนนี้อธิบายถึงแอตทริบิวต์ต้องต่ำสุดสำหรับผู้ที่ติดต่อของ Windows 2000 โดยไม่มีที่อยู่อีเมล คุณอาจต้องการคุณลักษณะเพิ่มเติมให้พอดีกับความต้องการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มได้ง่ายลงในtelephoneNumberคุณลักษณะไปยังแฟ้ม.csv
  • objectClass. คุณลักษณะนี้ระบุชนิดของวัตถุที่สร้าง
  • dn:(ชื่อที่แตกต่าง) คุณลักษณะนี้ระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุผู้ใช้ใหม่
  • displayName. กระบวนการdisplayNameแอตทริบิวต์ประกอบด้วยชื่อที่แสดงของวัตถุจะปรากฏในรายการที่อยู่สากล และรายอื่น ๆ แสดงวัตถุเป็นสมาชิก
แอตทริบิวต์เหล่านี้จำเป็นต้องมีส่วนหัวของคอลัมน์ในแฟ้ม.csv ดังที่แสดงในตัวอย่างต่อไปนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
objectClassdn:displayName
ที่ติดต่อชื่อที่แตกต่างของวัตถุผู้ใช้ชื่อที่ใช้แสดง


หมายเหตุที่ชื่อที่แตกต่างของวัตถุผู้ใช้ในตารางนี้ประกอบด้วยชื่อที่แสดงของวัตถุถูกสร้างพร้อมกับชื่อที่แตกต่างของการหน่วยองค์กร (OU) ซึ่งวัตถุนี้เป็นที่จะสร้าง

ตัวอย่างเช่น การสร้างชื่อ MailDisabledContact ในองค์กรผู้ติดต่อ ค่าจะดูเหมือนกับค่าต่อไปนี้:

cn = MailDisabledContact, OU =OU ชื่อ, dc =Domainname, DC = com

นี้เป็นจริงสำหรับนำทั้งหมดอื่น ๆ เข้าที่อธิบายไว้ในส่วนที่เหลือของบทความนี้


windows 2000 ผู้ใช้ ไม่มีกล่องจดหมาย หรืออีเมลที่อยู่

รายการในส่วนนี้อธิบายถึงแอตทริบิวต์ต้องต่ำสุดสำหรับผู้ใช้ Windows 2000 ที่มีอยู่ไม่มีกล่องจดหมายหรืออีเมล
  • objectClass. กระบวนการobjectClassแอตทริบิวต์ระบุชนิดของวัตถุที่ถูกสร้างขึ้น
  • dn:(ชื่อที่แตกต่าง) คุณลักษณะนี้ระบุชื่อที่แตกต่างของวัตถุผู้ใช้ใหม่
  • displayName. กระบวนการdisplayNameแอตทริบิวต์ประกอบด้วยชื่อที่แสดงของวัตถุ ตามที่ปรากฏ ใน รายการที่อยู่สากล และมีรายการที่อยู่อื่นที่วัตถุเป็นสมาชิก
  • sAMAccountName. คุณลักษณะนี้แมปไปชื่อการเข้าสู่ระบบก่อน Windows 2000ในส่วนติดต่อผู้ใช้ และก็มักจะเหมือนกับชื่อการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้.
  • userAccountControl. กำหนดค่าของแอตทริบิวต์นี้เมื่อต้องการ512.
แอตทริบิวต์เหล่านี้จำเป็นต้องมีส่วนหัวของคอลัมน์ในแฟ้ม.csv ในขณะที่ปรากฏในตัวอย่างต่อไปนี้

ยุบตารางนี้ขยายตารางนี้
objectClassdn:displayNamesAMAccountNameuserAccountControl
ผู้ใช้:ชื่อที่แตกต่างของวัตถุผู้ใช้ผู้ใช้ NoMailผู้ใช้ NoMail66048


การแก้ไขปัญหา

โดยทั่วไป โปรแกรมอรรถประโยชน์ Csvde ให้ล้าง indications ของสิ่งที่ไม่ยอมรับได้ในแฟ้ม.csv ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถใช้ Csvde จะทำซ้ำแอตทริบิวต์ที่แน่นอนว่าคุณลักษณะเหล่านั้นมีอยู่ใน Active Directory ถ้าคุณพยายามที่จะทำเช่นนั้น คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
C:\WINNT\system32>csvde -i mailenabledcontactimport.csv -f
การเชื่อมต่อกับ "(null)"
เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ปัจจุบันใช้ SSPI
การนำเข้าไดเรกทอรีจากแฟ้ม "mailenabledcontactimport.csv"
กำลังโหลดรายการ
เพิ่มข้อผิดพลาดบนบรรทัดที่ 2: มีอยู่แล้ว
ข้อผิดพลาดด้านเซิร์ฟเวอร์เป็น "การพยายามเพิ่มวัตถุลงในไดเรกทอรีที่มีชื่อที่ใช้อยู่
แก้ไขรายการ 0 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรม
ถ้าแอตทริบิวต์ที่จำเป็นต้องมีขาดหายไปจากแฟ้ม.csv ของคุณ คุณได้รับข้อความแสดงข้อความต่อไปนี้:
C:\csvde>csvde -i mailenableduserimport1.csv -f
การเชื่อมต่อกับ "(null)"
เข้าสู่ระบบในฐานะผู้ใช้ปัจจุบันใช้ SSPI
การนำเข้าไดเรกทอรีจากแฟ้ม "mailenableduserimport1.csv"
กำลังโหลดรายการ
เพิ่มข้อผิดพลาดบนบรรทัดที่ 2: การละเมิดข้อจำกัดของการเกิดข้อผิดพลาดด้านเซิร์ฟเวอร์เป็น "มีแอตทริบิวต์ที่จำเป็นต้องใช้หาย"
แก้ไขรายการ 0 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
เกิดข้อผิดพลาดในโปรแกรม
Csvde ไม่ได้ล็อกเหตุการณ์ลงในบันทึกเหตุการณ์ของแอพลิเคชัน การแก้ไขปัญหา Csvde คุณต้องดูผลลัพธ์ของบรรทัดคำสั่ง และใช้ LDP หรือการแก้ไข ADSI เพื่อเปรียบเทียบแฟ้มของคุณ มีแอตทริบิวต์ของวัตถุผู้ใช้ที่มีอยู่ ไม่แก้ไขวัตถุใน Active Directory โดยไม่ต้องแรกทดสอบกระบวนการ extensively ในสภาพแวดล้อมของแล็ป

ข้อมูลอ้างอิง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
233209ผู้ติดต่อของ windows 2000 และผู้ใช้
304935วิธีการตั้งค่า Exchange Server 2000 และสิทธิ์ในกล่องจดหมาย 2003 ในเวลาสร้างกล่องจดหมาย
281563การแลกเปลี่ยน Server 5.5 จะแมปแอตทริบิวต์ของ Exchange 2000 สำหรับตัวช่วยสร้างการโยกย้าย
324353ผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์สาธารณะ หรือการมอบหมายต่อกล่องจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ที่แยกต่างหาก

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 327620 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 13 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
Keywords: 
kbhowtomaster kbmt KB327620 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:327620

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com