Exchange Server không th? giao ti?p v?i các tên mi?n không-TLS

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329061 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Sau khi b?n c?u h?nh k?t n?i SMTP đ? s? d?ng giao th?c b?o m?t l?p giao thông v?n t?i (TLS), m?t máy ch? đang ch?y Microsoft Exchange 2000 Server ho?c Microsoft Exchange Server 2003 không th? giao ti?p v?i các tên mi?n không s? d?ng TLS. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n có th? g?p các tri?u ch?ng sau đây:
 • Hàng đ?i SMTP ch?a thư đang trong tr?ng thái th? l?i. Khi b?n ki?m tra t?nh tr?ng c?a các hàng đ?i, b?n nh?n th?y dư?i đây:
  D?ch v? SMTP t? xa không h? tr? TLS.
 • Ngư?i dùng nh?n đư?c thông báo không g?i (NDRs) ch?a thông tin đó là tương t? như sau:
  Ngư?i nh?n không th? x? l? v? nó s? vi ph?m chính sách b?o m?t hi?u l?c. #5.7.0 SMTP: 530 5.7.0 ph?i l?nh m?t s? kh?i đ?u TLS l?n đ?u tiên.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra khi b?n s? d?ng m?t SMTP n?i v?i tuy?n đư?ng giao thông c? tên mi?n đang TLS c?u h?nh và tên mi?n mà không ph?i là c?u h?nh TLS.

GI?I PHÁP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, lo?i b? TLS m? hóa t? đ?u n?i SMTP m?c đ?nh, và sau đó t?o ra m?t k?t n?i SMTP dành riêng cho TLS m? hóa lưu lư?ng truy c?p. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Chương tr?nh, đi?m đ?n Microsoft Exchange, sau đó b?m Trình quản lý Hệ thống.
 2. H?y b? m?t m? TLS t? đ?u n?i SMTP m?c đ?nh. Đ? th?c hi?n vi?c này:
  1. Nh?p vào K?t n?i, b?m chu?t ph?i vào các k?t n?i SMTP mà b?n s? d?ng cho TLS m? hóa lưu lư?ng truy c?p, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
  2. B?m vào các Nâng cao tab, b?m vào Ra bên ngoài b?o m?t, nh?n vào đây đ? xóa các M?t m? hoá TLS ki?m tra h?p và b?m Ok hai l?n.
 3. T?o m?t k?t n?i cho TLS m? hóa lưu lư?ng truy c?p. Đ? th?c hi?n vi?c này:
  1. V?i các chi nhánh ti?p v?n đư?c ch?n, b?m chu?t ph?i vào c?a s? bên ph?i c?a trao đ?i h? th?ng qu?n l?, đi?m đ?n M?i, sau đó b?m SMTP Connector.
  2. Trong các Tên h?p, g? tên mô t? cho các k?t n?i m?i. Ví d?, g? TLS_Dedicated_Connector.
  3. Nh?p vào Thêm, nh?p vào tên máy ch? SMTP ?o b?n mu?n s? d?ng v?i k?t n?i này và b?m Ok.
  4. B?m vào các Không gian đ?a ch? tab, b?m vào Thêm, sau đó b?m SMTP N?u nó đ? không đư?c ch?n.
  5. H?y ch?c ch?n r?ng các Cho phép tin nh?n đ? đư?c chuy?n ti?p cho các tên mi?n này h?p ki?m tra s? b? xóa, và b?m Ok.
  6. Trong các Thu?c tính Internet đ?a ch? Space h?p tho?i, ch?p nh?n giá tr? m?c đ?nh, và sau đó nh?p vào Ok.
  7. B?m vào các Nâng cao tab, b?m vào Ra bên ngoài b?o m?t, nh?n vào đây đ? ch?n các M?t m? hoá TLS ki?m tra h?p và b?m Ok hai l?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 329061 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
T? khóa: 
kbprb kbmt KB329061 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329061

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com