Làm th? nào đ?: Xoá thư nhi?m vi rút kh?i h?p thư b?ng cách s? d?ng các công c? ExMerge.exe

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328202 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

N?u m?t thư đi?n t? nhi?m virus lây lan cho h?p thư ngư?i dùng c?a b?n, ph?c h?i c?a b?n có th? bao g?m vi?c xoá thư kh?i t?t c? các h?p thư trên máy ch? c?a b?n. Đ? th?c hi?n vi?c này, b?n có th? s? d?ng công c? Exchange h?p thư k?t h?p (ExMerge.exe), đư?c bao g?m trên đ?a CD trao đ?i.

Qu?n tr? viên thư?ng xuyên s? d?ng công c? ExMerge.exe đ? sao lưu d? li?u h?p thư ho?c di chuy?n nó t? m?t h?p thư khác. ExMerge đư?c thi?t k? đ? sao chép d? li?u h?p thư vào m?t t?p thư m?c cá nhân (.pst) mà sau đó có th? đư?c chuy?n nh?p vào h?p thư khác. Tuy nhiên, b?n có th? c?ng có th? s? d?ng ExMerge đ? trích xu?t các thông đi?p c? th? t? các c?a hàng h?p thư đ?n .pst files, và sau đó xóa các t?p .pst thay v? nh?p kh?u chúng vào các c?a hàng h?p thư m?i.

Lo?i b? thư nhi?m vi rút kh?i h?p thư b?ng cách s? d?ng các công c? ExMerge.exe

B?n có th? s? d?ng chi?t xu?t ho?c nh?p kh?u (hai bư?c th? t?c) t?i ExMerge đ? ch?n thư đi?n t? b?ng tên đư?ng ho?c t?p tin đính kèm ch? đ?, xu?t chuy?n thư đi?n t? t?p .pst và sau đó lo?i b? thư đi?n t? t? h?p thư ngu?n. Sau khi s? d?ng ExMerge, b?n có th? t? xoá t?p .pst.

Đ? l?y thư đi?n t? nhi?m virus t? các c?a hàng h?p thư:
 1. Thi?t l?p ExMerge b?ng cách làm theo các hư?ng d?n trong tài li?u đó là bao g?m trong các công c? ExMerge.exe. Kh?i đ?ng thu?t s? ExMerge.
 2. Trên các Th? t?c l?a ch?n Trang, nh?p vào Gi?i nén ho?c nh?p kh?u (hai bư?c th? t?c) , sau đó b?m Ti?p theo.
 3. Trên các Hai bư?c th? t?c Trang, nh?p vào Bư?c 1, sau đó b?m Ti?p theo.
 4. Trên các Ngu?n Server Trang, g? tên c?a h? ph?c v? dư?i Tên h? ph?c v? Microsoft Exchange, sau đó b?m Tuỳ chọn.
 5. Trên các Ngu?n Server Trang, nh?p vào Tuỳ chọn.
 6. Trên các Tiêu chí l?a ch?n d? li?u Trang, nh?p vào Ngư?i s? d?ng thư và thư m?c trên các D? li?u tab.
 7. Trên các Th? t?c nh?p kh?u tab, b?m vào Lưu tr? d? li?u đ?n c?a hàng target.

  Tùy ch?n này sao thư đi?n t? vào .pst files, và sau đó xóa các thư đi?n t? t? h?p thư ngu?n.
 8. Khi b?n nh?n đư?c c?nh báo, b?m vào Có. Máy ch? ngu?n Trang l?i xu?t hi?n.
 9. Trên các Ngu?n Server Trang, nh?p vào Tuỳ chọn.
 10. Trên các Chi ti?t thư tab, làm m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Lo?i đ?i tư?ng c?a thư đi?n t?, và sau đó nh?p vào Thêm. Ch?n phương pháp t?m ki?m b?n mu?n s? d?ng trong các Ch? đ? chu?i so sánh các tiêu chí danh sách th? xu?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
  • G? tên c?a ph?n đính kèm và b?m Thêm. Ch?n phương pháp t?m ki?m b?n mu?n s? d?ng trong các Ch? đ? chu?i so sánh các tiêu chí danh sách th? xu?ng, và sau đó nh?p vào Ok.
 11. Trên các Ngu?n Server Trang, nh?p vào Ti?p theo.
 12. Trên các L?a ch?n h?p thư Trang, ch?n m?t ho?c nhi?u h?p thư t? đó đ? gi?i nén thư đi?n t?, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 13. Trong các Mi?n đ?a phương m?c danh sách th? xu?ng, ch?n ngôn ng? thích h?p, và sau đó nh?p vào Ti?p theo.
 14. Trên các Thư m?c đích Trang, n?u b?n mu?n thay đ?i v? trí c?a t?p .pst, nh?p vào Thay đ?i c?p. N?u không, b?m Ti?p theo.
 15. Trên các Lưu thi?t đ?t Trang, nh?p vào Ti?p theo đ? b?t đ?u quá tr?nh khai thác.
 16. Sau khi quá tr?nh khai thác đư?c hoàn t?t, m? h?p thư m?t vài đ? đ?m b?o r?ng các bài vi?t đư?c l?y ra.

  LƯU ?: Là m?t ph?ng ng?a an toàn, ExMerge s? không xoá thư t? h?p thư h? th?ng Attendant. B?n ph?i xóa b? th? công các thư này.
 17. Sau khi b?n xác đ?nh các bài vi?t đư?c l?y ra t? t?t c? các h?p thư, xóa b? t?p .pst trong thư m?c C:\Exmergedata.


THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260037 XADM: Làm th? nào đ? h?y b? m?t tin nh?n t? trao đ?i b?ng cách s? d?ng các ti?n ích ExMerge


Các công c? ExMerge.exe và tài li?u có s?n trên đ?a CD trao đ?i trong c?p sau: Support\Utils\I386\Exmerge.









Thu?c tính

ID c?a bài: 328202 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowtomaster kbmt KB328202 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328202

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com