MS02-070: L? h?ng trong SMB k? k?t có th? cho phép nhóm chính sách đư?c đ?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 329170 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

H? tr? cho giao th?c máy ch? tin nh?n ch?n (SMB) là bao g?m trong t?t c? các phiên b?n Windows. M?c dù SMB là m?t giao th?c chia s? t?p, SMB c?ng đư?c s? d?ng cho m?c đích khác. M?t trong nh?ng m?c đích ph? bi?n Nhóm thi?t đ?t chính sách t? b? ki?m soát mi?n đ?n máy vi tính đăng nh?p. B?t đ?u v?i Windows 2000, có th? c?i thi?n s? toàn v?n c?a SMB Phiên h?p đi?n t? đăng t?t c? các gói trong m?t phiên. Windows 2000 và Windows XP có th? đư?c c?u h?nh đ? luôn luôn đăng nh?p, không bao gi? đăng nh?p ho?c đăng nh?p ch? khi các bên nào khác đ?i h?i nó.

M?t l? h?ng trong vi?c th?c hi?n c?a SMB k? trong Windows 2000 và Windows XP có th? cho phép k? t?n công đ? âm th?m h? xu?ng các SMB k? k?t cài đ?t trên m?t máy tính b? ?nh hư?ng. Đ? th?c hi?n vi?c này, m?t k? t?n công ph?i có truy c?p vào d? li?u đàm phán phiên làm vi?c như nó đư?c trao đ?i gi?a m?t khách hàng và h? ph?c v?, và ph?i có kh? năng s?a đ?i d? li?u m?t cách khai thác l? h?ng. Đi?u này có th? gây ra m?t ho?c c? hai máy tính đ? g?i d? li?u d?u không có v?n đ? g? vi?c đăng k? chính sách qu?n tr? b?. Sau khi h? k? t?n công các vi?c đăng k? thi?t l?p, nh?ng k? t?n công có th? ti?p t?c theo d?i và thay đ?i d? li?u trong các Phiên làm vi?c. Thi?u k? ngăn vi?c truy?n phát hi?n các thay đ?i.

M?c dù l? h?ng này có th? đư?c khai thác đ? l? b?t k? SMB phiên đ? gi? m?o, các trư?ng h?p nghiêm tr?ng nh?t liên quan đ?n vi?c thay đ?i chính sách nhóm thi?t đ?t như h? đang ph? bi?n t? b? ki?m soát mi?n Windows 2000 d?a trên cho m?t khách hàng m?i đư?c đăng trên m?ng. B?ng cách này, m?t k? t?n công có th? m?t hành đ?ng như vi?c thêm ngư?i dùng vào nhóm qu?n tr? viên đ?a phương ho?c cài đ?t và ch?y m? trên máy tính. Lưu ? r?ng Windows XP không th? s? d?ng m?t đi?u khi?n vùng. V? v?y, k?ch b?n này không áp d?ng cho Windows XP. Đi?u này là k?ch b?n nguy cơ cao nh?t đư?c liên k?t v?i các l? h?ng.

GI?I PHÁP

Thông tin gói d?ch v? Windows XP

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows XP. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
322389 Cách lấy gói dịch vụ Windows XP mới nhất

Thông tin hotfix Windows XP

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
32-bit:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m 329170 bây gi?
64-bit:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m 329170 bây gi?
Ngày phát hành: 11 tháng 12 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này.

Thông tin cài đ?̃t

Đi?u này C?p nh?t lúc h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u Ch? đ? không giám sát.
 • / f Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n Làm không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q Ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x Ch?t chi?t xu?t t? các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, d?ng l?nh sau đây cài đ?t b?n C?p Nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và sau đó không l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i:
q329170_wxp_sp2_x86_enu /q /u /z
C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Các t?p sau đ? đư?c cài đ?t trong thư m?c %Windir%\System32\Drivers.

Windows XP

  Date    Time Version   Size  File name
  --------------------------------------------------------------
  31-Oct-2002 19:45 5.1.2600.105 322,304 Srv.sys 

Windows XP SP1, Windows XP Tablet PC Edition 

  Date    Time Version    Size  File name   
  -------------------------------------------------------------- 
  20-Dec-2002 17:36 5.1.2600.1154 322,048 Srv.sys 

Windows XP 64-Bit Edition 

  Date    Time Version   Size   File name
  -------------------------------------------------------------- 
  31-Oct-2002 19:45 5.1.2600.105 1,142,016 Srv.sys 

Windows XP 64-Bit Edition SP1 

  Date    Time Version    Size   File name 
  -------------------------------------------------------------- 
  20-Dec-2002 17:36 5.1.2600.1154 1,140,480 Srv.sys
Chú ý N?u m?ng c?a b?n b? ?nh hư?ng, b?n ph?i cài đ?t s?a ch?a trên t?t c? các Windows XP d?a trên khách hàng trong m?ng c?a b?n.

Thông tin gói d?ch v? Windows 2000

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Microsoft Windows 2000. Để biết thêm thông tin, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
260910 Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin hotfix Windows 2000

Thông tin Tải xuống

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tâm:
T?t c? ngôn ng? ngo?i tr? Nh?t B?n NEC:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m 329170 bây gi?
NEC Nh?t:
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các gói ph?n m?m 329170 bây gi?
Ngày phát hành: 11 tháng 12 năm 2002

Đ? có thêm thông tin v? làm th? nào đ? t?i các t?p tin h? tr? c?a Microsoft, b?m s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c h? tr? c?a Microsoft t?p tin t? các d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft đã quét vi-rút cho tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm dò tìm vi-rút mới nhất hiện có vào ngày tệp được đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ph?ng ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

V? c?a ph? thu?c t?p tin, C?p nh?t này yêu Windows 2000 Gói d?ch v? 2 (SP2) ho?c Service Pack 3 (SP3). Đ? bi?t thêm chi ti?t, b?m vào bài vi?t s? dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
260910Làm th? nào đ? có đư?c các Windows 2000 Service Pack m?i nh?t

Thông tin cài đ?̃t

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n sau khi b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này. Đi?u này C?p nh?t lúc h? tr? thi?t b? chuy?n m?ch thi?t l?p sau đây:
 • /? Hi?n th? danh sách các thi?t b? chuy?n m?ch cài đ?t.
 • /u Ch? đ? không giám sát.
 • / f Ép bu?c các chương tr?nh khác đ? b? thu?c lá khi t?t máy tính.
 • n Làm không sao lưu t?p tin g? b?.
 • /o Ghi đè lên t?p tin OEM mà không c?n nh?c.
 • /z Không kh?i đ?ng l?i khi cài đ?t hoàn t?t.
 • /q Ch? đ? im l?ng (không tương tác ngư?i dùng).
 • / l Danh sách đ? cài đ?t hotfix.
 • /x Ch?t chi?t xu?t t? các t?p tin mà không c?n ch?y thi?t l?p.
Ví d?, d?ng l?nh sau đây cài đ?t b?n C?p Nh?t mà không c?n b?t k? s? can thi?p c?a ngư?i dùng và sau đó không l?c lư?ng máy tính kh?i đ?ng l?i:
q329170_w2k_sp4_x86_en /q /u /z
C?nh báo Máy tính c?a b?n là d? b? t?n thương cho đ?n khi b?n kh?i đ?ng l?i nó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n ti?ng Anh c?a s?a ch?a này có thu?c tính t?p (ho?c sau này) mà đư?c li?t kê trong b?ng sau. Ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê theo gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Khi b?n xem các t?p tin thông tin, nó đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? t?m s? khác nhau gi?a UTC và gi? đ?a phương, s? d?ng các Múi gi? th? công c? ngày và gi? trong Pa-nen đi?u khi?n.

Các t?p sau đ? đư?c cài đ?t trong thư m?c %Windir%\System32\:

  Date     Time  Version     Size   File name
  ------------------------------------------------------------
  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6090  250,640  Localspl.dll
  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6023  381,712  Printui.dll
  23-Oct-2002  15:05  5.0.2195.6100  138,752  Sp3res.dll
  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6047  79,632  Spoolss.dll
  31-Oct-2002  00:45  5.0.2195.6110  237,456  Srv.sys
  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6110  74,000  Srvsvc.dll
  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6044  84,752  Win32spl.dll
  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6032  114,448  Winspool.drv
  01-Nov-2002  16:55  5.0.2195.6103  55,056  Wlnotify.dll

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng v?n đ? này có th? gây ra m?t m?c đ? an ninh l? h?ng trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Windows XP

Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP Gói dịch vụ số 2.

Windows 2000

Lỗi này được sửa lần đầu tiên trong Microsoft Windows XP 2000 Gói dịch vụ số 4.

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? l? h?ng này, truy c?p vào các Microsoft Web site sau:
http://www.Microsoft.com/technet/Security/Bulletin/MS02-070.mspx

Thu?c tính

ID c?a bài: 329170 - L?n xem xét sau cùng: 28 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
T? khóa: 
kbhotfixserver kbqfe atdownload kbwinxpsp2fix kbenv kbsecurity kbwin2ksp4fix kbbug kbfix kbwin2000presp4fix kbwinxppresp2fix kbmt KB329170 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:329170

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com