V? Microsoft <program name="">h?p tho?i báo cáo m?t gói d?ch v? phiên b?n đó là khác nhau t? nh?ng g? đư?c mong đ?i trong Office XP và Office 2003</program>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328294 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n c? g?ng đ? xác đ?nh phiên b?n c?a Microsoft Office XP ho?c Microsoft Office 2003 b?ng cách nh?n vào Trợ giúp và sau đó nh?p vào V? Microsoft Tên chương trình, ch?ng h?n như V? Microsoft Excel, các V? Microsoft Tên chương trình h?p tho?i báo cáo r?ng m?t gói d?ch v? đ? đư?c cài đ?t. Ch? cái SP v?i m?t s? sau khi phiên b?n s? đư?c hi?n th?, ví d? SP1. Tuy nhiên, d?ch v? đóng gói mà các V? Microsoft Tên chương trình h?p tho?i h?p báo cáo có th? không có đư?c cài đ?t.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? các V? Microsoft Tên chương trình h?p tho?i trong Microsoft Office L?y thông tin Phiên b?n và thông tin gói d?ch v? t? văn ph?ng chia s? chính t?p, t?p Mso.dll. V? v?y, d?ch v? gói phiên b?n mà các V? Microsoft Tên chương trình h?p tho?i h?p báo cáo có th? không có phiên b?n gói d?ch v? đúng cho t?t c? các chương tr?nh Office. Ví d?, đi?u này có th? x?y ra khi m?t gói d?ch v? đ?y đ? cho văn ph?ng đ? không đư?c áp d?ng.

Ngư?c l?i, các V? Microsoft Tên chương trình h?p tho?i cho m?t chương tr?nh văn ph?ng riêng l?, ch?ng h?n như Microsoft Project ho?c Microsoft Visio, có th? báo cáo r?ng m?t gói d?ch v? đ? đư?c áp d?ng khi gói d?ch v? đ? đư?c áp d?ng đ? ch? vi?c cài đ?t văn ph?ng chính.

Microsoft cung c?p thông tin C?p Nh?t nh? phân cho các chương tr?nh cá nhân. Các b?n C?p Nh?t đư?c áp d?ng đ? phiên b?n m?i nh?t gói d?ch v? và các b?n c?p nh?t đ?y đ? t?p tin mà cung c?p các b?n s?a l?i cho khách hàng nh?ng ngư?i đang s? d?ng phiên b?n trư?c c?a m?t gói d?ch v?. N?u b?n c?p nh?t đ?y đ? t?p tin S?a đ?i t?p tin Mso.dll, các V? Microsoft Tên chương trình h?p tho?i trong các Văn ph?ng chương tr?nh s? báo cáo service pack m?i nh?t Phiên b?n.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Làm th? nào đ? xác đ?nh li?u m?t gói d?ch v? Office đư?c cài đ?t

Đ? xác đ?nh li?u m?t gói d?ch v? Office đư?c cài đ?t ho?c cho dù m?t b?n c?p nh?t cho m?t chương tr?nh cá nhân đ? đư?c cài đ?t, s? d?ng các thông tin đư?c cung c?p b?i các Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh h?p tho?i. Thông tin Phiên b?n này là tài li?u chính xác nh?t c?a phiên b?n s?n ph?m có s?n trên máy tính c?a b?n.Đ? bi?t thêm chi ti?t v? cách s? d?ng h?p đi?u khi?n thêm/lo?i b? chương tr?nh và các con s? c?a phiên b?n phát hành b?n g?c và b?n phát hành gói d?ch v? cho các s?n ph?m văn ph?ng, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
291331Làm th? nào đ? ki?m tra phiên b?n c?a Office XP

821549 Cách ki?m tra phiên b?n c?a Office 2003 s?n ph?m

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các b?n c?p nh?t cho Office 2003 ho?c Office XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
305095L?ch s? c?a Office XP C?p Nh?t
883677 L?ch s? B?n C?p Nh?t Office 2003

Thu?c tính

ID c?a bài: 328294 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Access 2002 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Project 2002 Standard Edition
 • Microsoft Publisher 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Standard Edition
 • Microsoft Visio 2002 Professional Edition
 • Microsoft Office Access 2003
 • Microsoft Office InfoPath 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Office Outlook 2003 with Business Contact Manager
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office OneNote 2003
 • Microsoft Office Project Standard 2003
 • Microsoft Office Project Professional 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003
 • Microsoft Office Publisher 2003 with Digital Imaging
 • Microsoft Office Visio Professional 2003
 • Microsoft Office XP Small Business Edition
 • Microsoft Office XP Standard Edition
 • Microsoft Office XP Developer Edition
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Small Business Edition 2003
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
T? khóa: 
kbtshoot kbbug kbmt KB328294 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328294

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com