Trng m?c ng?i qu?n tr? s? xu?t hi?n trn mn h?nh Cho m?ng ng nh?p

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 327918 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

N?u b?n s? d?ng "qu?n tr?" c?a tn my tnh, Windows XP Home Edition, ti kho?n qu?n tr? s? xu?t hi?n trong mn h?nh Cho m?ng ng nh?p.

NGUYN NHN

C trng m?c ng?i qu?n tr? trong Windows XP Home Edition, nhng n khng th?ng xu?t hi?n trn mn h?nh Cho m?ng ng nh?p. Msgina.dll ch?u trch nhi?m xy d?ng danh sch ti kho?n ? hi?n th? trong mn h?nh Cho m?ng ng nh?p. Msgina.dll lo?i b? ti kho?n qu?n tr? t? danh sch khi n xy d?ng trong danh sch. Msgina.dll s? xc ?nh xem m?t ti kho?n l trng m?c ng?i qu?n tr? b?ng cch so snh cc ?nh b?o m?t danh (SID) c?a m?i trng m?c ng?i dng v?i cc qu?n tr? vin n?i ti?ng c?a SID. N?u h? l cc tng t?, Msgina.dll lo?i b? trng m?c t? danh sch. Trong tr?ng h?p ny, tn my tnh l "qu?n tr?" v cc LookupAccountName ch?c nng tr? v? SID c?a my tnh.

GI?I PHP

D?ch v? gi thng tin

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix

Hotfix c h tr ang c Microsoft cung cp. Tuy nhin, hotfix ny l nh?m kh?c ph?c ch? s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. Hotfix ny ch? p d?ng cho h? th?ng ang g?p v?n ? c? th? ny. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n khng b? ?nh h?ng b?i v?n ? ny, chng ti ? ngh? b?n ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m c ch?a hotfix ny.

Nu hotfix nay sn co tai xung, co phn "Tai xung hotfix sn co" u bai vit trong C s Kin thc nay. Nu phn nay khng xut hin, lin h vi Phong H Tr va Dich vu Khach hang cua Microsoft ly hotfix nay.

Chu y N?u v?n ? khc x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? l c?n thi?t, b?n c th? ph?i t?o m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho hotfix ny c? th?. ?i v?i m?t danh sch ?y ? c?a Microsoft d?ch v? khch hng v h? tr? s? i?n tho?i ho?c ? t?o ra m?t yu c?u d?ch v? ring bi?t, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Cc h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? cc ngn ng? m cc hotfix c s?n. Nu ban khng thy ngn ng cua minh thi o la do hotfix nay hin khng co ngn ng o. Phin b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k theo sau y b?ng. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name  Platform SP
  ----------------------------------------------------------------------
  19-Sep-2002 03:32 5.1.2600.101   968,704 Msgina.dll x86   none
  26-Sep-2002 03:11 5.1.2600.1127  968,704 Msgina.dll x86    1
  19-Sep-2002 03:32 5.1.2600.101  1,264,128 Msgina.dll IA64  none
  19-Sep-2002 00:14 5.1.2600.101   968,704 Wmsgina.dll IA64  none
  26-Sep-2002 03:11 5.1.2600.1127 1,265,152 Msgina.dll IA64    1
  25-Sep-2002 23:51 5.1.2600.1127  968,704 Wmsgina.dll IA64    1

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho". Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 327918 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
T? kha:
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbbug kbfix kbmt KB327918 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:327918

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com