Thành ph?n nh?n làm n?i b?t c?a d?ch v? ch? m?c có th? cho phép truy c?p b?t ng? đ?n n?i dung c?a m?t trang web IIS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328832 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Thành ph?n nh?n làm n?i b?t c?a d?ch v? ch? m?c có th? tr? l?i k?t qu? l?p ch? m?c t? n?i dung trên m?t trang web Internet Information Services (IIS) mà không có th?c thi các đ? án xác th?c đư?c áp d?ng cho n?i dung.

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây.

Phương pháp 1: G? b? cài đ?t d?ch v? ch? m?c

N?u b?n không c?n d?ch v? ch? m?c, b?n nên lo?i b? nó. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Chú ý Khi b?n lo?i b? d?ch v? ch? m?c, b?n c?ng lo?i b? c?u ph?n nh?n làm n?i b?t.
 1. Trong b?ng đi?u khi?n, nh?p vào Thêm ho?c lo?i b? chương tr?nh.
 2. Nh?p vào Thêm/lo?i b? c?u ph?n Windows, sau đó b?m Xóa các D?ch v? ch? m?c h?p ki?m.

Cách 2: Vô hi?u hoá thành ph?n nh?n làm n?i b?t

N?u b?n c?n d?ch v? ch? m?c, nhưng không c?n nh?n làm n?i b?t, b?n nên vô hi?u hóa thành ph?n nh?n làm n?i b?t. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y làm theo các bư?c này, tùy thu?c vào phiên b?n c?a IIS mà b?n đang s? d?ng.
 • IIS 7.0

  Đ? t?t hit nêu b?t trong IIS 7.0 khi d?ch v? ch? m?c đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Khởi động Trình quản lý IIS. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i inetmgr, sau đó b?m Ok.
  2. Trong ngăn d?n hư?ng, nh?p đúp vào ISAPI và h?n ch? CGI.
  3. Trong các Tr?ng thái c?t, lưu ? t?nh tr?ng cho các D?ch v? ch? m?c kho?n m?c. N?u t?nh tr?ng Đư?c phép, b?m Đư?c phép, sau đó b?m T? ch?i trong c?a s? tác v?.
 • IIS 6.0

  Đ? t?t hit nêu b?t trong IIS 6.0 khi d?ch v? ch? m?c đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Khởi động Trình quản lý IIS. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i inetmgr, sau đó b?m Ok.
  2. Trong ngăn d?n hư?ng, nh?p Ph?n m? r?ng d?ch v? web.
  3. Trong các Tr?ng thái c?t, lưu ? t?nh tr?ng cho các D?ch v? ch? m?c kho?n m?c. N?u t?nh tr?ng Đư?c phép, b?m vào các D?ch v? ch? m?c m?c, và sau đó nh?p vào Không cho phép.
 • IIS 5.1 và IIS 5,0

  Đ? t?t hit nêu b?t trong IIS 5.1 ho?c IIS 5.0 khi d?ch v? ch? m?c đư?c cài đ?t, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. Cài đ?t và sau đó ch?y công c? Lockdown IIS. B?n có th? t?i phiên b?n 2.1 c?a IIS khoá c?ng c? t? trung tâm t?i v?.

   Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:
   Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
   T?i v?
   T?i v? Iislockd.exe gói bây gi?.
  2. Trên màn h?nh ch?n Server m?u, nh?p Khác.
  3. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó xác minh r?ng các D?ch v? web ch?n h?p ki?m.
  4. Nh?p vào Ti?p theo, và sau đó xác minh r?ng các Ch? s? máy ch? Web giao di?n ch?n h?p ki?m.
  5. Theo các ch? d?n trên màn h?nh đ? hoàn t?t thu?t s?.
  Ho?c, b?n có th? t? vô hi?u hóa các t?p tin Webhits.dll b?ng cách làm cho nó không th? ti?p c?n IIS. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
  1. D?ng d?ch v? W3svc. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh, và sau đó nh?n ENTER:
   net stop w3svc
  2. Di chuy?n t?i c?p có ch?a Webhits.dll. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau, và sau đó nh?n ENTER:
   CD %WINDIR%\system32
  3. G? l?nh sau đây, sau đó nh?n ENTER:
   cacls webhits.dll/d t?t c? m?i ngư?i
   N?u b?n đư?c nh?c xác nh?n, g? Y, sau đó nh?n ENTER.
  4. Ch?y d?ch v? W3svc. Đ? th?c hi?n vi?c này, g? l?nh sau t?i d?u nh?c l?nh:
   net b?t đ?u w3svc

Phương pháp 3: Xác minh d?ch v? ch? m?c và nh?n v?i c?u h?nh

N?u b?n c?n c? hai d?ch v? ch? m?c và nh?n nêu b?t thành ph?n, b?n nên ch?c ch?n r?ng các t?p tin .htw c?n cùng lo?i c?a các xác th?c IIS mà n?i dung c?a b?n yêu c?u. Ngoài ra, b?n nên đ?m b?o r?ng k?ch b?n đ? cho các t?p tin .htw có các Ki?m tra r?ng t?p tin t?n t?i tùy ch?n cho phép. Đ? xác minh cài đ?t ánh x? k?ch b?n phù h?p, làm theo các bư?c này, tùy thu?c vào phiên b?n c?a IIS mà b?n đang s? d?ng.
 • IIS 7.0
  1. Khởi động Trình quản lý IIS. Đ? làm đi?u này, b?m B?t đ?u, b?m Ch?y, lo?i inetmgr, sau đó b?m Ok.
  2. Trong ngăn d?n hư?ng, nh?p đúp vào X? l? ánh x?.
  3. Trong b?ng ánh x? Handler, t?m b?n đ? cho .htw. B?m đúp vào vi?c l?p b?n đ?.
  4. Nh?p vào Yêu c?u h?n ch?.
  5. Nh?p vào G?i x? l? ch? khi yêu c?u đư?c ánh x? t?i, và sau đó h?y ch?c ch?n r?ng Tệp đư?c ch?n.
  6. Nh?p vào Ok hai l?n.
 • IIS 6.0, IIS 5.1 và IIS 5,0
  1. Trong IIS Microsoft Management Console (MMC)-theo, b?m chu?t ph?i vào các trang Web và b?m Thu?c tính.
  2. B?m vào các Thư m?c chính tab, và sau đó nh?p vào Cấu hình.
  3. Trong các C?u h?nh ?ng d?ng h?p tho?i h?p, b?m vào l?p b?n đ? cho .htw, sau đó b?m Ch?nh s?a.
  4. H?y ch?c ch?n r?ng các Ki?m tra r?ng t?p tin t?n t?i h?p ki?m ch?n và b?m Ok.

   Chú ý Trong IIS 6.0, h?p ki?m này đư?c đ?t tên theo Ki?m ch?ng r?ng t?p t?n t?i.
  5. Ki?m ch?ng r?ng thi?t đ?t xác th?c IIS cho n?i dung c?a b?n là gi?ng như các thi?t đ?t xác th?c cho các t?p .htw.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Nh?n nêu b?t thành ph?n là m?t ph?n c?a d?ch v? ch? m?c làm vi?c v?i IIS đ? tr? v? l?p ch? m?c n?i dung t? m?t trang Web. Khi thành ph?n nêu b?t hit truy c?p URL đư?c l?p ch? m?c, các thành ph?n th?c hi?n đi?u này b?ng cách tr?c ti?p truy c?p n?i dung cho URL và không ph?i b?ng cách làm cho m?t yêu c?u m?i thông qua IIS. Do b?t c? xác th?c IIS c? th? không đư?c áp d?ng cho URL l?p ch? m?c c?a thành ph?n nh?n làm n?i b?t.

M?t tr?nh duy?t Web có th? yêu c?u đư?c l?p ch? m?c n?i dung b?ng cách làm cho m?t yêu c?u cho m?t t?p tin .htw trên trang Web và b?ng cách xác đ?nh URL đư?c l?p ch? m?c. N?u xác th?c IIS là mong mu?n cho n?i dung đư?c l?p ch? m?c, xác th?c nên đư?c đ?t trên các t?p tin .htw và c?ng có th? vào n?i dung th?c t?. Nh?n làm n?i b?t bao g?m m?t t?p tin đ?c bi?t, đư?c xây d?ng trong .htw đư?c đ?t tên Null.htw. Đây là m?t t?p tin ?o và không th?c s? t?n t?i trên đ?a. B?i v? t?p tin này không t?n t?i, b?n không th? c?u h?nh IIS đ? thi hành xác th?c vào t?p tin này. Đ? ngăn ch?n Null.htw t? tr? v? n?i dung đư?c l?p ch? m?c, b?n ph?i c?u h?nh các IIS k?ch b?n đ? cho .htw v? v?y mà b?n đ? s? d?ng tính năng "Ki?m tra r?ng t?p tin t?n t?i".

B?ng sau đây tóm t?t s? s?n có m?c đ?nh c?a các thành ph?n nh?n làm n?i b?t trong nhi?u phiên b?n c?a IIS.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Phiên bảnD?ch v? ch? m?cNh?n làm n?i b?t
IIS 7.0Không đư?c cài đ?tVô hi?u hoá khi d?ch v? ch? m?c đ? đư?c cài đ?t
IIS 6.0Cài đ?tCài đ?t nhưng b? vô hi?u hoá
IIS 5.1Không đư?c cài đ?tKhông đư?c cài đ?t
IIS 5,0Cài đ?tCài đ?t và kích ho?t
Th?a nh?n: Joao Gouveia c?a Telecel-Vodafone và John Omernik đóng góp bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft này.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? IIS 5.0 c?ng, truy c?p vào Microsoft TechNet Web site sau:
http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/cc750568.aspx
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? giúp b?o đ?m máy ch? Web, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft Developer Network (MSDN):
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/aa302432.aspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 328832 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Internet Information Services 7.0
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
 • Microsoft Internet Information Services 5.0
T? khóa: 
kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb kbmt KB328832 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328832

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com