M?c đăng k? m?i cho vi?c ki?m soát hành vi TCP th?a nh?n (ACK) trong Windows XP và Windows Server 2003

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 328890 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

TcpAckFrequency
là m?t m?c nh?p registry m?i trong Microsoft Windows XP và Microsoft Windows Server 2003 mà xác đ?nh s? TCP acknowledgments (ACKs), mà s? đư?c xu?t s?c trư?c khi b? đ?m th?i gian ch?m tr? ACK đư?c b? qua.

THÔNG TIN THÊM

Theo quy đ?nh trong RFC 1122, TCP s? d?ng ch?m tr? acknowledgments đ? gi?m s? lư?ng các gói d? li?u đư?c g?i trên phương ti?n. Thay v? c?a g?i m?t s? th?a nh?n cho m?i phân đo?n TCP đ? nh?n đư?c, TCP trong Windows 2000 và sau đó c?n m?t phương pháp ph? bi?n đ? tri?n khai ch?m tr? acknowledgments. Khi d? li?u đ? nh?n đư?c b?ng TCP trên m?t k?t n?i đ?c bi?t, nó s? g?i m?t s? th?a nh?n tr? l?i ch? khi m?t trong nh?ng đi?u ki?n sau là đúng:
 • Không có s? th?a nh?n đ? đư?c g?i cho các phân đo?n trư?c đ? nh?n đư?c.
 • M?t phân đo?n là đ? nh?n đư?c, nhưng không có phân đo?n khác đ?n trong v?ng 200 mili giây cho k?t n?i.
Thông thư?ng, m?t s? th?a nh?n đư?c g?i cho m?i khác TCP phân đo?n đó nh?n đư?c trên m?t k?t n?i tr? khi b? đ?m th?i gian ACK ch?m tr? (200 mili giây) h?t h?n. B?n có th? đi?u ch?nh b? đ?m th?i gian ACK ch?m tr? b?ng cách ch?nh s?a các m?c đăng k? sau đây.

Quan tr?ng Trư?c khi b?n ch?nh s?a các m?c đăng k? này, b?n trư?c tiên ph?i cài đ?t hotfix đư?c mô t? trong bài vi?t sau đây:
815230 Thay đ?i giá tr? TcpAckFrequency 1 không có b?t k? tác d?ng


Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
Subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<interface guid=""></interface>

M?c:
TcpAckFrequency

Lo?i giá tr?: REG_DWORD, s?
Ph?m vi h?p l?: 0-255
M?c đ?nh: 2
Mô t?: Ch? đ?nh s? ACKs s? đư?c xu?t s?c trư?c khi b? đ?m th?i gian ch?m tr? ACK đư?c b? qua. Microsoft không khuyên b?n nên thay đ?i giá tr? m?c đ?nh mà không c?n nghiên c?u c?n th?n c?a môi trư?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y truy c?p trang Web Microsoft sau:
http://technet2.Microsoft.com/WindowsServer/en/Library/823ca085-8b46-4870-a83e-8032637a87c81033.mspx?MFR=True
N?u b?n thi?t l?p giá tr? 1, m?i gói đư?c th?a nh?n ngay l?p t?c v? không ch? có m?t n?i b?t TCP ACK là m?t phân đo?n là ch? đ? nh?n đư?c. Giá tr? là 0 (s? không) không ph?i là h?p l? và đư?c coi là m?c đ?nh, 2. Th?i gian ch? s? ACK là 0 là khi m?t phân đo?n chưa nh?n đư?c và các máy ch? lưu tr? s? không th?a nh?n d? li?u.

Thu?c tính

ID c?a bài: 328890 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
T? khóa: 
kbinfo kbmt KB328890 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:328890

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com