สาเหตุที่เป็นไปได้ของการเกิดข้อผิดพลาด "เซิร์ฟเวอร์ SQL ไม่มีอยู่ หรือปฏิเสธการเข้าถึง"

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 328306 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

"การ SQL Server ไม่มีอยู่ หรือการเข้าถึงถูกปฏิเสธ" คือ คอมโพเนนต์การเข้าถึงข้อมูลของ Microsoft (MDAC) ข้อความทั่วไปที่บ่งชี้ว่า คอมพิวเตอร์ที่รัน Microsoft SQL Server ไม่สามารถติดต่อ ข้อความทั่วไปนี้มีหลายสาเหตุที่เป็นไปได้ สาเหตุที่ใช้กันทั่วไปบางอย่างได้อธิบายไว้ในส่วน "ข้อมูลเพิ่มเติม"

หมายเหตุ:ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้ยังมีสาเหตุที่คล้ายกัน:
sql Server ไม่พร้อมใช้งาน หรือไม่มีอยู่
ไม่พบเซิร์ฟเวอร์ SQL ที่ระบุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความ "SQL Server ไม่มีอยู่ หรือปฏิเสธการเข้าถึง"ไม่บ่งชี้ที่ตัวเลือกต่อไปนี้:
 • ว่า กระบวนการเข้าสู่ระบบไปยัง SQL Server ล้มเหลว
 • SQL Server ที่ไม่มีสิทธิ์ที่ถูกต้องในการประมวลผลการสอบถาม
 • ให้คุณไม่สามารถใช้การรับรองความถูกต้องของ SQL Server ได้เนื่องจากมีการอนุญาตให้ใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Windows เท่านั้น

สาเหตุอาจเกิดขึ้น

สาเหตุที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์

หากคอมพิวเตอร์ไคลเอนต์ไม่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่กำลังเรียกใช้ SQL Server อาจมีปัญหาด้านเซิร์ฟเวอร์
 • ไม่มีการติดตั้ง sql Server บนคอมพิวเตอร์ที่คุณระบุในสายอักขระการเชื่อมต่อ ตรวจสอบว่า SQL Server จะติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ที่คุณระบุในสายอักขระการเชื่อมต่อของคุณจริง ๆ
 • ไม่มีเริ่ม sql Server ต้องทำงานของ sql server เพื่อยอมรับการเชื่อมต่อ
 • sql Server ไม่รอรับการติดต่อในโพรโทคอลหรือพอร์ตที่คุณกำลังใช้การเชื่อมต่อ ในเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย Utility บนเซิร์ฟเวอร์ที่กำหนดซึ่ง protocols SQL Server จะใช้ และพอร์ต TCP/IP ที่ SQL Server จะฟัง ยูทิลิ ตี้การเครือข่ายไคลเอ็นต์ ข้อ MDAC ชื่อแหล่งข้อมูล (DSN), หรือสายอักขระการเชื่อมต่อของคุณกำหนดโพรโทคอลและพอร์ตที่ไคลเอนต์ของคุณใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  289573PRB: การกำหนดค่า dsn กับ SQL Server สุทธิห้อง
  328383ไคลเอ็นต์ sql Server อาจเปลี่ยนโพรโทคอลเมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่คุณได้พยายามเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server
 • When SQL Server started, it could not listen on the specified TCP/IP port and is not accepting TCP/IP connections.For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  293107PRB: TCP\IP port in use by another application
 • The SQL Server name is different from the computer name.For additional information about this issue for SQL Server 2000, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  303774BUG: "Renaming a server" topic in SQL Server Books Online is incomplete
  For additional information about this issue for SQL Server 7.0, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  195759Frequently asked questions - SQL Server 7.0 - SQL Setup
  For additional information about this issue for SQL Server in a clustered environment, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  307336How to change a clustered SQL Server network name
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  298822FIX: MSDE connection may fail on a multihomed computer
 • For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  306199FIX: Dynamic IP addresses cannot connect to SQL Server 2000
 • Starting with SQL Server Desktop Engine (also known as MSDE 2000) Service Pack 3 (SP3) or SP3a , only local connectivity is permitted, by default. If you want to permit remote connections to SQL Server Desktop Engine, follow the steps in the following article:
  814130How to help secure network connectivity for SQL Server 2000 local databases

Client-related or application-related causes

If some client computers or applications can connect but others cannot, you are probably experiencing a client-side problem.
 • The computer name does not exist. Double-check the spelling of the computer to which you are trying to connect.
 • You are trying to access a named instance of SQL Server, but you are not specifying the correct instance name.For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  265808How to connect to a SQL Server 2000 named instance with the previous version's client tools
 • The Windows-level security that you are using to connect is different from what you expect. For example, Microsoft Internet Information Services (IIS) usesIUSR_computername, not the account with which you log on to Windows or perhaps another account depending on how you configured IIS. Additionally, linked servers use the Windows-level security context of SQL Server Agent in some circumstances. The security context of the account that you are using may not have access to the computer on which SQL Server is installed.
 • You are not using the correct protocol. Check your Client Network Utility (CNU) to verify the protocols that you are using (for earlier versions of MDAC, you set a default instead of enabling protocols). Additionally, verify whether there are any defined aliases in the CNU that specify a different protocol or port (or both) than you expect.For more information, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  328383ไคลเอ็นต์ sql Server อาจเปลี่ยนโพรโทคอลเมื่อไคลเอ็นต์คอมพิวเตอร์ที่คุณได้พยายามเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ของ SQL Server
  289573PRB: Configuring DSNs with SQL Server net-libraries
 • You removed the Client for Microsoft Networks networking component from the network properties on the client.For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  253959Client for Microsoft Networks functions when unbound from network adapter
 • If SQL Server is clustered, the network adapters may be incorrectly named or configured. If any network adapters are named with special characters or with mixed case, rename them. Verify that the network adapters on the computer are configured properly.
 • You may be experiencing the side effects of an MDAC mismatch.For additional information, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  307255Component Checker: Diagnose problems and reconfigure MDAC installations
 • Check the protocol that is specified in the following subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo\DSQUERY
  This value typically reflects the settings in the CNU, but sometimes it does not. If the value isDBNETLIB, it uses one of the protocols in theenabled protocolslist of the CNU. If a specific protocol is listed, that protocol is used instead.
 • คุณกำลังพยายามเชื่อมต่อผ่าน pipes ชื่อ แต่อย่างใดอย่างหนึ่งมีชื่อไปป์บนซึ่งเป็นการฟัง SQL Server มีการเปลี่ยนแปลงจากเริ่มต้น หรือคุณกำลังใช้ชื่อไปป์ไม่ถูกต้อง

  สำหรับอินสแตนซ์เริ่มต้น ใช้ไปป์ที่ต่อไปนี้ในยูทิลิตี้การเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์:
  \\.\pipe\sql\query
  สำหรับอินสแตนซ์ที่มีชื่อ ใช้:
  \\.\pipe\MSSQL$instancename\sql\query
 • คุณได้ระบุ DSN ที่ไม่ได้ของชนิดถูกต้อง (แฟ้ม ผู้ใช้ หรือระบบ)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดต่าง ๆ dsn คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
  213772วิธีการใช้ระบบ ผู้ใช้ และแหล่งข้อมูลของแฟ้ม
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  290820BUG: Edition เดสก์ท็อปของ SQL: หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันได้ล้มเหลวในการเชื่อมต่อหลังจากที่คุณติดตั้ง MDAC 2.6

สาเหตุที่เกี่ยวข้อง กับเครือข่าย หรือเกี่ยวข้อง กับโดเมน

ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในโดเฉพาะเมน บนเครือข่ายย่อยเฉพาะ หรือ หลังไฟร์ วอลล์ ตรวจสอบปัญหาต่อไปนี้
 • ไฟร์วอลล์หรือเราเตอร์ไม่ได้กำหนดค่าอย่างถูกต้อง หรือได้รับการกำหนดค่าให้บล็อกพอร์ต UDP 1434 ถ้าพอร์ต UDP 1434 ถูกบล็อคคุณอาจต้องการระบุพอร์ตที่จะฟัง SQL Server ในสายอักขระการเชื่อมต่อของคุณจากไคลเอ็นต์หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความใน Microsoft Knowledge Base::
  287932พอร์ต tcp ที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารกับ SQL Server ผ่านไฟร์วอลล์
  318432BUG: ไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินสแตนซ์ชื่อคลัสเตอร์ที่ผ่านไฟร์วอลล์
 • การรักษาความปลอดภัยท้องถิ่นนโยบายผู้ใช้สิทธิ์ในการกำหนดสำหรับบัญชีผู้ใช้ Windows ไม่อนุญาตการเข้าถึงจากเครือข่าย นโยบาย "การเข้าถึง this คอมพิวเตอร์จากใน Network" ต้องได้รับอนุญาต นอกจากนี้ ขวา "ปฏิเสธการเข้าถึงคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จากเครือข่าย" ต้องไม่ได้รับ
 • ไม่มีปัญหาความน่าเชื่อถือของโดเมน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างใดอย่างหนึ่งในเวิร์กกรุ๊ป และดังนั้นจึง มีไม่มีการเข้าถึงโดเมน ในบางกรณี การแก้ไขปัญหานี้ คุณสามารถสร้างบัญชี Windows เครื่องเดียวกันบนคอมพิวเตอร์ทั้งสองด้วยรหัสผ่านเดียวกันสำหรับแต่ละบัญชีสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  321247วิธีการกำหนดค่าการรักษาความปลอดภัยสำหรับการบันทึกการจัดส่ง
 • ค่าความละเอียดของชื่อไม่ทำงาน ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณในระบบการแก้ปัญหาชื่อที่คุณใช้ (เช่น DNS, WINS โฮสต์ หรือ lmhosts)สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
  169790วิธีการแก้ไขปัญหา TCP/IP พื้นฐาน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 328306 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 17 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL 2005 Server Enterprise
 • Microsoft SQL 2005 Server Workgroup
Keywords: 
kbinfo kbmt KB328306 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:328306

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com