M?t s? chương tr?nh không làm vi?c như mong đ?i khi t?p tin l?n đang m?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328237 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Quan tr?ng Bài vi?t này ch?a thông tin v? làm th? nào đ? thay đ?i s? đăng k?. Hãy chắc chắn sao lưu sổ đăng ký trước khi bạn sửa đổi nó. Hãy chắc chắn rằng bạn biết cách khôi phục sổ đăng ký nếu sự cố xảy ra. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu, phục hồi, và sửa đổi sổ đăng ký, hãy bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t s? chương tr?nh như Microsoft Excel và Microsoft Word không làm vi?c như mong đ?i khi b?n m? phương ti?n đ? t?p tin l?n. M?t d?u v?t m?ng cho th?y r?ng các v?n đ? redirector tu?n t? l?n đ?c đư?c 4 kilobyte (KB) t?i 8 KB l?n. Cho th?y d?u v?t m?t s? lư?ng nh? l?n đ?c g?i b?i chương tr?nh khi các t?p tin l?n đ?c.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? redirector không s? d?ng các ReadAhead tính năng.

GI?I PHÁP

Windows Server 2003

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
889100 Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2003
Chú ý N?u ?ng d?ng đ?c t?p tin l?n tu?n t?, b?n ph?i nh?p th? công 8 như giá tr? cho các
ReadAheadGranularity
m?c nh?p Registry. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem ph?n "Thông tin".

Windows XP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  24-Jun-2003 18:11 5.1.2600.1239   401,920 Mrxsmb.sys
  24-Jun-2003 18:11 5.1.2600.1239   156,160 Rdbss.sys

  27-Jun-2003 01:17 5.1.2600.1239   92,160 Cscdll.dll    
  27-Jun-2003 01:17 5.1.2600.1239  1,120,256 Ole32.dll    

Windows 2000

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.
Thông tin v? t?p
Phiên b?n ti?ng Anh c?a hotfix này có các thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
Date     Time  Version      Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  20-Jun-2003 18:29 5.0.2195.6760   407,792 Mrxsmb.sys
  20-Jun-2003 18:29 5.0.2195.6760   169,520 Rdbss.sys

  20-Jun-2003 18:50 5.0.2195.6760   944,400 Ole32.dll    
  20-Jun-2003 18:50 5.0.2195.6753   432,400 Rpcrt4.dll    
  20-Jun-2003 18:50 5.0.2195.6760   187,664 Rpcss.dll    

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

C?nh báo V?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác b?ng cách s? d?ng k? biên so?n ho?c b?ng cách s? d?ng m?t phương pháp. Những sự cố này có thể yêu cầu bạn cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm rằng những sự cố này có thể được giải quyết. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sửa đổi sổ đăng ký.

Redirector đ? đư?c tăng cư?ng đ? cho phép ReadAhead tính năng trên tu?n t? l?n đ?c. V? v?y, khi m?t chương tr?nh đ?c 4-KB ho?c 8-KB các phân đo?n m?t cách tu?n t?, redirector s? tham gia c?a ngư?i qu?n l? b? nh? cache và prefetches d? li?u vào b? nh? cache b?ng cách đ?c m?t b? l?n hơn c?a d? li?u.

Ngoài ra, các m?c nh?p registry sau đây đ? đư?c gi?i thi?u đ? ki?m soát kích thư?c ReadAhead:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkStation\Parameters


Giá tr? tên: ReadAheadGranularity
Ki?u d? li?u: REG_DWORD
D? li?u có giá tr?: s? lư?ng các trang đ?c trư?c. Ph?m vi h?p l? là 0 đ?n 16. Thi?t l?p m?c đ?nh là 8 trang (32 KB).
Tính năng ReadAhead b? t?t n?u hotfix 894463 đư?c cài đ?t. V? v?y, b?n ph?i nh?p th? công các m?c nh?p registry ReadAheadGranularity. Đ? làm đi?u này, theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit, sau đó b?m Ok.
 2. Định vị, sau đó bấm chuột phải vào khoá con đăng kí sau:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanWorkStation\Parameters
 3. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m DWORD Giá tr?.
 4. Lo?i ReadAheadGranularity, sau đó nh?n ENTER.
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào S?a đ?i.
 6. Nh?p vào Th?p phân, lo?i 8 trong các Dữ liệu giá trị h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
Chú ý Có vài k?ch b?n mà b?n có th? ph?i s?a đ?i các
ReadAheadGranularity
m?c nh?p Registry. Ví d?, b?n có th? ph?i thay đ?i thi?t đ?t này vào m?t lossy Liên k?t m?ng WAN ho?c m?t ph?c v? đ?u cu?i đư?c n?p r?t nhi?u đ?n m?t thi?t l?p 4 thi?t (đ?t này b?ng m?t kích thư?c đ?c 16-KB). Thông thư?ng, khi Windows l?n đ?c t?p tin l?n th?c tu?n t?, các chương tr?nh hi?n t?t hơn n?u chương tr?nh bài vi?t l?n hơn chi Kích thư?c. Cho bi?t thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173Các Trung tâm d? li?u chương tr?nh và các s?n ph?m máy ch? Windows 2000 trung tâm d? li?u

Thu?c tính

ID c?a bài: 328237 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbqfe kbbug kbfix kbmt KB328237 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328237

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com