Làm th? nào đ? s? d?ng tính năng Set Program Access and Defaults trong Windows XP Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328326
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? cách s? d?ng tính năng Set Program Access and Defaults đư?c kèm v?i Windows XP Service Pack 1 (SP1). Thông tin này là dành cho ngư?i dùng c?p cao và các chuyên gia CNTT. Đ? bi?t thêm thông tin bao g?m các thông tin cơ b?n v? các tính năng Set Program Access and Defaults trong Windows XP SP1, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
332003Làm th? nào đ? thay đ?i chương tr?nh m?c đ?nh c?a b?n và cho phép hay lo?i b? truy nh?p đ?n Microsoft Windows và các chương tr?nh không ph?i c?a Microsoft
Chú ý Cho các chương tr?nh đ? xu?t hi?n trong Set Program Access and Defaults, h? ph?i đư?c đăng k?. Thông tin v? cách th?c nhà cung c?p ph?n m?m có th? đăng k? chương tr?nh c?a h?, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa969350.aspx

Ch? đ?nh chương tr?nh m?c đ?nh

Các Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh bi?u tư?ng này n?m trên các B?t đ?u tr?nh đơn và trong công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel. N?u b?n là m?t ngư?i qu?n tr? máy tính, b?n có th? s? d?ng đ?t truy nh?p chương tr?nh và các m?c đ?nh tính năng đ? ch? đ?nh các m?c đ?nh chương tr?nh cho m?t s? các ho?t đ?ng như duy?t Web, g?i thư đi?n t? ho?c chơi phương ti?n truy?n thông. B?n c?ng có th? ki?m soát như th? nào c?a chương tr?nh, phím t?t, và các bi?u tư?ng m?c tr?nh đơn xu?t hi?n.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh chương tr?nh m?c đ?nh, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
332003Làm th? nào đ? thay đ?i chương tr?nh m?c đ?nh c?a b?n và cho phép hay lo?i b? truy nh?p đ?n Microsoft Windows và các chương tr?nh không ph?i c?a Microsoft
Chú ý Microsoft Windows Messenger, Microsoft Windows Media Player và Microsoft máy ?o (VM) không đư?c bao g?m trong Windows XP 64-bit Edition. Các chương tr?nh này không xu?t hi?n trong các tính năng Set Program Access and Defaults trong Windows XP 64-bit Edition.

Lo?i b? truy nh?p đ?n các chương tr?nh Microsoft Windows

Đ? lo?i b? truy nh?p đ?n các chương tr?nh như Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Windows Media Player ho?c Windows Messenger n?u b?n là m?t ngư?i qu?n tr? máy tính (ho?c thành viên c?a nhóm qu?n tr? viên), b?n có th? s? d?ng b?ng đi?u khi?n (như đư?c mô t? trư?c đó), m?t th? t?c thi?t l?p không giám sát, ho?c công c? Sysprep ho?c công c? nhà máy sau khi ch?y chương tr?nh cài đ?t.

Khi b?n s? d?ng các phương pháp đ? lo?i b? truy nh?p đ?n các chương tr?nh, các phím t?t chu?n và bi?u tư?ng chương tr?nh cho các chương tr?nh đư?c xóa t? các B?t đ?u Menu, máy tính đ? bàn và các đ?a đi?m khác. Nh?ng phương pháp này không lo?i b? các t?p tin th?c thi (.exe ho?c .dll t?p) cho các chương tr?nh ho?c vô hi?u hóa b?t k? hi?p h?i t?p tin và giao th?c mà chương tr?nh có th? đ? đăng k? cho chính nó. Liên k?t các lo?i t?p tin thích h?p và các giao th?c v?i chương tr?nh khác, c?u h?nh nó như là chương tr?nh m?c đ?nh. N?u chương tr?nh không đư?c đăng k? trong Set Program Access and Defaults, liên h? v?i nhà cung c?p thông tin v? làm th? nào đ? làm cho chương tr?nh chương tr?nh m?c đ?nh này ho?c liên k?t các lo?i t?p và giao th?c v?i chương tr?nh.

S? d?ng ti?n tr?nh cài đ?t không giám sát

N?u b?n là ngư?i qu?n tr?, b?n có th? lo?i b? quy?n truy c?p vào Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player ho?c Windows Messenger là m?t ph?n c?a m?t th? t?c thi?t l?p không c?n giám sát ho?c sau khi các thi?t l?p ch?y b?ng cách s? d?ng các công c? Sysprep ho?c công c? nhà máy. Nh?ng phương pháp này gi? đ?nh b?n đang s? d?ng phương pháp cài đ?t tích h?p. Phương pháp này cho phép b?n cài đ?t Windows XP và d?ch v? gói cùng m?t lúc.

Đ? lo?i b? quy?n truy c?p vào Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player và Windows Messenger trong lúc thi?t l?p không c?n giám sát ho?c trong Sysprep, thêm m?t ph?n [thành ph?n] Unattend.txt t?p tin có ch?a các tùy ch?n sau:
[Components]
IEAccess = Off
OEAccess = Off
WMPOCM = Off
WMAccess = Off
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phương pháp này, có đư?c các t?p tin Deploy.cab. T?p tin này là m?t t?p tin nén có ch?a m?t t?p h?p các công c?. Các t?p tin Deploy.cab đư?c đ?t trong c?p Support\Tools trên đ?a CD Windows XP SP1. Đ?i v?i thông tin v? các công c?, xem "Microsoft Windows công ty tri?n khai công c? c?a ngư?i s? d?ng hư?ng d?n" giúp t?p tin (Deploy.chm). T?p này đư?c bao g?m trong Deploy.cab. T?p tr? giúp này cung c?p m?t danh sách các công c?, ch? d?n cách s? d?ng chúng, và thêm thông tin v? cách đây, tu? ch?nh và tri?n khai các gói d?ch v?.

S? d?ng các công c? Sysprep ho?c công c? nhà máy sau khi cài đ?t

Đ? lo?i b? quy?n truy c?p vào Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player ho?c Windows Messenger sau khi b?n đ? cài đ?t Windows, hoàn thành m?t trong nh?ng phương pháp đư?c di?n t? trong ph?n này.

Đ? lo?i b? truy nh?p b?ng cách s? d?ng Sysprep

Đ? lo?i b? quy?n truy c?p vào Internet Explorer, Outlook Express, Windows Media Player và Windows Messenger b?ng cách s? d?ng Sysprep:
 1. Thêm m?t ph?n [thành ph?n] Unattend.txt t?p tin có ch?a các tùy ch?n sau:
  [Components]
  IEAccess = Off
  OEAccess = Off
  WMPOCM = Off
  WMAccess = Off
 2. Thêm d?ng l?nh sau b? ph?n [GuiRunOnce] Sysprep.inf trư?c khi b?n ch?y Sysprep:
  [GuiRunOnce] 
  
  sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:unattend.txt /q /r /c /x
  
Đ? lo?i b? truy nh?p b?ng cách s? d?ng các t?p tin Winbom.ini và công c? nhà máy
 1. T?o m?t t?p tin Winbom.ini có m?c đư?c mô t? trư?c đó trong ph?n [thành ph?n].
 2. Thêm d?ng l?nh sau b? ph?n [GuiRunOnce] Sysprep.inf trư?c khi b?n ch?y sysprep-nhà máy:
  [GuiRunOnce]
  sysocmgr /i:%windir%\inf\sysoc.inf /u:winbom.ini /q /r /c /x
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? phương pháp này, có đư?c các t?p tin Deploy.cab. T?p tin này là m?t t?p tin nén có ch?a m?t t?p h?p các công c?. Các t?p tin Deploy.cab đư?c đ?t trong c?p Support\Tools trên đ?a CD Windows XP SP1. Đ?i v?i thông tin v? các công c?, xem "Microsoft Windows công ty tri?n khai công c? c?a ngư?i s? d?ng hư?ng d?n" giúp t?p tin (Deploy.chm). T?p này đư?c bao g?m trong Deploy.cab. T?p tr? giúp này cung c?p m?t danh sách các công c?, ch? d?n cách s? d?ng chúng, và thêm thông tin v? cách đây, tu? ch?nh và tri?n khai các gói d?ch v?.

Các chính sách hành chính cho Set Program Access and Defaults

Có hai chính sách hành chính đ? đi?u khi?n các tính năng Set Program Access and Defaults. M?t trong nh?ng chính sách lo?i b? bi?u tư?ng t? các B?t đ?u tr?nh đơn, và m?t trong nh?ng chính sách gi?u các Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh ph?n công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel.

Lo?i b? bi?u tư?ng Set Program Access and Defaults t? menu b?t đ?u

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

Đ? lo?i b? các Thi?t l?p m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh bi?u tư?ng t? các B?t đ?u tr?nh đơn, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Đ?i v?i t?t c? ngư?i dùng, thêm m?t giá tr? DWORD tên là NoSMConfigurePrograms mà có giá tr? b?ng 1 đ? thi?t l?p cơ quan đăng k? sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 • Đ?i v?i ngư?i dùng hi?n th?i ch?, thêm m?t giá tr? DWORD đư?c đ?t tên theo NoSMConfigurePrograms mà có giá tr? b?ng 1 đ? thi?t l?p cơ quan đăng k? sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
Đ? thêm các giá tr? registry:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  • Cho t?t c? ngư?i dùng:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
  • Đ?i v?i ngư?i dùng hi?n th?i:
   HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
 3. N?u m?t subkey Explorer không đ? t?n t?i:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
  2. Lo?i Thám hi?m tên m?i subkey, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Giá trị DWORD.
 5. Lo?i NoSMConfigurePrograms cho tên c?a DWORD và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p chu?t ph?i NoSMConfigurePrograms, sau đó b?m S?a đ?i.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.
 9. Khởi động lại máy tính.

?n truy nh?p chương tr?nh thi?t l?p và giá tr? m?c đ?nh trong thêm/lo?i b? chương tr?nh

Đ? ?n các tính năng Set Program Access and Defaults trong công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh trong Control Panel, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
 • Đ?i v?i t?t c? ngư?i dùng, thêm m?t giá tr? DWORD tên là NoChooseProgramsPage mà có giá tr? b?ng 1 đ? thi?t l?p cơ quan đăng k? sau đây:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
 • Đ?i v?i ngư?i dùng hi?n th?i ch?, thêm m?t giá tr? DWORD tên là NoChooseProgramsPage có giá tr? b?ng 1 đ? thi?t l?p cơ quan đăng k? sau đây:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
Đ? thêm các giá tr? registry:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i regedit trong các M? h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 2. Xác đ?nh v? trí và sau đó b?m đúp chu?t vào ch?a khóa sau trong registry:
  • Cho t?t c? ngư?i dùng:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
  • Đ?i v?i ngư?i dùng hi?n th?i:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies
 3. N?u m?t G? cài đ?t subkey không đ? t?n t?i:
  1. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m Key.
  2. Lo?i G? cài đ?t tên m?i subkey, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. B?m vào các G? cài đ?t subkey, đi?m đ?n M?i trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, và sau đó nh?p vào Giá trị DWORD.
 5. Lo?i NoChooseProgramsPage cho tên c?a giá tr? DWORD và sau đó nh?p vào Ok.
 6. Nh?p chu?t ph?i NoChooseProgramsPage, sau đó b?m S?a đ?i.
 7. Trong các Dữ liệu giá trị h?p, lo?i 1, sau đó b?m Ok.
 8. Thoát kh?i Registry Editor.

Khắc phục sự cố

Danh sách sau di?n t? v?n đ? đ? bi?t r?ng b?n có th? kinh nghi?m khi b?n s? d?ng các tính năng Set Program Access and Defaults trong Windows XP SP1:
 • Bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:
  B?n không có quy?n đ? đ?t m?c đ?nh và truy nh?p chương tr?nh
  Các tính năng Set Program Access and Defaults là ch? dành cho qu?n tr? viên máy tính. Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? máy tính c?a b?n đ? đư?c giúp đ?.
 • B?n không th? ch? đ?nh khác nhau m?c đ?nh cho ngư?i dùng khác nhau.

  Các tính năng Set Program Access and Defaults áp d?ng cho t?t c? ngư?i dùng máy tính c?a b?n. B?n không th? ch? đ?nh chương tr?nh khác nhau m?c đ?nh cho ngư?i dùng khác nhau ho?c lo?i b? truy nh?p đ?n các chương tr?nh cho ch? là m?t s? ngư?i s? d?ng.
 • Windows Messenger b?t đ?u khi Outlook Express đư?c m? ra sau khi b?n lo?i b? quy?n truy c?p vào Windows Messenger.

  Sau khi b?n lo?i b? quy?n truy c?p vào Windows Messenger, Windows Messenger v?n b?t đ?u khi b?n m? Outlook Express. T?nh tr?ng này có th? x?y ra sau khi b?n th?c hi?n m?t trong các bư?c sau:
  • B?n r? ràng các Cho phép truy nh?p đ?n chương tr?nh này ki?m tra h?p trong Set Program Access and Defaults.
  • B?n lo?i b? quy?n truy c?p vào Windows Messenger s? d?ng tính năng c?u ph?n c?a Windows Add/Remove trong công c? thêm/lo?i b? chương tr?nh.
  Để có thêm thông tin về vấn đề này, bấm số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
  327390Windows Messenger b?t đ?u khi b?n b?t đ?u Outlook Express sau khi b?n lo?i b? quy?n truy c?p vào Windows Messenger

THAM KH?O

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các tính năng Set Program Access and Defaults đư?c kèm v?i Windows XP SP1, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa969379.aspx
http://www.Microsoft.com/about/Legal/consentdecree
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c SP1 cho Windows XP, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322389Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất
Các s?n ph?m c?a bên th? ba đư?c th?o lu?n trong bài vi?t này đư?c s?n xu?t b?i các công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, liên quan đ?n hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 328326 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
T? khóa: 
kbproductlink kbregistry kbenv kbhowtomaster kbmt KB328326 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328326

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com