Tên thư m?c đư?c thay đ?i đ? "FolderName_NTFRS_<xxxxxxxx>"</xxxxxxxx>

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328492 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

D?ch v? sao nhân b?n t?p (FRS) có th? thay đ?i tên c?a thư m?c b?ng cách thêm "NTFRS_xxxxxxxx"đ? tên thư m?c.

Chú ý Trong ví d? này, xxxxxxxx đ?i di?n cho 8 ch? s? ng?u nhiên h? th?p l?c phân.

Dư?i đây là m?t ví d? v? hai thư?ng xuyên thay đ?i c?p:

07/29/2002 09:58a chính sách
07/29/2002 09:58a Policies_NTFRS_000add30
07/29/2002 10:18a script
07/29/2002 10: 02 p scripts_NTFRS_000874bb

NGUYÊN NHÂN

Khi hai ngư?i dùng t?o m?t thư m?c cùng tên trên hai b?n sao khác nhau, d?ch v? nhân b?n t?p (FRS) phát hi?n m?t cu?c xung đ?t tên trong khi sao chép.

M?t trong nh?ng ưu tiên đưa các ho?t đ?ng t?o và thư m?c đó v?n gi? tên. Tên c?p khác là thay đ?i.

Có hai nguyên nhân ph? bi?n c?a v?n đ? này:
 • M?t thư m?c đư?c t?o ra trên nhi?u máy tính trong các b?n sao thi?t l?p trư?c khi thư m?c có th? nhân r?ng. Ngư?i qu?n tr? ho?c chương tr?nh có th? t?o thư m?c trùng l?p trên FRS các thành viên. Đi?u này có th? x?y ra, ví d?, n?u các qu?n tr? viên đang c? g?ng đ? làm cho d? li?u phù h?p trong s? t?t c? các thành viên v?i m?t b?n sao b?ng tay.
 • B?n b?t đ?u m?t khôi ph?c th?m quy?n (D4) trên m?t máy ch? và:
  • B?n đ? không ng?ng các d?ch v? trên t?t c? các thành viên khác c?a b? b?n sao reinitialized trư?c khi d?ch v? NTFRS kh?i đ?ng l?i sau khi khôi ph?c th?m quy?n.
  • B?n đ? không đ?t các D2 khóa s? đăng k? trên t?t c? các thành viên c?a các b?n sao reinitialized thi?t l?p trư?c khi m?t máy ch? nhân r?ng ra bên ngoài thay đ?i đ? reinitialized các thành viên c?a b? b?n sao.

GI?I PHÁP

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Đ?i tên các thư m?c g?c và thư m?c thay đ?i v?i tên g?i khác nhau, và sau đó ch? đ?i cho các tên m?i đ? tuyên truy?n thông qua h? th?ng.

  Đi?u này làm cho ch?c ch?n r?ng c?p sau đó có m?t tên g?i trong su?t SYSVOL, và tên và GUIDs phù h?p trên t?t c? các thành viên.

  Chú ý Không xóa thư m?c không mong mu?n và đ?i tên m?t khác. Đi?u này có th? d?n đ?n nhi?u hơn đ?t tên cu?c xung đ?t.
 2. Sau khi đ?i tên đ? tuyên truy?n, ch?n thư m?c b?n mu?n gi? l?i, và sau đó đ?i tên nó quay l?i tên g?c. Khác thay đ?i thư m?c có th? sau đó b? xóa b? m?t cách an toàn.

  Chú ý Trư?c khi b?n xoá b?t k? c?a các thư m?c, đó là m?t th?c hành t?t nh?t đ? đ?m b?o r?ng b?n có m?t b?n sao lưu c?a d? li?u g?c (và đ?y đ?).

THÔNG TIN THÊM

T?t c? các t?p và c?p FRS qu?n l? duy nh?t đư?c xác đ?nh b?i m?t ID t?p tin đ?c bi?t g?i là m?t t?p tin GUID. FRS s? d?ng t?p tin GUIDs làm đ?nh danh kinh đi?n c?a t?p và c?p đư?c đang đư?c nhân r?ng.

FRS c? g?ng đ?m b?o r?ng GUID cho m?i t?p tin ho?c thư m?c chính xác là gi?ng nhau trên t?t c? các thành viên c?a b? b?n sao. FRS, cái tên t?p ho?c c?p có th? nh?n th?y trong Windows Explorer ho?c DIR l?nh là ch? là m?t tài s?n c?a t?p ho?c c?p. Tên và đư?ng d?n không có nh?n d?ng c?a t?p tin. GUID là đ?nh danh c?a t?p tin.

N?u m?t thành viên FRS nh?n đư?c đơn đ?t hàng bi?n đ?i đ? t?o ra m?t thư m?c có tên đ? t?n t?i nhưng có m?t t?p tin khác nhau GUID so v?i thư m?c trư?c đó, FRS phát hi?n m?t xung đ?t đ?t tên. B?i v? các t?p tin GUIDs cho hai thư m?c khác nhau, nó không th? là thay đ?i vào thư m?c hi?n có. Trong trư?ng h?p này, thư m?c xung đ?t đư?c cho m?t tên m?i c?a các h?nh th?c FolderName_NTFRS_GUIDname.

Chú ý Trong ví d? này, FolderName là tên g?c c?a thư m?c và GUIDname là m?t chu?i k? t? duy nh?t XX ch?ng h?n như "001a84b2."

Qu?n tr? viên nên bi?t r?ng x? l? chính sách nhóm s? không ho?t đ?ng trong quá tr?nh làm s?ch lên. Đi?u này là b?i v? đư?ng d?n UNC trong chính sách s? phù h?p v?i tên thư m?c.

Thu?c tính

ID c?a bài: 328492 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB328492 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328492

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com