MS02-054: nh d?u b? ?m trong cc ch?c nng gi?i nn t?p tin c th? cho php k? t?n cng ch?y m?

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 329048 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TRI?U CH?NG

Khi b?n s? d?ng m?t nn t?p tin (m?t t?p tin r?ng c m?t t?p tin ZIP. tn ph?n m? r?ng), t?p tin ?c nn trong nn t?p tin ny ? cc t?p tin s? d?ng t khng gian trn ?a c?ng. Trong Windows 98 v?i Plus! 98, Windows Millennium Edition (Me), v Windows XP, cc th m?c nn tnh nng cho php nn t?p ?c coi nh l th m?c. B?n c th? s? d?ng tnh nng nn th m?c ? t?o, thm t?p ? v gi?i nn t?p tin t? cc t?p tin nn.

Cc l? h?ng sau t?n t?i trong ch?c nng nn th m?c:
 • M?t vng ?m khng ch?n t?n t?i trong chng tr?nh x? l? cc gi?i nn cc t?p tin t? m?t nn t?p tin. Khi chng tr?nh ny c? g?ng ? m? m?t t?p tin c tn ?c bi?t b? thay ?i t?p ?c ch?a trong m?t nn t?p, Windows Explorer c th? th?t b?i ho?c k? t?n cng c th? ch?y m? b?t k?. Hnh vi ny t?o ra m?t l? h?ng b?o m?t.
 • Ch?c nng gi?i nn c th? ?t m?t t?p tin trong m?t th m?c khc, ho?c c ngh?a l con ? c?a, c?p ch ?c ch? ?nh b?i ng?i s? d?ng nh l v? tr ni m cc t?p tin decompressed zip ?t. i?u ny hnh vi c th? cho php k? t?n cng ? ?t m?t t?p tin vo m?t v? tr ?c bi?t ?n ngy c?a ng?i dng my tnh; V d?, m?t k? t?n cng c th? ?t m?t chng tr?nh trong m?t kh?i ?ng th m?c.

GI?I PHP

? bi?t thm thng tin v? lm th? no ? gi?i quy?t ny d? b? t?n thng, Click vo m?t trong cc lin k?t sau ? xem cc ph?n p d?ng cho t?nh h?nh c?a b?n.

Thng tin gi d?ch v? Windows XP

? gi?i quy?t v?n ? ny, c ?c gi d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. bit thm thng tin, bm vao s bai vit sau xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
322389 Cach ly goi dich vu Windows XP mi nht

Thng tin hotfix Windows XP

M?t hotfix ?c h? tr? l by gi? c s?n t? Microsoft, nhng n ch? l nh?m kh?c ph?c s? c? m bi ny m t?. N ch? p d?ng cho h? th?ng m b?n xc ?nh c nguy c b? t?n cng. nh gi kh? nng truy c?p v?t l? c?a my tnh, m?ng v k?t n?i Internet v cc y?u t? khc ? xc ?nh m?c ? r?i ro cho my tnh. Xem cc lin k?t Microsoft Security Bulletin ? gip xc ?nh m?c ? r?i ro. Hotfix ny c th? nh?n ?c th? nghi?m b? sung. N?u my tnh ?y ? c nguy c, chng ti khuyn b?n p d?ng hotfix ny by gi?.

? gi?i quy?t v?n ? ny ngay l?p t?c, t?i v? cc hotfix b?ng cch lm theo cc h?ng d?n sau ny trong bi vi?t ny ho?c lin h? v?i d?ch v? h? tr? s?n ph?m Microsoft ? c ?c cc hotfix. ?i v?i m?t danh sch ?y ? cc d?ch v? h? tr? Microsoft s?n ph?m i?n tho?i s? v thng tin v? chi ph h? tr?, gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chu y Trong tr?ng h?p ?c bi?t, chi ph m th?ng ph?i gnh ch?u cho cc cu?c g?i h? tr? c th? ?c h?y b?, n?u chuyn vin h? tr? Microsoft xc ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n ? c?a b?n. Cc chi ph h? tr? thng th?ng s? p d?ng ? h? tr? thm cu h?i v v?n ? ny khng ? i?u ki?n cho cc C?p Nh?t c? th? trong cu h?i.

T?i thng tin

Cc mi?ng v cho cc "nh d?u b? ?m in Zipped File Handling" l? h?ng ?c km v?i Windows XP Service Pack 1 (SP1). ? bi?t thm chi ti?t, nh?p vo s? bi vi?t d?i y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cach ly Goi dich vu Windows XP mi nht
Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Trung tm t?i v?:

Ti?ng Anh (M?):
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng ? R?p:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Trung (gi?n th?):
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Trung Qu?c (truy?n th?ng):
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Sc:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng an M?ch:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng H Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Ph?n Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Php:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng ?c:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Hy L?p:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Do Thi:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Hungary:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng ?:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Nh?t b?n:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Hn Qu?c:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Na Uy:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Ba Lan:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng B? o Nha:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng B? o Nha (Brazil):
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Nga:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Ty Ban Nha:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Th?y i?n:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?

Ti?ng Th? Nh? K?:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?
Ngy pht hnh: 2 thng 10 nm 2002

? c thm thng tin v? lm th? no ? t?i cc t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? cc d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ph?ng ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.

Thng tin ci ?t

B?n c th? ci ?t b?n c?p nh?t ny trn Windows XP ho?c Windows XP Service Pack 1 (SP1). ? bi?t thm chi ti?t, nh?p vo s? bi vi?t d?i y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
322389 Cach ly Goi dich vu Windows XP mi nht
B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n sau khi b?n p d?ng i?u ny C?p Nh?t. B?n c?p nh?t ny h? tr? cc thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau y:
 • /?: Hi?n th? danh sch cc thi?t b? chuy?n m?ch ci ?t.
 • /u: Ch? ? hon.
 • / f: Bu?c cc chng tr?nh khc ? b? thu?c l khi my tnh ng xu?ng.
 • n: Do khng sao lu t?p tin g? b?.
 • /o: Ghi ln t?p tin OEM m khng c?n nh?c.
 • /z: Khng kh?i ?ng l?i khi ci ?t hon t?t.
 • /q: Ch? ? im l?ng (khng tng tc ng?i dng).
 • / l: Danh sch ? ci ?t hotfix.
 • /x Gi?i nn cc t?p tin m khng c?n ch?y thi?t l?p.
V d?, ? ci ?t b?n c?p nh?t m khng c?n b?t k? ng?i dng s? can thi?p v khng p bu?c my tnh kh?i ?ng l?i, s? d?ng sau y d?ng l?nh:
q329048_wxp_sp2_x86_enu /u /q /z
C?NH BO: My tnh c?a b?n l d? b? t?n thng cho ?n khi b?n kh?i ?ng l?i n.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k theo gi? ph?i h?p qu?c t? (c?n ?c g?i l gi? Ph?i h?p [UTC]). Khi b?n xem chi tiet tap tin, n ?c chuy?n ?i sang ?a phng th?i gian. ? bi?t s? khc nhau gi?a UTC v local time, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.

Cc t?p sau s? ?c sao chp vo th m?c %Windir%\System32.
  Date     Time  Version    Size   File name
  -------------------------------------------------------------------
  25-Sep-2002 16:21 6.0.2600.101  316,928 Zipfldr.dll (pre-SP1)
  25-Sep-2002 19:18 6.0.2800.1126 316,928 Zipfldr.dll (with SP1)
				

Windows Millennium Edition v Windows 98 v?i Plus! 98

Mt ?c h? tr? s?a ch?a by gi? l c s?n t? Microsoft, nhng n ch? coi kh?c ph?c s? c? ?c m t? trong bi vi?t ny. p d?ng n ch? ? b?n xc ?nh r?ng cc my tnh c nguy c b? t?n cng. nh gi cc my tnh c?a b?n kh? nng truy c?p v?t l?, m?ng v k?t n?i Internet v cc y?u t? khc ? xc ?nh m?c ? r?i ro cho my tnh c?a b?n. Xem cc lin k?t Microsoft B?n tin b?o m?t ? gip xc ?nh m?c ? r?i ro. C th? s?a ch?a nh?n ?c th? nghi?m b? sung. N?u my tnh c?a b?n l ? nguy c, Microsoft ? ngh? b?n ng k? s?a ch?a ngay.

? gi?i quy?t v?n ? ny ngay l?p t?c, t?i v? vi?c s?a ch?a b?ng cch nh?p vo lin k?t t?i xu?ng sau ny trong i?u ny d?ch bi vi?t ho?c lin h? v?i Microsoft s?n ph?m v? h? tr? ? c ?c s?a ch?a. Cho m?t danh sch ?y ? cc d?ch v? h? tr? c?a Microsoft s?n ph?m i?n tho?i s? v thng tin v? h? tr? chi ph, h?y gh thm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/Default.aspx?SCID=FH;EN-US;CNTACTMS
LU ?: Trong tr?ng h?p ?c bi?t, chi ph m th?ng ph?i gnh ch?u cho h? tr? cc cu?c g?i c th? ?c h?y b?, n?u chuyn vin h? tr? Microsoft xc ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n ? c?a b?n. Thng th?ng h? tr? chi ph s? p d?ng cho cc cu h?i h? tr? b? sung v cc v?n ? khng ? i?u ki?n cho cc C?p Nh?t c? th? trong cu h?i.

Thng tin Tai xung

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tm:

Windows Millennium Edition

C b?n c?p nh?t Windows Millennium Edition (Me) t? trang web Windows Update. ? c ?c C?p Nh?t, b?m vo lin k?t d?i y:
http://update.microsoft.com/
Windows 98 v?i Plus! Pack
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? Q329048 gi by gi?
Ngy pht hnh: 2 thng 10 nm 2002

? c thm thng tin v? lm th? no ? t?i cc t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Lm th? no ? c ?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? cc d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Cc t?p tin ?c lu tr? trn tng c?ng b?o m?t my ch? c th? gip ph?ng ng?a b?t k? thay ?i khng ?c php ? cc t?p tin.

Thng tin ci ?t

B?n ph?i kh?i ?ng l?i my tnh c?a b?n sau khi b?n p d?ng b?n c?p nh?t ny. i?u ny C?p nh?t lc h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau y:
 • /q: Ch? ? yn t?nh cho gi.
 • /t:?ng d?n ?y ?: Ch? ?nh m?t th m?c lm vi?c t?m th?i.
 • /c installer.bat/c: Gi?i nn t?p tin ch? ? th m?c khi n ?c s? d?ng c?ng v?i / / 0.
 • /c:CMD: Ghi cc l?nh ci ?t ?c xc ?nh b?i cc tc gi?.

Thng tin v? t?p

Phin b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a ny c thu?c tnh t?p (ho?c sau ny) m ?c li?t k trong b?ng sau. Ngy thng v th?i gian cho nh?ng t?p tin ?c li?t k theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem cc t?p tin thng tin, n ?c chuy?n ?i thnh gi? c?c b?. ? t?m s? khc nhau gi?a UTC v gi? ?a phng, s? d?ng cc Mi gi? th? cng c? ngy v gi? trong Pa-nen i?u khi?n.

Windows Millennium Edition
 Date     Time  Version     Size   Path and file name
 ------------------------------------------------------------------------
 10-Sep-2002 20:13 5.50.4921.1000 193,296 %Windir%\System\Zipfldr.dll
				
Windows 98 v?i Plus! Pack
 Date     Time  Version  Size   Path and file name
 -------------------------------------------------------------------
 16-Sep-2002 19:24 5.0.531.0 188,688 %Windir%\System\Zipfldr.dll
				

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng v?n ? ny c th? gy ra m?t m?c ? an ninh l? h?ng trong cc s?n ph?m Microsoft c li?t k ? ?u bi vi?t ny.

Windows XP

Li nay c sa ln u tin trong Microsoft Windows XP Goi dich vu s 2.

THNG TIN THM

? bi?t thm chi ti?t v? l? h?ng ny, truy c?p vo cc Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-054.mspx
? c thm thng tin v? ch? ? kp thng tin C?p Nh?t, b?m s? bi vi?t sau y ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
328848M t? Dual-Mode C?p Nh?t gi cho Windows XP

Thu?c tnh

ID c?a bi: 329048 - L?n xem xt sau cng: 28 Thang Tam 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Plus! 98 Standard Edition, khi ?c dng v?i:
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
T? kha:
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbbug kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbwinxpsp1fix kbmt KB329048 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:329048

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com