Raksta ID: 327838 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Ja esat pieteicies k? administrators, sist?mas Windows l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana j?s inform?, kad datoram ir pieejami kritiskie atjaunin?jumi. Ir izveidots jauns l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana, ko varat izmantot, lai nor?d?tu sist?mai Windows grafiku atjaunin?jumu instal??anai dator?. ?aj? rakst? ir izkl?st?ts, k? instal?t ?o jauno l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana sist?m? Microsoft Windows XP un Microsoft Windows 2000 un k? to izmantot, lai iepl?notu autom?tisko atjaunin??anu.

Piez?me. Jaunais l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana ir ietverts sist?m? Microsoft Windows Server 2003.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par citu l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana iestat?jumu konfigur??anu sist?m? Windows XP, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
306525 K? konfigur?t un lietot autom?tisko atjaunin??anu sist?m? Windows XP
Lai ieg?tu papildinform?ciju par citu l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana iestat?jumu konfigur??anu sist?m? Windows 2000, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
327850 K? konfigur?t un izmantot l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana sist?m? Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)

Autom?tisk?s atjaunin??anas l?dzek?a atjaunin??ana (tikai sist?m?m Windows XP un Windows 2000)

Piez?me. Ja izmantojat l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana, tas dator?, iesp?jams, ir autom?tiski atjaunin?ts. Lai p?rliecin?tos, vai jaunais l?dzeklis ir instal?ts, izmantojiet ?? raksta sada?? Autom?tisk?s atjaunin??anas iepl?no?ana min?t?s darb?bas un p?rbaudiet, vai dator? ir pieejama opcija Autom?tiski lejupiel?d?t atjaunin?jumus un instal?t tos manis nor?d?taj? laik?.

Lai izmantotu jauno l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana, instal?jiet k?du no ?iem atjaunin?jumiem:
 • Atjaunin?jums ?Windows Automatic Updates, June 2002? (Sist?mas Windows autom?tisk? atjaunin??ana, 2002. gada j?nijs).

  Lai instal?tu ?o atjaunin?jumu, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
  http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=799432fb-c196-4f01-8cce-4f9ea58d6177&DisplayLang=en
  Piez?me. ?is atjaunin?jums ir programmas Windows Installer pakotne, ko lieto korporat?vai izvieto?anai. Izmantojiet jauno l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana, ja esat t?kla administrators un lietojat Microsoft programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumus. Lai izmantotu l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana server?, kur? darbojas programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumi, skatiet rakstu kr?jumu ?aj? Microsoft Web viet?:
  Programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumu izvieto?anas rakstu kr?jums
 • Windows XP 1. servisa pakotne (SP1). Lai ieg?tu papildinform?ciju par SP1 ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  322389 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows XP servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
 • Windows 2000 3. servisa pakotne (SP3). Lai ieg?tu papildinform?ciju par SP3 ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  260910 K? ieg?t jaun?ko sist?mas Windows 2000 servisa pakotni (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Piez?me. P?c ?? atjaunin?juma instal??anas dators ir j?restart?. L?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana nes?k lejupiel?d?t atjaunin?jumus, pirms neesat to attiec?gi konfigur?jis. Ja l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana netiek konfigur?ts 24 stundu laik? p?c t? instal??anas, tad vai nu t?kla administrators, vai lietot?js, kur? ir viet?ji pieteicies k? administrators, tiek aicin?ts to konfigur?t.

Autom?tisk?s atjaunin??anas iepl?no?ana

Piez?me. Lai modific?tu l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana iestat?jumus, piesakieties k? administrators vai Administratoru grupas loceklis. Ja dators ir savienots ar t?klu, ??s darb?bas var liegt veikt t?kla politikas iestat?jumi.

Sist?m? Windows Server 2003 un Windows XP

Lai konfigur?tu l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana grafiku:
 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Control Panel (Vad?bas panelis) un p?c tam veiciet dubultklik??i uz System (Sist?ma).
 2. Z?mn? Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana) noklik??iniet uz Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify (Autom?tiski lejupiel?d?t atjaunin?jumus un instal?t tos manis nor?d?taj? laik?).
 3. Noklik??iniet, lai atlas?tu dienu un laiku, kad j?veic atjaunin?jumu lejupiel?de un instal??ana.
Kad ir noteikti kritiskie atjaunin?jumi, l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana fon? autom?tiski lejupiel?d? ?os atjaunin?jumus, ja ir izveidots savienojums ar internetu. Kad lejupiel?de ir pabeigta, l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana gaida l?dz iepl?notajai atjaunin?jumu instal??anas dienai un laikam. Iepl?notaj? dien? un laik? visi viet?jie lietot?ji sa?em ??du pazi?ojumu, kur? ir redzams piecu min??u atpaka?skait??anas taimeris:
Windows is ready to begin installing the updates available for your computer (Sist?ma Windows ir gatava instal?t j?su datoram pieejamos atjaunin?jumus).

Do you want Windows to install the updates now? (Vai v?laties, lai sist?m? Windows atjaunin?jumus instal?tu t?l?t?)

(Sist?ma Windows restart?s datoru, ja 5 min??u laik? netiks veikta nek?da darb?ba)
Ja esat pieteicies k? administrators, sa?emot ?o pazi?ojumu, varat noklik??in?t vai nu uz Yes (J?), lai instal?tu atjaunin?jumus, vai No (N?), lai l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana instal?tu atjaunin?jumus n?kamaj? iepl?notaj? dien? un laik?. Ja piecu min??u laik? neveicat nek?das darb?bas, sist?ma Windows autom?tiski instal? atjaunin?jumus.

Svar?gi! Dators, iesp?jams, ir j?restart?, lai pabeigtu atjaunin?jumu instal??anu.

Sist?m? Windows 2000

 1. Noklik??iniet uz Start (S?kt), Control Panel (Vad?bas panelis) un p?c tam veiciet dubultklik??i uz Automatic Updates (Autom?tisk? atjaunin??ana).
 2. Noklik??iniet uz Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify (Autom?tiski lejupiel?d?t atjaunin?jumus un instal?t tos manis nor?d?taj? laik?).
 3. Noklik??iniet, lai atlas?tu dienu un laiku, kad j?veic atjaunin?jumu lejupiel?de un instal??ana.
Kad ir noteikti kritiskie atjaunin?jumi, l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana fon? autom?tiski lejupiel?d? ?os atjaunin?jumus, ja ir izveidots savienojums ar internetu. Kad lejupiel?de ir pabeigta, l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana gaida l?dz iepl?notajai atjaunin?jumu instal??anas dienai un laikam. Iepl?notaj? dien? un laik? visi viet?jie lietot?ji sa?em ??du pazi?ojumu, kur? ir redzams piecu min??u atpaka?skait??anas taimeris:
Windows is ready to begin installing the updates available for your computer (Sist?ma Windows ir gatava instal?t j?su datoram pieejamos atjaunin?jumus).

Do you want Windows to install the updates now? (Vai v?laties, lai sist?m? Windows atjaunin?jumus instal?tu t?l?t?)

Sist?ma Windows restart?s datoru, ja 5 min??u laik? netiks veikta nek?da darb?ba)
Ja esat pieteicies k? administrators, sa?emot ?o pazi?ojumu, varat noklik??in?t vai nu uz Yes (J?), lai instal?tu atjaunin?jumus, vai No (N?), lai l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana instal?tu atjaunin?jumus n?kamaj? iepl?notaj? dien? un laik?. Ja piecu min??u laik? neveicat nek?das darb?bas, sist?ma Windows autom?tiski instal? atjaunin?jumus.

Svar?gi! Dators, iesp?jams, ir j?restart?, lai pabeigtu atjaunin?jumu instal??anu.

UZZI?AS

Lai ieg?tu papildinform?ciju par l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana lieto?anu, noklik??iniet uz ?o rakstu numuriem un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
283629 K? konfigur?t, lai l?dzeklis Autom?tisk? atjaunin??ana vaic?tu pirms atjaunin?jumu lejupiel?des sist?m? Windows XP (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
283151 Pakalpojuma AutoUpdate atsp?jo?ana Vad?bas panel? nebeidz? ?o pakalpojumu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
294871 Sist?mas Windows l?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana apraksts (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
306525 K? konfigur?t un lietot autom?tisko atjaunin??anu sist?m? Windows XP
323184 L?dzek?a Autom?tisk? atjaunin??ana 2.2 klients nenosaka apstiprin?tus programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumu atjaunin?jumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
326693 K? likt l?dzeklim Autom?tisk? atjaunin??ana 2.2 veikt noteik?anas ciklu (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
328010 K? konfigur?t l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana, izmantojot grupu politiku vai re?istra iestat?jumus (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
327850 K? konfigur?t un izmantot l?dzekli Autom?tisk? atjaunin??ana sist?m? Windows 2000 (?? saite var nor?d?t uz saturu, kur? da??ji vai piln?b? ir ang?u valod?)
Lai ieg?tu pla??ku inform?ciju par programmat?ras atjaunin??anas pakalpojumiem, apmekl?jiet ?o Microsoft Web vietu:
http://technet.microsoft.com/wsus/bb466201.aspx


Rekviz?ti

Raksta ID: 327838 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: pirmdiena, 2007. gada 3. decembris - P?rskat??ana: 13.4
ATTIECAS UZ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmsccsearch kbpubtypekc kbhowtomaster kbhowto kbenv KB327838

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com