Chương tr?nh m? m?t t?p tin là ch?-đ?c ho?c tr? v? m?t chia s? vi ph?m ho?c tin nh?n "truy c?p b? t? ch?i" khi m? t? ho?c ti?t ki?m cho m?t c?p m?ng

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328170 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n m? m?t c?p m?ng trong Windows Explorer và sau đó c? g?ng đ? m? m?t t?p tin t? ho?c lưu m?t t?p tin vào thư m?c đó, chương tr?nh liên k?t có th? báo cáo m?t s? vi ph?m chia s?, tr? v? thư "truy c?p b? t? ch?i" hay m? các tài li?u là ch?-đ?c. Thông thư?ng, v?n đ? này x?y ra khi b?n m? m?t m?ng thư m?c và sau đó nh?p đúp đ? m? m?t t?p tin Microsoft Word ho?c Microsoft Excel. Tài li?u m? ch? đ?c.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra khi Microsoft Windows XP Shell c?t X? l? đ?c n?i dung c?a t?p tin trong thư m?c m?ng đ? có đư?c thông tin b? sung, ch?ng h?n như tác gi? ho?c tiêu đ?, cùng m?t th?i gian mà các chương tr?nh liên k?t c? g?ng m? ho?c lưu t?p.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê theo sau đây b?ng. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name
  -------------------------------------------------------------------------
  15-Jan-2003 13:00 6.0.2800.1157 8,240,128 Shell32.dll
				

Chú ý Đây là m?t s?a ch?a phía khách hàng ph?i đư?c cài đ?t trên máy tính mà truy c?p t? xa ph?n.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, làm như sau:
 1. Trong Windows Explorer, m? thư m?c m?ng ch?a các t?p tin mà b?n đang c? g?ng m? hay lưu.
 2. Trên các Công cụ tr?nh đơn, nh?p vào Cặp Tuỳ chọn.
 3. Nh?p vào S? d?ng c?p truy?n th?ng Windows, và sau đó b?m Ok.
Cho m?c đích th? nghi?m, b?n có th? đ?i tên sau đây đăng k? baám giö? phím. Đi?u này ngăn c?n tr?nh bao t? m? t?p và gi?i nén các tùy ch?n c?t thông tin. Thay đ?i chính t? khoá này:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\ {24F14F01-7B1C-11d1-838f-0000F80461CF}
Thay v? s? d?ng phím sau đây:
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\Shellex\ColumnHandlers\{24F14F01-7B1C-11D1-838f-0000F80461CF}-Disable

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Theo m?c đ?nh, sau khi các hotfix đư?c cài đ?t, tr?nh bao Windows XP s? không c?n c? g?ng đ?c t?p tin toàn b? đ? gi?i nén t?p tin thu?c tính n?u t?p tin đư?c đ?t trên m?t chia s? UNC, nhưng t?p tin toàn b? có th? v?n c?n đ?c n?u d? li?u n?m trên m?t ? đư?c ánh x?. Các mô t? b?t lên cho thư m?c và các m?t hàng máy tính đ? bàn s? cho th?y ch? ki?u, kích thư?c, và ngày s?a đ?i cho các t?p tin đư?c đ?t trên m?ng.

Đ? hi?n th? các c?t b? sung thông tin, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?p vàoThông tin chi ti?t.
 2. Nh?p chu?t ph?i vào tiêu đ? c?t, và sau đó b?m vào đ? đ?t m?t d?u bên c?nh các thu?c tính b? sung b?n mu?n ch?n xu?t hi?n.
N?u thêm c?t đư?c hi?n th?, đó là m?t cơ h?i mà v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này có th? x?y ra n?u chương tr?nh c? g?ng m? t?p tin đ?c quy?n t?i cùng th?i đi?m đó Windows Explorer chi?t xu?t d? li?u c?t. Đ? ngăn ch?n v?n đ?, không hi?n thêm c?t thông tin.

Hotfix này c?ng ch? các v?n đ? v?i m?ng ch?m hi?u su?t trên m?t di?n r?ng m?ng (WAN) ho?c b?o h?a m?ng. B?i v? Explorer không c?n m? t?p tin t? xa, m?ng lư?i giao thông là đáng k? gi?m.

Đ? có thêm thông tin v? cách gi?i quy?t v?n đ? này trên đư?c ánh x? ? đ?a, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
816627TCP/IP Port in ?n có th? đư?c làm ch?m trên Windows 2000

Thu?c tính

ID c?a bài: 328170 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwinxpsp2fix kbenv kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB328170 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328170

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com