M?t s? t?p tin và thư m?c không đư?c c?u h?nh tr? thành kh? d?ng gián tuy?n đư?c lưu tr?

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328284 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

M?t s? t?p tin và thư m?c không đư?c c?u h?nh đ? đư?c lưu tr? (có ngh?a là, tr? thành kh? d?ng gián tuy?n) có th? đư?c lưu tr? dù sao. Công c? CSCsniff cho th?y r?ng các t?p tin và thư m?c đ? h? th?ng pinned (có ngh?a là, Windows đ? t? đ?ng yêu chúng).

Chú ý Các công c? CSCsniff là m?t Microsoft s?n ph?m h? tr? d?ch v? (PSS) n?i b? công c? h? tr? các chuyên gia có th? làm có s?n cho khách hàng đ? g? r?i các v?n đ? ngo?i tuy?n File.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này có th? x?y ra n?u m?t t?p tin ho?c thư m?c đư?c c?u h?nh đ? đư?c lưu tr? ch?a m?t liên k?t t?i t?p ho?c c?p đư?c lưu tr? trên m?t phân b? t?p tin h? th?ng (DFS) chia s?. Thu?t toán b? nh? đ?m hành chính (m? admin-pin) không ki?m tra xem li?u m?t liên k?t m?c tiêu là "cacheable" trư?c khi pinning nó.

Các c?u h?nh sau đây cho phép các t?p tin và thư m?c đ? đư?c lưu tr?:
 • Các Vô hi?u hóa ngư?i dùng c?u h?nh t?p gián tuy?n thi?t l?p chính sách đư?c kích ho?t.
 • Các Vô hi?u hóa "Làm s?n dùng gián tuy?n" thi?t l?p chính sách đư?c kích ho?t.
 • Các t?p và c?p đư?c li?t kê trong các V? m?t hành chính đư?c ch? đ?nh t?p gián tuy?n chính sách thi?t l?p.
 • Chia s? DFS không r? ràng đư?c c?u h?nh đ? t? đ?ng t?t các thi?t đ?t b? nh? đ?m (có ngh?a là, các Cho phép b? nh? đ?m c?a t?p trong c?p này đư?c chia s? thi?t đ?t đư?c kích ho?t cho các c? phi?u).
V?i c?u h?nh này t?i ch?, ch? các t?p và c?p đư?c li?t kê trong các V? m?t hành chính đư?c ch? đ?nh t?p gián tuy?n thi?t l?p nên đư?c lưu tr?. N?i dung c?a các c? ph?n DFS không nên đư?c lưu tr? b?i v? thi?t đ?t chính sách hai đ?u tiên ngăn ch?n ngư?i dùng t? làm cho t?p và c?p đư?c chia s? DFS s?n đ? s? d?ng gián tuy?n.

Tuy nhiên, n?u các t?p tin và thư m?c đư?c li?t kê trong các V? m?t hành chính đư?c ch? đ?nh t?p gián tuy?n thi?t l?p ch?a phím t?t (liên k?t) cho các t?p tin ho?c thư m?c đư?c đ?t trên chia s? DFS, liên k?t đ?n m?c tiêu t?p tin ho?c thư m?c c?ng đư?c lưu tr?. Đi?u này x?y ra m?c dù tính năng Windows t?p gián tuy?n không h? hoàn toàn tr? b? nh? đ?m c?a t?p và c?p trên DFS chia s?.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày và giờ của những tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size   File name
  ------------------------------------------------------
  01-Oct-2002 10:27 5.0.2195.6062 101,136 Cscdll.dll
  01-Oct-2002 10:27 5.0.2195.6076 238,864 Cscui.dll
  26-Sep-2002 11:24 5.0.2195.6073 371,856 Mrxsmb.sys
  26-Sep-2002 11:24 5.0.2195.6073 132,816 Rdbss.sys

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê ? đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 Datacenter Server, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 328284 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB328284 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328284

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com