Nguyên nhân ti?m năng c?a các thông báo l?i "SQL Server không t?n t?i ho?c truy c?p b? t? ch?i"

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328306 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

"SQL Server không t?n t?i ho?c truy c?p b? t? ch?i" là m?t chung Thông báo Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) ch? ra r?ng các máy tính đang ch?y Microsoft SQL Server không th? liên l?c. Chung này thông đi?p có nhi?u nguyên nhân ti?m năng. M?t s? trong nh?ng nguyên nhân ph? bi?n nh?t đư?c mô t? trong ph?n "Thông tin thêm".

Chú ý Các thông báo l?i sau đây c?ng có tương t? như nguyên nhân:
SQL Server không s?n dùng ho?c không t?n t?i
Các máy ch? SQL đư?c ch? đ?nh không t?m th?y

THÔNG TIN THÊM

"SQL Server không t?n t?i ho?c truy c?p b? t? ch?i" tin nh?n không ch? ra nh?ng đi?u sau đây:
 • R?ng ti?n tr?nh đăng nh?p vào máy ch? SQL th?t b?i.
 • SQL Server không có quy?n đúng đ?n quá tr?nh truy v?n.
 • B?n không th? s? d?ng SQL Server xác th?c b?i v? ch? Xác th?c c?a Windows đư?c phép.

Nguyên nhân ti?m năng

H? ph?c v? liên quan đ?n nguyên nhân

N?u không có máy tính khách hàng có th? k?t n?i vào máy tính đó là ch?y SQL Server, có th? có m?t v?n đ? phía máy ch?.
 • SQL Server không đư?c cài đ?t trên máy tính mà b?n ch? đ?nh trong chu?i k?t n?i. Ki?m ch?ng r?ng SQL Server th?c s? đư?c cài đ?t trên máy tính mà b?n ch? đ?nh trong chu?i k?t n?i c?a b?n.
 • SQL Server không kh?i đ?ng. SQL Server ph?i ch?y đ?n ch?p nh?n k?t n?i.
 • SQL Server không ph?i là l?ng nghe trên giao th?c ho?c c?ng mà b?n đang s? d?ng đ? k?t n?i. Xác đ?nh các máy ch? m?ng Utility trên máy ch? mà giao th?c SQL Server s? s? d?ng và trên nh?ng c?ng TCP/IP SQL Server s? l?ng nghe. Các khách hàng m?ng Utility, m?t MDAC d? li?u ngu?n tên (DSN), ho?c c?a b?n k?t n?i chu?i s? xác đ?nh nh?ng giao th?c và c?ng khách hàng c?a b?n s? d?ng khi nó k?t n?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào các s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  289573PRB: C?u h?nh DSNs v?i SQL Server m?ng-thư vi?n
  328383 SQL Server khách hàng có th? thay đ?i giao th?c khi máy tính khách c? g?ng k?t n?i v?i m?t th? hi?n c?a SQL Server
 • Khi SQL Server b?t đ?u, nó có th? không nghe trên các ch? đ?nh c?ng TCP/IP và không ch?p nh?n các k?t n?i TCP/IP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  293107PRB: TCP\IP c?ng trong ?ng d?ng khác
 • Tên máy ch? SQL là khác nhau t? máy tính Tên. Đ? thêm thông tin v? v?n đ? này đ?i v?i SQL Server 2000, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  303774L?I: "Vi?c đ?i tên m?t máy ch?" ch? đ? trong SQL Server sách tr?c tuy?n là không đ?y đ?
  Đ? thêm thông tin v? v?n đ? này cho SQL Server 7.0, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  195759H?i đáp - SQL Server 7.0 - SQL Setup
  Đ? thêm thông tin v? v?n đ? này cho SQL Server trong m?t môi trư?ng nhóm, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? Xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  307336Làm th? nào đ? thay đ?i tên m?ng SQL Server c?m
 • Cho thông tin b? sung, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Knowledge Base:
  298822Kh?c ph?c: MSDE k?t n?i có th? th?t b?i trên m?t máy tính multihomed
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  306199Kh?c ph?c: Đ?a ch? IP đ?ng không th? k?t n?i v?i SQL Server 2000
 • B?t đ?u v?i SQL Server Desktop Engine (c?n g?i là MSDE 2000) Service Pack 3 (SP3) ho?c SP3a, k?t n?i đ?a phương ch? đư?c phép, b?i m?c đ?nh. N?u b?n mu?n cho phép k?t n?i t? xa v?i công c? máy tính đ? bàn c?a SQL Server, làm theo các bư?c trong bài vi?t sau đây:
  814130 Làm th? nào đ? giúp k?t n?i m?ng an toàn cho cơ s? d? li?u SQL Server 2000 đ?a phương

Khách hàng có liên quan ho?c ?ng d?ng liên quan đ?n nguyên nhân

N?u m?t s? khách hàng máy tính ho?c các ?ng d?ng có th? k?t n?i nhưng ngư?i khác có th? không, b?n có th? đang g?p m?t v?n đ? phía khách hàng.
 • Tên máy tính không t?n t?i. Hai l?n ki?m tra chính t? máy tính mà b?n đang c? g?ng k?t n?i.
 • B?n đang c? truy c?p m?t th? hi?n đư?c đ?t tên c?a SQL Server, nhưng b?n không ph?i ch? đ?nh tên d? đúng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  265808Làm th? nào đ? k?t n?i v?i m?t SQL Server 2000 tên là trư?ng h?p v?i các công c? máy khách Phiên b?n trư?c
 • An ninh c?p Windows mà b?n đang s? d?ng đ? k?t n?i là khác v?i nh?ng g? b?n mong đ?i. Ví d?, thông tin Internet c?a Microsoft D?ch v? (IIS) s? d?ng IUSR_computername, không có các tài kho?n mà b?n đăng nh?p vào Windows ho?c có l? m?t tài kho?n khác tùy thu?c vào cách b?n c?u h?nh IIS. Thêm vào đó, đư?c liên k?t các máy ch? s? d?ng b?i c?nh an ninh c?p Windows c?a SQL Server đ?i l? trong m?t s? hoàn c?nh. B?i c?nh an ninh tài kho?n mà b?n đang s? d?ng có th? không có th? truy c?p vào máy tính mà trên đó SQL Server đư?c cài đ?t.
 • B?n không s? d?ng giao th?c đúng. Ki?m tra khách hàng c?a b?n M?ng Utility (CNU) đ? xác minh các giao th?c mà b?n đang s? d?ng (cho trư?c đó các phiên b?n c?a MDAC, b?n thi?t l?p m?c đ?nh thay v? c?a vi?c cho phép các giao th?c). Ngoài ra, xác minh cho dù có b?t k? bí danh đư?c xác đ?nh b?ng CNU mà xác đ?nh m?t giao th?c khác nhau ho?c c?ng (ho?c c? hai) hơn b?n mong đ?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
  328383SQL Server khách hàng có th? thay đ?i giao th?c khi máy tính khách c? g?ng k?t n?i v?i m?t th? hi?n c?a SQL Server
  289573 PRB: C?u h?nh DSNs v?i SQL Server m?ng-thư vi?n
 • B?n đ? lo?i b? các khách hàng cho m?ng c?a Microsoft m?ng thành ph?n t? thu?c tính m?ng trên máy khách. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  253959Khách hàng cho các ch?c năng m?ng c?a Microsoft khi unbound t? b? đi?u h?p m?ng
 • N?u SQL Server nhóm, b? đi?u h?p m?ng có th? không chính xác tên ho?c đư?c c?u h?nh. N?u b? đi?u h?p m?ng nào đư?c đ?t tên v?i đ?c bi?t k? t? ho?c v?i h?n h?p trư?ng h?p, đ?i tên chúng. Xác minh r?ng các b? đi?u h?p m?ng trên máy tính đư?c c?u h?nh đúng.
 • B?n có th? g?p nh?ng tác d?ng ph? c?a m?t MDAC mismatch. Cho thêm thông tin, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem các bài vi?t trong các Cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  307255Thành ph?n Checker: Ch?n đoán v?n đ? và c?u h?nh l?i ti?n tr?nh cài đ?t MDAC
 • Ki?m tra các giao th?c đư?c xác đ?nh trong sau đây subkey:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\ConnectTo\DSQUERY
  Giá tr? này thư?ng ph?n ánh các thi?t l?p trong các CNU, nhưng đôi khi nó không. N?u giá tr? là DBNETLIB, nó s? d?ng m?t trong các giao th?c trong các giao th?c đư?c kích ho?t danh sách CNU. N?u m?t giao th?c c? th? đư?c li?t kê, mà giao th?c đư?c s? d?ng đ? thay th?.
 • B?n đang c? g?ng đ? k?t n?i thông qua đư?ng ?ng đư?c đ?t tên, nhưng ho?c là ?ng tên mà SQL Server là nghe đ? thay đ?i t? m?c đ?nh, ho?c b?n đang s? d?ng tên đư?ng ?ng không chính xác.

  Đ?i v?i m?t trư?ng h?p m?c đ?nh, s? d?ng ?ng sau đây trong máy ch? m?ng h?u ích:
  \\.\pipe\sql\query
  Đ?i v?i m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo, s? d?ng:
  \\.\pipe\MSSQL$instancename\sql\query
 • B?n đ? ch? đ?nh m?t DSN đó không ph?i là chính xác lo?i (t?p tin, ngư?i dùng ho?c h? th?ng). Cho thêm thông tin v? các lo?i khác nhau c?a DSNs, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  213772Làm th? nào đ? s? d?ng h? th?ng, ngư?i s? d?ng và ngu?n d? li?u t?p tin
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào đây s? bài vi?t đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  290820L?I: SQL Desktop Edition: chia s? b? nh? l?i k?t n?i sau khi b?n cài đ?t MDAC 2.6

Nguyên nhân m?ng liên quan ho?c liên quan đ?n tên mi?n

N?u b?n nh?n đư?c thông báo l?i này ch? v?i máy tính trong m?t tên mi?n c? th?, trên con nh?t đ?nh, ho?c phía sau tư?ng l?a, xem xét các v?n đ? sau.
 • M?t tư?ng l?a ho?c b? đ?nh tuy?n không đư?c c?u h?nh đúng ho?c đ? c?u h?nh đ? ch?n c?ng UDP 1434. N?u c?ng UDP 1434 b? ch?n, b?n có th? ph?i ch? đ?nh c?ng mà máy ch? SQL nghe trong chu?i k?t n?i c?a b?n t? khách hàng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong ki?n th?c Microsoft Cơ s?:
  287932C?ng TCP c?n thi?t đ? liên l?c v?i SQL Server thông qua tư?ng l?a
  318432 L?I: Không th? k?t n?i v?i m?t trư?ng h?p đư?c đ?t tên theo t?p h?p thông qua tư?ng l?a
 • Ngư?i dùng chính sách b?o m?t c?c quy?n chuy?n như?ng cho c?a b?n Trương m?c Windows không cho phép truy c?p t? m?ng. Truy c?p các "vào đây Máy tính t? m?ng"chính sách ph?i đư?c cho phép. Ngoài ra, các "t? ch?i quy?n truy c?p vào máy tính này t? m?ng"ph?i không đư?c c?p.
 • Có m?t v?n đ? tin tư?ng tên mi?n, ho?c m?t trong các máy tính là trong m?t nhóm làm vi?c và do đó có th? có quy?n truy c?p đ?n các tên mi?n. Trong m?t s? trư?ng h?p, đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, b?n có th? t?o ra cùng m?t tài kho?n Windows đ?a phương trên c? hai các máy tính v?i cùng m?t m?t kh?u cho m?i tài kho?n. Đ? bi?t thêm chi ti?t, Nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong Microsoft Ki?n th?c cơ b?n:
  321247Làm th? nào đ? c?u h?nh b?o m?t cho tàu bè Nh?t k?
 • Đ? phân gi?i tên b?n là không làm vi?c. Ki?m tra thi?t đ?t c?a b?n h? th?ng phân gi?i tên mà b?n s? d?ng (ví d? như DNS, th?ng, máy ch?, ho?c LMHOSTS). Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t sau đây s? đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  169790Làm th? nào đ? kh?c ph?c v?n đ? cơ b?n TCP/IP

Thu?c tính

ID c?a bài: 328306 - L?n xem xét sau cùng: 18 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 7.0 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbsqlsetup kbinfo kbmt KB328306 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328306

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com