Lielapjoma licenc??anas produkta atsl?gas mai?a dator?, kur? darbojas sist?mas Windows XP 1. servisa pakotne un jaun?kas Windows XP versijas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 328874 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

IEVADS

Br?din?jums. Rakst? min?t?s darb?bas b?s sp?k? tikai lielapjoma licences datu nes?jam. Ja ??s darb?bas m??in?sit veikt OEM vai mazumtirdzniec?bas datu nes?jam, produkta atsl?ga netiks main?ta. Instal?jot Windows XP vai Windows Server 2003, datu nes?jam ir j?atbilst produkta atsl?gai. Proti, ir j?atbilst produkta atsl?gas un datu nes?ja kan?lam (MSDN, mazumtirdzniec?bas, OEM, lielapjoma licence utt.), NV (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition utt.) un valodai (ang?u, fran?u utt.). Tas nepiecie?ams, lai sekm?gi ievad?tu produkta atsl?gu. Ja instal?cijas datu nes?js neatbilst produktu atsl?gai, sa?emat ??du k??das zi?ojumu:
Produkta atsl?ga ir neder?ga.
Ja Windows XP izvieto?anai vair?kos datoros (lielapjoma licenc??anas instal?cija) izmantoj?t "nopludin?tu" produkta atsl?gu (produkta atsl?ga, kura ir publiski pieejama), iesp?jams, nevar?sit instal?t Windows XP 1. servisa pakotni (SP1) vai jaun?kas Windows XP versijas vai autom?tiski ieg?t atjaunin?jumus no Windows atjaunin??anas vietnes. Piem?ram, instal?jot Windows XP SP1 un jaun?kas Windows XP versijas, varat sa?emt ??du k??das zi?ojumu:
?Windows instal??anai izmantot? produkta atsl?ga nav der?ga. Lai nekav?joties ieg?tu der?gu produkta atsl?gu, l?dzu, sazinieties ar savu sist?mas administratoru vai mazumtirgot?ju. Ja jums ??iet, ka esat ieg?d?jies pir?tisku Microsoft programmat?ru, varat ar? sazin?ties ar korpor?cijas Microsoft pretpir?tisma grupu pa e-pastu piracy@microsoft.com. Varat b?t piln?gi dro?s, ka jebk?da personas inform?cija, ko nos?t?t Microsoft pretpir?tisma grupai, tiek tur?ta piln?g? slepen?b?.
?is raksts ir paredz?ts pieredz?ju?am datorlietot?jam. Izdruk?jot rakstu, var?sit ?rt?k p?rskat?t taj? sniegtos ieteikumus.

Papildindorm?cija

Priek?nosac?jumi.

Lai var?tu izmantot ?? raksta inform?ciju, jums j?b?t der?gai produkta atsl?gai. Lai ieg?tu der?gu produkta atsl?gu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s saites, lai sazin?tos ar Microsoft lielapjoma licenc??anas pakalpojumu centru:
https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx

Veicam?s darb?bas, lai main?tu lielapjoma licenc??anas produkta atsl?gu

?aj? rakst? ir aprakst?tas divas metodes, k? main?t Windows XP produkta atsl?gu p?c lielapjoma licenc??anas instal??anas, lai atrisin?tu probl?mu. Vien? metod? ir izmantots Windows aktiviz?cijas ved?a grafiskais lietot?ja interfeiss (GUI) un otr? Windows p?rvald?bas instrument?cijas (WMI) skripts. Aktiviz?cijas ved?a metode ir vienk?r??ka. Tom?r, ja nepiecie?ams main?t produkta atsl?gu vair?kiem datoriem, piem?rot?ka ir skripta metode.

1. metode. Aktiviz?cijas ved?a izmanto?ana

Svar?gi! ?aj? sada??, metod? vai uzdevum? ir aprakst?tas darb?bas, kuras izpildot var modific?t re?istru. Tom?r, ja re?istru modific?sit nepareizi, var rasties nopietnas probl?mas. T?p?c veiciet ??s darb?bas uzman?gi. Papildu dro??bai pirms re?istra modific??anas izveidojiet t? dubl?jumu. P?c tam, ja rodas k?da probl?ma, varat re?istru atjaunot. Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? izveidot re?istra dubl?jumu un to atjaunot, noklik??iniet uz ?? raksta numura un izlasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
322756 K? dubl?t un atjaunot re?istru sist?m? Windows
Ja j?maina tikai da?as lielapjoma licenc??anas produktu atsl?gas, varat izmantot aktiviz?cijas vedni.

Piez?me. Pirms ?o darb?bu veik?anas iesak?m palaist sist?mas atjauno?anas l?dzekli, lai izveidotu jaunu atjauno?anas punktu.
Deaktiviz?jiet sist?mu Windows
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ievadiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 3. Navig?cijas r?t? atrodiet ??du re?istra atsl?gu un p?c tam noklik??iniet uz t?s:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. T?mas r?t? ar peles labo pogu noklik??iniet uz OOBETimer un p?c tam uz Modific?t.
 5. Mainiet vismaz vienu ??s v?rt?bas ciparu, lai deaktiviz?tu sist?mu Windows.
Aktiviz?jiet sist?mu Windows atk?rtoti un pievienojiet jauno produkta atsl?gu
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet ??du komandu un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Noklik??iniet uz J?, v?los piezvan?t klientu servisa p?rst?vim, lai aktiviz?tu sist?mu Windows un p?c tam uz T?l?k.
 4. Noklik??iniet uz Change Product key (Main?t produkta atsl?gu).
 5. Jauno produkta atsl?gu ierakstiet lodzi?? Jaun? atsl?ga un p?c tam noklik??iniet uz Atjaunin?t.

  Ja notiek atgrie?an?s iepriek??j? log?, noklik??iniet uz Atg?din?t v?l?k un restart?jiet datoru.
 6. Atk?rtojiet 1. un 2. darb?bu, lai p?rbaud?tu, vai sist?ma Windows ir aktiviz?ta. Tiek par?d?ts ??ds zi?ojums:
  Sist?ma Windows jau ir aktiviz?ta. Noklik??iniet uz Labi, lai izietu.
 7. Noklik??iniet uz Labi.
 8. Instal?jiet Windows XP 1. servisa pakotni vai jaun?ku Windows XP versiju.
Ja p?c Windows XP SP1 vai jaun?kas Windows XP versijas instal??anas sist?mu Windows nevar restart?t, m??iniet veikt ??das darb?bas.
 1. Restart?jiet savu datoru un s?ciet spiest tastat?ras tausti?u F8, l?dz redzat izv?lni Windows papildu opcijas.
 2. Izv?ln? atlasiet P?d?j? zin?m? der?g? konfigur?cija un nospiediet tausti?u ENTER. Kad tiek atlas?ta ?? opcija, sist?ma Windows tiek start?ta, izmantojot iepriek??jo zin?mo der?go konfigur?ciju.
 3. Atk?rtojiet no 1. l?dz 8. darb?bai sada?? "Aktiviz?t sist?mu Windows atk?rtoti un pievienot jauno produkta atsl?gu".
Ja varat instal?t SP1 vai jaun?ku Windows XP versiju un restart?t sist?mu Windows, probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma nav atrisin?ta, m??iniet 2. metodi vai skatiet vair?k probl?mu nov?r?anas resursu sada?? "N?kam?s darb?bas".

2. metode. Izmantojiet skriptu

?o metodi iesak?m izmantot, ja nepiecie?ams main?t produkta atsl?gu vair?kiem datoriem. Varat izveidot WMI skriptu, kas maina lielapjoma licenc??anas produkta atsl?gu, un izvietot ?o skriptu start??anas skript?.

Skripta paraug? ChangeVLKey2600.vbs un ChangeVLKeySP1, par ko aprakst?ts ?aj? sada??, ir izmantota jaun? lielapjoma licenc??anas atsl?ga, ko v?laties ievad?t k? vienu argumentu. ?? atsl?ga sast?v no piec?m da??m burtciparu form?.

Iesak?m izmantot skriptu ChangeVLKey2600.vbs tajos datoros ar sist?mu Windows XP, kuros nedarbojas Windows XP SP1 vai jaun?kas sist?mas Windows XP versijas, bet skriptu ChangeVLKeySP1.vbs ? tajos datoros ar sist?mu Windows XP, kuros darbojas Windows XP SP1 vai jaun?kas sist?mas Windows XP versijas. ?ie skripti veic ??das funkcijas:
 • Tie iz?em defises rakstz?mes (-) no piecda??g?s burtciparu produkta atsl?gas.
 • Tie izveido klases win32_WindowsProductActivation gad?jumu.
 • Tie izsauc metodi SetProductKey ar jauno lielapjoma licenc??anas produkta atsl?gu.
Varat izveidot pake?failu vai cmd failu, izmantojot jebkuru no ?iem skriptu paraugiem ar jauno produkta atsl?gu k? argumentu. Jauno produkta atsl?gu varat izvietot k? start??anas skripta da?u vai izpild?t no komandrindas, lai produkta atsl?gu main?tu vien? dator?.
Piem?ri.
Lai ieg?tu papildinform?ciju par produkta atsl?gas skript??anu, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/bb457096.aspx
ChangeVLKeySP1.vbs
' 
' WMI skripts - ChangeVLKey.vbs
'
' ?is skripts dator? maina produkta atsl?gu
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT


if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Skriptu nevar izpild?t bez argumenta VolumeProductKey"
  Wscript.echo "Pareizais lietojums: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'ja ir, no?emt defises

for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Next
				
ChangeVLKey2600.vbs
' 
' WMI skripts - ChangeVLKey.vbs
'
' ?is skripts dator? maina produkta atsl?gu
'
'***************************************************************************

ON ERROR RESUME NEXT

if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo "Skriptu nevar izpild?t bez argumenta VolumeProductKey"
  Wscript.echo "Pareizais lietojums: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'ja ir, no?emt defises
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'dz?st re?istra v?rt?bu OOBETimer
for each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

T?l?k 
				
?aj? piem?r? par?d?ts, k? no komandrindas izmantot skriptu ChangeVLKeySP1.vbs.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam uz Izpild?t.
 2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet nor?d?to komandu, kur AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 ir jaun? produkta atsl?ga, kuru v?laties izmantot, un noklik??iniet uz Labi:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Lai ieg?tu papildinform?ciju par ori?in?lo Microsoft programmat?ru, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni:
http://www.microsoft.com/genuine/default.aspx?displaylang=lv
Ja varat instal?t SP1 vai jaun?ku Windows XP versiju un restart?t sist?mu Windows, probl?ma ir atrisin?ta. Ja probl?ma nav atrisin?ta, skatiet sada?u "N?kam?s darb?bas".

N?KAM?S DARB?BAS

Ja ??s metodes nepal?dz?ja nov?rst probl?mas, varat probl?mu nov?r?anu turpin?t pats, izmantojot ??s Microsoft vietnes:
 • Mekl??ana zin??anu b?z?: mekl?jiet Microsoft produktu tehnisk? atbalsta inform?ciju un pa?pal?dz?bas r?kus.
 • Risin?jumu centri: skatiet bie?i uzdotos jaut?jumus un aktu?l?ko atbalsta inform?ciju noteiktam produktam.
 • Citas atbalsta iesp?jas: izmantojiet t?mekli, lai uzdotu jaut?jumus, sazin?tos ar Microsoft klientu atbalsta pakalpojumu sniedz?jiem vai sniegtu atsauksmes.
Ja p?c ?o Microsoft viet?u izmanto?anas jums joproj?m ir jaut?jumi vai nevarat rast risin?jumu Microsoft atbalsta pakalpojumu vietn?, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t?s saites, lai sazin?tos ar atbalsta centru:
http://support.microsoft.com/contactus?ln=lv#tab3

Uzzi?as

Lai ieg?tu papildinform?ciju par neder?g?m produktu atsl?g?m, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
326904 K??das zi?ojums, instal?jot Windows XP 1. servisa pakotni (S par neder?g?m produktu atsl?g?m) vai 2. servisa pakotni (S): "Windows instal??anai izmantot? produkta atsl?ga nav der?ga"
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 328874 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2013. gada 25. j?lijs - P?rskat??ana: 1.0
Attiecas uz:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com