Làm th? nào đ?: S? d?ng đ?t truy nh?p chương tr?nh và tính năng m?c đ?nh trong Windows 2000 Professional

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 327931
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng tính năng Set Program Access and Defaults. Tính năng này đ? đư?c ban đ?u đư?c gi?i thi?u trong Service Pack 3 (SP3) cho Windows 2000 Professional, và c?ng bao g?m trong Service Pack 4 (SP4) cho Windows 2000 Professional. Thông tin này là dành cho ngư?i dùng c?p cao và các chuyên gia CNTT.


Chú ý Các chương tr?nh ph?i đăng k? đ? xu?t hi?n trong Set Program Access and Defaults. Thông tin v? cách th?c nhà cung c?p ph?n m?m có th? đăng k? chương tr?nh c?a h?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa969350.aspx

Đ? xác đ?nh chương tr?nh m?c đ?nh

Khi b?n cài đ?t SP3 ho?c SP4 cho Windows 2000, các Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh bi?u tư?ng đư?c đ?t trên các B?t đ?u tr?nh đơn và trong Add/Remove Programs trong Control Panel. Các thành viên c?a nhóm ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng tính năng Set Program Access and Defaults đ? xác đ?nh chương tr?nh m?c đ?nh đ? s? d?ng cho m?t s? các ho?t đ?ng, ch?ng h?n như Web xem, g?i thư đi?n t? ho?c phương ti?n truy?n thông phát l?i và đ? ki?m soát c?a hi?n th? các bi?u tư?ng c?a chương tr?nh, phím t?t, và m?c tr?nh đơn.

Đ? ch? đ?nh các chương tr?nh m?c đ?nh cho các ho?t đ?ng này:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, sau đó b?m Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh.

  Chú ý B?n c?ng có th? b?t đ?u ti?n ích này t? b?ng đi?u khi?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, m? thêm/b?t chương tr?nh trong Pa-nen đi?u khi?n, và sau đó nh?p vào Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh.
 2. Ch?n chương tr?nh m?c đ?nh cho các ho?t đ?ng máy tính đư?c li?t kê b?ng cách ch?n tùy ch?n thích h?p.

  Chú ý N?u chương tr?nh c?a b?n không xu?t hi?n theo tên, c?u h?nh nó như là chương tr?nh m?c đ?nh, và sau đó b?m vào đ? ch?n các S? d?ng hi?n t?i c?a tôi chương tr?nh l?a ch?n cho các ho?t đ?ng thích h?p. Thông tin v? cách c?u h?nh m?t chương tr?nh đư?c m?c đ?nh, liên h? v?i đ?i l? bán chương tr?nh đó.
 3. Nh?p vào Ok.

Lo?i b? truy nh?p đ?n các chương tr?nh Microsoft Windows

Đ? lo?i b? truy nh?p đ?n các chương tr?nh như Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express hay Windows Media Player, ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng b?ng đi?u khi?n (như đư?c mô t? trư?c đó trong bài vi?t này) ho?c m?t cài đ?t không giám sát c?a m?t tích h?p (ho?c "slipstream") Phiên b?n c?a Windows 2000 SP3 ho?c SP4.

Khi b?n s? d?ng các phương pháp đ? lo?i b? truy nh?p đ?n các chương tr?nh, các phím t?t chu?n và bi?u tư?ng chương tr?nh cho các chương tr?nh đư?c xóa t? các B?t đ?u Menu, máy tính đ? bàn và các đ?a đi?m khác. Nh?ng phương pháp này không lo?i b? các t?p tin th?c thi (.exe ho?c .dll t?p) cho các chương tr?nh ho?c vô hi?u hóa b?t k? hi?p h?i t?p tin và giao th?c mà chương tr?nh có th? đ? đăng k? cho chính nó. Liên k?t các lo?i t?p tin thích h?p và các giao th?c v?i chương tr?nh khác, c?u h?nh nó như là chương tr?nh m?c đ?nh. N?u chương tr?nh không đư?c đăng k? trong Set Program Access and Defaults, liên h? v?i nhà cung c?p thông tin v? làm th? nào đ? làm cho nó chương tr?nh m?c đ?nh ho?c đ? k?t h?p các lo?i t?p và giao th?c v?i chương tr?nh.

S? d?ng ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát

Qu?n tr? viên có th? b? quy?n truy c?p vào Microsoft Internet Explorer, Outlook Express hay Windows Media Player ho?c là trong th?i gian không giám sát thi?t l?p cho Windows 2000 (b?ng cách s? d?ng W2ksp3.exe, W2ksp4.exe ho?c Update.exe) ho?c th?i gian ch?y Sysprep cho Windows 2000. Phương pháp này gi? đ?nh b?n đang s? d?ng phương pháp cài đ?t tích h?p, cho phép b?n đ?ng th?i cài đ?t Windows 2000 và gói d?ch v?.

Đ? lo?i b? quy?n truy c?p vào Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player trong lúc thi?t l?p không c?n giám sát ho?c trong Sysprep, thêm m?t [Thành ph?n] ph?n đ? Unattend.txt t?p tin có ch?a các tùy ch?n sau:
[Thành ph?n]
IEACCESS = OFF
OEACCESS = OFF
WMPOCM = OFF
N?u b?n đang s? d?ng Sysprep, thêm vào d?ng l?nh sau đây đ? các [GuiRunOnce] ph?n c?a Sysprep.inf:

[GuiRunOnce]
sysocmgr /U:unattend.txt /Q /R/c / /X
Đ? có thêm thông tin, xem "Microsoft Windows 2000 Service Pack cài đ?t và hư?ng d?n tri?n khai" (Spdeploy.htm) và giúp đ? "Windows 2000 Resource Kit tri?n khai c?" t?p (Deptool.chm, ch?a trong Deploy.cab), đư?c bao g?m trong thư m?c Support\Tools trên SP3 và SP4 CD.

Các chính sách hành chính cho "Set Program Access and Defaults"

Cho qu?n tr? doanh nghi?p: b?n có th? mu?n khóa xu?ng máy tính đ? bàn c?a b?n và lo?i b? quy?n truy c?p vào các tính năng Set Program Access and Defaults. B?n có th? lo?i b? các Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh bi?u tư?ng trong menu b?t đ?u và t? các Thêm/lo?i b? chương tr?nh h?p tho?i. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau.

Lo?i b? bi?u tư?ng "Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh" t? Menu b?t đ?u

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Đ? lo?i b? các Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh bi?u tư?ng cho ngư?i dùng hi?n th?i, m? r?ng sau registry subkey:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Đ? lo?i b? các Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh bi?u tư?ng cho t?t c? ngư?i dùng đăng nh?p vào máy tính, m? r?ng sau registry subkey:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Trong các Giá tr? m?i # 1 h?p, lo?i NoSMConfigurePrograms, sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i NoSMConfigurePrograms, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1.
 7. Nh?p vào Th?p phân, sau đó b?m Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
 9. Khởi động lại máy tính.

?n "Set Program Access and Defaults" trong b?ng đi?u khi?n thêm/lo?i b? chương tr?nh

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Thực hiện một trong những việc sau:
  • Đ? lo?i b? các Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh bi?u tư?ng cho ngư?i dùng hi?n th?i, m? r?ng sau registry subkey:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
  • Đ? lo?i b? các Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh bi?u tư?ng cho t?t c? ngư?i dùng đăng nh?p vào máy tính, m? r?ng sau registry subkey:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 4. Trong các Giá tr? m?i # 1 h?p, lo?i NoChooseProgramsPage, sau đó nh?n ENTER.
 5. Nh?p chu?t ph?i NoChooseProgramsPage, sau đó b?m S?a đ?i.
 6. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1.
 7. Nh?p vào Th?p phân, sau đó b?m Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.

Khắc phục sự cố

Danh sách sau di?n t? v?n đ? đ? bi?t r?ng b?n có th? kinh nghi?m khi b?n s? d?ng các tính năng Set Program Access and Defaults:
 • Thông báo l?i: "B?n không có quy?n đ? đ?t m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh".
  Các tính năng Set Program Access and Defaults là ch? dành cho qu?n tr? viên máy tính. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? máy tính c?a b?n đ? đư?c tr? giúp.
 • B?n không th? ch? đ?nh khác nhau m?c đ?nh cho ngư?i dùng khác nhau.
  Các tính năng Set Program Access and Defaults áp d?ng cho t?t c? ngư?i dùng máy tính c?a b?n. B?n không th? ch? đ?nh chương tr?nh khác nhau m?c đ?nh cho ngư?i dùng khác nhau ho?c lo?i b? truy nh?p đ?n các chương tr?nh cho ch? là m?t s? ngư?i s? d?ng.
 • Đ?t bi?u tư?ng m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh không xu?t hi?n khi b?n cài đ?t SP3 ho?c SP4 trên m?t máy tính d?a trên Windows 2000 Server.
  Các ch?c năng Set Program Access and Defaults đư?c kèm trong SP3 ho?c SP4 cho Windows 2000 là dành cho máy tính ch?y Windows 2000 Professional và không đư?c cài đ?t trên Windows 2000 Server s?n ph?m.
 • Không th? lo?i b? quy?n truy c?p vào MSN Messenger.
  MSN Messenger không đư?c li?t kê trong các Ch?n m?t chương tr?nh g?i thông báo t?c th?i m?c đ?nh ph?n và các Hi?n th? các chương tr?nh này ki?m tra h?p không đư?c hi?n th? bên c?nh S? d?ng chương tr?nh nh?n tin t?c th? hi?n t?i c?a tôi. MSN Messenger là không bao g?m trong Windows 2000 và phiên b?n hi?n t?i c?a MSN Messenger không đăng k? đ? s? d?ng v?i các tính năng Set Program Access and Defaults. Đ? lo?i b? truy nh?p đ?n các phiên b?n c?a MSN Messenger ho?c s? d?ng m?c đ?nh m?t chương tr?nh nh?n tin t?c th?i, g? b? cài đ?t MSN Messenger trong công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.
 • Các chương tr?nh không s?n dùng sau khi lo?i b? SP3 ho?c SP4 v?i quy?n truy c?p cho các chương tr?nh đ? b? t?t.
  Sau khi b?n g? b? Windows 2000 SP3 ho?c SP4, Windows không khôi ph?c l?i các bi?u tư?ng cho các chương tr?nh sau đây đ? máy tính đ? bàn, đ?n các B?t đ?u tr?nh đơn, ho?c các Kh?i đ?ng nhanh thanh công c?:
  Microsoft Internet Explorer
  Microsoft Outlook Express
  Microsoft Windows Media Player
  K?t qu? là, b?n không th? kh?i đ?ng các chương tr?nh này t? máy tính đ? bàn ho?c các B?t đ?u tr?nh đơn. B?n v?n có th? s? d?ng các t?p tin chương tr?nh đ? b?t đ?u các chương tr?nh.

  V?n đ? này x?y ra n?u b?n cài đ?t Windows 2000 SP3 ho?c SP4, sau đó lo?i b? quy?n truy c?p vào m?t ho?c nhi?u các chương tr?nh trong danh sách này b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Set Program Access and Defaults, và sau đó b?n lo?i b? Windows 2000 SP3 ho?c SP4.

  Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, cài đ?t l?i SP3 ho?c SP4 cho Windows 2000 và sau đó khôi ph?c l?i truy nh?p đ?n các chương tr?nh.
 • Phím t?t b?n t?o không b? lo?i b? khi b?n lo?i b? quy?n truy c?p vào m?t chương tr?nh.

  N?u b?n t?o l?i t?t t?i chương tr?nh, và b?n lo?i b? truy nh?p đ?n chương tr?nh đó b?ng cách s? d?ng các ti?n ích Set Program Access and Defaults ho?c b?ng cách s? d?ng thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows, các phím t?t mà b?n t?o ra có th? không đư?c g? b?.

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? tính năng Set Program Access and Defaults cho Windows 2000, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:

http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa969379.aspx
http://www.Microsoft.com/about/Legal/consentdecree
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c SP4 cho Windows 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.


Thu?c tính

ID c?a bài: 327931 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB327931 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:327931

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com