SQL Server khách hàng có th? thay đ?i giao th?c khi máy tính khách c? g?ng k?t n?i v?i m?t th? hi?n c?a SQL Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328383 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Máy tính khách hàng có Microsoft d? li?u truy c?p các thành ph?n (MDAC) Phiên b?n 2.6, ho?c m?i hơn, có th? th? nhi?u giao th?c ho?c thông tin liên l?c Interprocess (IPC) cơ ch? đ? thi?t l?p các k?t n?i đ?n máy ch? SQL.

THÔNG TIN THÊM

M?t nâng cao đ? đư?c th?c hi?n đ? thư vi?n bên m?ng khách hàng, Dbnetlib.dll cho MDAC Phiên b?n 2.6, và sau này. V?i MDAC Phiên b?n 2.6, và sau đó, n?u nhi?u giao th?c có s?n, và m?t n? l?c k?t n?i v?i các giao th?c đ?u tiên không thành công, ?ng d?ng khách hàng ngay l?p t?c c? g?ng s? d?ng m?t trong các giao th?c khác.

Theo m?c đ?nh, khách hàng có TCP và Named Pipes là có s?n giao th?c. B?n có th? thao tác giao th?c đ?t hàng b?ng cách s? d?ng các ti?n ích SQL Server khách hàng. ?ng d?ng khách s? d?ng các giao th?c theo th? t? đư?c ch? đ?nh trên máy khách. B? giao th?c đư?c lưu tr? t?i v? trí ch? ch?t đăng k? sau dư?i giá tr? ProtocolOrder:
HKLM\Software\Microsoft\MSSQLServer\Client\SuperSocketNetLib

N?u b?n đang s? d?ng SQL Server 2005, b? giao th?c đư?c lưu gi? trong các ProtocolOrder m?c nh?p Registry dư?i registry subkey sau đây:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSSQLServer\Client\SNI9.0


Ví d?, n?u m?t máy tính khách hàng có c? TCP và Named Pipes có s?n, và th? t? là:
 • TCP
 • Đư?c đ?t tên theo đư?ng ?ng
khi máy tính khách hàng c? g?ng đ? làm cho m?t k?t n?i TCP đ?n máy ch? và c? g?ng k?t n?i tr? v? m?t m? tr? l?i khác không, khách hàng minh b?ch c? g?ng k?t n?i b?ng cách s? d?ng giao th?c ti?p theo trong danh sách là tên là ?ng. Trong trư?ng h?p này, khách hàng không th? làm cho m?t k?t n?i TCP; Tuy nhiên, khách hàng thành công làm cho m?t k?t n?i Named Pipes.

Chú ý Khách hàng không nh?n đư?c m?t l?i đó cho th?y các giao th?c đ?u tiên không thành công.

N?u ?ng d?ng khách hàng s? d?ng giao th?c th? hai, và nó c?ng tr? v? l?i, l?i đư?c tr? l?i cho khách hàng.

N?u b?n th?c hi?n m?t bí danh b?ng cách s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây, ?ng d?ng khách s? d?ng các thông tin bí danh đ? thi?t l?p k?t n?i đ?n máy ch? và không s? d?ng b?t k? giao th?c b? sung.
 • B?ng cách s? d?ng các ti?n ích SQL Server khách hàng m?ng
 • B?ng cách s? d?ng SQL Server Configuration Manager (SQL Server 2005)
 • Khi b?n t?o m?t ODBC d? li?u ngu?n tên (DSN)
N?u b?n mu?n ki?m soát các giao th?c ?ng d?ng khách hàng s? d?ng cho m?i n? l?c k?t n?i, và không cho phép khách hàng đ? th? nhi?u giao th?c, b?n có th? th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • S? d?ng m?ng lư?i khách hàng SQL ti?n ích ho?c SQL Server Configuration Manager đ? t?o ra m?t bí danh b?ng cách xác đ?nh giao th?c mà b?n thích.
 • Ch? r? các ngh? đ?nh thư trong chu?i k?t n?i c?a b?n. Ví dụ:
  "DSN=DSNName;SERVER=servername;DATABASE=YourDataBaseName;Network=DBMSSOCN;Address=IP_Address,1433;UID=YourUID;PWD=YourPassword;"
  Trong ví d? này, b?n ch? đ?nh giao th?c m?ng như "DBMSSOCN", có ngh?a r?ng b?n mu?n s? d?ng giao th?c TCP/IP. N?u b?n ch? đ?nh các giao th?c bên trong c?a b?n k?t n?i chu?i, Dbnetlib ch? s? d?ng giao th?c đ? ch? ra và không c? g?ng b?t c? giao th?c khác. Tương t? như v?y, đ? cho phép đư?ng ?ng tên là giao th?c ch?, s? d?ng m?t k?t n?i chu?i tương t? như này:
  "DSN=DSNName;SERVER=servername;DATABASE=YourDataBaseName;Network=DBNMPNTW;Address=\\.\pipe\sql\query;UID=YourUID;PWD=YourPassword;"
 • S? d?ng ti?n ích m?ng lư?i khách hàng đ? lo?i b? các giao th?c khác.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

SQL Server sách tr?c tuy?n; ch? đ?: "SQL Server khách hàng m?ng ti?n ích"

Thu?c tính

ID c?a bài: 328383 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Data Access Components 2.6
 • Microsoft Data Access Components 2.7
 • Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Express Edition
 • Microsoft SQL Server 2005 Workgroup Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB328383 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328383

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com