Làm th? nào đ? c?u h?nh c?p gi?y phép trên m?t máy ch? Windows b? sung trong m?t m?ng lư?i SBS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327644 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t t?ng bư?c này mô t? cách c?u h?nh c?p gi?y phép trên m?t máy tính d?a trên Microsoft Windows 2000 Server ho?c d?a trên Microsoft Windows Server 2003 b? sung trong m?t nh? kinh doanh máy ch? (SBS) 2000 ho?c Windows nh? Business Server 2003 môi trư?ng. Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh c?p gi?y phép khi b?n thi?t l?p m?t máy ch? m?i và làm th? nào đ? thay đ?i c?p phép trên m?t máy ch? hi?n có. Thêm vào đó, bài vi?t này mô t? cách thêm khách hàng truy c?p c?p phép trên máy ph?c v? b? sung.

Ch?n ch? đ? c?p phép trong lúc thi?t l?p Windows Server

Khi b?n cài đ?t m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server m?i trên m?t SBS 2000 ho?c m?t m?ng lư?i kinh doanh nh? Windows Server 2003, h?y ch?n các M?i ch? ng?i c?p gi?y phép ch? đ?. Đ? làm đi?u này, b?m M?i ch? ng?i trên các C?p gi?y phép ch? đ? màn h?nh trong chương tr?nh thi?t l?p máy ch? Windows 2000.

Khi b?n cài đ?t m?t máy tính m?i Windows Server 2003 d?a trên m?t SBS 2000 ho?c m?t m?ng lư?i kinh doanh nh? Windows Server 2003, h?y ch?n các M?i thi?t b? ho?c cho m?i ngư?i dùng c?p gi?y phép ch? đ?. Đ? làm đi?u này, b?m M?i thi?t b? ho?c cho m?i ngư?i dùng trên các C?p gi?y phép ch? đ? màn h?nh trong chương tr?nh thi?t l?p Windows Server 2003.

Thay đ?i ch? đ? c?p phép trên m?t máy ch? hi?n có

N?u m?t máy tính đang ch?y Windows 2000 Server ho?c Windows Server 2003 đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng các M?i máy ch? c?p gi?y phép ch? đ?, chúng tôi đ? ngh? b?n thay đ?i ch? đ? c?p phép n?u b?n đang ch?y máy ch? hi?n có trên m?t m?ng SBS 2000 ho?c Windows nh? Business Server 2003. Đ? thay đ?i ch? đ? c?p phép trên m?t máy ch? hi?n có, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, sau đó b?m B?ng đi?u khi?n.
 2. B?m đúp C?p phép.
 3. Trong các Ch?n ch? đ? c?p phép h?p tho?i h?p, b?m vào M?i ch? ng?i trong Windows 2000 Server, ho?c b?m M?i thi?t b? ho?c cho m?i ngư?i dùng trong Windows Server 2003.
 4. Trong các Vi ph?m gi?y phép h?p tho?i h?p, b?m vào Không.
 5. Trong các Ch?n ch? đ? c?p phép h?p tho?i h?p, b?m vào Ok.
 6. Nh?n vào đây đ? ch?n các Tôi đ?ng ? r?ng ki?m tra h?p và b?m Ok.

  Chú ý Sau khi b?n thay đ?i m?t máy ch? đ? M?i ch? ng?i ho?c đ?n M?i thi?t b? ho?c cho m?i ngư?i dùng c?p gi?y phép, b?n không th? h?i M?i máy ch? c?p gi?y phép tr? khi b?n cài đ?t l?i h? đi?u hành.


C?u h?nh máy khách truy nh?p gi?y phép trên máy ph?c v? b? sung

M?i gi?y phép truy nh?p SBS 2003 khách hàng (CAL) c?ng cho phép b?n truy c?p vào b?t k? máy tính đang ch?y Microsoft Windows Server 2003 ho?c phiên b?n trư?c đó trong cùng m?t tên mi?n như máy tính SBS. B?n không ph?i mua thêm CALs cho các máy ch?. Tuy nhiên, b?n c?n ph?i c?u h?nh CALs trên các máy ch? b? sung b?ng s? Cal đư?c cài đ?t trên máy tính SBS. N?u b?n không c?u h?nh các CALs trên các máy ch? b? sung, SBS máy tính có th? đăng nh?p m?t l?i gi?y phép d?ch v? trong t?p nh?t k? ?ng d?ng tương t? như dư?i đây:

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: LicenseService
Th? lo?i s? ki?n: không có
ID s? ki?n: 202
Ngày:Ngày
Thời gian:Giờ
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính:Tên máy chủ
Mô t?:
S?n ph?m Windows Server n?m ngoài gi?y phép. S? d?ng gi?y phép t? các
Hành chính công c? thư m?c cho bi?t thêm thông tin trên đó ngư?i dùng là ra kh?i
tuân th? và có bao nhiêu gi?y phép ph?i đư?c mua.

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem tr? giúp và h? tr? t?i Trung tâm
http://support.Microsoft.com.

C?u h?nh các CALs trên máy ph?c v? b? sung, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, sau đó b?m C?p phép.

  Chú ý Chương tr?nh c?p phép trong công c? qu?n tr? là khác nhau t? chương tr?nh c?p phép trong b?ng đi?u khi?n. Chương tr?nh c?p phép trong b?ng đi?u khi?n đư?c s? d?ng đ? ch?n ch? đ? c?p gi?y phép. Chương tr?nh c?p phép trong hành chính công c? đư?c s? d?ng đ? qu?n l? Cal. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n b?t đ?u chương tr?nh c?p phép t? công c? qu?n tr?.
 2. Trên các Gi?y phép tr?nh đơn, nh?p vào Gi?y phép m?i.
 3. Trong các Sản phẩm h?p, b?m vào Windows Server.
 4. Trong các S? lư?ng h?p, nh?n vào đây đ? thêm CALs đ?u đư?c b?nh đ?ng trong s? đ? Cal đư?c cài đ?t trên máy tính SBS.

  Đ? xác đ?nh có bao nhiêu Cal đư?c cài đ?t vào năm 2000 SBS, nh?p vào B?t đ?u, b?m Nh? kinh doanh máy ch? qu?n tr? viên Console, sau đó b?m các V? liên k?t trên các T?nh tr?ng máy ch? (BackOffice Home) c?a s?.

  Đ? xác đ?nh có bao nhiêu Cal đư?c cài đ?t trên Windows nh? Business Server 2003, h?y nh?p vào B?t đ?u, b?m Máy ch? qu?n l?, b?m C?p phép, và sau đó xem các Cài đ?t c?p phép giá tr?.
 5. Nh?p vào Ok, và sau đó b? gi?y phép qu?n l?.

THÔNG TIN THÊM

Th?a thu?n c?p phép cho gói gi?y phép truy c?p c?a khách hàng c?a SBS 2000 nói: "cho CAL này c?ng phép b?n truy c?p và s? d?ng các d?ch v? và ch?c năng c?a m?t Microsoft Windows 2000 Server that is in the same mi?n as the Server Software." M?c dù nó không c? th? nêu, b?n c?ng đư?c phép truy c?p vào b?t k? máy tính đang ch?y Windows Server 2003 trong cùng m?t tên mi?n như máy tính SBS. Tham chi?u đ?n Windows Server 2003 đư?c không đư?c bao g?m trong gi?y phép th?a thu?n b?i Windows Server 2003 không m?t s?n ph?m phát hành vào lúc đó. Không có k? ho?ch đ? c?p nh?t các văn b?n c?a các th?a thu?n c?p phép.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem gi?y tr?ng "môi ch?y nhi?u máy ch? trong m?t c?a s? nh? Server trư?ng kinh doanh". Đ? xem này gi?y tr?ng, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft: http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId = 60081

Thu?c tính

ID c?a bài: 327644 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB327644 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327644

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com