Tr? chi d?ng l?i tr? l?i (b? treo) ho?c ra kh?i b?t ng? khi gi?i thi?u video clip chi

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 327979
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

GI?I THI?U

N?u b?n c? g?ng ? chi tr? chi no trn m?t Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1)-d?a trn my tnh, b?n c th? g?p b?t k? m?t ho?c m?t s? cc tri?u ch?ng sau y:
 • Tr? chi c th? ng?ng p ?ng (hng).
 • Tr? chi c th? thot kh?i b?t ng? (s?p ?) khi b?t ?u gi?i thi?u video clip.
 • B?n c th? nh?n ?c m?t thng bo l?i tng t? nh m?t trong cc thng bo l?i sau y:
  Video khng c s?n - khng th? t?m th?y 'VIDS:IV50' decompressor
  Th?t b?i (hr = 0x80004002) trong pVW-> put_Owner((OAHWND)HWnd)

NGUYN NHN

Hnh vi ny x?y ra n?u cc i?u ki?n sau l ng:
 • Cc tr? chi m b?n mu?n chi ch?a video m l nn v?i Indeo video codec.
 • Indeo codec khng ?c ci ?t trn my tnh.
Indeo codec khng ?c bao g?m trong Windows XP Home Edition SP1.

GI?I PHP

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c v ci ?t cc 327979 C?p Nh?t ?c khuy?n co. ? th?c hi?n vi?c ny, h?y truy c?p Microsoft Windows Update Web site sau:
http://update.microsoft.com
Phin b?n ti?ng Anh c?a b?n c?p nh?t ny c?n ph?i c cc t?p tin sau y thu?c tnh ho?c sau ny:
  Date     Time  Version     Size   File Name
  ----------------------------------------------------------
  14-Nov-2002 12:58 2.05.53     199,680 Iac25_32.ax
  14-Nov-2002 12:58 4.51.16.03    848,384 Ir41_32.ax
  14-Nov-2002 12:58 4.30.62.02    120,320 Ir41_qc.dll   
  14-Nov-2002 12:58 4.30.64.01    338,432 Ir41_qcx.dll   
  14-Nov-2002 12:58 R.5.10.15.2.55  755,200 Ir50_32.dll   
  14-Nov-2002 12:58 R.5.10.63.2.48  200,192 Ir50_qc.dll   
  14-Nov-2002 12:58 R.5.10.64.2.48  183,808 Ir50_qcx.dll   
  14-Nov-2002 12:58 R.5.10.15.2.51  154,624 Ivfsrc.ax
Chu y Ch?nh hnh vi ny t?m th?i, khng chi cc gi?i thi?u video clip khi b?n b?t ?u tr? chi. N?u cc tr? chi c m?t ty ch?n r?ng b?n c th? s? d?ng ? b? qua gi?i thi?u video clip, ch?n ty ch?n ny.

THNG TIN THM

Cc tr? chi sau yu c?u Indeo codec:
 • n th?t: Cityscape (Infogrames)
 • Ng?i Cozak: Ngh? thu?t c?a chi?n tranh Gi m? r?ng (CDV)
 • Ch?t ng?i ch?c (Infogrames)
 • Dragon ngai vng: Tr?n vch mu ? (chi?n l?c ?u tin)
 • Flanker 2.5 (Ubi m?m)
 • Motocross Madness 2 (Microsoft)
 • Ho?t ?ng phong t?a (Infogrames)
 • R?i ro II (Infogrames)
 • Bnh xe c?a Fortune (Infogrames)
 • ? nh? th? chi?n: Sa m?c Rats (ValuSoft)
Cac san phm cua bn th ba ma bai vit nay thao lun do cac cng ty c lp vi Microsoft san xut. Microsoft a ra khng c b?o hnh, ng? ? hay cch khc, lin quan ?n hi?u su?t ho?c ? tin c?y c?a cc s?n ph?m ny.

Microsoft s? cung c?p thng tin lin l?c bn th? ba ? gip b?n t?m th?y h? tr? k? thu?t. Thng tin lin h nay co th thay i ma khng thng bao. Microsoft khng ?m b?o tnh chnh xc c?a bn th? ba lin h? ny thng tin.

Thu?c tnh

ID c?a bi: 327979 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
T? kha:
atdownload kbqfe kbwindowsupdate kberrmsg kbdisplay kbprb kbmt KB327979 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:327979

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com