Các công vi?c l?p l?ch tác v? không làm vi?c và t?o ra các m? l?i 0x8004130f không liên t?c

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328773 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

N?u b?n đang ch?y l?p l?ch tác v? nhi?u công vi?c m?i ngày b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n ngư?i dùng trên máy tính s?, và n?u m?t s? ngư?i trong s? các công vi?c ch?y nhi?u l?n m?t ngày, công ăn vi?c làm có th? không liên t?c m?t thông tin đăng nh?p c?a h? và không ch?y. Khi đi?u này x?y ra, b?n t?m th?y m?c tương t? như các trong t?p tin Schedlgu.txt trong thư m?c Windows:
"Tên công vi?c" (Chương tr?nh) Tem th?i gian ** L?I **
C? g?ng truy xu?t thông tin trương m?c cho tác v? đư?c ch? đ?nh đ? th?t b?i; do đó, tác v? đ? không ch?y. L?i đ? x?y ra, ho?c không có thông tin tài kho?n đ? t?n t?i cho coâng vieäc. L?i c? th? là:
0x8004130f: không có thông tin tài kho?n có th? đư?c t?m th?y trong cơ s? d? li?u b?o m?t tr?nh l?p l?ch bi?u tác v? cho tác v? đư?c ch? đ?nh.

N?u b?n m? thu?c tính cho các công vi?c b? ?nh hư?ng, b?n xem các tài kho?n mà b?n đ? đăng nh?p v?i đư?c ch? đ?nh là tài kho?n mà các vi?c ch?y theo, không có v?n đ? mà tài kho?n đ? đư?c ch? đ?nh trư?c.

NGUYÊN NHÂN

Trong m?t s? k?t h?p hi?m hoi c?a nh?ng trư?ng h?p, cơ s? d? li?u đ?u có s? d?ng b? l?p l?ch tác v? có th? b? h?ng. ?y nhi?m đư?c xóa khi tham nh?ng đư?c phát hi?n. Giao di?n ngư?i dùng cho th?y tên ngư?i dùng hi?n t?i trong thu?c tính c?a công vi?c khi b?n m? m?t công vi?c sau khi nó s? m?t ?y nhi?m c?a nó.

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin Hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? c? th? này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, g?i m?t yêu c?u d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó. Phiên b?n ti?ng Anh c?a S?a ch?a có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê theo sau đây b?ng. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong ph?i h?p universal th?i gian (UTC). Khi b?n xem chi tieát taäp tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.
  Date     Time  Version     Size   File name
  -------------------------------------------------------
  15-Jan-2003 19:13 4.71.2195.6654 123,664 Mstask.exe

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê đ?u bài vi?t này. Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? có đư?c m?t hotfix cho Windows 2000 trung tâm d? li?u máy ch?, nh?p vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
265173 Chương trình Trung tâm dữ liệu và Sản phẩm Windows 2000 Datacenter Server

Thu?c tính

ID c?a bài: 328773 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbsysadmin kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbmt KB328773 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328773

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com