Promena ?ifre proizvoda za koli?insko licenciranje na ra?unaru koji radi pod operativnim sistemom Windows XP SP1 i novijim verzijama operativnog sistema Windows XP

Prevodi ?lanaka Prevodi ?lanaka
Identifikator ?lanka: 328874 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu menjanja registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora


Upozorenje Koraci u ovom ?lanku primenljivi su samo na medijume sa koli?inskim licenciranjem. Ako poku?ate da izvr?ite ove korake na OEM ili maloprodajnom medijumu, ne?ete promeniti ?ifru proizvoda.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

UVOD

Ako koristite ?procurelu? ?ifru proizvoda (?ifru proizvoda za koju je poznato da je javno dostupna) za primenu operativnog sistema Microsoft Windows XP na vi?e ra?unara (instalacija putem koli?inskog licenciranja), mo?da ne?ete mo?i da instalirate Windows XP servisni paket 1 (SP1) ili novije verzije operativnog sistema Windows XP ili da automatski nabavite ispravke sa Web lokacije Windows Update. Na primer, mo?e do?i do simptoma koji su opisani u slede?em ?lanku Microsoft baze znanja kada instalirate Windows XP SP1 ili noviju verziju operativnog sistema Windows XP:
326904 Dobili ste poruku o gre?ci ??ifra proizvoda kori??ena za instalaciju operativnog sistema Windows je neva?e?a?
Ovaj ?lanak opisuje kako se menja ?ifra proizvoda za Windows XP nakon instalacije putem koli?inskog licenciranja. Mo?ete da koristite grafi?ki korisni?ki interfejs (GUI) Windows ?arobnjaka za aktiviranje ili Windows Management Instrumentation (WMI) skriptu. Metod putem ?arobnjaka za aktiviranje je lak?i, ali ako morate da promenite ?ifru proizvoda za vi?e ra?unara, bolji je metod skripte.

DODATNE INFORMACIJE

Kori??enje ?arobnjaka za aktiviranje

Upozorenje Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili pomo?u nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.

Ako ?elite da promenite samo nekoliko ?ifara proizvoda sa koli?inskim licenciranjem, mo?ete da koristite ?arobnjak za aktiviranje.

Napomena Microsoft preporu?uje da pokrenete alatku ?Oporavak sistema? da biste kreirali novu ta?ku vra?anja pre nego ?to preduzmete ove korake. Za informacije o tome kako se kreira ta?ka vra?anja pomo?u alatke ?Oporavak sistema? pogledajte temu pomo?i ?Kreiranje ta?ke vra?anja? u okviru opcije ?Pomo? i podr?ka?.
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 3. U levom oknu prona?ite slede?i klju? registratora, a zatim kliknite na njega:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. U desnom oknu kliknite desnim tasterom mi?a na stavku OOBETimer, a zatim izaberite stavku Izmeni.
 5. Promenite barem jednu cifru ove vrednosti da biste deaktivirali Windows.
 6. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 7. U polju Otvori otkucajte slede?u komandu, a zatim kliknite na dugme U redu.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 8. Izaberite stavku Da, ?elim da telefoniram predstavniku slu?be za pru?anje usluga korisnicima da bih aktivirao Windows, a zatim kliknite na dugme Dalje.
 9. Kliknite na dugme Promeni ?ifru proizvoda.
 10. U poljima Nova ?ifra otkucajte novu ?ifru proizvoda, a zatim kliknite na dugme A?uriraj.

  Ako ste se vratili na prethodni prozor, kliknite na dugme Podseti me kasnije, a zatim ponovo pokrenite ra?unar.
 11. Ponovite 6. i 7. korak da biste se uverili da je Windows aktiviran. Dobi?ete slede?u poruku:
  Windows je ve? aktiviran. Kliknite na dugme ?U redu? da biste iza?li.
 12. Kliknite na dugme U redu.
 13. Instalirajte Windows XP SP1 ili noviju verziju operativnog sistema Windows XP.

  Ako ne mo?ete da ponovo pokrenete Windows kada instalirate Windows XP SP1 ili noviju verziju operativnog sistema Windows XP, pritisnite taster F8 kada ponovo pokrenete ra?unar, izaberite stavku Poslednja ispravna konfiguracija, a zatim ponovite ovu proceduru.

Kori??enje skripte

Mo?ete da kreirate WMI skriptu koja menja ?ifru proizvoda za koli?insko licenciranje, a zatim da primenite ovu skriptu u skripti za pokretanje. Uzorci skripte ChangeVLKey2600.vbs i skripte ChangeVLKeySP1 koji su opisani u ovom odeljku koriste novu ?ifru za koli?insko licenciranje koju ?elite da unesete u petodelnom alfanumeri?kom obliku kao jedan argument. Microsoft preporu?uje da skriptu ChangeVLKey2600.vbs koristite na ra?unarima sa operativnim sistemom Windows XP na kojima nije pokrenut Windows XP SP1 ili novija verzija operativnog sistema Windows XP i da skriptu ChangeVLKeySP1.vbs koristite na ra?unarima sa operativnim sistemom Windows XP na kojima je pokrenut Windows XP SP1 ili novija verzija operativnog sistema Windows XP. Ove skripte izvr?avaju slede?e funkcije:
 • Uklanjaju znakove crtice (-) iz petodelne alfanumeri?ke ?ifre proizvoda.
 • Kreiraju instancu klase win32_WindowsProductActivation.
 • Pozivaju metod SetProductKey sa novom ?ifrom proizvoda za koli?insko licenciranje.
Mo?ete da kreirate datoteku komandi ili cmd datoteku koja koristi neki od slede?ih uzoraka skripti, zajedno sa novom ?ifrom proizvoda kao argumentom, i da je primenite kao deo skripte za pokretanje ili da je pokrenete sa komandne linije da biste promenili ?ifru proizvoda na jednom ra?unaru.

Za vi?e informacija o tome kako se primenjuje skripta za ?ifru proizvoda posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb457096.aspx

ChangeVLKeySP1.vbs

' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' Ova skripta menja ?ifru proizvoda na ra?unaru
'
'***************************************************************************

AKO DO?E DO GRE?KE, NASTAVI DALJE


if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo ?Skripta ne mo?e da se pokrene bez argumenta VolumeProductKey?
  Wscript.echo ?Ispravna upotreba: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX?
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any

for each Obj in GetObject(?winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}?).InstancesOf (?win32_WindowsProductActivation?)

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, ?0x? & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Dalje
				

ChangeVLKey2600.vbs

' 
' WMI Script - ChangeVLKey.vbs
'
' Ova skripta menja ?ifru proizvoda na ra?unaru
'
'***************************************************************************

AKO DO?E DO GRE?KE, NASTAVI DALJE

if Wscript.arguments.count<1 then
  Wscript.echo ?Skripta ne mo?e da se pokrene bez argumenta VolumeProductKey?
  Wscript.echo ?Ispravna upotreba: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX?
  Wscript.quit
end if

Dim VOL_PROD_KEY
VOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)
VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'remove hyphens if any
Dim WshShell
Set WshShell = WScript.CreateObject(?WScript.Shell?)
WshShell.RegDelete ?HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer? 'delete OOBETimer registry value
for each Obj in GetObject(?winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}?).InstancesOf (?win32_WindowsProductActivation?)

  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)

  if err <> 0 then
   WScript.Echo Err.Description, ?0x? & Hex(Err.Number)
   Err.Clear
  end if

Dalje
				

Primer

Slede?i primer pokazuje kako se koristi skripta ChangeVLKeySP1.vbs sa komandne linije:
 1. Kliknite na dugme Start, a zatim izaberite stavku Pokreni.
 2. U polju Otvori otkucajte slede?u komandu u kojoj AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 predstavlja novu ?ifru proizvoda koju ?elite da koristite, a zatim kliknite na dugme U redu:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Za vi?e informacija posetite slede?u Microsoft Web lokaciju:
http://catalog.microsoft.com/genuine/purchase/UpdateInstructions.aspx

Svojstva

Identifikator ?lanka: 328874 - Poslednji pregled: 8. oktobar 2007. - Revizija: 7.4
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
Klju?ne re?i: 
kbmsccsearch kbpubtypekc kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com