Phương pháp đ? ngăn ch?n ngư?i dùng t? nén các t?p tin

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328597 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

B?n có th? ngăn ch?n ngư?i dùng t? vi?c đưa nén t?p tin trên m?t máy ch? t?p tin. B?n có th? mu?n làm đi?u này v? CPU đi?n đư?c s? d?ng đ? nén và gi?i nén các t?p tin, ho?c đ? giúp d? đoán sao lưu không gian c?n thi?t.

B?n hoàn toàn không th? ngăn ch?n ngư?i dùng t? đưa nén t?p tin trên m?t máy ch? t?p tin c?a vô hi?u hoá nén trên các máy ch? file. Ví d?, Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003 không có m?t thi?t l?p h? th?ng t?p tin đ? vô hi?u hoá nén. Các thi?t l?p đư?c mô t? trong bài vi?t hotfix này có th? gây ra v?n đ? v?i các chương tr?nh mong đ?i nén có s?n trên m?t kh?i lư?ng s? d?ng h? th?ng t?p NTFS.

Hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t này cung c?p m?t phương pháp đ? vô hi?u hoá nén trên m?t cơ s? cho m?i chương tr?nh trên m?t máy tính khách hàng. H? tr? cho phương pháp này đư?c xây d?ng vào l?p tương thích ?ng d?ng. M?t cách đ? tri?n khai các phương pháp này là b?ng cách s? d?ng các đ?i tư?ng chính sách nhóm máy tính (GPOs).

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows XP. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này t?p tin thu?c tính) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
  Date     Time  Version    Size    File name   Platform SP
  ---------------------------------------------------------------------------
  31-Dec-2002 00:28 5.1.2600.108  1,801,728 Acgenral.dll  x86    none
  20-Dec-2002 19:11         1,055,610 Sysmain.sdb  x86    none
  31-Dec-2002 01:16 5.1.2600.1152 1,821,696 Acgenral.dll  x86    1
  19-Dec-2002 22:42         1,086,000 Sysmain.sdb  x86    1
  16-Dec-2002 22:58 5.1.2600.108  1,801,728 Wacgenral.dll IA64   none
  20-Dec-2002 19:11         1,055,610 Wsysmain.sdb  IA64   none
  18-Dec-2002 19:28 5.1.2600.1152 1,821,696 Wacgenral.dll IA64   1
  19-Dec-2002 22:42         1,086,000 Wsysmain.sdb  IA64   1

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho". Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

THÔNG TIN THÊM

Chú ý B?n ph?i c?u h?nh hotfix này trên m?t cơ s? cho m?i chương tr?nh. Explorer.exe là ch? là m?t ví d?.

Các chương tr?nh như Explorer.exe g?i các GetVolumeInformationch?c năng đ? l?y thông tin v? kh? năng m?t kh?i lư?ng. V?i hotfix này cài đ?t, các ?ng d?ng L?p tương thích có th? gi?u m?t s? các tùy ch?n này, ch?ng h?n như FS_FILE_COMPRESSION ho?c FILE_SUPPORTS_ENCRYPTION.

Sau khi b?n cài đ?t hotfix này, b?n có th? áp d?ng an ninh cơ s? d? li?u (SDB) các t?p tin ch?a các hư?ng d?n v? cách s? d?ng các l?p. Lưu ? r?ng công c? qu?n tr? kh? năng tương thích bao g?m trong b? công c? tương thích ?ng d?ng Microsoft. Đ? t?i v? Microsoft Application Compatibility Toolkit, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 24DA89E9-B581-47B0-B45E-492DD6DA2971 & displaylang = en
Đ? t?o m?t t?p tin SDB đ? ngăn ch?n nén trong Explorer.exe b?ng cách s? d?ng qu?n tr? kh? năng tương thích, theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t Windows XP Service Pack 2 (SP2), ho?c t?i v? và cài đ?t hotfix đư?c bao g?m trong ph?n "Gi?i quy?t" trên máy tính đang ch?y Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).
 2. T?i v? và cài đ?t c?a Microsoft.NET Framework phiên b?n 1.1 Redistributable Package t? Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3 & DisplayLang = en
 3. B?t đ?u công c? qu?n tr? kh? năng tương thích. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n B? công c? tương thích ?ng d?ng c?a Microsoft 4,0, đi?m đ?n Công cụ, sau đó b?m Ngư?i qu?n tr? kh? năng tương thích.
 4. Trong các Ngư?i qu?n tr? kh? năng tương thích giao di?n đi?u khi?n, b?m vào S?a ch?a, lo?i Explorer.exe trong các Tên c?a chương tr?nh ph?i đư?c c? đ?nh h?p, lo?i Microsoft Corp trong các Tên c?a các nhà bán cho chương tr?nh này h?p, và sau đó nh?p vào Tr?nh duy?t.
 5. B?m vào các Explorer.exe t?p tin n?m trong thư m?c c:\Windows, b?m M?, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trong các Ch? đ? đi?u hành h? th?ng danh sách, b?m vào Không có, sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Nếu Xóa t?t c? nút có s?n, h?y nh?p vào Xóa t?t c? đ? xóa t?t c? các b?n s?a l?i tương thích, nh?n vào đây đ? ch?n các GetVolumeInformationLie ki?m tra h?p trong các Kh? năng tương thích Fixes danh sách và b?m Tham s?.
 8. Trong các D?ng l?nh h?p, lo?i 16 đ? vô hi?u hoá nén, g? 131072 đ? vô hi?u hoá m?t m?, ho?c lo?i 131088 đ? vô hi?u hoá nén và m? hóa.
 9. Trong các Tên mô-đun h?p, lo?i Explorer.exe, b?m Bao g?m, b?m Thêm, b?m Ok, sau đó b?m Ti?p theo.
 10. Trong các K?t h?p thông tin h?p tho?i h?p, b?m vào K?t thúc, b?m Lưu trên các Tệp tr?nh đơn, lo?i Explorer.exe trong các Cơ s? d? li?u tên h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 11. Trong các Lưu cơ s? d? li?u h?p tho?i, lo?i Explorer.sdb trong các Tên tệp Box, nh?n vào đây đ? ch?n các C:\Windows\AppPatch thư m?c, và sau đó nh?p vào Lưu.
B?n có th? l?p l?i các bư?c này cho t?t c? các chương tr?nh mà s? d?ng nén ho?c cho các chương tr?nh dùng chung t?p tin h?p tho?i, ch?ng h?n như M? ho?c Löu laøm, b?i v? ngư?i dùng có th? truy nh?p thu?c tính t? các h?p tho?i.

Đ? tri?n khai các t?p tin SDB, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. SDB t?p mà b?n t?o trong thư m?c C:\Windows\AppPatch ph?i phân ph?i cho t?t c? các máy tính c?n thi?t đ?t. Sao t?p SDB vào thư m?c C:Windows\AppPatch ngày máy tính đích.
 2. Ch?y các sdbinst Windows\apppatch\explorer.sdb l?nh cài đ?t các thi?t l?p. L?p l?i cho m?i t?p tin SDB.
Đ? t?o m?t t?p tin SDB đ? cho phép nén trong Explorer.exe b?ng cách s? d?ng qu?n tr? kh? năng tương thích, theo các bư?c sau:
 1. Cài đ?t Windows XP SP2, ho?c t?i v? và cài đ?t hotfix đư?c bao g?m trong ph?n "Gi?i quy?t" trên máy tính đang ch?y Windows XP SP1.
 2. T?i v? và cài đ?t c?a Microsoft.NET Framework phiên b?n 1.1 Redistributable Package t? Microsoft Web site sau:
  http://www.Microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID = 262d25e3-f589-4842-8157-034d1e7cf3a3 & DisplayLang = en
 3. B?t đ?u công c? qu?n tr? kh? năng tương thích. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, đi?m đ?n T?t c? chương tr?nh, đi?m đ?n B? công c? tương thích ?ng d?ng c?a Microsoft 4,0, đi?m đ?n Công cụ, sau đó b?m Ngư?i qu?n tr? kh? năng tương thích.
 4. Trong các Ngư?i qu?n tr? kh? năng tương thích giao di?n đi?u khi?n, b?m vào S?a ch?a, lo?i Explorer.exe trong các Tên c?a chương tr?nh ph?i đư?c c? đ?nh h?p, lo?i Microsoft Corp trong các Tên c?a các nhà bán cho chương tr?nh này h?p, và sau đó nh?p vào Tr?nh duy?t.
 5. B?m vào các Explorer.exe t?p tin n?m trong thư m?c c:\Windows, b?m M?, sau đó b?m Ti?p theo.
 6. Trong các Ch? đ? đi?u hành h? th?ng danh sách, b?m vào Không có, sau đó b?m Ti?p theo.
 7. Nếu Xóa t?t c? nút có s?n, h?y nh?p vào Xóa t?t c? đ? xóa t?t c? các b?n s?a l?i tương thích, nh?n vào đây đ? ch?n các GetVolumeInformationLie ki?m tra h?p trong các Kh? năng tương thích Fixes danh sách, b?m vào Ti?p theo, sau đó b?m K?t thúc trong các K?t h?p thông tin h?p tho?i.
 8. Nh?p vào Lưu trên các Tệp tr?nh đơn, lo?i Explorer.exe trong các Cơ s? d? li?u tên h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 9. Trong các Lưu cơ s? d? li?u h?p tho?i, lo?i Explorer.sdb trong các Tên tệp Box, nh?n vào đây đ? ch?n các C:\Windows\AppPatch thư m?c, và sau đó nh?p vào Lưu.

  Chú ý Nh?p vào Có N?u b?n nh?n đư?c m?t tin nh?n đ? thay th? t?p đ? có.
 10. Áp d?ng t?p này v?i các máy tính mà b?n mu?n cho phép nén m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng các bư?c trong các "đ? tri?n khai SDB t?p:" ph?n trư?c đó trong bài vi?t này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 328597 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbwinxpsp2fix kbqfe kbbug kbfix kbwinxppresp2fix kbmt KB328597 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328597

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com