"Lưu tr? thông tin không th? m?" thông báo l?i x?y ra khi b?n c? g?ng xem khách hàng cho phép trong Exchange Server 2003 ho?c Exchange 2000 Server

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329136 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

N?u b?n b?t đ?u trao đ?i h? th?ng qu?n l? và sau đó b?m các Cho phép khách hàng th? c?a m?t thư m?c chung, b?n có th? nh?n đư?c m?t trong các thông báo l?i sau đây:
Lưu tr? thông tin không th? m? đư?c. Đăng nh?p đ? Microsoft Exchange máy tính ph?c v? đ? th?t b?i.

MAPI 1.0 ID no: 80040111-0286-00000000

ID no: C1050000 trao đ?i h? th?ng qu?n l?
- hay -
M?t chương tr?nh đư?c cài đ?t g?n đây đ? có th? làm cho Microsoft Office này hay cách khác e-mail-e-mail-cho phép chương tr?nh ho?t đ?ng không đúng. Outlook có th? gi?i quy?t xung đ?t này mà không ?nh hư?ng đ?n các chương tr?nh mà ban đ?u gây ra v?n đ?. B?n có mu?n Outlook đ? gi?i quy?t v?n đ? này?
- hay -
Outlook đ? không th? gi?i quy?t xung đ?t gi?a m?t g?n đây đ? đư?c cài đ?t chương tr?nh và Microsoft Office ho?c các chương tr?nh e-mail-e-mail-kích ho?t. Outlook c?n ph?i s?a đ?i m?t c?u ph?n h? th?ng chương tr?nh khác đang s? d?ng. Đ? kh?c ph?c v?n đ? này, h?y kh?i đ?ng l?i Windows.

NGUYÊN NHÂN

Các thông báo l?i th? hai đư?c mô t? trong ph?n "Tóm lư?c" có th? x?y ra n?u Outlook 2000 ho?c m?i hơn đư?c cài đ?t trên máy tr?m tương t? như trao đ?i h? th?ng qu?n l? và n?u b?n đang ch?y Exchange 2000 Service Pack 2 (SP2) ho?c m?i hơn. Các thông báo l?i th? 3 đư?c di?n t? trong ph?n "Tóm lư?c" có th? x?y ra n?u t?p Mapi32.dll đang dùng b?i m?t chương tr?nh lúc Fixmapi phát hi?n c?a Mapi32.dll.

Microsoft m?nh m? khuy?n cáo r?ng b?n không cài đ?t Outlook 2000 hay phiên b?n sau này và Exchange Server 2003 ho?c Exchange 2000 Server trên cùng m?t máy tính. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
266418Microsoft không h? tr? cài đ?t c?u ph?n Exchange Server và nh?n v? cùng m?t máy tính

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n, phương pháp ho?c nhi?m v? này ch?a các bư?c cho b?n bi?t làm th? nào đ? s?a đ?i registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

N?u b?n đang s? d?ng m?t máy tr?m hành chính như m?t tr?m làm vi?c d?a trên Microsoft Windows 2000 Professional, t?o m?t giá tr? đăng k? ngăn ch?n Fixmapi.exe khi Outlook ch?y. Fixmapi là các quá tr?nh đó đư?c đi?u hành s? nh?c b?n đ? cho Outlook thay th? Mapi32.dll.
 1. Cài đ?t l?i trao đ?i h? th?ng qu?n l? và gói d?ch v? Exchange 2000.
 2. B?t đ?u k? biên so?n.
 3. Định vị rồi bấm vào khoá sau trong sổ đăng ký:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\microsoft\exchange\setup
 4. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Tên giá trị: D?ch v?
  Ki?u d? li?u: REG_SZ
  Dữ liệu giá trị: Đường dẫn, nơi Đường dẫn là đư?ng d?n đ?n thư m?c Exchsrvr\Bin.
 5. Thoát kh?i Registry Editor.
Chú ý Các ch?c năng c?a máy khách Outlook có th? gi?i h?n sau khi b?n t?o các D?ch v? khóa s? đăng k?. Đ? bi?t thêm chi ti?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://msdn2.Microsoft.com/en-US/Library/ms531278.aspx

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? v?n đ? này t? m?t góc đ? Outlook, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
287570B?n nh?n đư?c m?t thông báo l?i v? m?t chương tr?nh g?n đây đ? đư?c cài đ?t khi b?n kh?i đ?ng Outlook 2002

Thu?c tính

ID c?a bài: 329136 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Office Outlook 2003
 • Microsoft Outlook 2002 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
T? khóa: 
kbprb kbmt KB329136 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329136

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com